De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inclusief organiseren in Kampen het Kamper inkoopmodel presentatie MO-Groep 5 juni Zwolle Hans van der Haar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inclusief organiseren in Kampen het Kamper inkoopmodel presentatie MO-Groep 5 juni Zwolle Hans van der Haar."— Transcript van de presentatie:

1 Inclusief organiseren in Kampen het Kamper inkoopmodel presentatie MO-Groep 5 juni Zwolle Hans van der Haar

2 Waar kom ik vandaan 1987 1985 1988 1992 1996 1997 2000 2002 2003 2004 20062004 Welzijn Beilen Netwerk Jeugdservicebureau Overijssel Welzijn Senioren Brug- en instroomprojecten 2007

3 50.000 inwoners Kampen IJsselmuiden ‘s Heerenbroek Zalk Wilsum Kamperveen Grafhorst

4 Vorming van sociaal beleid een korte geschiedenis

5 Najaar 2013 cocreatie De uitgangspunten voor de beweging in het sociaal domein op een rij Van overheidszorg naar burgerkracht Van aanbodgericht naar vraaggestuurd Van recht op zorg  naar inventariseren van mogelijkheden (gekantelde werkwijze) Van indiceren naar het keukentafelgesprek Van productgericht naar resultaatgericht Van meerdere hulpverleners met een eigen plan naar één huishouden, één plan, één regisseur Van professional als bepaler naar zeggenschap van de inwoner Van standaardaanbod naar vraaggestuurd (keuzevrijheid) Van aparte financiële regelingen naar integrale budgetten Van veel regelgeving en verantwoordingsplicht naar meer vertrouwen en minder bureaucratie 7-13 oktober 2013: 70 mensen 53 organisaties en inwoners 3 dagen Niet een opgave voor de gemeente maar een opgave voor de gemeenschap

6 Het Kamper Kompas Inwoner aan het roer 3D-ondersteuningsmodel Kamper Kracht

7 December 2013 De Raad van de gemeente Kampen, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 november 2013; besluit: 1. Bij de inrichting van het sociaal domein te werken vanuit de volgende leidende principes: 1.We sluiten aan bij de kracht van inwoners en hun omgeving. 2.We kiezen voor instellingen en professionals die aansluiten bij de ondersteuningsvraag en de kracht van inwoners. 3.We hanteren een gekantelde werkwijze. 4.We werken resultaatgericht aan het versterken van de kracht van inwoners 5.We werken met het principe ‘één huishouden, één plan’. 6.We gaan uit van de eigen regie van de inwoner 7.We geven ruimte en vertrouwen aan professionals en inwoners 2. In te stemmen met de richting zoals in het Kamper Kompas beschreven en het college de opdracht te geven om dit samen met inwoners en organisaties uit te werken en de raad hierover te informeren. 3. Uitvoering van de decentralisaties wordt binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde deelfonds sociaal domein en in combinatie met gemeentelijke budgetten voor het sociaal domein uitgevoerd. 4. Sturing door de raad gebeurt op leidende principes(waarden) en procesdoelen. 5. Uitvoering wordt lokaal georganiseerd waar dat lokaal kan, bovenlokaal waar het moet Opgave voor de inkoop: 1.Kiezen voor instellingen die aansluiten bij de ondersteuningsvraag 2.We gaan uit van de eigen regie van de inwoner 3.We geven ruimte en vertrouwen aan professionals en inwoners 4.Samen uitwerken van het Kamper Kompas 5.Uitvoering binnen de budgetten

8 Inwoner koopt in! Hoe?????????? ? Advies vragen: Tim Robbe, ontwikkelaar van bestuurlijk aanbesteden Drechtsteden Breda Dronten Midden-Holland Peel

9 Bestuurlijk aanbesteden wordt inclusief organiseren - Bestek - Concurrentie in selectie - Offertes - Verplichte samenwerking - Gesloten Markt NIET -Langdurige, flexibele contracten - Inbedding van relaties - Aanpassingstijd - Opvangen van negatieve effecten WEL

10 Wat willen we inkopen? Individuele maatwerkvoorzieningen Collectieve Maatwerkvoorzieningen algemene voorzieningen Collectieve voorziening Inkoopteam

11 Wat gaan we inkopen? Begeleiding AWBZWMO Begeleiding Participatiewet Voor 2015 : individueel en collectief maatwerk Later: Toegang Jeugdzorg (lokaal) Algemene voorzieningen Welzijnswerk Clientondersteuning =Kamper Kompas = Kamper Kracht

12 De partners De overlegpartners : Iedere belanghebbende: Gemeente Inwoners(organisaties) Marktpartijen Ketenpartners De contractpartners: De gemeente De marktpartijen die zich conformeren aan de overeenkomsten. Aan tafel Digitaal platform

13 De overeenkomsten 1.De basisovereenkomst : Regelt communicatie, overleg en besluitvorming 2. De deelovereenkomst(en) Regelt onder andere de te behalen resultaten, de te leveren prestaties, de in te zetten activiteiten, de wijze van verantwoording én de bekostiging.

14 Het proces Initiatief Unanieme besluitvorming +

15 Meedoen? Kampen.nl/kamperkracht inkoop


Download ppt "Inclusief organiseren in Kampen het Kamper inkoopmodel presentatie MO-Groep 5 juni Zwolle Hans van der Haar."

Verwante presentaties


Ads door Google