De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsafspraken mbo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsafspraken mbo"— Transcript van de presentatie:

1

2 Kwaliteitsafspraken mbo
Opdracht mbo: biedt studenten solide basis voor Werk Doorstroom naar vervolgonderwijs Goed burgerschap Beleid Actieplan Focus op Vakmanschap 2011 –2015: Fundament voor goed mbo Lerarenagenda en NOA: Professionalisering versterken Ruim baan voor Vakmanschap: de basis op orde en de lat omhoog voor een toekomstgericht mbo Ambitie kwaliteitsafspraken Met FoV als basis, instellingen stimuleren het beste uit de student te halen. Sluit aan bij de ambitie van FoV. Aan deze ambitie ligt de analyse van de cie Oudeman (2010) ten grondslag. 2. Twee hoofdpunten uit het rapport cie Oudeman - Qua prestaties laat mbo-sector een gevarieerd beeld zien: sommige instellingen doen het goed, andere niet. Veel instellingen moeten onderwijskwaliteit echt verbeteren en kunnen dat ook (mits bestuurbaarheid sector wordt vereenvoudigd). Verhoging onderwijskwaliteit: waar gaat het om, belangrijkste thema’s Professionele docenten: met name staan onderwijsteams centraal als dé sleutel naar betere onderwijskwaliteit: Versterken pedagogisch/didactisch handelen Meer resultaat verantwoordelijkheid Lerarenregister Kwaliteit examens: zorgpunt, zie ook onderwijsverslag (a.kwart opleidingen is ex-instrument niet op orde; b. examencommissie moet professioneler) Minder schooluitval: vsv aanpak is succesvol, concreet en gerichte ondersteuning, Beste uit de student halen: goed onderwijsprogramma (zie ook FoV), goede docenten (onderwijsteams), resultaatgericht, transparantie op instellingsniveau. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: a. macrodoelmatig onderwijsaanbod, b. minder kwalificaties en meer flexibiliteit, c. samenwerking onderwijs-bedrijfsleven, d. kwaliteit BPV

3 Kwaliteitsafspraken: gemengde aanpak
1: Investeren in kwaliteit (vanaf 2015) Mbo-instelling stelt kwaliteitsplan op met aandacht voor professionalisering (ook van examenfunctionarissen), taal & rekenen, excellentie, beroepspraktijkvorming, studiewaarde en vsv. €190 mln (2017) 2: Belonen van resultaten Voortzetting vsv Studiewaarde (2016 e.v.) Kwaliteit begeleiding BPV (2017) €211 mln (2017) 3: Transparante informatie over: Vsv Studiewaarde Beroepspraktijkvorming - Mbo-instellingsrapportage - Mbo-scanner Afspraken per mbo-instelling, die rekening houden met de context en aard van de mbo-instelling

4 Investeren: Kwaliteitsplan ‘
Integraal kwaliteitsplan voor verbetering onderwijskwaliteit voor 4 jaar met: analyse over uitgangssituatie ambities op de (landelijke) beleidsthema’s: professionalisering, taal en rekenen, excellentie, bpv, vsv, studiewaarde - ‘pas toe of leg uit’ Kwaliteitsplan (en excellentieplan) beoordeeld door MBO in Bedrijf Voortgangsrapportages als onderdeel van het geïntegreerd jaardocument 4

5 Belonen van resultaten: vsv(1) .
Voortijdig schoolverlaten Van (2002) Naar < (2016) Nieuwe doelstelling: Maximaal nieuwe vsv’ers in 2021 (2019/20) Aanpak op hoofdlijnen voortgezet: Centrale rol RMC: school en gemeente beslissen samen over maatregelenmix Ondersteuning OCW: monitorinformatie en accountmanagement Vsv’er: op 1 oktober van jaar t ingeschreven op school en op 1 oktober van het jaar erop niet meer, zonder dat hij/zij in de tussentijd een startkwalificatie heeft gehaald * Plus enkele uitgezonderde groepen: jongeren met een vrijstelling, jongeren die een opleiding aan een niet-bekostigde instelling zijn gaan volgen, jongeren met mbo-1 plus baan e.a.

6 Belonen van resultaten: vsv (2) “
Aanpassing van de beloning van resultaten: Normen per niveau (1, 2 en 3 en 4 elk apart) Scholen worden ook beloond als norm bijna gehaald; geen onderuitputting meer Overige nieuwe elementen: Financieel arrangement voor alle 39 RMC-regio’s gelijk Uitbreiding regionale samenwerking partners in de arbeidsmarkt en zorgdomein Specifieke aandacht voor jongeren in kwetsbare positie (o.a. nieuw: volgen 16/17 jarigen uit pro en vso) Structureel borgen van de aanpak in de reguliere processen en structuren van de regio en op instellingen en scholen. Kleine toevoeging (2500) aan de doelgroep (pro en vso ers); monitoring 16 en 17 jarige pro-vso’ers.

