De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 VAN DE JEUGDZORG Integrale jeugdhulp het Europa van de jeugdzorg? 3 juni2016 FPPW, Gent Jan Bosmans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 VAN DE JEUGDZORG Integrale jeugdhulp het Europa van de jeugdzorg? 3 juni2016 FPPW, Gent Jan Bosmans."— Transcript van de presentatie:

1 1 VAN DE JEUGDZORG Integrale jeugdhulp het Europa van de jeugdzorg? 3 juni2016 FPPW, Gent Jan Bosmans

2 2 2013 op weg naar een keerpunt ( of no return) 2014 de Rubicon is overgestoken 2015 de metamorfose van de jeugdhulp 2016 integrale jeugdhulp : het Europa van de jeugdzorg ?

3 3 Europa anno 2015 - 2016 Financiële crisis ( Grexit ?) Vluchtelingencrisis ( Push Back ) Gemeenschappelijk draagvlak (Brexit ?) De grenzen/waarden van Europa bewaken, zoeken naar een gemeenschappelijk draagvlak ( Schengen ? Euro? Verlichting ? Brexit? ) Dreiging en geweld Hoe Europa besturen ?

4 4 Europa – Integrale Jeugdhulp ? thema’s EuropaIntegrale Jeugdhulp hoe besturen ?zoeken naar een goede aansturing ( Governance) vluchtelingenopvang niet begeleide minderjarigen grenzen / draagvlak bewaken persoonsvolgende financiering minderjarigen VAPH preventie/ondersteuning aflijnen GGZ (gezondheid)? CLB (onderwijs)? geweldradicalisering, schietincident, jeugd(sanctie)recht burger en budgetwerkveld? gebruikers?

5 5 Achtergrond : een golf van decreten 2014 Decreet 29 juni 2012 organisatie Pleegzorg ( BVR 08.11.13) inw. 01.01.14 Decreet 20 april 2012 Kinderopvanginw. 01.04.14 (BVR’s 22.11.2013) Decreet 12 juli 2013 Integrale Jeugdhulp (BVR 21.02.14)inw. 01.03.14 Decreet 20 november 2013 Preventieve Gezinsondersteuning (BVR 28.03.14)inw. 01.04.14 Decreet 23 april2014 over digitale Gegevensdeling in zorg&welzijn Decreet 1 april 2014 persoonsvolgende financiering personen met handicap ( diverse BVR’s : aanvragen, vergunnen, BOB, FAM, MFC, transitie…)

6 6 Overzicht Ieen moeizame weg naar goed (be)aansturen IJH IIniet- begeleide minderjarigen IIIdraagvlak bij gezondheid en onderwijs IVomgaan met geweld Vgrenzen aan de integratie? VI…en de jeugdhulp dan ?

7 7 Ieen moeizame weg naar goed aansturen IJH ( tweede) Decreet 12 juli 2013 Integrale Jeugdhulp maart 2014 In werking Juli 2014 nieuwe Vlaamse regering oktober 2014beleidsnota WVG “Gezinnen en mensen verdienen zorg en ondersteuning op hun maat. “ februari 2015minister JVD rolt Actieplan Jeugdhulp uit april 2015eerste verjaardag ! ? april 2016tweede verjaardag !!

8 8 Actieplan Jeugdhulp ( februari 2015) Het actieplan schuift 30 acties naar voren om de jeugdhulp tegen 2020 te versterken en werd opgesteld overheen de sectoren. Voor de actieterreinen op het snijvlak onderwijs-welzijn (zoals de CLB’s) wordt deze uitvoering samen met de minister van Onderwijs opgenomen. Het actieplan wil gaan naar een krachtgerichte en vraaggestuurde jeugdhulpverlening voor kinderen en jongeren. We zetten kinderen en jongeren expliciet centraal in het plan. Hieraan koppelen we acties zoals: pleegzorg als eerste keuze, follow-uponderzoek in de jeugdhulp, het zorgen dat organisaties zo eenvoudig mogelijk kunnen werken, initiatieven die de jeugdhulp toegankelijker maken (bijv. online hulpverlening), werk maken van een nieuw jeugdrecht voor jongeren die misdrijven plegen, meer inspraak voor gebruikers, belang van een goed diversiteitsbeleid in de jeugdhulp. Een kwaliteitscentrum diagnostiek is gestart, de vereenvoudiging van de integrale jeugdhulp loopt…. In 2015 werden al enkele acties uitgewerkt. Het gaat hier ondermeer over de uitbreiding van de capaciteit voor de jeugdhulp en het versterken van het crisisaanbod.

9 9 Actieplan Jeugdhulp : 2015 1) Sinds 1 januari 2015 werd al 500.000 euro besteed aan positieve heroriëntering, goed voor 200 extra begeleidingen. De bedoeling hiervan is om sneller in te grijpen in gezinnen en zo moeilijke situaties in gezinnen te deblokkeren. 2) In 2015 al extra bijkomende middelen ( 3 miljoen euro) besteed aan: Het uitbreiden van de rechtstreeks toegankelijke hulp Door vroeger in te grijpen een uithuisplaatsing voor jonge kinderen te voorkomen. Er wordt aandacht gegeven aan cultuursensitieve zorg, de doelgroep van jongvolwassenen en aan initiatieven Onderwijs-Welzijn, bv. voor time-outs voor jongeren, Hierbij kan zowel ingezet worden op het ondersteunen van lopende goede praktijken als op het aanmoedigen van innovatieve ontwikkelingen (vb. online hulpverlening). Het op korte termijn versterken van het crisisaanbod.

