De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14 & 17 Vervoer deel 2 De kandidaat kan de verschillende actuele relevante fiscale regelingen voor de salarisverwerking benoemen, zoals loonbelastingverklaring,

Verwante presentaties


Presentatie over: "14 & 17 Vervoer deel 2 De kandidaat kan de verschillende actuele relevante fiscale regelingen voor de salarisverwerking benoemen, zoals loonbelastingverklaring,"— Transcript van de presentatie:

1 14 & 17 Vervoer deel 2 De kandidaat kan de verschillende actuele relevante fiscale regelingen voor de salarisverwerking benoemen, zoals loonbelastingverklaring, tariefgroepindeling, belastingtabel,heffingskorting, werkkostenregeling , bijtelling , werkgeversbijdrage.

2 Inhoudingsplicht (wet op de loonbelasting 1964)
‘ al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking’ vrijgesteld loon Loonheffing belastbaar loon Fiscaal loon = (C)AO loon + vrijwillige beloningen van WG en derden.

3 Uitwisselbare begrippen:
Belastbare som Fiscaal loon Loon voor loonbelasting/ premie volksverzekeringen Loon voor loonheffing Tabelloon

4 Wet uniformering loonbegrip (1 jan 2013)
Een Grondslag Twee uitzonderingen - Eindheffingsloon (alleen voor Loonbelasting/Volksverzekeringen NIET WN verzekeringen + Zvw) - Loon uit vroegere dienstbetrekking (pensioen/ VUT) (ALLEEN voor Lb/Vvz en Zorgverzekeringswet niet voor WN vz

5 Werkgever Werknemer Inhoudingsplichtige Belasting Afdracht
Arbeid Werknemer Werkgever Inhoudingsplichtige Loon Aanmelden Loonheffingennummer Afdracht Afdracht van LOONHEFFING Loonbelasting Premie volksverzekeringen En.. Werkgeverslasten Belasting

6 Inhoudingsplichtigenverklaring
Een inhoudingsplichtigenverklaring is een verklaring die wordt afgegeven door de Belastingdienst waarmee een persoon of organisatie de inhoudingplicht van een opdrachtgever kan overnemen. Dit betekent dat deze de afdracht van de loonheffingen overneemt maar ook zaken als de loonadministratie, het verzorgen van jaaropgaven en dergelijke. Een inhoudingsplichtigenverklaring is vijf jaar geldig en een kopie dient met de factuur aan de opdrachtgever mee te worden gestuurd.

7 Verplichtingen werknemer
IDENTIFICATIE - Voor aanvang betrekking. Origineel en geldig identiteitsbewijs Ned. Paspoort of Ned. Identiteitsbewijs Paspoort of identiteitskaart v.e. Europees land Verblijfsdocument (Type I t/m IV en type EU/EER) Geen rijbewijs (geen nationaliteit)

8

9

10 Type 1: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier.
Verschillende typen vergunningen Type 1: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier. Type 2: verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier. Type 3: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel. Type 4: verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel. Type EU/EER: verblijfskaart voor gemeenschapsonderdanen. - EU = Europese Unie 28 landen - EER = Europese Economische Ruimte Dit zijn alle landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en  IJsland.

11 Kopie origineel in de loon-adminstratie.
Tijdens werkzaamheden – identificatie (rijbewijs mag) Gegevens voor de loonheffing vastleggen Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres, Postcode en woonplaats Woonland/regio (indien geen Nederland) Eventueel verzoek loonheffingskorting Eventueel verzoek tijdelijke heffingskorting Schriftelijk/digitaal met dag en handtekening

12 Vormen van belasting heffing
1 aanslagbelastingen (Ib , Vb) - belastingplichtige dient aangifte in - belasting berekent de verschuldigde belasting - belastingplichtige betaalt de belasting 2 aangiftebelastingen (Loonheffingen, Ob) - belasting – of inhoudingsplichtige berekent zelf de verschuldigde belasting - belastingplichtige betaalt/draagt meteen af - geen aanslag maar eventueel een naheffing

13 Bruto- en netto loon Bruteren
Bruto Loon ****** Loonbelasting ****** Premie Volksverzekering ****** Pensioenpremies ****** Inhoudingen ****** ****** - Netto Loon ****** Nettoloon afspraak ? Dan de loonheffingen voor de werkgever. Bruteren

14 Loon in geld en natura Loon in geld Salaris, bonus, eindejaarsuitkering. Loon in natura Niet in geld (goederen dus) Omrekenen naar geld (waarde economisch verkeer) Inclusief BTW Normbedragen (bv € 3,25 voor een maaltijd) Aanspraken Recht(en), bijvoorbeeld op pensioen. Opgebouwd over pensioengevend loon. Latere uitkering (deels) belast.

