De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievergadering BESTEK 16SM100 Réunion d’information CSCh 16SM100 Divisie Overheidsopdrachten Support Systems 09/03/2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievergadering BESTEK 16SM100 Réunion d’information CSCh 16SM100 Divisie Overheidsopdrachten Support Systems 09/03/2016."— Transcript van de presentatie:

1 Informatievergadering BESTEK 16SM100 Réunion d’information CSCh 16SM100 Divisie Overheidsopdrachten Support Systems 09/03/2016

2 Inhoud - Contenu Inleiding – Introduction Voorwerp van de opdracht – Objet du marché Overlopen bestek – Parcourir CSCh Vragen – Questions POC 2

3 Situering Wetgeving OO Privaatrecht – Burgerlijk recht Familierecht Zakenrecht Verbintenissen- recht Familie- vermogensrecht – Handelsrecht – Arbeidsrecht – Intellectueel eigendomsrecht – … Publiekrecht –Staatsrecht –Adm Recht Taal, onderwijs, huisvesting, cultuur, zorg, milieu, media, RO, … Ambtenaren, vreemdelingen, pensioenen, soc zekerheid, kieswetgeving, OO, financiën,… –Strafrecht –Fiscaal recht –Procedurerecht –… Int Recht –Volkenrecht –TransNat recht –SupraNat recht –Verdragen… LDContractant Onder- aannemer OO BW contractueel BW buiten-contractueel

4 Situation Législation MP 4 Droit privé – Droit civil De la famille Des affaires Des obligations Patrimonial – Droit commercial – Droit du travail – Droit de la propriété intellectuelle – … Droit Public –Droit constitutionnel –Droit administratif Langue, enseignement, immobilier, culture, soins, environnement, … Fonctionnaires, étrangers, pensions, sécurité sociale, législation électorale, MP, finances,… –Droit pénal –Droit fiscal –Droit de la procédure pénale –… Droit international –Droit des gens –Droit TransNat –Droit SupraNat –Traités… FDContractant Sous- traitant MP CC contractuel CC extracontractuel

5 Principes Adm recht (1/2) GELIJKHEID Basis verbintenissenrecht (privaatrecht) = GELIJKHEID der partijen ONGELIJKHEID Elke overheid : specifieke rechten en plichten => ONGELIJKHEID der partijen Plichten Plichten = “WETTEN” VAN DE OPENBARE DIENST – Algemeen belang primeert op individueel belang – Beginsel van de veranderlijkheid (vb. legerdienst – voorraden) – Beginsel van de gelijke behandeling” (vb. inschrijvers) en respecteren eigen regels en wet (wettigheidsbeginsel) – Efficiëntie aanwenden middelen (vb. “COTS” vs ontwikkeling) – Continuïteitsbeginsel – overheid moet “core business” kunnen uitvoeren – Bestuurshandelingen uitdrukkelijk motiveren – Openbaarheid van bestuur

6 Principes de Droit Adm (1/2) Base du droit des obligations (droit privé) = EGALITE des parties Chaque pouvoir public a des droits et devoirs spécifiques => INEGALITE des parties Devoirs Devoirs – LES “LOIS“ DU SERVICE PUBLIC – Intérêt général prime sur intérêt individuel – Principe du changement (ex. service militaire – stocks) – Principe d’égalité de traitement (ex. soumissionnaires) et respecter les propres règles et loi (principe de légalité) – Utilisation efficiente des moyens (ex. COTS vs développement) – Principe de continuité – exécution du “ core business “ – Motivation formelle des actions Adm – Publicité de l’administration 6

7 Principes Adm recht (2/2) Rechten Rechten – Overheid mag éénzijdig overeenkomsten wijzigen “Imperiumbevoegdheid” (geen willekeur, compensatie …) – Beslissing overheid = geacht in overeenstemming met de wet “Privilège du préalable” – Tegen overheid geen gedwongen uitvoering mogelijk – Uitvoeren Adm beslissing ZONDER rechter => Adm Recht (inbegrepen wetgeving OO) = uitzonderingsrecht MAAR ! overheid blijft steeds onderworpen aan… – Wettigheidsbeginsel (Rechtstaat!) – Beginselen van behoorlijk bestuur

