De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbowetgeving 1. Zorgplicht werkgever Artikel 7:658 BW r Voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt De werkgever is aansprakelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbowetgeving 1. Zorgplicht werkgever Artikel 7:658 BW r Voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt De werkgever is aansprakelijk."— Transcript van de presentatie:

1 Arbowetgeving 1

2 Zorgplicht werkgever Artikel 7:658 BW r Voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt De werkgever is aansprakelijk indien hij tekort schiet in zijn zorgplicht Tenzij –hij kan aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen –de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Bewijslast werkgever

3 Doel arbowetgeving Zo hoog mogelijk beschermingsniveau medewerkers Planmatige en gestructureerde aanpak arbeidsomstandigheden Maatregelen die passen bij het werk en de risico’s

4 Arbowet: algemene doelen Arbobesluit: doelvoorschriften Arbocatalogus: middelvoorschriften Arboregeling: uitwerking doelvoorschriften Publiek domein (wettelijk kader) Privaat domein (sociale partners)

5 Verantwoordelijkheidsverdeling Publiek domein Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling Overheid Doelvoorschriften Private domein Werkgevers en werknemers Arbocatalogus

6 Doelvoorschriften Staan in arbowet, arbobesluit & arboregels Geeft aan: “Het niveau van bescherming dat bedrijven moeten bieden aan de werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken.” Procesnormen werkgever moet beleid ontwikkelen

7 Voorbeeld doelvoorschrift Arbobesluit Artikel 3.16 1.Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen. 2.In elk geval moeten maatregelen tegen valgevaar worden genomen indien sprake is van risico verhogende omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen.

8 Middelvoorschriften (arbocatalogus) Manieren waarop aan de doelvoorschriften kan worden voldaan Terugdringen van risico’s –Maatregelen –Methoden Erkend Stand wetenschap en professionele dienstverlening

9 Arbocatalogus (1) “een geheel van afspraken tussen werkgevers en werknemers waarin wordt bepaald welke van de methoden en middelen zullen worden ingezet om aan de doelvoorschriften te (kunnen) voldoen.” Kortom een beschrijving van methoden, instrumenten, goede praktijken (de hoe-vraag) 9

10 Informatiebronnen Arboportaal Veilig en gezond werken Stichting van de Arbeid Inspectie SZW

11 Informatiebronnen vervolg Arbocatalogus agf; http://www.gezondehandel.nl/net- book.php http://www.gezondehandel.nl/net- book.php Nen-normen; http://www.nen.nl/http://www.nen.nl/

12 Bronaanpak Bestrijding aan de bron Collectieve maatregelen Individuele maatregelen Persoonlijke beschermingsmiddelen

13 Redelijkerwijsprincipe Criteria: technische haalbaarheid operationele haalbaarheid economische haalbaarheid Verder: ernst en situatie

14 14 visie -risico's inventariseren -informatie BHV, PAGO - analyse bedrijfsongevallen, beroepsziekten -risico's evalueren -prioriteiten stellen -plan van aanpak maken -uitvoering plan van aanpak -elkaar aanspreken -rapportage -vervolgafspraken Dialoog tussen OR en bestuurder Dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers willen weten wegen werken waken

15 Arbobeleid art. 3 Werkgever zorgt voor: de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten een beleid dat is gericht op zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden. Een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting 15

16 Vervolg arbobeleid Werkgever zorgt voor: een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden van werknemers waarbij rekening wordt gehouden met hun bekwaamheden Een regelmatige toetsing van de ervaring met het beleid en past het beleid daarop aan. 16

17 RI&E art.5 De werkgever legt in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt. In de RI&E wordt aandacht besteed aan de toegang van werknemers tot een deskundige werknemer of persoon of Arbodienst. Plan van aanpak inclusief tijdspad omtrent risico’s 17

18 Vervolg RI&E RI&E wordt aangepast als veranderende werkomstandigheden daartoe aanleiding geven. Wanneer er uitzendkrachten of gedetacheerde mensen werken dan moet er tijdig voor aanvang van de werkzaamheden aan de werkgever van deze medewerker de gedeeltes uit de RI&E die wat over de werkplek melden. Die werkgever verstrekt het aan de uitzend of detacheringskracht 18

19 Voorlichting en onderricht Doeltreffend inlichten over: –Risico’s –Maatregelen Voorkoming of beperking risico’s Deskundige bijstand – Preventie – Bescherming – Bedrijfshulpverlening –Doel en werking PBM –Beveiligingen Toezien op naleving

