De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raadsinformatie avond 10 februari 2009. Inhoud 1.Verhouding regelgeving 2.Nota Ruimte 3. 4.Betrokkenheid gemeente(n) 5.Bestuurlijke afspraken 6.Bestuurlijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raadsinformatie avond 10 februari 2009. Inhoud 1.Verhouding regelgeving 2.Nota Ruimte 3. 4.Betrokkenheid gemeente(n) 5.Bestuurlijke afspraken 6.Bestuurlijke."— Transcript van de presentatie:

1 Raadsinformatie avond 10 februari 2009

2 Inhoud 1.Verhouding regelgeving 2.Nota Ruimte 3. 4.Betrokkenheid gemeente(n) 5.Bestuurlijke afspraken 6.Bestuurlijke reactie SWL op ontwerp O 2 7.AMvB Ruimte 8.Omgevingsverordening 9.Proces

3 Verhouding regelgeving Rijk: - Nota Ruimte -> AMvB Ruimte Provincie: - Omgevingsvisie -> omgevingsverordening Gemeente: - Structuurvisie(s) - Bestemmingsplannen

4 Wat is de Nota Ruimte + AMvB? Nota Ruimte = Structuurvisie van het Rijk (overgangsrecht) PKB’s gebundeld in Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid AMvB: veiligstellen doorwerking nationale ruimtelijke belangen (rechtstreekse werking)

5 Wat is de ? Structuurvisie onder de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening Waterplan onder de (nieuwe) Waterwet Milieubeleidsplan onder de Wet milieubeheer Provinciaal verkeer- en vervoersplan onder de Planwet Verkeer en Vervoer Voorschriften worden vastgelegd in een verordening

6 (leidende) Thema’s de omgev Ruimtelijke kwaliteit “de goede functie op de goede plek op de goede manier ingepast in de omgeving” Duurzaamheid “duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte van de huidige generatie, zonder voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien”

7 Betrokkenheid gemeente(n) Startconferentie 27 november 2007 Bestuurlijke conferentie 5 juni 2008 Diverse ambtelijke bijeenkomsten Schriftelijke reaktie op ontwerp-”beeld” Inspraak bij Provinciale Staten Commitmentgesprek Kop van Overijssel Bilaterale gesprekken tussen bestuurders Steenwijkerland maakt onderdeel uit van de vitale coalitie 1 1: Vitale coalities hebben tot doel complexe maatschappelijke uitdagingen intergraal aan te pakken samen met publieke, private en maatschappelijke partners.

8 Bestuurlijke afspraken Toekomstvisie SWL bouwsteen voor O 2 ; Opwaardering N333 naar GOW-A; Bovenlokaal bouwen in Vollenhove en Oldemarkt; Totale in- en uitbreiding bedrijventerreinen 80 ha.; Onderzoek naar uitvoerbaarheid vaarverbinding, provincie neemt deel.

9 Hoofdpunten SWL reactie op ontwerp O 2 -1- Gezamenlijke uitwerking ontwikkeling westkant gemeente (randmeer) Aansluiting A6-N333-A32 (naar A37) opnemen Vollenhove en Oldemarkt bovenlokale woningbouw Toepassing SER-ladder in onze structuurvisies Verzoek om bij uitwerking beheerplannen rekening te houden met ontwikkeling en verbreding landbouw (en gebiedsperspectief)

10 Hoofdpunten SWL reactie op ontwerp O 2 -2- Verzoek om toelichting m.b.t. instrumentarium toepassing SER-ladder (kosten herstructurering) Verzoek verwijzing op te nemen naar gemeentelijke archeologische waardekaarten RVZ onderzoek naar alternatief tracé Duurzame energie opwekken verbreden naar gebiedseigen producten bij de bron. Voorrang geven herinrichting N333 als GOW-A Begrenzing EHS wordt in verordening vastgelegd

11 AMvB Ruimte 2 e voorlopig ontwerp Datum vaststelling nog niet bekend Geeft o.a. regels t.a.v. provinciale verordeningen Bindt ook rechtstreeks overheden, bedrijven en burgers.

12 Belangrijke punten AMvB Ruimte -1- Aanwijzing bestaand bebouwd gebied Regionale afstemming voor bedrijven en voorzieningen Bedrijfsmatige exploitatie nieuwe recreatiewoningen verplicht Binnen 1 jr. na inwerkingtreding, begrenzing vast te leggen door PS

13 Belangrijke punten AMvB Ruimte -2- Windenergie; reden van groot openbaar belang Toepassing SER ladder voor woningbouw en bedrijventerreinen Nieuwe vestigingslocaties detailhandel niet ten koste van bestaande detailhandelstructuur Basisrecreatietoervaarnet http://www2.vrom.nl/notaruimte/kaarten/8/index.htm http://www2.vrom.nl/notaruimte/kaarten/8/index.htm

14 Omgevingsverordening Concept tekst ter (ambtelijke) bespreking rondgestuurd 5 (op elkaar afgestemde) verordeningen in 1 Verordening adviescommissie PCFL Ruimtelijke verordening Milieuverordening Waterverordening Verkeersverordening Toepassing/uitwerking regels uit AMvB Ruimte Laat minder ruimte dan verwacht o.g.v. O 2 Naast verordening ook (prestatie)afspraken

15 Knelpunten O 2 en verordening -1- Bestuurlijke afspraken (woningbouw, bedrijventerreinen) worden niet vastgelegd, noodzaak aantonen d.m.v. regels in verordening Regionale afstemming woningbouw/ bedrijventerreinen voor SWL ook interprovinciaal Recreatief gebruik bij nieuwbouw recreatiewoningen/chalets verzekerd d.m.v. op verhuur gerichte bedrijfsmatige exploitatie Regeling permanente bewoning kan niet (overal) in SWL worden toegepast

16 Knelpunten O 2 en verordening -2- Buiten bbg geen nieuwbouw of uitbreiding (agrarische) bedrijvigheid mits noodzaak aangetoond en compensatie EHS wordt op perceelsniveau vastgelegd in verordening voordat AMvB Ruimte is vastgesteld Snellere herziening bp’s dan afgesproken in convenant (m.b.t. EHS) Windmolens niet in EHS en Nat. Landschappen In bp’s rekening houden met bovenlokale fiets- en wandelstructuren

17 Proces an de o 18-11-08GS vaststelling ontwerp O 2 17-12-08PS bespreking ontwerp O 2 22-12-08 t/m 01-03-09 Ontwerp O 2 ter visie en gelegenheid tot inspraak 05-03-09Conceptverordening ter inzage Maart-09Hoorzittingen PS April/mei-09Opstellen reactienota door GS Juli 2009PS vaststelling O 2 en verordening

18 Dank voor uw aandacht Meer informatie op www.provincie.overijssel.nl http://www2.vrom.nl/notaruimte/0302080000.html Link naar de Nota Ruimte – De Nota Ruimte is een intergraal document waarin de PKB’s van o.a. LNV en VROM zijn vertaald.


Download ppt "Raadsinformatie avond 10 februari 2009. Inhoud 1.Verhouding regelgeving 2.Nota Ruimte 3. 4.Betrokkenheid gemeente(n) 5.Bestuurlijke afspraken 6.Bestuurlijke."

Verwante presentaties


Ads door Google