15 Loonheffingen ? Wat allemaal?
Loonbelasting/premie volksverzekeringen (noemen we loonheffing) Premies werknemersverzekeringen Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (WN/WG)Premies WFSV = Wet Financiering Sociale Verzekeringen – coördinatie LB/IB

16 Loonheffing = Voorheffing op de inkomstenbelasting Geheven loonheffing in mindering op inkomstenbelasting Geen IB dan Loonheffing eindheffing 3 pijlers werknemer inhoudingsplichtige Alleen dan loonheffing Loon

17 Loonbelastingtabellen
Witte tabel tegenwoordige dienstbetrekking (of daarmee gelijkgesteld loon) Groene tabel vroegere dienstbetrekking ( of daarmee gelijkgestelde uitkeringen) Elke tabel heeft een tabel voor bijzondere beloningen voor loon dat eenmalig of eens per jaar verstrekt wordt (vakantiebijslag, overwerk, ontslagvergoeding)

18 Loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting.
Middeling bij grote verschillen (3 aaneengesloten jaren- drempel 545) Inkomstenbelasting: box 1 Werk en woning – progressief tarief box 2 Aanmerkelijk belang – vast tarief box 3 Sparen en beleggen – vast tarief Aanslaggrens inkomstenbelasting 45 euro De grens voor een teruggaaf op verzoek, voor te veel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekering is € 14.

19 Verschillende loontijdvakken
Loontijdvak = tijdvak waarover de wn het loon geniet. Tabel moet daarbij aansluiten Dagtabel Weektabel 4 weken (13 stuks) Kalendermaand (12 stuks) Kwartaaltabel (4 stuks)

20 Studenten en scholieren
Studenten en scholierenregeling Naast de gewone gegevens een verzoek tot toepassing van de regeling indienen Dan loontijdvak – kwartaal ook al wordt er per dag, week,maand of 4 wkn uitbetaald Gevolg betaling minder loonheffing (lb/ pvv) Gevolg minder terugvragen

21 Schijventarief Tarief inkomstenbelasting in 2015
Jonger dan 65 jaar (bedragen in euro's) Schijventarief AOW-ers betalen geen AOW Belastbaar inkomen meer dan Maar niet meer dan Belastingtarief = Loonbelasting Tarief premie volksverzekeringen ANW – nabestaanden ,60 % AOW – ouderdom ,90 % WLZ - langdurige zorg ,65 % AWBZ- byz ziektekstn AKW - kinderbijslag Totaal tarief Heffing over totaal van de schijven - 19.822 8,35 % 28,15 % 36,50%  7.234  33.589 13,85% 42% 13.016 33.589  57.585 23.094 57.585 52% Schijf 1 Schijf 2 Schijf 3 Schijf 4

22 Heffingskortingen schriftelijk verzoek vd Werknemer
Algemene heffingskorting - Iedereen Arbeidskorting - loon tegenwoordige dienstbetrekking Ouderenkorting Alleenstaande ouderenkorting Jonggehandicaptenkorting Levensloopverlofkorting Werkbonus Geboren in 1951, 1952 of 1953 Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioenerden (jonger AOW) In de tabellen verwerkt

23 Boek blz 202 tabel 16.2

24 Werknemerslasten Wat : LB / premie Vvz soms bijdrage Zvw = Loonheffing Wie : inhoudingspichtige Waarom : Wet op de Loonbelasting 1964 Belasting - directe (bij de WN of inhoudingspichtige) Inkomen, winst en/of vermogen - indirecte (bij de consument) Het indirecte … bij de prijs inbegrepen.

25 Bijdrage Zorgverzekeringswet
In Nederland wonen of werken - basiszorgverzekering Vrije keuze - aanvullende verzekering Type verzekeringen - naturapolis (verstrekkingen) - restitutiepolis (voorschieten & declareren) - combinatie van beide Premie - Nominale premie (betaald door de WN > 18 jaar) - Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (WN of WG) WN 4,85 % van het Netto loon max Pensioen/lijfrentegerechtigden en DGA´s - Laag inkomen -- zorgtoeslag

26 Werkgeverslasten Wat ? * A.Premies werknemersverzekeringen (SUWI )
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen 1. WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (was WAO) Regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA). Regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA). 2. Werkloosheidswet (WW) 3. Ziektewet (ZW)

27 * B.Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (meestal)
Premiebetaling tot maximum bedrag ( in 2016) Niet verzekerd Directeurgrootaandeelhouder , AOW leeftijd of ouder.

28 Basispremie WAO/WIA (arbeidsongeschiktheid en ziekte)
1. Premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 2. Premie Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) Premie 5,88% (2016) Opslag kosten kinderopvang (0,50%)

29 Premie WerkloosheidsWet
Premie Algemeen WerkloosheidsFonds (Awf) Premie sectorfonds (voorheen WachtGeldFonds) Premiehoogte WW-Awf 2,44% (2016) + sectorpremie. Sectorindeling (1 jan) 69 sectoren.

