De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet financieel toezicht Vereniging voor Compliance Officers 26 september 2006 Christel Grundmann – van de Krol.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet financieel toezicht Vereniging voor Compliance Officers 26 september 2006 Christel Grundmann – van de Krol."— Transcript van de presentatie:

1 Wet financieel toezicht Vereniging voor Compliance Officers 26 september 2006 Christel Grundmann – van de Krol

2 Doelstellingen van de Wft: * Doelgericht (op functioneel toezichtmodel → samenvoeging sectorale wetten) * Marktgerichtheid * Inzichtelijkheid

3 Welke wetten komen in Wft?  Wte 1995  Wtb  Wtk 1992  Wtv 1993  Wtn  Wmz  Wfd

4 Indeling van de Wft 1.Algemeen deel 2.Markttoegang financiële ondernemingen 3.Prudentieel toezicht financiële ondernemingen 4.Gedragstoezicht financiële ondernemingen 5.Gedragstoezicht financiële markten 6.Infrastructuur (later)

5 Algemeen deel (deel 1 Wft):  definities  reikwijdtebepalingen  (on)aantastbaarheid rechtshandeling (art. 1:6p)  bepalingen mbt toezichthouders (AFM en DNB)

6 Algemeen deel, onderdeel Toezichthouders 1.samenwerking 2.toezicht en handhaving inlichtingenbevoegdheid aanwijzingsbevoegdheid benoeming stille curator boete/dwangsom 3.geheimhouding → publicatiebevoegdheid 4.procedures (vergunningen, registratie en beroep)

7 Amvb’s ter uitvoering algemeen deel * Regels inzake bekostiging * Uitwerking definities -beleggingsobject -professionele marktpartij * Vaststelling boetes

8 Markttoegang financiële ondernemingen (deel 2 Wft)  toegang tot de Nederlandse markt (vergunningeisen) -clearinginstellingen, kredietinstellingen, verzekeraars -aanbieden van beleggingsobjecten, krediet en deelnemingsrechten in beleggingsinstelling -adviseren, (herverzekerings-)bemiddelen -optreden als (onder)gevolmachtigde agent -verlenen van beleggingsdiensten

9 Markttoegang financiële ondernemingen (vervolg)  toegang tot buitenlandse financiële markten -clearinginstellingen, kredietinstellingen, verzekeraars -aanbieden van deelnemingsrechten in beleggingsinstelling -adviseren, (herverzekerings-)bemiddelen -bemiddelen in verzekeringen -verlenen van beleggingsdiensten

10 Amvb ter uitvoering deel 2: * Regels inzake reikwijdte -onderlinge waarborgmaatschappijen -verzekeraars -ontheffingseisen art. 2:28 Wft -ondertoezichtstelling financiële ondernemingen * Regels inzake markttoegang -vergunningaanvraag (per categorie instelling)

11 Prudentieel toezicht financiële ondernemingen (deel 3 Wft): onder meer  financieringsmaatschappijen (art. 2:4)  aantrekken van opvorderbare gelden (art. 2:28)  prudentiële regels voor diverse categorieën financiële ondernemingen

12 Amvb’s ter uitvoering deel 3: * Prudentiële regels algemeen * Bijzondere prudentiële regels en beleggerscompensatie en depositogarantie * Prudentiële regels financiële groepen

13 Gedragstoezicht financiële ondernemingen (deel 4 Wft):  Uitwerking van de gedragsregels zoals Deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit Structurering en inrichting bedrijfsvoering Zorgvuldige dienstverlening zoals -Informatieverstrekking -Informatie-inwinning -Meldingsplichten -Vier-ogenbeginsel -Vermogensscheiding -Voorkoming belangenconflicten -Cliëntenovereenkomst

14 Amvb ter uitvoering deel 4: * Gedragsregels (Bgfo) -vakbekwaamheidseisen -betrouwbaarheid -integere bedrijfsuitoefening -beheerste bedrijfsuitoefening -uitbesteden -klachtenafhandeling -zorgvuldige dienstverlening (o.a. reclameregels, financiële bijsluiter, saldi (margin) bewaking en liquidatieplicht) -meldingsplichten -beleggingsobjectprospectus -kredietprospectus

15 Gedragstoezicht financiële markten(deel 5 Wft):  aanbieden van effecten (prospectus-richtlijn)  houden van een markt in financiële instrumenten  melden stemmen en kapitaalbelang in uitgevende instellingen  marktmisbruik (voorwetenschap en marktmanipulatie)  openbare biedingen  “effectentypisch” gedragstoezicht (art. 5:68 Wft)

16 Amvb’s ter uitvoering deel 5: * Melding zeggenschap * Marktmisbruik en effectentypisch gedragstoezicht * Openbare biedingen

17 Structuur Wft (concreet voorbeeld) Verlenen van beleggingsdiensten 1.Definitie (art. 1:1 Wft)

18 Structuur Wft (concreet voorbeeld) vervolg 2. Reikwijdte van Wft m.b.t. verlenen van beleggingsdiensten -art. 1:2 Wft -art. 1:6h Wft -art. 1:6j Wft -art. 1:6k Wft -art. 1:6l Wft

19 Structuur Wft (concreet voorbeeld) vervolg 3.Vergunningplicht voor dienstverlening in NL (art. 1a:93 Wft) 4.Uitzonderingen vergunningplicht (artt. 1a:94 Wft en 1a:95 Wft) NB: Wél bepaalde regels van toepassing! 5.Vrijstellingen → Vr Wft

20 Structuur Wft (concreet voorbeeld) vervolg 6.Vergunningeisen (art. 1a:96 Wft) → Verwijzing naar delen 3 en 4 Amvb’s prudentiële regels en gedragsregels alsmede toezichthoudersregels relevant


Download ppt "Wet financieel toezicht Vereniging voor Compliance Officers 26 september 2006 Christel Grundmann – van de Krol."

Verwante presentaties


Ads door Google