8 Principes de Droit Adm (2/2) Droits Droits – L’autorité peut modifier unilatéralement des contrats “ Compétence impérative “ (pas arbitrairement, compensation …) – Toute décision de l’autorité est considérée conforme à la loi “Privilège du préalable” – Pas d’exécution forcée possible envers l’autorité – Exécution d’office des décisions Adm (SANS jugement) => Le Droit Adm (inclus MP) est un droit d’exception MAIS ! : l’autorité reste soumise au(x)… Principe de légalité (état de droit!) Principes de bonne administration 8

9 KB Del 03 Apr 2013 Wet Defensie en Veiligheid 13 Aug 2011 Wet 15 Jun 2006 Klassieke Sectoren (Werken, Leveringen, Diensten) Wet rechtsbescherming 17 Jun 2013 KB plaatsing OO (Defensie en Veiligheid) 23/24 Jan 2012 KB plaatsing OO Klassieke Sectoren 15 Jul 2011 Gunningsprocedures MB Del 25 Jun 2013 Europees Parlement 2004/18/EG 31 Mar 2004 Art 346 (Verdrag van Lissabon) 4 cumulatieve voorwaarden stringent toegepast Europese Richtlijnen KB algemene uitvoeringsregels Uitvoering Algemene Aannemingsvoorwaarden 14 Jan 2013 Europees Parlement 2009/81/EG “Richtlijn Defensie” Europees Parlement 2007/66/EG 11 Dec 2007 “Motivering, informatie en rechtsmiddelen” KB voorafgaand toezicht bij internationale samenwerking of internationale deelname (Defensie en Veiligheid) 9 Jan 2014 Huidige situatie

10 Situation actuelle 10 Parlement européen 2007/66/EG 11 Dec 2007 “Motivation, information et moyens juridiques”

11 Overheidsopdracht – Marché public Voorwerp – Objet Bestek MRMP-S/AM 16SM100 van 19/02/2016 Open meerjaarlijkse overeenkomst (2016 – 2019) voor de aankoop en levering van Navy Gasoil F-76 in de Marinebasis te ZEEBRUGGE CSCh MRMP-S/AM 16SM100 de 19/02/2016 Marché ouvert pluriannuel (2016 - 2019) concernant l’achat et la livraison de Navy Gasoil F-76 au profit de la Base Navale à ZEEBRUGES 11

12 Aard van de overheidsopdracht:Leveringen Nature du marché:Fournitures Wijze van gunnen van de opdracht: Open aanbesteding Mode de passation du marché: Adjudication ouverte ► GEEN ruimte voor onderhandelingen AUCUNE latitude à des négociations ► Aan alle voorwaarden van de markt moet voldaan worden bv.: leveringstermijn, borgtocht, technische eisen… (verkoopsvoorwaarden van de inschrijver gelden niet) Toutes les conditions du marché doivent être respectées p.e. délai de livraison, cautionnement, exigences techniques… (les conditions de vente du soumissionnaire ne sont pas valables). Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 2 – CSCh Par 2 12

13 Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 2 – CSCh Par 2 Overheidsopdracht tegen prijslijst – Marché public à bordereau de prix Geschatte hoeveelheden – Quantités estimées Voorziene looptijd - Durée prévue: 4 jaar - 4 ans Start: daags na brief van kennisgeving  31/12/19 Début: du lendemain de la notification  31/12/19 Varianten en opties NIET toegelaten Des variantes et options NE sont pas autorisées 13

14 Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 3 – CSCh Par 3 Aanbestedende overheid – Pouvoir Adjudicateur: ► Voorbereiding opdracht – Préparation du marché ► Beoordeling offertes – Évaluation des offres ► Gunning – Attribution ► Wijzigen opdracht – Modifier le marché ► Behandelen van problemen – Traitement des problèmes Vertegenwoordigd door de Leidende Dienst – Ondersectie Support Products Représenté par le Service Dirigeant – Sous-section Support Products ► MRMP-S/AM: POC Maj Bael Danny Lt Vantorre Vincent 14