20 Voorlichting over onderwerpen waarover specifieke regelgeving voor bestaat: bijv. Lood de functie en taak vd werknemer risico’s die specifiek met persoonlijke werkzaamheden te maken hebben de wijze waarop het zo veilig mogelijk kan hoe te handelen in acuut gevaarlijke situaties betekenis optische / akoestische alarmsignalen 20

21 Melden ongevallen art.9 Melding bij Arbeidsinspectie: –dood –ziekenhuisopname –blijvend letsel Registratie: –bij meer dan 3 dagen ziekteverzuim –voor inzage beschikbaar. 21

22 Voorkomen gevaar derde art. 10 De werkgever is verplicht om gevaar voor de veiligheid en gezondheid van derden te voorkomen indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die zijn werknemers doet verrichten. Deze gevaren moeten worden meegenomen in de RI&E 22

23 Verplichtingen werknemers art.11 a: arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste manier te gebruiken b: pers. beschermingsmiddelen op juiste manier te gebruiken c: aangebrachte beveiligingen niet te veranderen d: mee te werken aan onderricht 23

24 Vervolg art. 11 e: door hem opgemerkte gevaren ter kennis te brengen aan werkgever f: indien nodig mensen bij staan bij uitvoering taken op grond van deze wet 24

25 Samenwerking art. 12 Werkgever en werknemers werken samen. De werkgever voert overleg met de OR over arbobeleid en de uitvoering. Bedrijfsbezoek toezichthouder (AI): –onderhoud –vergezellen 25

26 Rol Inspectie SZW Re-actief: –ongevalsonderzoek –beoordeling werkonderbreking –onderzoek anonieme klachten Pro-actief: –inspectiebezoek –handhaving –arbo-catalogus –zelfinspectie

27 Preventiemedewerkers art. 13 Dragen zorg voor dagelijkse veiligheid binnen het bedrijf. Ieder bedrijf met meer dan 25 medewerkers moet er één of meer aanstellen. 27

28 Preventiemedewerker Uit de Ri&E komt: Deskundigheidsniveau Taken Vaardigheden Hoeveel uur Hoeveel preventiemedewerkers Organisatorische inbedding Bevoegdheden 28

29 Taken preventiemedewerkers In ieder geval (art.13 lid 7): meewerken aan opstellen en uitvoeren van de RI&E; adviseren en samenwerken met de OR inzake maatregelen gericht op goed arbobeleid; het (mede) uitvoeren van deze maatregelen. 29

30 Deskundige bijstand art. 14 Keuzemogelijkheden –Vangnetregeling/standaardregeling (art. 14a) –Maatwerk (art.14) Voorwaarden maatwerk: –overeenstemming met OR –contract bedrijfsarts verplicht –de verplichting tot deskundige ondersteuning op 4 gebieden blijft 30

31 Deskundige bijstand MaatwerkregelingVangnetregeling Verzuim Begeleiding BedrijfsartsArbodienst RI&EGecertificeerde deskundige Arbodienst PAGOBedrijfsartsArbodienst Aanstellings- keuring Gecertificeerde deskundig Arbodienst 31

32 Bedrijfshulpverlening art.15 De werkgever is verplicht zich bij te laten staan door bedrijfshulpverleners tav: eerste hulp bij ongevallen, Het beperken en bestrijding van brand en de gevolgen van ongelukken Het alarmeren en evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen 32

33 Bedrijfshulpverlening art. 15 Aantal niet langer aangegeven. Beperking van taken tot: eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie Werkgever mag BHV-taken op zich nemen; Invulling BHV afgeleid van RI&E. 33

34 (P)ago art. 18 De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 34

35 Vervolg art. 18 Nadere regels voor speciale doelgroepen: o.a. jongeren, asbestwerkers, werken met lood,kankerverwekkende stoffen, lawaai, beeldschermwerkers, nachtarbeid 35

36 Verplichtingen werkgever Beleid gericht op het voorkomen of beperken van psychosociale arbeidsbelasting Risico-inventarisatie en evaluatie Plan van aanpak Voorlichting en onderricht Ongevallen registratie Pago Bedrijfshulpverlening Deskundige ondersteuning. 36

37 AFSLUITING 37


Download ppt "Arbowetgeving 1. Zorgplicht werkgever Artikel 7:658 BW r Voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt De werkgever is aansprakelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google