7 Belonen van resultaten: vsv (3) .
Nieuwe normen voor vsv in het mbo: Niveau Huidige norm 2016/2017 2017/2018 1 22,50% 27,50% 2 10,00% 9,50% 9,40% 3 Niveau 3 en 4: 2,75% 3,60% 3,5% 4 2,75%

8 Belonen van resultaten: vsv (3) .
Traploze beloning vanaf 1,75 x de norm Voorbeeld voor mbo-niveau 4 Norm niveau 4: 2,75%. 1,75 x de norm: 4,8 % Een instelling met een uitvalpercentage tussen 4.8% en 2,75%, krijgt een gedeelte van het bedrag.

9 Belonen van resultaten: bpv (1) .
Dec. 2015: Aanvullende bestuurlijke afspraken Minister van OCW en MBO Raad: MBO instelling ontvangt resultaatafhankelijke beloning bpv als zij aan de volgende voorwaarden voldoen: verbeterplan bpv met beoogde resultaten, afgestemd met belanghebbenden (studenten, leerbedrijven) o.a. commitment aan collegiale consultatie positief beoordeeld door MBO in Bedrijf (advies aan M OCW) resultaten bereikt in 2017/2018, beoordeling MiB Informatie over de bpv-resultaten openbaar.

10 Belonen van resultaten: bpv (2) .
Het verbeterplan bpv bevat Analyse beginsituatie -> verbeterpunten Concrete beoogde resultaten (SMART) 2017/2018 ambitieus en haalbaar eenduidig meetbaar (indicator), betrouwbaar Overzicht van de maatregelen voor het bereiken van de resultaten Kwaliteitsverschillen tussen sectoren/clusters van opleidingen kunnen aanleiding geven specifieke doelen te formuleren. NB onderscheid BOL BBL

11 Belonen van resultaten: bpv (3) .
Het verbeterplan bpv gaat in op de landelijke aspecten: Programma: programma tijdens de beroepspraktijkvorming inclusief de aansluiting daarvan op het binnen schools programma. Matching: het proces van (voorbereiding van) de individuele matching leerling - bedrijf. Begeleiding: verzorgd door de school tijdens de periode van beroepspraktijkvorming. Principe: Pas toe of leg uit

12 Belonen van resultaten: bpv (4) .
Bij de beoordeling van het verbeterplan bpv en de resultaten kijkt MBO in Bedrijf naar: de mate waarin de verbetering is gerealiseerd de reikwijdte: aandeel van de studenten dat baat bij de verbetering heeft het belang van de gerealiseerde verbetering

13 Belonen van resultaten Studiewaarde (1)
Stimuleren dat studenten het maximale uit zichzelf halen. Beloning voor instellingen die er meer dan voorheen in slagen studenten te begeleiden naar een hoger diploma dan verwacht, gegeven de vooropleiding. Beloning vanaf 2016.

14 Belonen van resultaten Studiewaarde (2)
Uitgangspunten: Resultaten van instellingen worden vergeleken met eigen eerdere resultaten Beloning voor verbetering Beloning voor behoud van zeer goede resultaten Indicator bruikbaar binnen de instelling Animatie:

15 Belonen van resultaten Studiewaarde (3)
Referentiewaarde per vooropleiding Vooropleiding Referentiewaarde Praktijkonderwijs 1,20 Vmbo zonder diploma 1,72 Havo/vwo zonder diploma 3,66 Vmbo bbl 2,62 Vmbo kbl 3,31 Vmbo gl 3,65 Vmbo tl 3,70 Havo/vwo 3,69 Overig 2,25 15

16 Belonen van resultaten Studiewaarde (4)

17 Belonen van resultaten Studiewaarde (5)
Aangrijpingspunten voor sturing Plaatsen op niveau - rekening houden met de vooropleiding van de student Bij begeleiden tijdens de opleiding - rekening houden met de vooropleiding van de student Zo mogelijk stimuleren van doorstroming naar een hoger niveau

18 Transparante informatie
Informatie uit landelijke registers, in samenhang ontsloten: Met allerlei documenten en de mbo-instellingsrapportages Bronnen o.a. BRON, JOB-studentenenquête, ROA-schoolverlatersonderzoek en SBB-enquête onder leerbedrijven.

19 Evaluatie kwaliteitsafspraken
Tussentijdse evaluatie begin 2017 Doel: Inzicht in het functioneren van de aanpak m.h.o.o. een volgende periode (vanaf 2019)  Gericht op de implementatie van de kwaliteitsafspraken door mbo-instellingen en de eerste resultaten de eerste ervaringen met de werking van de plannen, het investeringsbudget en het resultaatafhankelijk budget. Eindevaluatie in 2019 Eindevaluatie van de kwaliteitsafspraken over de effecten ervan op de kwaliteit van het onderwijs.

20 Belonen van resultaten Studiewaarde
MBO kent 16 domeinen en 4 niveaus Combinatie van domein en niveau (2, 3 en 4) Niveau 1 wordt niet meegenomen, want diploma’s entreeopleiding worden niet bekostigd. 20

21 Belonen van resultaten Studiewaarde
Dashboard voor de instelling 21

22 Studiewaarde Een instelling ontvangt voor een eenheid in de topgroep voor het behoud van zeer goede resultaten een vaste beloning per diploma. Studiewaarde Een instelling ontvangt voor een eenheid een beloning naar rato van de gerealiseerde verbetering van de studiewaarde per diploma. 22


Download ppt "Kwaliteitsafspraken mbo"

Verwante presentaties


Ads door Google