De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11-01-2006Advies werkgroep organisatie ontwikkeling1 Naar een nieuwe JBN organisatie Advies werkgroep Organisatieontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11-01-2006Advies werkgroep organisatie ontwikkeling1 Naar een nieuwe JBN organisatie Advies werkgroep Organisatieontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 11-01-2006Advies werkgroep organisatie ontwikkeling1 Naar een nieuwe JBN organisatie Advies werkgroep Organisatieontwikkeling

2 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 2 Agenda Waarom veranderen? Uitgangspunten: scope en besturingsmodel Bondsraad Bondsbestuur Districtsbestuur Districten en regio’s Van voorlopig voorstel tot invoering

3 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 3 Waarom veranderen? Onvoldoend aantal en onvoldoende competente kaderleden. De bestuurlijke slagvaardigheid en eenduidigheid wordt sterk belemmerd. Doordat subsidies onder steeds grotere druk komen te staan bestaat de noodzaak om efficiënter een aantal zaken uit te gaan voeren. Het bereiken van de gewenste efficiency is een groot probleem. Uitvoering van beleid vindt vooral plaats via de zeven districten. Voor jiu-jitsu en aikido is deze districtsindeling niet altijd gewenst. De bondsraad houdt zich te veel bezig met (operationele) detailzaken. De relatieve autonomie van de districtsbesturen strookt niet altijd met het belang van een consistente landelijke sturing. Districtsbesturen kunnen zich te veel eigen beleidsruimte verschaffen. Kosten voor uitvoering van dezelfde activiteiten laten binnen districten veel verschillen zien. Door de externe veranderingen waarmee de JBN steeds vaker te maken krijgt wordt het voor de JBN steeds belangrijker om met voldoende kwaliteit en flexibiliteit haar dienstverlening te blijven aanbieden.

4 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 4 Uitgangspunten advies Alleen op hoofdlijnen! Reorganisatievoorstellen voor  Bondsbestuur  Bondsraad  Districtsbesturen en districten Dus géén voorstellen over  Vaste (nationale) commissies  Taakomschrijvingen  Bestuurs- en directiestatuut.

5 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 5 JBN Besturingsmodel Bondsraad Bondsbestuur Districtsbestuur Nationale commissie Bondsbureau Districtsbestuur Districtscommissie Verantwoording Wijzigingsvoorstellen Beleidsplan Toezicht houden Bestuursvorm Statuten / Huishoudelijk reglement Verzoek tot uitvoering van beleidsplan Verantwoording Wijzigingsvoorstellen

6 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 6 De bondsraad

7 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 7 Kerntaken bondsraad Stelt strategisch beleid vast (MJBP) Houdt toezicht op uitvoering van dit beleid Heeft de verantwoordelijkheid om een goed bestuur in te stellen

8 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 8 Voorstellen m.b.t. Bondsraad Verkleining aantal bondsraadleden: van 7 tot 5 per district Adviserende bondsraadsleden per district zijn alleen adviseurs voor eigen bondsraadsleden Vaker themasessies rondom beleidsvorming Formaliseren van communicatie tussen bondsraadleden van andere districten Scholing van (nieuwe) bondsraadsleden

9 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 9 Waarom kleinere bondsraad? Meer bezig met hoofdzaken Minder kans op overregulering Minder benodigd kader Kans op meer competent kader

10 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 10 Bondsbestuur

11 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 11 Bondsbestuur  Uitgangspunten veranderingen Besturen op hoofdlijnen, dus Concentreren op beleidsontwikkeling Delegeren beleidsuitvoering aan werkorganisaties:  Bondsbureau  Nationale en districtcommissies

12 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 12 Bondsraad/Bondsbestuur Beleidsmatige rol  Hebben beiden een beleidsmatige rol: Bondsbestuur stelt beleid op en draagt de eindverantwoordelijk voor uitvoering hiervan Bondsraad stelt het beleid vast

13 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 13 Voorstellen m.b.t. Bondsbestuur Huidig  Voorzitter  Secretaris  Penningmeester  Port. Topsport  Port. Breedtesport  Port. Opl, graduaties  Port Wedstrijdzaken Voorstel  Voorzitter  Penningmeester  Port. Topsport  Port. Breedtesport  Port. Leden- en wedstrijdzaken NB: Directeur Bondsbureau fungeert als ambtelijk secretaris

14 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 14 Bondsbestuur - Vervallen Secretarisfunctie  Directeur bondsbureau is ambtelijk secretaris  Taken van huidige secretaris: Strategische beleid ->taak iedere bestuurder Personeel en organisatie -> taak directeur Werkgevers- en werknemers organisatie -> taak directeur Interne/externe communicatie + automatisering -> taak bondsbureau