10 10 Actieplan Jeugdhulp: 2015 De opstart van de Succurcale binnen de gemeenschapsinstelling in Wingene. Daar wordt naast de uitbreiding van 20 plaatsen voor jongens ook aandacht besteed aan de uitstroomtrajecten die zorgen dat de jongeren vlot kunnen re integreren in de samenleving. 3) Daarnaast wordt binnen het uitbreidingsbeleid 2015 voor personen met een handicap middelen vrijgemaakt voor de ondersteuning van minderjarigen met een handicap. In 2015 gaat het over een bedrag van 6,4 miljoen euro. 2 miljoen euro voor een specifiek aanbod voor kinderen en jongeren met zeer complexe problematieken, dit in samenwerking met de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. In afwachting van de implementatie van persoonsvolgende financiering –ook meer dan 2 miljoen euro in persoonlijke assistentiebudgetten (PAB) en persoonsvolgende convenanten. Het overige budget gaat naar de versterking van het rechtstreeks toegankelijk aanbod.

11 11 1 jaar integrale jeugdhulp Hoorzitting Vlaams Parlement 21 april 2015 Een tussentijdse terug- en vooruitblik

12 12 H ULPVRAGER M INDERJARIGE - OUDERS - CONTEXT Toegangspoort MDT BREDEINSTAP Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Probleem gebonden hulp Gemand. voorz. OCJ Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp MDT VK Crisisjeugdhulp Bemiddeling Cliëntoverleg 4 HOE AANSTUREN ? IJH werkt !.............werkt IJH ?

13 13 Nieuwe governance-structuur 21/04/2015 │ 5

14 14 April 2015 -> april 2016 ? april 2015 Hoorzitting met Agentschap n.a.v. 1 jaar IJH eerste cijfers en resultaten mei 2015 Jaarverslag Jongerenwelzijn : IJH werkt ! 21 april - 2 juni 20154 hoorzittingen met werkveld 16 Juni 2015gedachtewisseling met Minister juli 2015prioriteiten werkgroep Remediëring 8 juli 2015Vlaams Parlement bekrachtigt Resolutie IJH

15 15 De minister aan het woord op 16 juni In een uitgebreide nota lichtte de minister zijn keuze en verbetervoorstellen toe. Hij wil op de ingezette veranderingen doorgaan en ze snel versterken. De principes en doelstellingen van het decreet blijven voor hem een solide basis vormen, ze schragen één gedeelde visie en zorg. Wel vraagt hij zich na één jaar af of alles wel op de juiste plaats zit, of er voldoende incentives zijn om de verantwoordelijkheid van en het vertrouwen in de hulpverleners en hun organisaties te versterken. Gaan sommige veranderingen niet te snel, gaan ze wel ver genoeg…? Systematisch overloopt hij de ervaringen van agentschappen, commentaren en verbeteracties van alle kernthema’s die aan de orde zijn.

16 16 Werkgroep Remediëring Deze werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van koepels, administraties en cliëntvertegenwoordigers, ze startte haar werkzaamheden dit voorjaar. De geformuleerde besluiten hebben betrekking op de informatie en communicatie, de cliëntondersteuning, brede instap, toegangspoort, gemandateerde voorzieningen, crisishulp, bemiddeling, informatiedeling, recht op hulp, participatie en Brussel.

17 17 Resolutie over Integrale Jeugdhulp 8.7.15 De resolutie omvat 17 aanbevelingen die soms zeer concreet uitgewerkt zijn. Alle grote thema’s van de integrale jeugdhulp komen aan bod, het Parlement benadrukt vooraf dat het om de vijf jaar een evaluatierapport over dit decreet blijft verwachten. Voor sommige aanbevelingen is een snellere termijn van rapportage opgelegd: - vereenvoudiging van het A-document ( 1 februari 2016) - reductie en combinatiemogelijkheden van de modules in de Jeugdhulpwijzer ( 1 april 2016) - welke informatie-uitwisseling is mogelijk, verplicht of verboden i.f.v. belang van kind, ouders en hulpverlening ( 1 april 2016) -intersectorale regeling voor bijzondere kosten en bijdrageregeling ( voor eind 2016)

18 18 Deze resolutie vrij volledig en concreet. Ze behandelt heel wat herkenbare knelpunten en bezorgdheden. De Integrale Jeugdhulp zal hierdoor ongetwijfeld veranderd, verbeterd en versterkt worden, wat nodig is. De resolutie legt ook regelmatig de link naar het Actieplan Jeugdhulp en vraagt terecht dat de concrete timing en budgettaire engagementen ervan als annex opgenomen worden bij de huidige beleidsbrief ( aanbeveling 16). Zo vormen het Actieplan en de Integrale jeugdhulp samen blijvend één geheel voor alle betrokken agentschappen, het werkveld én de minister.

19 19 en toen was het ….even stil…

20 20 …eind oktober 2016 …volgt een update ->de resolutie uitvoeren op korte termijn De jeugdhulp is een gedeelde verantwoordelijkheid overheen sectoren, zowel van het werkveld als de overheid. We responsabiliseren hulpverleners verder en geven hen ook de mogelijkheid om die verantwoordelijkheid op te nemen. De jeugdhulp staat in het teken van vertrouwen. Net zoals we willen dat kinderen, jongeren en hun ouders de jeugdhulp vertrouwen, geven we het vertrouwen aan het werkveld. We gaan voor een minder controlerende en een meer ondersteunende overheid.

