De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Voorlichtingsavond sanering Acacialaan e.o. te Doorn Introductie Verontreinigingssituatie Doel sanering Uitvoering Planning Overlast Communicatie P.N.M.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Voorlichtingsavond sanering Acacialaan e.o. te Doorn Introductie Verontreinigingssituatie Doel sanering Uitvoering Planning Overlast Communicatie P.N.M."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 Voorlichtingsavond sanering Acacialaan e.o. te Doorn Introductie Verontreinigingssituatie Doel sanering Uitvoering Planning Overlast Communicatie P.N.M. Wennekes, N.J.P. van Ras, V.J.M. Breij (Stichting Bosatex) R.H.J. Feddema (NTP Milieu) 23 september 2015, Koningshof Doorn 2

3 Impressie van de locatie

4 4 Kenmerken van deze locatie bronzone met hoge concentraties aanwezig onder en in de directe omgeving van de stomerij vanuit bronzone verspreiding naar het grondwater bodempakket bestaat uit goed doorlatend zand gevolg: lange smalle pluim van verontreiniging gezondheidsrisico’s, inmiddels weggenomen door beschermingsmaatregelen verspreidingsrisico’s Verontreinigingssituatie

5 Grondverontreiniging Huidige situatie Overschrijding interventiewaarde (directe invloed) rondom zinkputten onder stomerij in Acacialaan (ter hoogte van voormalig gemeentelijk riool) Overschrijding achtergrondwaarde (indirecte invloed) zeer licht verhoogde gehalten rondom stomerij 5

6 Bovenaanzicht grondverontreiniging 6

7 Grondwaterverontreiniging Huidige situatie vanaf 5 meter beneden maaiveld (m-mv) op 9 á 10 m-mv stagnerende laag Hoogste concentraties direct boven deze laag -Stromingssnelheid gering lagere concentraties onder deze laag -Stromingssnelheid hoog op 24 m-mv scheidende kleilaag -Geen zaklaag op kleilaag tweede watervoerend pakket niet verontreinigd 7

8 8 Dwarsprofiel grondwater Globale zonering A – kern grondverontreiniging (fase 1) B – kern grondwaterverontreiniging (puur product) (fase 1) C1 – grondwater boven 10% oplosbaarheid (fase 2) C2 – grondwater boven 1% oplosbaarheid (fase 3) Pluim – grondwater boven interventiewaarde (fase 3)

9 Dwarsdoorsnede (fase 1) 9

10 10 Bovenaanzicht grondwater (fase 1 + 2)

11 Saneringsdoelstelling 11 wegnemen van humane risico’s en verspreidingsrisico’s geschikt maken voor huidig en toekomstig gebruik minimaliseren van nazorg in SP concreet gemaakt middels terugsaneerwaarde voor de te onderscheiden zones voor fase 1 en 2 zone C2 en pluim – vervolg in fase 3

12 Voorbereiding sanering 12 Voorafgaand aan uitvoering sanering Plaatsen extra monitoringspeilbuizen Graven proefsleuven voor kabels en leidingen Archeologisch onderzoek Algemene aankondiging via berichten op website gemeente Direct belanghebbenden worden rechtstreeks geïnformeerd

13 Controle sanering 13 Luchtmetingen tijdens sanering Continu luchtmetingen in drie panden (Acacialaan 2, 11 en Plein 1923-8) Indicatief Optimale veiligheid Worst case locaties Periodieke controlemonsters buiten- en binnenlucht Buitenlucht op vier plaatsen in de directe omgeving van de saneringslocatie Binnenlucht op dezelfde locaties als de afgelopen periode Processturing (aannemer) Grondwater, diverse parameters waaronder VOCl Controle saneringsresultaat (onafhankelijk bureau) Grondmonsters putwanden en -bodem bronzone A Uitgebreid monitoringsnetwerk grondwater Peilbuizen in zone B en C1

14 Dank voor uw aandacht. Vragen? Vervolg: Presentatiedeel uitvoeringsplan Reynald Feddema en Roel de Lepper NTP Milieu 14

15 Fasering werkzaamheden Fase 1 1a Leeflaag bronzone A 1b BLE en ISCO Fase 2 2a Bronzone C1 TCE concept

16 Verontreinigingszones Zone A Ontgraven in steeg 0 - 0,8 m-mv Ontgraven tuinen en verhardingen 0 - 1,0 m-mv 1,0 - 4,5 m-mv Bodemluchtextractie (BLE) 1,0 - 4,5 m-mv Zone B 4,5-10 m-mv Ondiep In Situ Chemische Oxidatie (ISCO) 4,5-10 m-mv Diep In Situ Chemische Oxidatie (ISCO) 10 - 24 m-mv Zone C 5-24 m-mv C1 Stimulatie biologische afbraak (TCE) 5-24 m-mv C2 nader te bepalen volgende fase 5-24 m-mv Centrum Doorn Acacialaan 7

