De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst KWALITEITSZORG IN INTERNATEN Regionale studiedagen januari - februari 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst KWALITEITSZORG IN INTERNATEN Regionale studiedagen januari - februari 2003."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst KWALITEITSZORG IN INTERNATEN Regionale studiedagen januari - februari 2003

2 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst PROGRAMMA 09. 45 uurInleiding: programma, situering en doelstellingen 10.00 uurKwaliteitszorgsysteem: interview en toets 10.30 uurZIN: structuur 10.50 uurPauze 11.10 uurVoorbeelden van zelfevaluatie-instrumenten

3 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst PROGRAMMA 11.30 uurAandachtspunten (groepswerk) 12.15 uurAandachtspunten (plenum) 12.30 uurUitspraken (werken per 2) 13.15 uurMiddagmaal

4 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst WAAR ZIJN WE MEE BEZIG? De ontwikkeling van een instrument voor zelfevaluatie in internaten Start van het proces van zelfevaluatie in internaten

5 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst DOELSTELLINGEN VAN DE DAG Proces –Informatie over ‘kwaliteitszorg in internaten’ herhalen Product –Bouwstenen en omschrijvingen toelichten –Aandachtspunten aanvullen, schrappen, herformuleren –Uitspraken formuleren

6 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst AANKOPING BIJ DE ALGEMENE STUDIEDAG Naar een kwaliteitszorgsysteem voor internaten INTERNAAT Contactblad voor opvoeders van vrije internaten

7 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst INTERVIEW Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed?

8 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst TOETS

9 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst ZELFEVALUATIE definitie naar prof. dr. P. Van Petegem, UIA Een proces, in hoofdzaak geïnitieerd door het internaat zelf, waarbij welgekozen participanten op een systematische wijze het functioneren van het internaat beschrijven en beoordelen

10 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst ZELFEVALUATIE definitie naar prof. dr. P. Van Petegem, UIA met het oog op het nemen van initiatieven in het kader van (aspecten van de) algehele internaat(beleids)ontwikkeling

11 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst PROCES ZELFEVALUATIE Voorbereiding Feitelijke en gewenste situatie met ZIN Vaststellingen beoordelen Werkpunten kiezen Plan opstellen en uitvoeren

12 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst ONZE WERKWIJZE flappen lezen bouwstenen: turven aandachtspunten: oplijsten bouwstenen: hergroeperen en opnieuw benoemen bouwstenen en omschrijving bespreken op regionale vergadering voor beheerders aandachtspunten formuleren

13 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst ZIN: STRUCTUUR bouwstenen omschrijving aandachtspunten uitspraken

14 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst HET LEEF- EN OPVOEDINGSKLIMAAT Het leefklimaat is het geheel van de omstandigheden waarin men moet leven en zoals die door iemand ervaren, aangevoeld worden. Het opvoedingsklimaat is het geheel van de omstandigheden waarin de pedagogische relatie tussen opvoeder en internen zich ontwikkelt en zoals die door iemand ervaren, aangevoeld worden.

15 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst DE BEGELEIDING VAN DE INTERNEN De begeleiding is het op weg vergezellen, het met raad en daad bijstaan, het coachen en het ondersteunen bij studie en groei naar volwassenheid.

16 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst DE ORGANISATIE VAN HET INTERNAAT De organisatie zijn de regelingen (structuren en procedures) in het internaat, met de bedoeling dat de verschillende onderdelen van het internaat een geheel vormen en goed samenwerken.

17 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst DE ROL EN BETROKKENHEID VAN DE INTERNAATS- PARTICIPANTEN Internaatsparticipanten zijn diegenen die bij het internaatsleven betrokken zijn zoals internen, opvoeders en beheerder, afhankelijk van de situatie ook ouders, schooldirecteur, graadcoördinator, CLB- medewerker, het administratief personeel, keukenpersoneel, onderhoudspersoneel.

18 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst EEN PEDAGOGISCH PROJECT Een pedagogisch project is helder overzicht van concrete, gemeenschappelijke, inspirerende doelen en opdrachten, gemotiveerd vanuit de eigen christelijke identiteit: opvoedings- en vormingsidealen gestoeld op het christelijk wereld- en mensbeeld. Een pedagogisch project geeft aan wat het internaat voor heeft en waar het voor staat (visitekaartje, gezicht, uithangbord, intenties, verwachtingen en opvattingen).