21 21 Enkel wanneer we spreken op maat van het kind, de jongere en hun ouders kan echt vertrouwen in de jeugdhulp er zijn. We passen de brieven aan cliënten aan zodat deze voor hen begrijpelijk zijn. Brieven verzonden vanuit ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten voor gerechtelijke jeugdhulpverlening (uitnodigingen, beslissingen, afsluiten dossier) zullen vanaf 1 januari 2016 aangepast zijn. De brieven vanuit de intersectorale toegangspoort (indicatiestellingsverslagen en jeugdhulpbeslissingen) zullen bij de nieuwe release van INSISTO, februari 2016, aangepast zijn. Door vormingen te organiseren, ondersteunen we de hulpverleners in deze verregaande responsabilisering. We vereenvoudigen de processen en procedures. Vanaf januari 2016 krijgen A-documenten ingevuld door een multidisciplinair team een versnelde en vereenvoudigde behandeling. We versterken de jeugdhulp. We geven de cliëntenvertegenwoordiging bestaanszekerheid door structurele verankering vanaf januari 2016.

22 22 We blijven ook investeren in de jeugdhulp. In eerste instantie met bijzondere aandacht voor jonge kinderen, voor kinderen en jongeren met een complexe en meervoudige problematiek, voor kinderen, jongeren en gezinnen in crisissituaties en voor jongeren in gesloten opvang. Jonge kinderen. Het mobiel aanbod voor jonge kinderen in situaties van verontrusting en voor wie uithuisplaatsing dreigt, wordt in intersectoraal verband versterkt vanaf 1 januari 2016 met 60 modules. De aanvragen voor contextbegeleiding moeten, vanuit samenwerking tussen Jongerenwelzijn, Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, aantonen dat ook met gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg wordt samengewerkt op zowel casus- als op structureel niveau..

23 23 Complexe hulpvragen. Er worden drie intersectorale samenwerkingsverbanden opgericht voor jongeren met een zeer complexe hulpvraag en een handicap. Het samenwerkingsverband neemt engagementen op voor een aantal jongeren met dat profiel en krijgt daarvoor van de Vlaamse overheid een kwaliteitslabel. Het samenwerkingsverband bestaat uit partners met expertise uit de sectoren geestelijke gezondheidszorg (met inbegrip van verslavingszorg), personen met een handicap en Jongerenwelzijn, om te kunnen instaan voor een geïndividualiseerd hulpaanbod voor deze doelgroep. Ze krijgen hiervoor per jongere max. 75.000 euro per jaar, gedurende maximaal 7 jaar, bovenop de regulier ingezette hulpverlening. Dit intersectoraal hulpprogramma is afgestemd met het programma langdurige zorg binnen het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren. Dit gaat zo snel mogelijk in werking, en uiterlijk eind februari 2016

24 24 Crisisjeugdhulp. De verschillende functies binnen de hulpprogramma’s worden versterkt naargelang de noden. De crisismeldpunten werden in 2015 versterkt met 9 VTE. Er werd een uitbreiding gerealiseerd voor 40 extra begeleidingen Crisishulp aan Huis. De opstart is voorzien tussen 1 september 2015 en 1 januari 2016. In overleg met sectorale administraties wordt regionaal in overleg gegaan met jeugdhulpaanbieders in functie van de versterking van de hulpprogramma’s (vooral verblijf). Uitstroom gesloten opvang. We investeren in initiatieven die gericht zijn op het versnellen van de uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen. We beogen het mobiele aanbod van Jongerenwelzijn te versterken met 30 modules contextbegeleiding kortdurend intensief. Gesloten opvang. We breiden de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen uit: op 1 oktober negen jongens in gemeenschapsinstelling De Zande campus Wingene, op 14 oktober tien plaatsen meisjes in een time- outleefgroep in gemeenschapsinstelling De Zande campus Ruiselede. Op 25 mei 2016 werden 2 gloednieuwe leefgroepen voor meisjes in de gemeenschapsinstelling De Zande, campus Beernem, plechtig geopend. De nieuwbouw past in de gefaseerde uitbreiding van de gemeenschapsinstellingen. In Beernem is nu plaats voor 54 meisjes, wat het totaal op 74 plaatsen voor meisjes in Vlaanderen brengt.

25 25 We vereenvoudigen de jeugdhulp: Zoals reeds aangegeven worden de brieven aan cliënten aangepast in begrijpelijke taal. We maken cliëntoverleg en bemiddeling in oktober bekend via een filmpje en de website mijn.jeugdhulp.be en we vereenvoudigen in één beweging de aanvraag voor cliënten. We verduidelijken de rol van de vertrouwenspersoon.mijn.jeugdhulp.be We vereenvoudigen het A-document: bij de nieuwe release van INSISTO, dus vanaf februari 2016, werden verschillende luiken samengevoegd zodat de informatie gebundeld kan weergegeven worden, wordt het aantal verplichte tekstvelden verminderd, en wordt de afdruk van het A-document geoptimaliseerd naar een korter en meer leesbaar document. Meerdere hulpverleners kunnen zelf een A-document in de ontwerpfase invullen, op voorwaarde dat de cliënt hiermee akkoord gaat. Dit is al mogelijk voor multidisciplinaire teams, voor anderen vanaf februari 2016. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek heeft zopas zijn onderzoek naar de kwaliteit van het A- document afgerond. Het rapport zal op 15 juni worden voorgesteld op een studievoormiddag in Brussel.

26 26 De toegang tot INSISTO wordt uitgebreid voor andere mogelijke aanmelders. Kinder- en jeugdpsychiatrische diensten, algemene en psychiatrische ziekenhuizen, diensten voor herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen, adoptiediensten en revalidatiecentra kunnen tegen februari 2016 aanmelden via INSISTO. Individuele artsen en vroedvrouwen zitten in een latere beweging. We vereenvoudigen ook de processen en procedures van de intersectorale toegangspoort: vanaf eind oktober hanteren we voor onveranderlijke handicaps een standaardtermijn van 21 jaar, vanaf januari gebruiken we in de indicatiestelling enkel nog een leeftijdsgrens. Enkel voor een paar uitzonderlijke typemodules bepalen we een vaste duur.