17 Fase 1A – Ontgraving t.b.v. leeflaag

18 Fase 1B – BLE-systeem

19 Fase 1B – ISCO injecties

20 Inrichting 20

21 Opstelplaats 21

22 22 Fase 2a – TCE-concept

23 Effecten omgeving & maatregelen Geluid de machines voor ontgraven en aanbrengen filters voldoen aan geldende geluidsnormen deels handmatige uitvoering de ISCO- en BLE-installaties zijn voorzien van geluidsisolatie Geur mogelijk is de verontreiniging tijdens de ontgraving en aanbrengen van filters kortstondig te ruiken bij windstille omstandigheden wordt een ventilator ingezet in de steeg Plaatsing containers volle containers direct afvoeren Bereikbaarheid en verkeershinder verkeersplan

24 Verkeersplan 24

25 Planning Okt – Dec 2015Januari 2016Feb – Okt 2016Nov - Apr 2017 Fase 1A deel 1 percelen 5, 7 & 9 Fase 1A deel 2 Acacialaan, Nuts Fase 1B Fase 2A

26 Dank voor uw aandacht. Vragen? Vervolg: Presentatiedeel communicatie Peter Wennekes 26

27 Informatie en communicatie 27 Doel Omwonenden en betrokkenen op transparante en heldere wijze informeren Melding calamiteiten Werkwijze Overleg RUD, gemeente Utrechtse Heuvelrug, ODRU, GGD en Bosatex (‘uitvoeringsteam sanering’) Informatieblad (wordt uitgereikt) Periodieke update op website gemeente, inclusief planning en voortgangsoverzicht Tijdens aanlegfase: uitvoerder in bouwkeet Na aanlegfase is NTP telefonisch 24/7 bereikbaar Melding calamiteiten Bereikbaarheid Bosatex voor vragen Voor, tijdens en na de sanering

28 Dank voor uw aandacht. Vragen? Nadere informatie: www.bosatex.nl Tel.: (0344) 65 04 36 E-mail: bosatex@bosatex.nl 28

29 Reserve sheets 29

30 Beschermingsmaatregelen Acacialaan 5 en Van Bennekomweg 2 drinkwaterleidingen vervangen ventilatie en isolatie aangebracht concentraties structureel onder Toelaatbare Concentratie in Lucht (TCL) Omliggende panden concentraties binnenlucht structureel onder TCL drinkwaterleidingen (preventief) vervangen Stomerij reinigingsmachine en toebehoren verwijderd tijdelijke maatregelen getroffen concentraties vertonen dalende trend structurele maatregelen als onderdeel van sanering 30

31 Saneringsdoelstelling 31 wegnemen van humane risico’s en verspreidingsrisico’s geschikt maken voor huidig en toekomstig gebruik minimaliseren van nazorg in SP concreet gemaakt middels terugsaneerwaarde voor de te onderscheiden zones: –Zone A, bovenste laag – kwaliteit wonen –Zone A, tot grondwaterniveau – 3 mg/kg d.s. –Zone B, grondwater tot 10 m-mv – 1.500 ug/l –Zone B (blackbox) tot 24 m-mv – 1.500 ug/l –Zone C1, - 1.500 ug/l –Zone C2 en pluim – vervolg in fase 3. Restverontreiniging mag geen risico’s met zich meebrengen. Kader: functiespecifieke grenswaarden van het RIVM

32 32 Getallen onverzadigde zone: -> I: 1540 m³ (grond) verzadigde zone : -puur product 2.500 – 7.600 m 3 (black box) -> 1% oplosbaarheid: 72.400 m³ -> I: ca. 275.000 m³ (excl. pluim bij Huis Doorn) totale hoeveelheid PER: 725 kg (excl. pluim) verontreiniging pluim tot voorbij Huis Doorn -in overleg met RUD onderzoek in fase 3 natuurlijke afbraak verwaarloosbaar Verontreinigingssituatie Doorn


Download ppt "1. Voorlichtingsavond sanering Acacialaan e.o. te Doorn Introductie Verontreinigingssituatie Doel sanering Uitvoering Planning Overlast Communicatie P.N.M."

Verwante presentaties


Ads door Google