De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hervorming GPMI Provinciale ontmoetingsdagen 2016

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hervorming GPMI Provinciale ontmoetingsdagen 2016"— Transcript van de presentatie:

1 Hervorming GPMI Provinciale ontmoetingsdagen 2016

2 Hervorming GPMI Inleiding Uitbreiding GPMI Financiering Gemeenschapsdienst Termijn opmaak GPMI Sancties Evaluaties Administratieve vereenvoudiging Timing

3 1. Inleiding Regeerakkoord: =>Uitbreiding GPMI
=> Gemeenschapsdienst

4 Studie GPMI

5 Historiek GPMI Wet van 12 januari 1993 houdende een urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving invoering van het integratiecontrat voor min-25 jarigen - verplichting Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie 2002 GPMI is één van de drie vormen waarin het recht kan verleend worden – verplicht voor min 25-jarigen

6 Wat is het GPMI? Onderhandeld contract
Voor maatschappelijke integratie Op maat Met wederzijdse verbintenissen

7 Uitbreiding GPMI naar + 25-jarigen
Verplichting tot sluiten van contract met betrekking tot GPMI voor: Nieuwe toekenningsdossiers (nieuw = 3 maand voorafgaand aan de aanvraag geen RMI) Verplichting geldt ook voor subsidiair beschermden Bestaande dossiers = GPMI facultatief

8 Algemene regel = verplichting tot sluiten van GPMI
2. Uitbreiding GPMI Algemene regel = verplichting tot sluiten van GPMI Maar afwijking mogelijk: omwille van gezondheids- en billijkheidsredenen = appreciatiebevoegdheid van OCMW

9 Waarom uitbreiding naar 25+?
2. Uitbreiding GPMI Waarom uitbreiding naar 25+? Activeringsprincipe GPMI biedt ondersteunend kader en kan gebruikt worden als begeleidingsinstrument Cfr. Conclusie studie GPMI: consensus over activeringsprincipe, nl. Iedereen heeft recht op begeleiding om maatschappelijke integratie mogelijk te maken. Cfr. Conclusie studie GPMI: de meerderheid van de respondenten is van oordeel dat het GPI een ondersteunend kader biedt en kan gebruikt worden als begeleidingsinstrument

10 2. Uitbreiding GPMI Contractualiseren van de hulp
GPMI wordt taakgericht ingezet: samen doelen bepalen, de weg ernaar uitstippelen en opvolgen met emancipatorische doelstelling => doel is ontplooiing van gerechtigde

11 Waarom uitbreiding naar subsidiair beschermden?
2. Uitbreiding GPMI Waarom uitbreiding naar subsidiair beschermden? Gelijke behandeling met erkende vluchtelingen Kansen bieden op integratie

12 Toelage als bijdrage in de begeleidingskosten
3. Financiering Toelage als bijdrage in de begeleidingskosten 10% van uitgekeerd leefloonbedrag Gedurende 1 jaar (uitzondering studenten : financiering voor de ganse duur van de studies)

13 3. Financiering Hierna verlengbaar met 1 jaar voor gerechtigden die zeer ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt (moet gemotiveerd worden) Wanneer een persoon na 12 maanden onderbreking , terug aanklopt bij het OCMW, kan het OCMW terug een GPMI onderhandelen en hiervoor de financiering van 10 % van het uitgekeerd leefloonbedrag ontvangen gedurende 12 maanden (de zogenaamde ‘tweede kans’) => Huidige regeling verhoogde terugbetaling leefloon GPMI studenten voltijds leerplan en GPMI beroepsopleiding wordt afgeschaft

14 Waarom ? 3. Financiering Maatwerk vergt meer begeleiding
Opstellen van contract brengt administratief werk met zich mee Vereenvoudiging van de financiering door de invoering van 1 regel voor alle GPMI’s (uitzondering : studenten)

15 Invoering gemeenschapsdienst als mogelijke activeringpiste
Wat ? Verrichten van activiteiten op vrijwillige basis : positieve bijdrage aan persoonlijk ontwikkelingstraject gerechtigde Positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap Geen concurrentie met bezoldigde arbeid

16 Waarom ? 4. Gemeenschapsdienst
Vrijwillige en begeleide gemeenschapsdienst Kan bijdragen tot hoger zelfvertrouwen en erkenning Betere integratie in de samenleving Streven naar win-win situatie: zowel de samenleving als de gerechtigde moeten er beter van worden

17 Bedoeling : binnen de 3 maand na beslissing OCMW
5. Termijn opmaak GPMI Nu: 3 maand na aanvraag Bedoeling : binnen de 3 maand na beslissing OCMW Waarom ? Praktische haalbaarheid

18 6. Sancties Sanctiemogelijkheid Bij niet-naleving van gemaakte afspraken Na aanmaning Max. 1 maand leefloon intrekken

19 (2) invoering van uitstel
6. Sancties Nu : vastgelegd tijdstip (sanctie gaat in de eerste dag van de tweede maand volgend op de beslissing van het centrum) Bedoeling : (1) invoeren van termijn (sanctie gaat in ten vroegste op de dag volgend op de kennisgeving van de beslissing van het centrum aan de betrokkene en ten laatste op de eerste dag van de derde maand volgend op de beslissing van het centrum) (2) invoering van uitstel

20 Waarom aanpassing? 6. Sancties
Invoering termijn => om korter op de bal te kunnen spelen Invoering uitstel => om tegemoet te komen aan opmerking van Grondwettelijk Hof (ongelijke behandeling)

21 7. Evaluatie Nu : verplicht 4x/jaar Bedoeling : 3 verplichte evaluaties per jaar waarvan 2 in de vorm van een persoonlijk treffen Waarom ? Administratieve vereenvoudiging Betere aansluiting bij de praktijk

22 8. Administratieve vereenvoudiging
Verschillende types GPMI verdwijnen (behalve studenten) Versoepeling van de evaluatiemodaliteiten Uniforme regeling voor financiering Ontwikkeling IT-tool

23 8. Administratieve vereenvoudiging
3. Geïntegreerde informaticatool opmaak GPMI opvolgen/actualiseren/evalueren van het GPMI Eerste Usergroup : 22 maart 2016

24 Inwerkingtreding voorzien m.i.v. 1/9/2016
9. Timing Inwerkingtreding voorzien m.i.v. 1/9/2016 Retroactiviteit: alle nieuwe dossiers 6 maand VOOR inwerkingtreding vallen ook onder de verplichting GPMI OCMW’s hebben 1 jaar de tijd om retroactieve dossiers te verwerken

25 Samengevat GPMI verplicht voor alle ‘nieuwe dossiers’ Voor bestaande dossiers facultatief Met ingang van 1/9/2016 (+ retroactieve regeling 6 mnd voor inwerkingtreding) Afwijking mogelijk o.w.v. gezondheids- en billijkheidsredenen Financiering voorzien

26 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Hervorming GPMI Provinciale ontmoetingsdagen 2016"

Verwante presentaties


Ads door Google