27 27 Versnelde en vereenvoudigde behandeling van dossiers aangeleverd door multidisciplinaire teams. A-documenten ingediend door MDT’s worden als consensusdossiers behandeld waardoor er enkel nog een formele check is van een aantal gegevens en de voorgestelde indicatiestelling in het A- document. Hierdoor zal het dossier sneller naar de fase van de jeugdhulpregie overgaan, tenzij er nog een probleem is en het A-document nog aangevuld of verbeterd moet worden door de contactpersoon-aanmelder. Zowel A- documenten van de erkende MDT als A-documenten van de diensten die van rechtswege MDT zijn (gemandateerde voorzieningen) worden als consensusdossier behandeld. Het ministerieel besluit met betrekking tot het nieuwe erkenningskader voor de multidisciplinaire teams is goedgekeurd op 7 oktober 2015 en ging in werking op 1 januari 2016. Daaruit vloeit ook een hogere vergoeding van de erkende MDT’s uit voort.

28 28 de resolutie uitvoeren op lange termijn In januari 2015 bepaalde de kersverse Gemengde Stuurgroep IJH haar prioriteiten uit het Actieplan Jeugdhulp voor 2015. De Gemengde Stuurgroep van september schetste de nieuwe aanpak naar aanleiding van de resolutie IJH in een ontwerp van matrix die alle ( op dat ogenblik 195) acties en aanbevelingen wil bevatten. Die werd bewerkt en vervolledigd tegen december 2015. Deze uitgebreide matrix ( later programmamanagement genoemd) zal op 18 januari 2016 het licht zien als de ( eerste ontwerp) bronnota ‘Jeugdhulp 2.0. Het Managementcomité IJH met vertegenwoordigers van jeugdhulpaanbieders en gebruikers startte ook op, de bevoegdheid in deze ruime samenstelling wordt uitgebreid van toegangspoort tot het ganse domein van de IJH

29 29 Maart 2016 nota (23 p.) ‘Een 2.0 aanpak voor de IJH in Vlaanderen’ Actieplan Jeugdhulp Werkveld  IJH 2.0 Parlementaire resolutie Vernieuwen, vereenvoudigen, vertrouwen Het plan beschrijft achtereenvolgens volgende thema’s : aandacht voor preventie en vroegdetectie versterken inzetten op vermaatschappelijking van de jeugdhulp een duidelijke toegang tot de jeugdhulp flexibiliteit en continuïteit van de jeugdhulp waarborgen gevat optreden in verontrustende situaties versterking aanbod crisisjeugdhulp cliënten participeren maximaal aanpak 2.0 doortrekken

30 30 Opvallend is de passage op p. 1 die stelt dat “ een versnippering van verantwoordelijkheden een daadwerkelijke vernieuwing in de weg staat “ “ We vereenvoudigen de governance van de integrale jeugdhulp en gaan (gefaseerd) voor een aansturing vanuit één agentschap en één intersectoraal adviesorgaan.” Gemengde stuurgroep IJH ? Raadgevend Comité Jongerenwelzijn? Managementcomité IJH ? -> één Agentschap IJH : Hoe? Wanneer ?

31 31

32 32 1 Agentschap IJH na 18 jaar Bloembladmodel IJH ! BJB CIG VAPH- minderjarigen K&G CGG CLG AWW-minderjarigen ?

33 33 van centrifugaal  centripetaal

34 34 IIniet- begeleide minderjarigen

35 35 ENKELE CIJFERS - Van 2008 tot en met 2014 lag het gemiddeld aantal meldingen van buitenlandse jongeren op 8 meldingen per dag. -In 2015 is dit snel gestegen naar 15 meldingen per dag en in de laatste maanden van dat jaar naar 40 meldingen per dag. -In 2015 zijn er in totaal 5047 verklaarde NBMV aangemeld; in 2014 waren dat er nog 1780. -Daarvan hebben er 3099 NBMV asiel aangevraagd in 2015; 765 in 2014. - In december hebben er 804 verklaarde NBMV asiel aangevraagd, dat is een stijging van 1575% in vergelijking met december 2014, en een stijging van 5,1% in vergelijking met november 2015

36 36 Asielaanvragen NBMV + top 5 herkomstlanden 20142015land#Land# Jan36531Afghanistan698Afghanistan2013 Feb24432Syrië31Syrie467 Maa21363Guinée16Irak185 Apr32354Somalie10Somalie108 Mei29795Irak8Guinée60 Jun32117Andere41266 Juli49181Totaal804Totaal 20153099 Aug51214 Sep56349 Okt53423 Nov55765 Verdeling naar geslacht 2015 M92,5 % Dec48804V7,5 % Tot4862370

37 37 Cijfers FEDASIL: Instroom/maand/leeftijdscategorie 08/1509/1510/1511/1512/15Totaal <12252014950 12-14304739132120368 15-161712202484155361590 17 *701001427861451 Totaal2733724496397262459 Dit betreft enkel de minderjarigen die opgevangen worden bij Fedasil. Een deel (vooral jongere) niet-begeleide minderjarigen vindt opvang bij familie. In deze cijfers is er ook een beperkt aantal niet-begeleide minderjarigen die geen asiel hebben aangevraagd. * dit betreft enkel de 17 jarigen die in de minderjarigenafdelingen verblijven. Door een interne richtlijn van Fedasil worden de meeste 17 jarigen bij de volwassenen opgevangen. Het werkelijke aantal 17 jarigen ligt dus hoger.