15 Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 3 – CSCh Par 3 Leidend ambtenaar (LA) – Fonctionnaire dirigeant (FD): ► Uitvoering opdracht – Exécution du marché ► Bestelbrieven voor leveringen – Lettres de commandes pour les livraisons ► Coördinatie van de leveringen – Coordination des livraisons ► Opleveringsactiviteiten – Les activités de réception ► Mogen modaliteiten (leveringstermijn, …) of inventaris overeenkomst niet aanpassen – ne peuvent pas modifier les modalités (délais de livraison, …) ou l’inventaire du marché 15

16 Chef van het bureel contracten DIRNAVLOG – Log Sp Marinebasis ZEEBRUGGE Graaf Jansdijk 1 B-8380 ZEEBRUGGE Tel: +32(0)50/55.85.69 Fax: +32(0)50/55.85.80 Welke Leidend ambtenaar (LA)? Quel Fonctionnaire dirigeant (FD)? 16 Chef du bureau contrats DIRNAVLOG – Log Sp Base Navale ZEEBRUGES Graaf Jansdijk 1 B-8380 ZEEBRUGES Tel. : +32(0)50/55.85.69 Fax : +32(0)50/55.85.80

17 Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 4 – CSCh Par 4 Selectiecriterium – Critère de sélection ► Uitsluitingsgevallen volgens KB1 Art 61 §1,1° - §1,4° ; Art 61 §2,5° - §2,7° Des cas d’exclusions selon AR1 Art 61 §1,1° - §1,4° ; Art 61 §2,5° - §2,7° ► Verplichtingen aangaande de sociale zekerheid :KB1 Art 61§2,5° Obligations concernant la sécurité sociale :AR1 Art 61§2,5° ► Geen beroep doen op vroegere medewerkers van Defensie Pas faire appel à des anciens collaborateurs de la Défense ► Offerte Bijl A, vak 11 ondertekenen Offre Ann A, Rubrique 11 signer Voor Belgische inschrijvers gebeurt de controle van de RSZ door de aanbestedende overheid – Le contrôle du ONSS sera exécuté par le Pouvoir Adjudicateur pour les soumissionnaires belges Buitenlandse inschrijvers moeten een bewijs toevoegen dat ze hun verplichtingen vervuld hebben in hun land – Les soumissionnaires étrangers doivent ajouter la preuve qu’ils ont satisfait à leurs obligations dans leur pays 17

18 De offerte – L’offre ► EEN offerte per inschrijver - UNE offre par soumissionnaire ► Hoe indienen? – Comment introduire? 1) ofwel elektronisch – soit de façon électronique  Bijl W – Ann W (www.publicprocurement.be) 2) Ofwel per schrijven – soit par écrit  aangetekend is aangeraden – recommandé est suggeré 3) Ofwel persoonlijk neergelegd bij de Aanbestedende Overheid – soit apporté personnellement auprès du Pouvoir Adjudicateur Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 5 – CSCh Par 5 18

19 De offerte – L’offre 1) Administratief & financieel volgens Bijl A Administratif & financier selon l’Ann A - 1 exemplaar met prijzen “ORIGINEEL’’ - 1 ex avec prix ‘’ORIGINAL’’ - 1 exemplaar zonder prijzen – 1 ex sans prix 2) Technisch & logistiek volgens Bijl D Technique & logistique selon l’Ann D - 2 exemplaren in geval van papieren offerte waarvan 1 “ORIGINEEL’’ 2 exemplaires lors d’une offre sur support papier et 1 ‘’ORIGINAL’’ Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 5 – CSCh Par 5 19

20 1)Administratief & financieel volgens Bijl A Administratif & financier selon l’Ann A -Kopie statuten – une copie des statuts de la firme -Kopie akte van benoeming wettelijke vertegenwoordiger(s) – une copie de l’acte de nomination de son (ses) représentant(s) légal (légaux) -Volledig ingevulde en getekende inventaris conform Par 5 l’inventaire dûment rempli et signé conformément au Par 5 - Veiligheidsinformatieblad – La fiche de données de sécurité -Firma’s buiten België – Firmes en dehors de la Belgique -RSZ-attest –attestation ONSS -Uittreksel strafregister firma en ondertekenaar – Extrait judiciaire de la société et signataire Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 5 – CSCh Par 5 12

