De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16 sept. 2005Moerdijkse Hoek MOERDIJKSE HOEK I.Concrete beleidsbeslissing II.Ruimtelijk ontwerp III.Exploitatieopzet IV.GES.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16 sept. 2005Moerdijkse Hoek MOERDIJKSE HOEK I.Concrete beleidsbeslissing II.Ruimtelijk ontwerp III.Exploitatieopzet IV.GES."— Transcript van de presentatie:

1 16 sept. 2005Moerdijkse Hoek MOERDIJKSE HOEK I.Concrete beleidsbeslissing II.Ruimtelijk ontwerp III.Exploitatieopzet IV.GES

2 26 sept. 2005Moerdijkse Hoek Streekplanherziening Beleidskeuze Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek

3 36 sept. 2005Moerdijkse Hoek Aard streekplanherziening/CBB (1) Juridisch harde deel: concrete beleidsbeslissing (cbb) Cbb is een Awb-besluit Cbb’s op provinciaal niveau zijn gericht op het bepalen en (doen) uitvoeren van concrete ruimtelijke projecten en/of ontwikkelingen van provinciaal belang door of onder regie van de provincie

4 46 sept. 2005Moerdijkse Hoek Aard streekplanherziening/CBB (2) Cbb is te beschouwen als een bestemmingsplanvervangend (globaal) plan Daarom worden hoge eisen gesteld aan omschrijving en onderbouwing Zie uitspraken RvS inzake: MTC/Valburg, RBT/Almelo, WCT/Vlissingen en Tweede Maasvlakte/Rotterdam

5 56 sept. 2005Moerdijkse Hoek Formele procedure streekplanherziening / CBB Nieuwe regels per 1 juli 2005: Voorbereiding bij GS Toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure Vaststelling door PS Beroep bij RvS voor belanghebbenden

6 DatumWatWieType 6 september 2005 Presentatie: Wat is een CBB?Commissie MHInformerend Ruimtelijk ontwerp Exploitatieopzet GES. 27 september 2005Vaststelling concept-GESGSAccorderend 29 september 2005Reactie MER-commissieAmbtelijkInformerend 4 oktober 2005Informele presentatie MERGSInformerend 11 oktober 2005Systemattiek MER / vern. duurzaamCommissie MHInformerend

7 DatumWatWieType 25 oktober 2005 Vaststelling voorontwerp CBB incl MER en GESGS Besluitvormen d nov/dec 2005 Consultatie andere overheden en adviesorganen Gemeenten West BrabantRaadplegend GemeenteMoerdijk Gemeente Drimmelen Waterschap / PPC Integrale cie Verkeer & Water 22 november 20051ste bespreking CBB, MER en GESCommissie MHRaadplegend 17 januari 2006 Vaststellen ontwerp CBB incl MER en GESGS Besluitvormen d feb/mrt 2006 Ter inzage legging / Inspraakavond MER / reactie MER-commissie (zienswijzen) Burgers en MER- commissieRaadplegend

8 DatumWatWieType 25 april 2006Vaststelling CBB incl MER en GESGSBesluitvormend mei/juni 2006 2de bespreking CBB incl MER en GES evt met hoorzittingCommissie MHAdviserend 1 juni 2006verwerking reactiesGSBesluitvormend 23 juni 2006Vaststelling CBB incl. MER en GESPSBesluitvormend

9 96 sept. 2005Moerdijkse Hoek Systematiek beleidskeuze MH Concrete beleidsbeslissingen over: ruimtelijke elementen zoneringskaarten geluid / ev fasering

10 106 sept. 2005Moerdijkse Hoek Model 1

11 116 sept. 2005Moerdijkse Hoek Model 2a en 2b

12 126 sept. 2005Moerdijkse Hoek Model 3a en 3b

13 136 sept. 2005Moerdijkse Hoek VKAMMA

14 146 sept. 2005Moerdijkse Hoek Compact model

15 156 sept. 2005Moerdijkse Hoek Aannames(1) Inbegrepen zijn verwerving en sloop van bedrijven en woningen Rekening gehouden met geluidwerende voorzieningen en planschade

16 166 sept. 2005Moerdijkse Hoek Aannames(2) Ophoging met zand Verkoop vanaf 2007 tegen € 90,- per m 2 Uitgifteperiode van 20 jaar, dus 22 hectare per jaar Plankosten: 15% Post “Onvoorzien”: 20%

17 176 sept. 2005Moerdijkse Hoek Varianten Basisvariant Verwerving in vier perioden Uitgifte van 22 hectare per jaar Variant 1: lager uitgiftetempo Uitgifte van 16,5 hectare per jaar Variant 2: lager uitgiftetempo en minder gespreide verwerving Verwerving in twee perioden: 50% in 2007 en 50% in 2021 Uitgifte van 16,5 hectare per jaar

18 186 sept. 2005Moerdijkse Hoek Uitkomsten van de varianten Saldo (contante waarde 01-01-2005) Variant 2 € 15,- miljoen lager uitgiftetempo minder gespreide verwerving (Alle varianten zonder bijdragen van overheden) Variant 1 € 27,- miljoen lager uitgiftetempo Basisvariant € 35,- miljoen