38 38 - Leeftijd: duidelijke verjonging van de NBMV, inclusief min 13-jarigen. Momenteel zijn er evenveel min 15-jarigen die aankomen als 16- & 17-jarigen. - Grotere groep Syriërs inclusief Syrische NMBV hoogstwaarschijnlijk nog onderweg! Tijdens de maanden oktober-november waren er tijdelijk minder boten die de Middellandse Zee overstaken, daarna nam het aantal terug toe. -Voogdij: Er wachten een 900-tal NBMV op de aanstelling van een voogd. Er zijn momenteel 261 erkende voogden die voogdijen uitoefenen; er werden er recentelijk 46 nieuwe Nederlandstalige en 25-tal Franstalige aangesteld. -Leeftijdsbepaling: Momenteel wordt er voor 30% van de verklaarde NBMV een leeftijdsbepaling gedaan. Voor 2015 waren de resultaten van 1450 leeftijdsbepalingen als volgt: 25% werd bevestigd als minderjarig en 75% werd meerderjarig bevonden op basis van de testen. Dit komt overeen met de “klassieke” resultaten van zulke leeftijdsbepalingen; noteer dat de betrouwbaarheid van zulke testen in twijfel wordt getrokken. Wie zit er achter deze cijfers?

39 39 Erkenningsgraad Herkomstland Erkenning als vluchteling Subs beschermingErkenningsgraad Syrië87,5%10,1%97,5% Eritrea94,0% Onbepaald82,1% Irak46,%25,4%72,2% Afghanistan40,4%36,9%77,3% Somalië34,5%47,31%81,8%

40 40 Wat zegt IJH 2.0 Vluchtelingen gastgezinnen ? Pleegzorg in 2016 + 5 V.T.E. 100 kinderen en jongeren in pleegzorg in 2016 Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen categoriale BJB versterkt pleegzorg versterking Vluchtelingenwerk Vlaanderen i.f.v. versterking hulpverlening versterking info-meldpunten als brugfunctie met federale opvang (outreach) Uitbreiding aanbod residentiële buffercapaciteit (+ 18 vanaf jan. 2016) Contextbegeleiding Autonoom Wonen + 40 ( jan.2016) behandelingsaanbod trauma en psy.-stoornissen ( feb. 2016) psycho.-soc. hulp CAW : + 11 VTE (feb. 2016) woonbegeleiding CAW : + 39 VTE ( jan. 2016) Gesprekken met Fedasil i.f.v. cofinanciering + 150 resid. plaatsen

41 41 IIIdraagvlak - grenzen Met de betrokkene deelstaten wordt het aanbod aan geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, voor jongeren en voor patiënten met dubbele diagnose aangepast aan de behoeften. Vanuit Vlaanderen zullen we hier actief aan meewerken. Dit blijft een speerpunt in ons beleid” (p. 32 Beleidsnota WVG) Initiëren’ van zorgcircuits voor minderjarigen Zorgen voor ‘”maximale afstemming met de ontwikkeling van integrale jeugdhulp” Nagaan hoe gespecialiseerde aanbod van GGZ sterker kan ingezet worden “in de meest complexe jeugdhulpdossiers” => casemanagement vanuit een netwerk van aanbieders Investeren in samenwerking tussen gemeenschapsinstellingen en kinder- en jeugdpsychiatrie: zie verder oprichting gesloten oriëntatiecentrum (p. 36)

42 42 Taskforce GGZ - IJH Vanaf april 2016: template ‘liaison en consult’ uitrollen één crisismeldpunt regionale link met IROJ infants, peuters, kleuters,kinderen en jongeren van ouders met psy- en verslavingsproblemen, wanneer onder justitiële maatregel, jongeren met verslavingsproblemen, ADHD… Online cliëntportaal psychiatrische ziekenhuizen meer flexibel laten werken destigmatisering (Te Gek) autismevriendelijk Vlaanderen

43 43  draagvlak bij onderwijs : CLB krijtlijnennota ‘kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding’ via concept naar decreet eind 2017 rollen verduidelijken ( welzijn-onderwijs) draaischijffunctie versus zgn. push back regionale regie : positieve heroriëntering rechtstreeks toegankelijke hulp samen tegen schooluitval ( flexibele time out) sept. 2016

44 44 Beleidsnota WVG : Samen met Onderwijs zorgen we voor afstemming, onder andere inzake de vernieuwde visies ten aanzien van de ondersteuning van personen met een beperking en het onderwijs voor kinderen met specifieke noden, de integrale jeugdhulp, de Huizen van het kind, de organisatie van de leerlingenbegeleiding en het preventief gezondheidsbeleid

45 45 IVomgaan met geweld Radicalisering Politie Tienerpooiers Naar een decreet jeugd(sanctie)recht

46 46 Radicalisering Charlie Hebdo : januari 2015 Verviers : week later Parijs : november 2015 Brussel : maart 2016 Wat is radicalisme bij jongeren ? Extreem + fundamentalistisch +geweld ifv sociale verandering Causes, push factors, pull factors, triggers ? Geen afzonderlijke keten maar in reguliere structuren

47 47 Bijdragen aan de uitvoering van het actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen diekunnen leiden tot extremisme en terrorisme. Belangrijk is dat we onze acties, ook in de jeugdhulp, kaderen binnen een bredere aanpak van hoe we omgaan met (super)diversiteit in onze samenleving, meer diversiteit in de zorg en aandacht voor de toegankelijkheid ervan voor specifieke doelgroepen Ouders en familie met opvoedingsvragen in verband met radicalisering kunnen terecht bij de Opvoedingslijn. We organiseren een backoffice die noden in verband met radicalisering kan opnemen.( feb. 2016) Binnen het beleidsdomein onderwijs en vorming werkt een centraal aanspreekpunt waar scholen en Centra voor Leerlingbegeleiding - per mail - met vragen terecht kunnen. We bundelen de krachten tussen onderwijs en welzijn om de back office voor deze aanspreekpunten vorm te geven, en ook voor het ontwikkelen van vorming en draaiboeken. Voor jeugdhulpverleners organiseren we in 2016 vorming, informatie-, kennis- en expertisedeling over radicalisering. (partners uit het werkveld) Bij de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en de Sociale Diensten voor Gerechtelijke Jeugdhulpverlening zijn referentieconsulenten ‘radicalisering’ aangeduid