21 2) Technisch & logistiek volgens Bijl D Technique & logistique selon l’Ann D Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 5 – CSCh Par 5 12

22 Taal in de offerte – Langue dans l’offre ► Taal administratief & financieel luik : N of F Langue du volet administratif & financier : N ou F ► Taal technisch & logistiek luik : N, F of E Langue du volet technique & logistique: N, F ou A ! Indien in Engels, kan er een vertaling gevraagd worden op kosten van de inschrijver Si en anglais, le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de demander une traduction aux frais du soumissionnaire Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 5 – CSCh Par 5 22

23 De offerte – L’offre ► In een definitief gesloten omslag of pakje met daarop: Sous pli ou dans un colis, définitivement scellé portant l’indication: 1. Nummer van het bestek - Le numéro du CSCh = 16SM100 2. Datum en uur van opening - La date et l’heure de l’ouverture = 14/04/2016 09:30 Hr ► Plaats van opening offertes – Lieu d’ouverture des offres = Lokaal 4D0.88 – Local 4D0.88 ► Verbintenistermijn inschrijver - Délai d’engagement du soumissionnaire = tot 12/08/2016 – jusqu’au 12/08/2016 Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 5 – CSCh Par 5 23

24 Inventaris – Inventaire  Beschrijving geschatte hoeveelheden 2016 - 2019 Description quantités estimées 2016 -2019 2016 : 2.570 m³ 2017 – 2019: 2.700 m³ Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 5 – CSCh Par 5 24

25 Gunning - Attribution ► Laagst regelmatige offerte – L’offre regulière la plus basse ► Formeel en materieel – Formelle et matérielle ► Belang nettoprijs – Importance prix net Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 6 - 8 – CSCh Par 6 - 8 25

26 Prijzen - Prix ► Prijzencontrole kan bij de evaluatie van de offertes uitgevoerd worden en kan te allen tijde tijdens de volledige looptijd van het contract gebeuren – Vérification des prix pendant l’evaluation des offres et une vérification est toujours possible pendant la durée totale du contrat ► Prijsherziening – Révision des prix ► Officiële prijzen op de dag van levering verminderd met de korting, accijnzen en taksen ► Prix officiels le jour de la livraison diminués du montant de la ristourne accordée, accises et taxes Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 9 – CSCh Par 9 26

27 Vrijstellingen - Exonérations –Vrijstelling van BTW op basis van Art 42, §1, eerste lid, 4° van het BTW-wetboek (Ministeriëlebeslissing E.T. 112.077 van 12 april 2007). – Vrijstelling van BTW op basis van Art 42, §1, eerste lid, 4° van het BTW-wetboek (Ministeriële beslissing E.T. 112.077 van 12 april 2007). –De vrijstelling van accijnzen voor levering van F-76 in een belastingentrepot (vrijstellingverleend door FOD Financiën BE/AC/C1/0056 van 22 januari 2004 –DA 228.460) – De vrijstelling van accijnzen voor levering van F-76 in een belastingentrepot (vrijstelling verleend door FOD Financiën BE/AC/C1/0056 van 22 januari 2004 – DA 228.460) –Vrijstelling van accijnzen op basis van Art 429, §1, g) van de programmawet van 27 december2004. – Vrijstelling van accijnzen op basis van Art 429, §1, g) van de programmawet van 27 december 2004. –Vrijstelling van bijdrage APETRA op basis van de Wet van 26 januari 2006 betreffende deaanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting vaneen agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wetvan 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhandenhebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop – Art 4, §2 en Art 18, §3. – Vrijstelling van bijdrage APETRA op basis van de Wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop – Art 4, §2 en Art 18, §3. –Vrijstelling van Verplichte Stockagekosten (STO) op basis van Art 18, §3 van de wet van 26januari 2006, zijn de verplichtingen inzake opslagmiddelen van aardolieproducten niet vantoepassing voor de door Defensie gebruikte motorvoertuigen. De STO, bepaald door de FODEconomie in het kader van de « Prijsberekening der Petroleumproducten - AanpassingProgramma-akkoord », moeten aan Defensie niet gefactureerd worden. – Vrijstelling van Verplichte Stockagekosten (STO) op basis van Art 18, §3 van de wet van 26 januari 2006, zijn de verplichtingen inzake opslagmiddelen van aardolieproducten niet van toepassing voor de door Defensie gebruikte motorvoertuigen. De STO, bepaald door de FOD Economie in het kader van de « Prijsberekening der Petroleumproducten - Aanpassing Programma-akkoord », moeten aan Defensie niet gefactureerd worden. Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 9 – CSCh Par 9 27