19 196 sept. 2005Moerdijkse Hoek Wat hebben wij gedaan? (1) Inventarisatie van eigenaren, pachters en oppervlakten van kavels en opstallen in het plangebied Schattingen van waarde, verwervingskosten en sloopkosten van kavels en panden in het plangebied Schattingen van waarde, verwervingskosten en sloopkosten van panden buiten het plangebied, die moeten worden gesloopt i.v.m. geluid en geur

20 206 sept. 2005Moerdijkse Hoek Wat hebben wij gedaan? (2) Schattingen van de kosten van geluidwerende voorzieningen Gesprekken met grondeigenaren, pachters en woningeigenaren Gesprekken met Domeinen, DLG en Rijkswaterstaat

21 216 sept. 2005Moerdijkse Hoek Gezondheid Effect Screening in de MER

22 226 sept. 2005Moerdijkse Hoek Waarom een GES? Inspraak Startnotitie MER gemeente en omwonenden Veel onrust in verband met bestaande industrieterrein Ook veel andere bronnen in het gebied (A16, A17, HSL)

23 236 sept. 2005Moerdijkse Hoek Wat is een GES? (1) Geeft inzicht in mogelijke milieugezondheidskundige knelpunten ten gevolge van een ruimtelijk plan Gezondheid meewegen in de besluitvorming Ruimtelijke plannen ‘beter’ maken (vergelijken van alternatieven, inrichting, omvang, maatregelen) Voorkomen van negatieve gevolgen voor gezondheid

24 246 sept. 2005Moerdijkse Hoek Wat is een GES? (2) Ontwikkeld door de GGD’en in Nederland In opdracht van rijksoverheid (VROM en VWS) In samenwerking met TNO en RIVM

25 256 sept. 2005Moerdijkse Hoek Wat brengt het in beeld? Bron-effect-keten: bron → emissie → verspreiding → blootstelling → effecten

26 266 sept. 2005Moerdijkse Hoek Stap 1 Begeleidingsgroep en Wetenschappelijke Cie. Begeleidingsgroep –15 leden, lokaal en regionaal –instanties en maatschappelijke organisaties (o.a. GGD, SBBM, Havenschap, Gemeenten, FNV, Consultatiebureau) Wetenschappelijke Cie. –4 leden, landelijk –Voorzitter Prof. Passchier Universiteit Maastricht en Gezondheidsraad

27 276 sept. 2005Moerdijkse Hoek Stap 2 Vaststellen Brongebied Oostelijk deel van de gemeente Moerdijk en Lage Zwaluwe

28 286 sept. 2005Moerdijkse Hoek Stap 3 Welke bronnen? Bronnen: Bedrijven Wegverkeer Railverkeer Buisleidingen Hoogspanningsleidingen

29 296 sept. 2005Moerdijkse Hoek Stap 4 Welke milieufactoren? Milieufactoren: Luchtverontreiniging Geurhinder Geluidshinder Externe veiligheid Spanningsniveau

30 306 sept. 2005Moerdijkse Hoek Stap 5 Doorvertaling normen in GES Score Toetsing aan normen boven norm = niet toelaatbaar = > MTR Doorvertaling naar GES-score

31 316 sept. 2005Moerdijkse Hoek Stap 6 De GES-score Weergeven op kaarten als schillen rond bronnen Uniformiteit

32 326 sept. 2005Moerdijkse Hoek Stap 6a (Voorbeeld: railverkeer en geluid)

33 336 sept. 2005Moerdijkse Hoek Stap 6b (Voorbeeld: Ethyleenoxide)

34 346 sept. 2005Moerdijkse Hoek Stap 7 Woningequivalenten Woningen en andere kwetsbare bestemmingen (scholen, verzorgingshuizen, kerken) Postcodegebieden

35 356 sept. 2005Moerdijkse Hoek Wat is de GES niet? Vergelijking met andere regio’s milieukwaliteit en gezondheidssituatie Geen causale verbanden tussen bepaalde aandoeningen en blootstelling Geen gezondheidsbeleving

36 366 sept. 2005Moerdijkse Hoek Fasering Nulmeting Toets globale ontwerpen (4 modellen) Toets gedetailleerde ontwerpen (VKA en MMA)

37 376 sept. 2005Moerdijkse Hoek Samenhang met MER GES maakt gebruik van gegevens uit het MER GES wordt opgenomen in het MER

38 386 sept. 2005Moerdijkse Hoek GES-rapporten Twee hoofdrapportages: 1.Rapport Nulmeting GS: juli 2005 (excl Lage Zwaluwe) 2.Rapport Ontwerpfase GS: concept: september 2005 vaststelling: oktober 2005

39 396 sept. 2005Moerdijkse Hoek GES-adviezen Wetenschappelijke commissie: 1.Augustus 2004: inzake GES-methode 2.November 2004:inzake Nulmeting 3.Juli 2005:inzake Nulmeting (rapport A) 4.Oktober 2005:inzake Ontwerpfase (rapport B) Begeleidingsgroep: Vijf bijeenkomsten


Download ppt "16 sept. 2005Moerdijkse Hoek MOERDIJKSE HOEK I.Concrete beleidsbeslissing II.Ruimtelijk ontwerp III.Exploitatieopzet IV.GES."

Verwante presentaties


Ads door Google