48 48 Na schietincident met 14-jarig meisje: politie werkt aan ingrijpen in jeugdzorg Aanleiding is het neerschieten van een veertienjarig meisje met een verfkogel ( nov. 2015)

49 49 Het Schietincident in Antwerpen Het agentschap Jongerenwelzijn en Lokale Politie Antwerpen hadden nadien een constructief gesprek om duidelijke afspraken te maken rond de inzet van politie in jeugdhulpvoorzieningen bij incidenten. Een werkgroep werkte aan een duurzame samenwerking. Communicatie Een eerste opdracht gaat over het stroomlijnen van de communicatie tussen de voorziening en de politie. In het bijzonder wordt de eerstelijnscommunicatie vanuit de voorziening naar de politie bij incidenten bekeken. Om deze te verbeteren, wordt gedacht aan het uitschrijven van een uniforme procedure met een checklist voor de informatie die de eerstelijnscommunicatie moet bevatten. Op die manier kan de politie duidelijke en volledige informatie verkrijgen en kan het personeel van voorzieningen terugvallen op een vast kader.

50 50 Incidentaanpak De tweede opdracht gaat over het uitwerken van een procedure die de incidentaanpak in de voorziening beschrijft wanneer een voorziening een beroep doet op een tussenkomst van de politie. Hierbij wordt gedacht aan een aanpak in opbouwende fases, waarbij de eerste fase sowieso door het personeel van de voorziening wordt uitgevoerd, met de politie als ondersteunende sterke arm. Doelstelling: Herstellen en borgen van de veiligheid van personeel, slachtoffer(s) en dader(s) bij een geëscaleerd agressie-incident in een jeugdvoorziening binnen het wettelijk referentiekader. Nadat blijkt dat de interne procedure van de voorziening niet haar doel bereikt en de noodzaak blijft bestaan om een geëscaleerd agressie-incident onder controle te krijgen wordt de bijstand van politie gevraagd via het alarmnummer 101. De politie gaat er dan van uit dat de pedagogische aanpak heeft gefaald en dat er nog een dreiging bestaat voor de veiligheid van de betrokken personen.

51 51 tienerpooiers Child Focus Tienerpooiers zijn mensenhandelaars die tieners doelbewust feitelijk afhankelijk en emotioneel aanhankelijk maken om hen vervolgens – via misleiding, dwang, fysiek, psychisch geweld en/of misbruik van kwetsbaarheid – uit te buiten in de prostitutie. aangepaste en gespecialiseerde opvang versoepeling van de voorwaarden van de onthemingsprojecten overgang naar hulpverleningsinstanties volwassenen brede sensibilisering met oog op een verbeterde detectie, en preventie ketenmodel kunnen dan vertegenwoordigers van politie, parket, stad Antwerpen, hulpverleners en scholen capaciteit die men extra zal organiseren in de gemeenschapsinstellingen het privaat aanbod ombouwen om te beantwoorden aan de criteria van beveiliging, opvang, ondersteuning en bijstand

52 52 Naar een decreet jeugd(sanctie)recht Jeugdsanctierecht ( 2011) Communautarisering (GGC in Brussel) van de volgende materies: het bepalen van de aard van de maatregelen ten aanzien van de minderjarigen die een als strafbaar omschreven feit hebben gepleegd; de regels inzake de uithandengeving; de regels inzake de plaatsing in een gesloten instelling; de gesloten instellingen, volgens nader te bepalen uitvoeringsregels.

53 53 Conceptnota jeugd(sanctie)recht maart 2015 UITGANGSPUNTEN Evaluatie principes Wet JB 2006 Wetenschappelijke criminologische cijfers en inzichten Welke interventies werken Complementaire trajecten POS en MOF Afstemming met Integrale Jeugdhulp Flexibiliteit, drugverslaving, jeugdPsy… Gesloten opvang Maatregelen herzien ( art. 48 DIJH) Wisselwerking privaat-publiek aanbod (uitstroom, time-out) Minder-meerderjarigheid ( UHG tot 23j.) Kwaliteitseisen Rechtswaarborgen

54 54 Traject maatschappelijk debat AFSLUITING 22 JUNI 2016 WERKGROEP 1Algemene principes WERKGROEP 2Maatregelenpakket WERKGROEP 3Organisatie van gesloten opvang en uithandengeving WERKGROEP 4Rechtspositie + proceswaarborgen + rechtsbescherming WERKGROEP 5Afstemming met de jeugdhulpverlening + oriëntatie en diagnostiek + ketenaanpak WERKGROEP 6Capita selecta -grensoverschrijdend gedrag gepleegd door jongeren met een complexe en meervoudige problematiek - Brussel

55 55 Vgrenzen aan de integrale JH? ? PVF minderjarigen ( VAPH) ? (gezins)ondersteuning (preventie) - > Huizen van het Kind ( K&G)

56 56 Indeling in 2 groepen voor Minderjarigen met een handicap Groep 1: Hulp wordt rechtstreeks aangevraagd door cliënt, de ‘chronische’ zorg PVF Cliënten doen de aanvraag prioriteitengroepen: IRPC Groep 2: Gemandateerde voorziening Familie- of Jeugdrechter Vervolghulp na crisis Hulp en processen zoals nu in IJH CPA doen de aanvraag budgetgarantie Overgang van groep 2 naar groep 1 en omgekeerd moet mogelijk zijn gedurende het hele proces.