28 Vrijstellingen - Exonérations – Exonération de la TVA sur base de l’Art 42, §1, premier alinéa, 4° du Code de la TVA (Décision ministérielle E.T. 112.077 du 12 avril 2007). – Exonération des droits d’accises pour livraison de F-76 dans un entrepôt fiscal (exonération accordée par le SPF Finances BE/AC/C1/0056 du 22 janvier 2004 – DA 228.460) – Exonération des droits d’accises sur base de l’Art 429, §1, g) de la loi-programme du 27 décembre 2004. – Exonération de la cotisation APETRA sur base de la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention de stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises - Art 4, §2 et Art 18, §3. – Exonération des Coûts de Stockage Obligatoire (CSO) sur base de l’Art 18, §3 de la loi du 26 janvier 2006, les obligations de moyens de stockage de produits pétroliers ne sont pas applicables aux véhicules à moteurs utilisés par la Défense. Les CSO, calculés par le SPF Economie dans le cadre du "Calcul des Prix des Produits Pétroliers – Adaptations Contrat- Programme", ne doivent pas être facturés à la Défense. Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 9 – CSCh Par 9 28

29 Prijsstructuur – Structure de prix Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 9 – CSCh Par 9 29 (a) Officiële prijs (gasolie verwarming extra - 1000 ppm), exclusief BTW, meegedeeld door de FOD Economie, van toepassing op datum van 15/12/2015 http://bestat.economie.fgov.be/BeStat/BeStatMultidimensionalAnalysis?loadDefa ultId=91 http://bestat.economie.fgov.be/BeStat/BeStatMultidimensionalAnalysis?loadDefa ultId=91 370,91 EUR/m³ (b) Toegestane KORTING van toepassing op de volledige duur van het contract - ……… EUR/m³ (c)Accijnzen- ……… EUR/m³ (d) Taxen, diverse bijdragen, … -………………….. - ……… EUR/m³ (e) Nettoprijs (e) = (a)-(b)-(c)-(d) ………. EUR/m³

30 Prijsstructuur – Structure de prix Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 9 – CSCh Par 9 30 (a) Prix officiel (gasoil de chauffage extra - 1000 ppm), hors TVA, annoncé par le SPF Economie, en vigueur le 15/12/2015 http://bestat.economie.fgov.be/BeStat/BeStatMultidimensionalAnalysis?loadDefaultId =91 370,91 EUR/m³ (b)RISTOURNE consentie d’application sur la durée totale du contrat- ……… EUR/m³ (c)Accises- ……… EUR/m³ (d) Taxes, cotisations diverses, … -………………….. - ……… EUR/m³ (e) Prix net (e) = (a)-(b)-(c)-(d) ………. EUR/m³

31 Leveringen - Livraisons ► Bestellingen door LA – Placement de commandes par le FD ► Inhoud: nummer en datum van bestelbon, nummer en datum van overeenkomst, hoeveelheden - Contenu: Numéro et date du bon de commande, numéro et date du marché, les quantités ► Leveringstermijn en leveringsplaats Délai et lieu de livraison Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 11 – CSCh Par 11 31 PlaatsLevering in bulkAard van de levering Tanks van de Marinecomponent te ZEEBRUGGE Per aakGedeeltelijke leveringen van 1.500 m³ minimum LieuLivraison en vracType de livraison Les réservoirs de la Composante Marine à ZEEBRUGES Par bargeLivraisons partielles de minimum 1.500 m³

32 Réceptions Ann I Opleveringen Bijl I – Réceptions Ann I ► Keuring – Réception technique ► Nazicht van de levering – Vérification de la livraison Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 12 – CSCh Par 12 32