30 Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet
Werknemersbijdrage Zvw kan Meestal werkgeversbijdrage Zvw Meestal inkomensafhankelijke WG heffing van 6,75%(2016) Maximumpremieloon (2016)

31 Frits Oud werkt bij een grootgrutter
Frits Oud werkt bij een grootgrutter. Hij is 62 jaar en neemt deel aan de levensloopregeling. Frits wil het tegoed van zijn levensloopregeling opnemen, zodat hij geld heeft om zonnepanelen op het dak van zijn koopwoning te plaatsen. Vraag: Met welke van de 4 soorten loonheffingen is de opname van de levensloopregeling belast?

32 Juist of onjuist ? Een kleingrutter heeft een bestelauto die afwisselend door drie werknemers wordt gebruikt om bestellingen te bezorgen. De werkgever moet per maand € 300 euro eindheffing afdragen.

33 Eindheffingen Voor rekening van de werkgever
verplicht naheffingsaanslagen excessieve deel vertrekvergoeding (bovennormaal) bestelauto gebruik >2 werknemers (300 in 2016) keuze verstrekking aan andere dan WN vergoedingen en verstrekkingen aan WN tarief tarieven eindheffing Bereken over het bedrag boven de vrije ruimte 80% eindheffing . Bestanddelen niet op de jaaropgave, maar alle loonheffingsbestanddelen zijn wel verschuldigd.

34 Wat houdt de gebruikelijkheidstoets in bij de werkkostenregeling?

35 Werkkostenregeling (WKR 1 jan 2011)
1 jan 2015 : 1,2 % van de totale fiscale loonsom aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Gebruikelijkheidstoets (30 %- grens van wat gebruikelijk is) Nooit – (privégebruik) auto van de zaak - (dienst)woning - boetes - vergoedingen en verstrekkingen rond criminele activiteiten. Als de fiscale loonsom in 2016 bijvoorbeeld € bedraagt, dan is het onbelaste bedrag maximaal € Daarboven betaalt de werkgever 80% eindheffing.

36 Onbelast loon Voordelen buiten dienstbetrekking
Intermediaire kosten = door de WN voor de WG gemaakte kosten Specifiek vrijgesteld - pensioenaanspraak - jubilea (diensttijduitkering) = bruto netto Nihilwaarderingen = voorzieningen /verstrekkingen op de werkplek werkkleding, consumpties, werkplekfitness, gebruik apparatuur

37 Gerichte vrijstellingen
- Kosten openbaar vervoer/ reiskosten woon/werkverkeer € 0,19 - Studie en opleiding - Verhuizing vanwege dienstbetrekking (€ 7.750) - Arbo voorzieningen op werk en thuis. - Maaltijden bij koopavonden/overwerk en dienstreizen. Nieuw 2015 (noodzakelijkheidcriterium) - Ter beschikkingstelling gereedschappen, computers, mobiele communicatie middelen die WN redelijkerwijs voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. - Korting producten uit eigen bedrijf - Werkplekvoorzieningen die ook buiten de werkplek te gebruiken zijn (Eis = 90% zakelijk)

38 1.3.6 Cafetariasysteem Uitruil arbeidsvoorwaarden
vakantiedagen, eindejaarsuitkering of vakantiebijslag inzetten om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen te maximaliseren.

39 Ik zorg elke dag voor een lunch in de vorm van een aantal broden, beleg, fruit en melk. Luncht een werknemer mee, dan betaalt hij een bedrag van € 1,50. Dit zijn de gemiddelde kosten van de lunch per persoon. Moet ik iets bijtellen bij het salaris van mijn werknemers? Ja. Per maaltijd moet u in 2016 € 3,25 tot het loon van uw werknemer rekenen. Het maakt niet uit wat de werkelijke kosten zijn van de maaltijd. De eigen bijdrage mag  u aftrekken van de € 3,20. In uw situatie rekent u dus € 3,20 – € 1,50 = € 1,75 tot het loon. U kunt dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon.

40 Vraag 4 Een werknemer heeft per 1 november 2015 een auto van de zaak ter beschikking waarmee hij ook prive rijdt. De auto heeft een cataloguswaarde van euro en heeft een CO2 uitstoot van 90 gram per kilometer. Hoeveel bijtelling moet er in de maanden nov en december wegens privegebruik plaatsvinden?

41 Geen privégebruik bij max 500 km per jaar
Verklaring geen privégebruik auto – belastingdienst. Bewijslast – sluitende rittenadministratie WG – kopie van de verklaring in de loonadministratie. Bij overschrijding is het de WN die de naheffingsaanslag krijgt. WG – geen kopie verklaring dan WG de bewijslast ! Bij geen bewijs dan krijgt de WG de naheffingsaanslag


Download ppt "14 & 17 Vervoer deel 2 De kandidaat kan de verschillende actuele relevante fiscale regelingen voor de salarisverwerking benoemen, zoals loonbelastingverklaring,"

Verwante presentaties


Ads door Google