57 57 PVF Trap 1: Basisondersteuningsbudget BOB Voor minderjarige en meerderjarige personen met handicap met vastgestelde ondersteuningsnood Maandelijks forfaitair 300 € Niet-medische hulp en dienstverlening Niet verantwoorden Via de zorgverzekering, uitbetaling door Zorgkassen Combineren met RTH mag Op termijn toegang via automatische toekenning op basis van attesten of via multidisciplinair onderzoek Gefaseerde invoer : januari 2017 minderjarigen met actieve vraag, sept 2017 automatische toegang minderjarigen via attest verhoogde kinderbijslag Bij toekenning van trap 2 vervalt BOB

58 58 Trap 2: Persoonsvolgend Budget PVF Personen met een handicap meer mogelijkheden en zelfbeslissingsrecht geven om hun ondersteuning ZELF te organiseren de PmH krijgt een ‘rugzakje met geld of punten’ opmaken Ondersteuningsplan-PVF (evt met hulp van DOP) objectivering door MDT (ZZI) berekenen van gewicht totale vraag op basis van functies en frequenties Bepalen van budgetcategorie, recht op cash geld of punten Hiermee organiseert de persoon zijn zorg zelf of stapt daarmee naar een ‘vergunde’ voorziening De wachtlijsten ontstaan bij de toekenning van een budget per budgetcategorie. Dit gebeurt door de IRPC. ‘Vergunde’ voorziening: erkenning in capaciteit valt weg. Het zijn de cliënten die bij jou komen die bepalen welke en hoeveel hulp je aanbiedt

59 59 berekenen van gewicht totale vraag Trap 2: PVF

60 60 Trap 2 van Persoonsvolgende financiering en/of

61 61 Timing start PVF? -Eerste BOB volwassenen : september 2016 -Eerste PVF volwassenen : september 2016 -2017 echte start PVF volwassenen -BOB minderjarigen : januari 2017 -Eerste PVF minderjarigen : minstens één jaar later dan volwassenen -Bestaande cliënten : volwassenen PAB/PGB/PVC/ZiN schakelen om 1 januari 2017 --  Taskforce PVF Minderjarigen : NU ????

62 62 (gezins)ondersteuning als preventie = preventie? =/= jeugdhulp Huis van het Kind ( www. huizenvanhetkind.be) Krachten bundelen in lokaal samenwerkingsverband : Buurtwerking, centra algemeen welzijnswerk, OCMW, centra voor leerlingenbegeleiding, consultatiebureaus, expertisecentra kraamzorg, gezinsbond, huisartsen, huistaakbegeleiding, initiatieven van burgers en gezinnen, inloopteams, inschrijvingen voor vakantiewerkingen, kinderopvang met onder andere het lokaal loket kinderopvang, mobiele en ambulante ondersteuning van centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, speelpleinwerkingen, ontmoetingsplaatsen, opvoedingswinkels, oudergroepen, prenatale steunpunten, ruilwinkels, socio-cultureel werk, speel-o-theken, voorlichtingsavonden van mutualiteiten, vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het vlak van gezinsondersteuning, vroedvrouwen, … = netwerk, geen huis !

63 63 HvhK 85 gesubsidieerd + 42 erkend, niet gesubsidieerd Dekken 127 gemeentes af ( = 70 % van minderjarigen ) Grote diversiteit van aanbod 40% CLB 20% huisartsen 30% pre-perinataal 60% BKO 70 % KO 10 % CGG 50% cultuur/sport 100 % lokaal bestuur 50% CAW Universalisme / kansengroepen coördinatie

64 64 Europa – Integrale Jeugdhulp ? thema’s EuropaIntegrale Jeugdhulp hoe besturen ?zoeken naar een goede aansturing ( Governance) vluchtelingenopvang niet begeleide minderjarigen grenzen / draagvlak bewaken persoonsvolgende financiering minderjarigen VAPH preventie/ondersteuning aflijnen GGZ (gezondheid)? CLB (onderwijs)? geweldradicalisering, schietincident, jeugd(sanctie)recht burger en budgetwerkveld? gebruikers?

65 65 VI…en hoe is het gesteld met de jeugdhulp on the floor? Enkele topics

66 66 PARTICIPATIE: KRACHTEN GEBUNDELD! Verschillende organisaties verzamelen reeds jarenlang ervaringen van ouders en jongeren in de jeugdhulp. Zij gaan hierover in gesprek met de overheid en met voorzieningen. Zo geven ze het cliëntperspectief een plaats in de ontwikkeling van de jeugdhulp op beleids- en praktijkniveau. Sinds eind 2015 bundelen deze organisaties de krachten. Dit resulteerde in twee vzw’s: Cachet vzw: blijft verder actief voor de minderjarigen. Cachet vzw verenigt de eigen werking en die van JOPlim. Daardoor is Cachet nu actief in drie regio’s: Brussel, Antwerpen en Limburg. De organisatie heeft ook een Vlaamse werking.Cachet vzw vzw Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen: bouwt de werking voor de ouders verder uit. Hierin zijn alle bestaande regionale ouderwerkingen opgenomen. Deze blijven wel hun rol spelen. In afwachting van de ontwikkeling van een nieuwe website, blijven de ‘oude’ websites van ROPPOV, (Oost-Vlaanderen), POPANT (Antwerpen), Ouderswerking Vlaams- Brabant (Vlaams-Brabant), JOPlim (Limburg) nog even in de lucht. ROPPOVPOPANTOuderswerking Vlaams- BrabantJOPlim Op termijn willen beide vzw’s hun werking uitbreiden naar heel Vlaanderen.

