De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding  Cursusmateriaal: naslag  Doel: versterken van positie en functioneren GMR  Uitgangspunt: optimaal functioneren betrokken scholen  Werkvorm:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding  Cursusmateriaal: naslag  Doel: versterken van positie en functioneren GMR  Uitgangspunt: optimaal functioneren betrokken scholen  Werkvorm:"— Transcript van de presentatie:

1

2 Inleiding  Cursusmateriaal: naslag  Doel: versterken van positie en functioneren GMR  Uitgangspunt: optimaal functioneren betrokken scholen  Werkvorm: plenair (met oefenopdrachten)

3 Opbouw basiscursus GMR ① Medezeggenschap: de wet, reglement en taken

4 ① Medezeggenschap  De wet  Taken en bevoegdheden  Reglement  Werkopdracht I

5 De Wet medezeggenschap op scholen  GMR was factultatief tot invoering lumpsum  Recht doen aan schaalvergroting  Garantie dat scholen bij middelenverdeling betrokken zijn via de medezeggenschap  Bovenschools niveau het exclusieve domein van de GMR (art. 4 lid 1)

6 Lidmaatschap GMR  Individuele MR kiest vertegenwoordiger voor GMR  Verplichte band met school als ouder, leerling of docent  Lidmaatschap GMR houdt van rechtswege op als die band er niet meer is (art. 4 lid 2)

7 Samenstelling GMR  Samenstelling altijd op gelijke voet  Minumumaantal van vier, geen maximum  GMR-lid kan optreden namens meerdere scholen (art. 4 lid 3)

8 Algemene taken (art. 6)  Overlegvergadering  Eigen vergadering  Initiatiefrecht  Afzonderlijk overleg voor geleding  Persoonlijk belang van een lid

9 Overlegvergadering  Overlegvergadering op verzoek van GMR  Vergaderingen zijn in principe openbaar  Medezeggenschapsreglement biedt beleidsvrijheid (art. 6 lid 1) LCG WMS 9 februari 2012, zaaknr. 105158 In verband met overlegvergaderingen van de GMR kan bij de GMR of het bestuur de rechtvaardigde wens bestaan om niet in (volledige) openbaarheid te vergaderen. Bestuur en GMR kunnen overeenstemming bereiken over het vergaderen in beslotenheid.

10 Eigen vergadering en initiatiefrecht  Bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden  Besluit tot een voorstel of standpunt richting bestuur  Vervolgens bespreken in overlegvergadering  Binnen drie maanden reageren op voorstel GMR (art. 6 lid 2) LCG WMS 30 juni 2010, zaaknr. 104504 Een voorstel aan het bestuur leidt niet tot de verplichting om daarover een voorgenomen besluit te nemen. Het initiatiefrecht dwingt het bestuur wel om zorgvuldig om te gaan met het voorstel en daar serieus over na te denken.

11 Overleg geleding  Verzoek om afzonderlijk overleg met de geledingen  Initiatief ligt bij de GMR  Twee derde van het aantal GMR-leden moet instemmen  Medezeggenschapsreglement biedt beleidsvrijheid (art. 6 lid 3)

12 Persoonlijk belang lid  Persoonlijk belang van betrokken lid in het geding  Eventueel geen deelname aan (onderdeel) vergadering  Initiatief voor besloten vergadering ligt bij GMR (art. 6 lid 4)

13 Algemene taken (art. 7) Algemene taakomschrijving:  Bevorderen openheid en onderling overleg in de school  Waakt tegen discriminatie en gelijke behandeling  Verslag werkzaamheden en overleg met geledingen LCG WMS 9 februari 2012, zaaknr. 105158 Openheid en openbaarheid liggen als algemene beginselen ten grondslag aan medezeggenschap op school in het algemeen en aan vergaderingen van andere organen en informeren van achterban en MR in het bijzonder.

14 Algemeen informatierecht (art. 8)  Algemene informatieplicht  Specifieke informatieplicht  Informatievoorziening in kader van besluitvorming  Informatierecht andere geleding  Medezeggenschapsreglement Toelichting: Het bestuur is verplicht om de GMR dan wel de geledingen informatie te verstrekken die het nodig heeft in het kader van besluitvorming. Het is dan ook vanzelfsprekend dat informatie begrijpelijk, toegankelijk en helder is.

15 LCG WMS 4 januari 2013, zaaknr. 105596 Bestuur heeft veel gegevens versterkt, maar dat neemt niet weg dat de gegevens zodanig ontoegankelijk zijn gepresenteerd. Tijdige informatieverstrekking, van alle inlichtingen die de MR voor de invulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, is noodzakelijk. (art. 8)

16 LCG WMS 29 juni 2011, zaaknr. 104917 Adviesbevoegdheid van MR betreft niet louter de procedure voorafgaand aan het voorgenomen besluit. MR kan zich ook uitspreken over andere aspecten en daar aanvullende stukken voor opvragen. Bestuur kan MR niet weigeren relevante stukken te verstrekken. (art. 8)

17 LCG WMS 19 mei 2010, zaaknr. 104464 Bestuur hoeft GMR niet te informeren. Aanstelling interim- manager op een school is niet van gemeenschappelijk belang. LCG WMS 2 oktober 2009, zaaknr. 104139 Aangelegenheid (art. 16, lid 2) waarover GMR geconsulteerd moet worden, laat onverlet dat bestuur de MR moet informeren. (art. 8)

18 Overzicht advies- en instemmingsrecht Instemmingsrecht ouders en leerlingen (G)MR art. 14 Instemmingsrecht personeel (G)MR art. 12 Adviesrecht (G)MR art. 11 Instemmingsrecht (G)MR art. 10 Adviesrecht GMR art. 16

19 Adviesrecht en GMR-advies  GMR ter zake heeft adviesrecht  Voorstel GMR  Beslissing bestuur: 1 Opvolgen GMR-advies 2 Gedeeltelijk opvolgen (na overleg) 3 Niet opvolgen (na overleg) 4 Eventueel beroep op LCG WMS

20 Instemmingsrecht en GMR-instemming  GMR ter zake heeft instemmingsrecht  Voorstel GMR  Beslissing bestuur: 1 Uitvoeren GMR-voorstel 2 Voorstel wijzigen (na overleg) 3 Handhaven bestuursvoorstel: LCG WMS door bestuur (art. 24)

21 Medezeggenschapsreglement  Mogelijkheid medezeggenschap zelf vorm te geven  GMR heeft instemmingsrecht hierop  Samenstelling, functieverdeling, werkwijze  Verdeling taken en bevoegdheden  Geschillenregeling  Aanvullend: ongevraagd advies


Download ppt "Inleiding  Cursusmateriaal: naslag  Doel: versterken van positie en functioneren GMR  Uitgangspunt: optimaal functioneren betrokken scholen  Werkvorm:"

Verwante presentaties


Ads door Google