33 Betalingsmodaliteiten – Modalités de paiement ► Factuur – Facture - International Bank Account Number (IBAN) - Bank Identification Code (BIC) -Nr. contract 16SM100 - N° de contrat 16SM100 -Nr. bestelbrief – N° de la lettre de commande -Verschillende vrijstellingen – Différentes exonérations -Gedetailleerde prijsberekening (Bijl A) - Calcul du prix détaillé (Ann A) -Factuur + bestelbon + PVVO -> LA – Facture + bon de commande + PVR -> FD ► Betaling – Paiement Betaling binnen de 30 kalenderdagen vanaf ontvangst factuur door LA Paiement endéans les 30 jours calendrier à partir réception de la facture par FD Overheidsopdracht – Marché public Bestek Par 14 – CSCh Par 14 33

34 NaamFunctieGegevens Luitenant VANTORRE Vincent Leidende dienst02/701 3242 vincent.vantorre@mil.be vincent.vantorre@mil.be Majoor Ing BAEL Danny Leidende dienst02/701 4928 danny.bael@mil.be Overheidsopdracht – Marché public PERSONS OF CONTACT 34

35 ? Overheidsopdracht – Marché public VRAGEN - QUESTIONS 35

36 Informatievergadering BESTEK 16SM100 Réunion d’information CSCh 16SM100 Divisie Systemen Support Systems 09 Mar 2016 Fabrice Guidotti 36

37 Inhoud - Contenu Technische eisen contract 16SM100 Exigences techniques contrat 16SM100 Logistieke eisen contract 16SM100 Exigences logistiques contrat 16SM100 Uitvoeringsmodaliteiten contract 16SM100 Modalités d’exécution du contrat 16SM100 Vragen / Questions 37

38 Technische eisen Exigences techniques de F-76 moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals beschreven in de specificatie BN-PF- 71(laatste versie). Le F-76 doit répondre aux exigences de qualité comme décrites dans la spécification BN-PF-71 (dernière version). De F-76 zal min. 6 en max. 9 g/1000 liter Solvent Yellow 124 bevatten bij 15°C Le F-76 contiendra min. 6 et max. 9 g/1000 litres de Solvent Yellow 124 à 15°C De brandstof zal een voldoende hoeveelheid rode kleurstof bevatten om een blijvende rode kleur te geven. Le carburant contiendra une quantité de colorant suffisante pour donner au carburant une couleur rouge visible et persistante. 38

39 Logistieke eisen Exigences logistiques De levering gebeurt per aak. Les livraisons se font par barge. De aak is voorzien van de nodige aansluitingen: La barge est pourvue des connexions nécessaires: – Bunkerslang van min. 20 m in één stuk Tuyau d’avitaillement d’une seule pièce de min. 20m – Diameter van de flenzen: 8 inch Diamètre des flasques: 8 inch – Diameter van de slang: 6 of 8 inch Diamètre du tuyau: 6 ou 8 inch De ontvangen hoeveelheden zullen bepaald worden aan de hand van de opmeting van de aak door een gezworen opmeter. Les quantitées réceptionnées seront déterminées par mesure de la barge par un mesureur juré 39

40 Logistieke eisen Exigences logistiques De staalnames, analyses van de stalen en opmetingen zijn ten laste van de Aanbesteder. Les prises d’échantillons, analyses et mesures sont à charge de l’Adjudicataire. De conformiteit van het product zal door de Aanbesteder aangetoond worden bij de levering aan de hand van een analysecertificaat afgeleverd door een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium: Lors de la livraison, la conformité du produit sera démontrée en livrant un certificat d’analyse provenant d’un laboratoire accrédité selon l’ISO 17025: – Alle testen van de specificatie kunnen uitvoeren Pouvoir effectuer tous les essais de la spécification – Analysecertificaat moet expliciet de conformiteit met de specificatie er van bevestigen Le certificat d’analyse confirmera explicitement la conformité vis-à-vis de la spécification. – Staalname gebeurt in de aak en door een gecertificeerd organisme. La prise d’échantillon dans la barge doit être effectuée par un organisme certifié. 40