67 67 Sinds de opstart van de integrale jeugdhulp in maart 2014 is het jeugdhulplandschap grondig veranderd. In heel Vlaanderen wordt werk gemaakt van een brede instap, multidisciplinaire teams, ondersteuningscentra jeugdzorg, toegangspoort, jeugdhulpregisseurs, bemiddelaars en vertrouwenspersonen. In dit dossier staat het perspectief van de gebruikers van jeugdhulp centraal. Jongeren en ouders getuigen over hun ervaringen met de integrale jeugdhulp. Vinden ze de hulp die ze nodig hebben? Wat helpt hen? Wordt er rekening gehouden met hun kijk? Jongeren en ouders leggen de sterktes en de tekorten in de jeugdhulpverlening bloot. ‘Waarheid, durven of doen?’ De waarheden komen uit de getuigenissen van jongeren en hun ouders. En durf- en doesuggesties komen van jeugdhulpverleners zelf. Zij reageren op de getuigenissen van de jongeren en hun ouders en koppelen daaraan suggesties voor hun collega’s en voor het beleid ( maart 2016 ) Waarheid, durven of doen? Ervaringen van jongeren en ouders met jeugdhulp

68 68 Research on Stage ! (KEKI.BE)  Leen Cappon (UGent) over het hoorrecht van psychiatrische minderjarigen bij de jeugdrechter  Karel De Vos (UGent) over de huidige dominante pedagogische visie in de jeugdhulp  Lieselot De Wilde (UGent) over toegang tot het persoonlijk dossier  Eef Goedseels (KU Leuven) over het hybride systeem van jeugdrechtmodellen waardoor jeugdrechters zich bij hun beslissing laten leiden en het verweven traject van VOS en MOF  Yana Jaspers (VUB) over de zin en onzin van uithandengeving in relatie tot het levenstraject  Sofie Troonbeeckx (KU Leuven) vraagt meer aandacht voor het centraal stellen van het traject van jongeren, met een focus op de keuzemogelijkheden en krachten van jongeren

69 69 Aanbevelingen 1.Inzetten op communicatie 1.Meer transparantie en duidelijkheid ( trajectwerking) 2.Organisaties moeten handelingsruimte bieden aan kind 3.Diepgaand, gegrond en open debat over keuzes (VOS,MOF,UHG…) 4.Meer samenwerking en afstemming bij trajecten 5.Nog meer investeren in concreet werken met context

70 70 Rechtstreeks toegankelijk Bijzondere jeugdzorg direct toegankelijk? Historische verandering ( art. 12 DIJH) -> Contextbegeleiding 50% vanaf 01.01.2015 Dagbegeleiding 100% vanaf 01.03.2015 OOOC?, BZW? ….OBC….

71 71 Jaarverslag Jongerenwelzijn 2015 ?

72 72 een gepast aanbod Crisisjeugdhulp Tendens  Sterke groei van CJ  Cliënt 4de plaats van grootste aanmelder  Crisishulpprogramma’s en jeugdhulpregie werken heel goed samen  Vraag naar gesloten opvang 21/04/2015 │ 47

73 73 Erkende modules en kostprijs 1.1.2016 moduleaantalPrijs in K-€ Verblijf+contextbegeleiding290560.6 Dagbegeleiding in groep62835 Contextbeg. Autonoom Wonen75616,4 Contextbegeleiding ( CB)262515.5 Ondersteunende begeleiding8550,3 Uitstroom GI12412 Centrum Integrale Gezinszorg ( incl. CB)12651,3 CB in CIG9718 OOOC verblijf25698,6 OOOC diagnostiek9845,3

74 74 moduleaantalPrijs in K-€ Crisisverblijf pleeggezin1433,8 Ondersteunende pleegzorg5254,2 Perspectiefzoekende pleegzorg41516,9 Perspectiefbiedende pleegzorg47464,2 Behandelpleegzorg8284,2 HCA -herstelgericht HCA -leerproject HCA-groepsoverleg HCA- gemeenschapsdienst 3133 660 61 439 1,25 3,12 1,87 Crisishulp aan huis5827,7

75 75 Capaciteit GI Op 1.1.2016aantal€ per dag* Jongens open136372 Jongens gesloten119 Meisjes open30335 Meisjes gesloten44 * In 2014, zonder infrastructuursubsidies

76 76 AFTERCARE ( maart 2016) Als jongvolwasse zelf je leven in handen nemen. Het is niet altijd evident, zeker niet voor wie uit de jeugdhulp komt. De kwetsbare groep van jongvolwassenen die op 18 jaar uit de jeugdhulpverlening stromen, zijn veelal niet genoeg gewapend en zelfs zwaar belast om de overgang naar de samenleving aan te kunnen. Onder meer een gebrek aan vaardigheden of een sociaal netwerk speelt de jongeren parten. Uit divers onderzoek in verschillende landen blijkt dat die jongeren later ook als volwassenen vaker geconfronteerd worden met sociale uitsluiting en met thuisloze, structureel werkloze en armoedige situaties. Deze vaststelling in meerdere lidstaten heeft ertoe geleid dat de krachten werden gebundeld voor een Europees project: ‘Accelerate to independence: After Care Guarantee in Youth Care via personal budget.’ Het project beoogde om best practices over After Care mechanismes te delen en de lidstaten te sensibiliseren over het belang van een dergelijk After Care beleid. Dat moet leiden tot beleidsaanbevelingen, bedoeld voor zowel de regionale en lokale overheden, de voorzieningen en de jeugdhulpverleners als voor Europa dat ondersteuning moet bieden aan de verschillende lidstaten om tot een After Care policy te komen.

77 77

78 78 Dank voor jullie actieve aandacht Vragen/ debat


Download ppt "1 VAN DE JEUGDZORG Integrale jeugdhulp het Europa van de jeugdzorg? 3 juni2016 FPPW, Gent Jan Bosmans."

Verwante presentaties


Ads door Google