De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Natuur en Water Radenconferentie Midden-Holland 11 februari 2013 Jan Vente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Natuur en Water Radenconferentie Midden-Holland 11 februari 2013 Jan Vente."— Transcript van de presentatie:

1 Programma Natuur en Water Radenconferentie Midden-Holland 11 februari 2013 Jan Vente

2 Waar leidt het programma toe? een duurzame en economisch levensvatbare landbouw, gebaseerd op (melk)veehouderij, nodig voor het beheer en de bescherming van landschap- en natuurkwaliteit; behoud van het waardevolle cultuurlandschap en de cultuurhistorische waarden door ontwikkeling te baseren op bestaande kwaliteiten; behoud en versterking van de economische vitaliteit van het landelijk gebied; het versterken van het economisch draagvlak en de leefbaarheid van de Randstad; zorg dragen voor het veilig kunnen wonen en werken in een waterrijke omgeving; het voorkomen van bodemdaling en het zoeken naar inhoudelijke en financiële oplossingen voor de problematiek van de slappe bodem.

3 Wat hebben we al op regionaal niveau? Ruimtelijke Agenda Midden-Holland (2010) De Nieuwe Regio, visie op Regionale Samenwerking (2012); Veenweideconvenant Gouwe Wiericke (2010), incl. onderliggend Uitvoeringsprogramma Recreatie en Vitaal Platteland Veenweidepact Krimpenerwaard (2005) Programma Recreatie en Toerisme in de Krimpenerwaard Kader Richtlijn Water Natura 2000

4 Wat Speelt er? herijking ecologische hoofdstructuur noodzaak gezonde economische basis landbouw water (veilig wonen in een waterrijke omgeving) slappe bodem en bodemdaling kwaliteitsimpuls recreatiegebieden en landschap

5 Wat doen we regionaal? ontwikkeling van een uitvoeringsprogramma Groene Hart 2014-2017; opstellen integrale visie op de EHS; uitwerken en uitvoeren van activiteiten op basis van het Rapport “de kracht van het Groene Hart”; regionaal plan voor de aanpak van landbouwgronden; één Recreatieschap voor de Krimpenerwaard en De Reeuwijkse Plassen; tegengaan van bodemdaling; daarnaast wordt de belangenbehartiging op het terrein van de slappe bodem versterkt waarbij de aanwezige kennis van het ODMH wordt ingezet; er wordt een regionaal (deel-)programma waterveiligheid opgesteld en uitgevoerd.

6 tijdpad betrokkenheid Samenwerkingsagenda voor het Groene Hart voor de periode vanaf 2014: derde kwartaal 2013 vaststelling geactualiseerd uitvoerings-programma 2014-2020; in 2014 e.v. wordt uitvoering gegeven aan de in het uitvoeringsprogramma aangegeven prioritaire projecten en activiteiten. het proces van de herijking van de EHS in Midden Holland wordt in november 2013 afgerond betrokkenheid deltaprogramma: doorlopend.

7 Vragen aan u als raad (1) – Welke regionale onderwerpen moeten volgens u in ieder geval terugkomen in dit programma? – Welke 3 speerpunten zijn wat u betreft essentieel voor dit programma? – Welke partijen/stakeholders zouden moeten worden betrokken?

8 Vragen aan u als raad (2)  Hoe willen de raadsleden verder betrokken worden bij de invulling van de visie ‘De Nieuwe Regio’?


Download ppt "Programma Natuur en Water Radenconferentie Midden-Holland 11 februari 2013 Jan Vente."

Verwante presentaties


Ads door Google