41 Opleveringsmodaliteiten Modalités d’exécution – Volledige voorlopige oplevering - Réception provisoire complète Na gaan of het geleverde product voldoet aan de technische eisen Vérifier si le produit livré répond aux exigences contractuelles De Aanbesteder is verantwoordelijk voor het correct verloop van alle staalnames, analyses en de kwantitatieve opmetingen L’Adjudicataire est responsable du déroulement des prises d’échantillons, des analyses et des mesures quantitatives. Elke levering dient vergezeld te zijn van een kwaliteitscertificaat, afkomstig van een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium. A chaque livraison un certificat de qualité sera livré, rédigé par un laboratoire ayant une accréditation ISO 17025. Voor elke levering zal een kwantiteitscertificaat worden opgemaakt met een gezworen opmeter. A chaque livraison un certificat de quantité sera établi avec un mesureur juré. 41

42 Opleveringsmodaliteiten Modalités d’exécution Leveringsprocedure - Procédure de livraison – De Aanbesteder verwittigt de LA (Leidend Ambtenaar) minstens 2 werkdagen op voorhand waarop het laden van de aak zal plaatsvinden. L’ Adjudicataire avertit le FD (Fonctionnaire Dirigeant) au moins 2 jours avant la date effective du chargement de la barge. – De aanbesteder duidt een gecertificeerd organisme aan om een staalname uit te voeren in de aak. L’ Adjudicataire désigne un organisme certifié pour effectuer la prise d’échantillon dans la barge. – Het staal wordt overgemaakt aan een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium. L’échantillon est délivré à un laboratoire ayant une accréditation ISO 17025. 42

43 Opleveringsmodaliteiten Modalités d’exécution – De resultaten worden via een analysecertificaat overgemaakt aan LA en MRSys-S/P/P (Dhr Guidotti Fabrice) voor evaluatie. Les résultats seront fournis par l’émission d’un certificat d’analyse au FD et à MRSys-S/P/P (Mr Guidotti Fabrice) pour évaluation. – Voor het lossen worden nog 2 getuigestalen genomen door het gecertificeerd organisme: verzegelen en overmaken aan de LA. Avant le déchargement 2 échantillons témoins sont pris par l’organisme certifié: ceux-ci seront scellés et fournis au FD. – De aanbestedende overheid behoudt het recht om bijkomende kwaliteitscontroles uit te voeren. De aanbesteder zal de kosten dragen in geval van niet-conformiteit. Le service dirigeant se garde le droit d’effectuer des contrôles qualité supplémentaires. En cas de non-conformité les frais seront pour l’Adjudicataire. 43

44 Opleveringsmodaliteiten Modalités d’exécution Procedure voor kwantitatieve keuring Procédure pour l’inspection quantitative – De aanbesteder duidt een gezworen opmeter aan L’adjudicataire désigne un mesureur juré  leveren van kwantiteitscertificaat  Livraison d’un certificat de quantité – Geladen hoeveelheid Quantité chargée – Geloste hoeveelheid Quantité déchargée 44

45 Opleveringsmodaliteiten Modalités d’exécution – Certificaten bevatten de volgende informatie: Les certificats contiennent les infos suivants: Datum van laden en lossen Date du chargement et déchargement Gemeten dichtheid en temperatuur Densité et température mesurée Verbeteringsfactor Facteur de correction Hoeveelheid bij 15°C Quantité à 15°C – Aanbesteder maakt beide certificaten over aan LA L’Adjudicataire fournit les 2 certificats au FD 45

46 Opleveringsmodaliteiten Modalités d’exécution PV van volledige voorlopige oplevering PV de réception provisoire complète – De LA maakt binnen de 15 dagen de PV op en maakt deze over aan de Aanbesteder Le FD rédige le PV dans les 15 jours et envoi celui-ci à l’Adjudicataire. – In geval van NC wordt een PV van weigering opgemaakt door de LA via aangetekend schrijven. En cas de NC un PV de refus est rédigé par le FD par et est envoyé par recommandé. – In geval van NC dienen de gecontamineerde hoeveelheden vervangen worden op kosten van de Aanbesteder. En cas de NC les quantités contaminées devront être remplacées à charge de l’Adjudicataire. 46

47 Vragen - Questions? 47


Download ppt "Informatievergadering BESTEK 16SM100 Réunion d’information CSCh 16SM100 Divisie Overheidsopdrachten Support Systems 09/03/2016."

Verwante presentaties


Ads door Google