15 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 15 Districtsbestuur

16 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 16 Districtsbestuur - Omvang Verkleining van 7 naar 5 leden Twee bestuurders worden in functie gekozen:  Voorzitter  Secretaris Samen met overige drie bestuurders worden de volgende taakgebieden verdeeld:  Beheer financiële middelen  Communicatie (intern en extern)  Medewerkers en organisatie  Breedtesport (jeugdzaken, G-judo, verenigingsondersteuning  Technische zaken (examens, opleidingen)  Evenementen (wedstrijden, stages, clinics)

17 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 17 Districtsbestuur - Benoemingsprocedure  Districtsledenvergadering: Doet bindende voordracht om districtsbestuurder te benoemen.  Bondsbestuur: Benoemd daarna deze districtbestuurder en geeft hem of haar hiermee het mandaat voor de uitvoering van het JBN beleid Kan districtsbestuurder ontslaan (bv na motie van wantrouwen) of niet benoemen (op advies van de vertrouwenscommissie Bestuursbenoemingen )  Bondsraad: Benoemd vertrouwenscommissie Bestuursbenoemingen (samengesteld uit bondsraadleden).

18 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 18 Districtsbestuur - Vertrouwenscommissie In uitzonderlijke gevallen moet het mogelijk zijn een voorgedragen districtsbestuurder niet te benoemen:  Beoogd bestuurder is van plan ernstig te gaan afwijken van het landelijk beleid  Bondsbestuur kan vertrouwelijk informatie bezitten die aangeeft dat het niet wenselijk is dat beoogd districtsbestuurder, door zijn/haar gedrag in het verleden, wordt benoemd Het bondsbestuur kan dan in beroep gaan bij de vertrouwenscommissie Bestuursbenoemingen. Deze doet hierover een uitspraak. Een belanghebbende kan altijd beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep

19 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 19 Indeling JBN districten en regio’s

20 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 20 Districten – Aantal verminderen? Redenen om te kijken naar beperking van het aantal districten: Kwalitatief en kwantitatief betere bezetting mogelijk van districtsbesturen en uitvoerende commissies Nationaal geïnitieerde veranderingen kunnen sneller doorgevoerd worden Lagere organisatorische kosten Per sport (Judo, Jiu-Jitsu en Aikido) kan de gewenste indeling voor een district variëren

21 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 21 Eindvoorstel m.b.t. Districten Huidige aantal (7) districten blijft voorlopig gehandhaafd. Geef bondsbestuur en districtsbestuur de bevoegdheid om regio's vast te stellen.

22 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 22 Regio’s and subregio’s  Voor aikido en jiu-jitsu is het niet vanzelfsprekend om binnen Nederland een structuur van 7 districten te hanteren.  Voor judo is het soms beter om per district een nog fijnmaziger structuur te hebben  JBN moet flexibeler met haar structuur kunnen omgaan zodat er eenvoudiger ingespeeld kan worden op behoefte van verschillende partijen  Indien een regio uit (delen) van meerdere districten bestaat dan vindt de uitvoering van de regio-activiteit plaats door een regionale commissie. Het Bondsbestuur of een landelijke commissie benoemt zo een regiocommissie  Indien binnen een district meerdere subregio’s gewenst zijn, dan benoemt het districtsbestuur de betreffende regio commissies.

23 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 23 Van voorlopig voorstel tot invoering 11 januari 2006: presentatie in voorzittersoverleg feb/mrt 2006: presentatie van voorstel aan districten/ bonds-raadsleden mei 2006: bespreken / discussiëren met bondsraad november 2006: besluit bondsraad over definitief voorstel februari/maart 2007: districten kiezen nieuw districtsbestuur en bondsraadsleden mei 2007 bondsraad kiest nieuw bondsbestuur en bondsraadscommissies

24 11-01-2006 Advies werkgroep organisatie ontwikkeling 24 Knelpunten die hierdoor worden aangepakt Onvoldoend aantal en onvoldoende competente kaderleden. De bestuurlijke slagvaardigheid en eenduidigheid wordt sterk belemmerd. Doordat subsidies onder steeds grotere druk komen te staan bestaat de noodzaak om efficiënter een aantal zaken uit te gaan voeren. Het bereiken van de gewenste efficiency is een groot probleem. Uitvoering van beleid vindt vooral plaats via de zeven districten. Voor jiu-jitsu en aikido is deze districtsindeling niet altijd gewenst. De bondsraad houdt zich te veel bezig met (operationele) detailzaken. De relatieve autonomie van de districtsbesturen strookt niet altijd met het belang van een consistente landelijke sturing. Districtsbesturen kunnen zich te veel eigen beleidsruimte verschaffen. Kosten voor uitvoering van dezelfde activiteiten laten binnen districten veel verschillen zien. Door de externe veranderingen waarmee de JBN steeds vaker te maken krijgt wordt het voor de JBN steeds belangrijker om met voldoende kwaliteit en flexibiliteit haar dienstverlening te blijven aanbieden.


Download ppt "11-01-2006Advies werkgroep organisatie ontwikkeling1 Naar een nieuwe JBN organisatie Advies werkgroep Organisatieontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google