De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieoverdracht PO-VO (onderdeel van project Effectief schakelen) Esmee Hornstra, PO-Raad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieoverdracht PO-VO (onderdeel van project Effectief schakelen) Esmee Hornstra, PO-Raad."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieoverdracht PO-VO (onderdeel van project Effectief schakelen) Esmee Hornstra, PO-Raad

2 Programma Effectief Schakelen Doel: In gezamenlijkheid de aansluiting tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs voor alle leerlingen zo natuurlijk, soepel en effectief mogelijk te laten verlopen, zodat minder leerlingen ‘struikelen’ en vertraging oplopen in hun schoolloopbaan of op een lager niveau presteren dan gezien hun prestaties in het primair onderwijs verwacht mocht worden

3 Deelprojecten Pilot ‘Verplaatsen Cito-Eindtoets’ Informatieoverdracht tussen PO en VO

4 Informatieoverdracht PO-VO Centrale vraag: Welke gegevens kan het PO in welke vorm en wanneer leveren en welke gegevens wil het VO ontvangen? Hoe gebruikt het VO de geleverde gegevens en hoe kan dit gebruik worden verbeterd? Onderzoeksactiviteiten: Deskresearch Interviews en groepsgesprekken PO-VO Interviews onderwijskundige experts Product: handreiking (welke info en hoe vormgeven)

5 1)Cognitieve prestaties en capaciteiten; bijv. scores eindtoets/entreetoets/leerlingvolgsysteem, intelligentie 2)Onderwijshistorie; bijv. deelname VVE, bijzonderheden schoolloopbaan (vertraagd of versneld, verzuim) 3)Sociaal-emotionele ontwikkeling; bijv. persoonlijkheidsvragenlijst, gedragsbeoordeling door leerkracht 4)Beperkingen, behandeling en begeleiding; bijv. gediagnosticeerde beperking i.r.t. onderwijsprestaties, vermoedens van beperking 5)Gedrag en houding; bijv. werkhouding, leermotivatie, karakter leerling 6)Achtergrondkenmerken; bijv. gezinssamenstelling, thuissituatie, ingrijpende gebeurtenissen in relatie tot prestatie/gedrag Huidige praktijk: Welke gegevens overgedragen?

6 –Onderwijskundig rapport (‘koude overdracht’) Regionaal/stedelijk niveau Steeds vaker digitaal –Persoonlijk contact (‘warme overdracht’) Soms integraal, soms alleen voor aandachtsgevallen Toelichting op leerlingdossier Ook bredere collegiale uitwisseling & warme terugkoppeling –Overdracht door leerlingen zelf Kennismakingswerkstuk / portfolio / motivatiebrief Huidige praktijk: Hoe worden gegevens overgedragen?

7 – Selectie en plaatsing van leerlingen Vaak op basis van regionale afspraken (vb A’dam) Klassenindeling Toewijzing van mentor – Continueren zorgaanbod Aandacht voor dyslexie Sociale vaardigheidstrainingen/faalangsttrainingen – Vormgeving van doorgaande leerlijn (Nog) niet wijdverspreid, hoewel uitgangspunt bij referentieniveaus Knelpunten: Alleen actuele en relevante gegevens overdragen (maar wat valt daaronder?), uniformiteit gegevens en onvoldoende kennis praktijkverschillen PO-VO Huidige praktijk: Hoe gebruikt VO gegevens?

8

9 Hoe verbeteren? Bepaal gezamenlijk het doel van de overdracht Spreek af wat voor wie wordt overgedragen Spreek af hoe en wie betrokken is bij overdracht (zie schema) Schep voorwaarden om de informatie goed te kunnen gebruiken –Goed beeld VO-praktijk als uitgangspunt voor advies en terugkoppeling –Gerichtheid op leeropbrengsten en hier op een open, veilige manier over kunnen praten –VO schoolbreed plan van aanpak leerachterstanden

10 Thema 2: Overdracht -vervolg-


Download ppt "Informatieoverdracht PO-VO (onderdeel van project Effectief schakelen) Esmee Hornstra, PO-Raad."

Verwante presentaties


Ads door Google