De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheidsregio’s Mw. Williët Brouwer Nationale Veiligheid Regionaal Op Orde Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheidsregio’s Mw. Williët Brouwer Nationale Veiligheid Regionaal Op Orde Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties."— Transcript van de presentatie:

1

2 Veiligheidsregio’s Mw. Williët Brouwer Nationale Veiligheid Regionaal Op Orde Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

3 In deze presentatie: Veiligheidsregio: wat en waarom? Aanloop Taken Bestuur Brandweer & GHOR Besluit veiligheidsregio's & Besluit personeel Planvorming

4 Wat is een veiligheidsregio? Een gebied;  Waarin wordt samengewerkt door besturen en diensten  Waarin taken op het gebied van brandweerzorg, rampen- beheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en handhaving openbare orde en veiligheid worden geregeld  Die territoriaal congruent zijn met politieregio’s.

5 Waarom een veiligheidsregio?  Grotere organisatieschaal, gemeenten alleen te klein  Meer multidisciplinaire samenwerking  Toename complexiteit samenleving  Meer slagkracht en professionaliteit  Meer uniforme hulpverleningsniveaus binnen regio en t.o.v. regio’s onderling i.v.m. bijstand.

6 Aanloop veiligheidsregio’s Jarenlange discussie over adequate organisatie voor rampen- en crisisbeheersing - 1993: 25 Politieregio’s -1994: Nieuwjaarsspeech van Minister Dales -2001: Adviezen Oosting/Alders -Jan 2002: Minister vraagt advies aan Raad voor openbaar bestuur (Rob) -Mei 2002: VNG-rapport ‘Krachten bundelen voor Veiligheid’ -Mrt 2003: Rob-advies ‘Veiligheid op niveau’ -April 2004: Kabinetsstandpunt veiligheidsregio’s -Mei 2006: Concept wetsvoorstel naar het veld -Eind 2006: Minister Remkes legt wetsontwerp voor aan Raad van State -Medio 2007: Minister Ter Horst zendt wetsontwerp naar 2e Kamer - Begin 2010: Wetsvoorstel door Tweede Kamer aangenomen en ligt voor in Eerste Kamer (2 feb. 2010).

7 Wat regelt de wet veiligheidsregio? Verbreding rampenbestrijding met crisisbeheersing Verlengd lokaal bestuur, dus hybride financiering Integratie besturen brandweer en GHOR Verplichte bestuurlijke samenwerking met regionaal college politie en multidisciplinaire samenwerking tussen de uitvoerende diensten Beleidsplan en crisisplan voor veiligheidsregio Grondslagen voor sturing op kwaliteit en prestaties Uniforme informatie- en communicatievoorziening.

8 Taken (1) Van gemeenten naar regio (huidige en nieuwe taken): a.Het inventariseren risico’s op het terrein van branden, rampen en crises b.Het adviseren van bevoegd gezag over risico’s op het terrein van branden, rampen en crises. Vergunningverlening blijft de taak van college B&W c.Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing

9 Taken (2) d.Het instellen en in stand houden van een brandweer e.De organisatie van de GHOR f.De meldkamerfunctie g.De inrichting en instandhouding van de informatievoorziening tussen de diensten

10 Bestuur van veiligheidsregio Regionaal Veiligheids Bestuur (RVB) bestaat uit burgemeesters Burgemeester zit namens gemeente in RVB Voorzitter = korpsbeheerder Besluitvorming bij meerderheid, bij stakende stemmen heeft de voorzitter beslissende stem Hoofd officier van justitie en dijkgraaf geen lid, wel als adviseur (geen stemrecht)

11 Burgemeester Binnen gemeente opperbevel en gezag over brandweer en politie Blijft verantwoordelijk openbare orde en veiligheid Kan aanwijzingen en bevelen geven

12 Brandweer Eén brandweerorganisatie met één commandant als leidinggevende Gemeente kan (ook) brandweerpersoneel in dienst houden, mits instemming RVB Discussie rond regionalisering. Met aantal regio’s Convenanten afgesloten.

13 GHOR De directeur GHOR (voorheen RGF) is belast met voorbereiding van de gecoördineerde inzet geneeskundige hulpdiensten en de operationele leiding Bestuur en zorginstellingen en zorgaanbieders in de geneeskundige hulpverlening maken afspraken over de inzet IOOV en IGZ doen periodiek onderzoek in de regio’s naar de stand van zaken van de geneeskundige hulpverlening en het niveau van geoefendheid

14 Besluit Veiligheidsregio’s Besluit Veiligheidsregio’s heeft grondslag in Wet veiligheidsregio’s Stelt kwaliteitseisen (basisniveau) aan organisaties in de veiligheidsregio’s Basisvereisten crisismanagement Maximale opkomsttijden voor de brandweer Doel van kwaliteitseisen = uniformiteit en uitwisselbaarheid i.v.m. bijstandsverlening en bovenregionaal optreden.

15 Besluit Personeel Besluit Personeel heeft grondslag in Wet veiligheidsregio’s Normeert kwaliteit van het personeel: Bij ministeriële regeling kunnen per functie de kerntaken en competenties voor personeel binnen veiligheidsregio’s worden vastgelegd Basisvereisten crisismanagement vormen basis voor OTO-beleid.

16 Planvorming Aangepaste cyclus: minder gemeentelijk, meer regionaal (generiek), verbreed en vereenvoudigd: Risicoprofiel (als onderdeel van Beleidsplan) Crisisplan Rampbestrijdingsplan (per object)

17 Dank voor uw aandacht! Vragen?

18


Download ppt "Veiligheidsregio’s Mw. Williët Brouwer Nationale Veiligheid Regionaal Op Orde Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties."

Verwante presentaties


Ads door Google