19 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst VOORZIENINGEN, INFRASTRUCTUUR, ACCOMMODATIE, FINANCIËN EN VEILIGHEID De infrastructuur is het totaal van de onroerende voorzieningen. De accommodatie is al hetgeen ten behoeve van het verblijf van personen is aangebracht of ingericht.

20 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst OVERLEG EN PARTICIPATIE Participatie en overleg is beraadslaging en deelneming aan.

21 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst DE GROEI NAAR EEN LERENDE ORGANISATIE In een lerende organisatie –wordt er voldoende duidelijkheid en structuur geboden zodat opvoeders en andere werknemers weten waar ze aan toe zijn en binnen welke grenzen ze kunnen werken zijn helder; –is er voldoende ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en beslissingen, voor eigen talentontwikkeling, creativiteit en bijdrage aan de organisatiestrategie.

22 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst DE LEIDING EN HET BEHEER VAN HET INTERNAAT Met de leiding en het beheer van het internaat bedoelen we de wijze waarop het internaat beheerd wordt en de personen die voor dat beheer verantwoordelijk zijn (inrichtende macht, econoom, directie, …)

23 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst PAUZE

24 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst VOORBEELDEN VAN ZELFEVALUATIE- INSTRUMENTEN

25 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst 12340123 Op mijn school is er een duidelijke gerichtheid op het bereiken van zo hoog mogelijke leerresultaten voor elk vak. Op mijn school is er voldoende discipline. Op mijn school bestaat voor leerlingen en ouders duidelijkheid over het opvoedings- resp. pedagogisch project. Op mijn school is er een grote bekommernis om de prestaties van de leerlingen. Op mijn school is er overleg bij de keuze van leermiddelen. Op mijn school worden de overzichten van de attesten (A, B, C) besproken. Op mijn school wordt er door leerkrachten geluisterd naar de meningen van leerlingen. 1 2 3 4 5 6 7

26 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst OP ONZE SCHOOL IS HET OP DIT OGENBLIK ZÓ DAT... VISIE OP LEERLINGEN EN LEREN 10 …het onderwijspeil sterk bepaald wordt door het peil van de leerlingen en de samenstelling van de klas. 12340 100 …wij ervan uitgaan dat de leerlingen zich aan ons onderwijspeil aanpassen. 12340 PEDAGOGISCHE VISIE 86 …elke leraar in de klas de pedagogische methodes gebruikt die hij het beste vindt. 12340 71 … wij door overleg samen een pedagogische visie opgebouwd hebben. 12340

27 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst OP ONZE SCHOOL (in mijn graad, afdeling, …) IS HET OP DIT OGENBLIK ZÓ DAT... 1 …er ruimte is om te werken aan vakoverschrijdende thema’s (naast de werking rond Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen). 12340 2 …een leraar in een bepaalde klas lesgeeft omdat hij de meest geschikte persoon is. 3 …ons rapport hoofdzakelijk een cijferrapport is met eventueel kort schriftelijk commentaar. 4 …de leerlingbegeleiding is geïntegreerd in de werking van de klassenraad. 5 …wij gezagsgetrouw nieuwe voorschriften ‘van hogerhand’ (dwz. ‘elk niveau boven de school’: scholengemeenschap, bisdom, congregatie, ‘Brussel’, …) opvolgen. 6 …wij een sterke overlegstructuur hebben om goed te kunnen functioneren. 7 …de mening van leerlingen ook meetelt. 12340 12340 12340 12340 12340 12340

28 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst 12340 123 ORDELIJK EN POSITIEF LEERKLIMAAT 2.2 Op mijn school is er voldoende discipline. 2.7 Op mijn school wordt er door leerkrachten geluisterd naar de mening van de lln. 8.28 In mijn lessen creëer ik een ordelijke leeromgeving. ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP 5.1 De directie heeft een duidelijke visie waar ze met de school naartoe wil. 5.2 De directie betrekt leerkrachten bij het ontwikkelen van het schoolbeleid. 5.15 De directie zorgt voor een aangenaam werkklimaat.

29 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst AANDACHTSPUNTEN Indien nodig! Schrappen Aanvullen Herformuleren Noteer op transparant

30 Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst DANK VOOR JE MEDEWERKING!


Download ppt "Algemene Pedagogische Begeleidingsdienst KWALITEITSZORG IN INTERNATEN Regionale studiedagen januari - februari 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google