De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Toekomst van de PGT (*) Presentatie voor de Gemeenteavond Werkgroep Toekomst 24 mei 2016 (*) Wijken Noord en Zuid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Toekomst van de PGT (*) Presentatie voor de Gemeenteavond Werkgroep Toekomst 24 mei 2016 (*) Wijken Noord en Zuid."— Transcript van de presentatie:

1 De Toekomst van de PGT (*) Presentatie voor de Gemeenteavond Werkgroep Toekomst 24 mei 2016 (*) Wijken Noord en Zuid

2 2 Presentatie Samenvattende presentatie van de aanbevelingen en actiepunten van de werkgroep Toekomst (Presentatie en volledig verslag op PGT website)

3 3 Inhoud Het proces Welke geloofgemeenschap? Aanbevelingen

4 4 Het proces Door middel van 7 beraadsbijeenkomsten is de gemeente gevraagd een aantal vragen te beantwoorden over het komen tot één geloofsgemeenschap. specifieke wensen aangaande het behouden dan wel afschaffen van onderdelen van onze gemeente en haar organisatie. Richtinggevende voorkeur uit spreken over personele functies. Deze wensen zijn vertaald naar aanbevelingen en actiepunten waarbij gestreefd is naar een levensvatbare gemeente.

5 5 “Welke geloofsgemeenschap willen we zijn en wat is daarvoor nodig?” Behouden van de eredienst ter ere van God en voor ontmoeting met God en elkaar. De eredienst heeft een centrale functie binnen de kerkgemeenschap en moet dienen tot verdieping van het geloof en tot inspiratie. Eén multifunctioneel kerkgebouw voor het houden van de erediensten en de activiteiten.

6 6 “Welke geloofsgemeenschap willen we zijn en wat is daarvoor nodig?” Vasthouden aan de mogelijkheid om zeer veel diverse activiteiten te kunnen organiseren om elkaar te ontmoeten. Het versterken van de saamhorigheid door mensen samen te brengen die elkaar weinig/niet ontmoeten, extra aandacht voor nieuwe leden en gasten. Het loslaten van huidige structuren en groepjesvorming. Nieuwe vormen inzetten om elkaar te ontmoeten om de saamhorigheid te versterken.

7 7 “Welke geloofsgemeenschap willen we zijn en wat is daarvoor nodig?” Er moeten voldoende activiteiten en inspirerende diensten georganiseerd worden om de jeugd en hun ouders voor de kerk te behouden. Interactieve, eigentijdse, gevarieerde, minder strakke liturgie en voorgangers, gericht op alle leeftijdsgroepen (aansluiting bij leefwereld), op een aansprekende en inspirerende wijze. Gebruikmakend van alle beschikbare moderne communicatie middelen. In samenspraak met gemeenteleden.

8 8 “Welke geloofsgemeenschap willen we zijn en wat is daarvoor nodig?” Open kerk zijn (letterlijk en figuurlijk): in de stad, naar de medemens in nood, samenwerken met andere organisaties die actief zijn in samenleving, samenwerken met andere geloofsgemeenschappen. Een nauwer organisatorisch verband tussen Diaconie, ZWO en overige diaconale activiteiten. Uitwisseling tussen Pastoraat en Diaconaat nieuwe stijl. (notulen, afspraken, resultaten, overleg) Het organiseren van activiteiten (evangelische boekhandel, stilte ruimte, ontmoetingsmomenten, etc) waardoor de kerk op werkdagen open is en wat de mogelijkheid biedt om de kerk binnen te lopen.

9 9 “Welke geloofsgemeenschap willen we zijn en wat is daarvoor nodig?” Eén gemeenschap te zijn vanuit het geloof in God en van hieruit een open houding naar buiten te hebben, waardoor mensen nieuwsgierig worden. Blijven vernieuwen, dus ook loslaten teneinde een levensvatbare geloofsgemeenschap te blijven.

10 10 “Welke geloofsgemeenschap willen we zijn en wat is daarvoor nodig?” Omzien naar elkaar vanuit de verantwoordelijkheid van ieder gemeentelid. Vasthouden aan het pastorale netwerk en te onderhouden waar onder huisbezoek voor ouderen, lief en leed en passende professionele ondersteuning bij bijzondere pastorale hulp.

11 11 “Welke geloofsgemeenschap willen we zijn en wat is daarvoor nodig?” Dit alles binnen een transparante organisatie structuur waarbij duidelijk is op welke plek de beslissing genomen wordt met heldere aanspreekpunten en verantwoordelijkheden. Beslissing wordt op één plaats genomen. Snel delen van informatie, waar van toepassing. Gebruik maken van moderne communicatie middelen, zonder daarbij de oude manieren te vergeten.

12 12 Aanbevelingen 1.Wanneer beginnen met één kerkdienst? 2.Invulling van de beroepskrachten 3.Aanpassen en/of renoveren van kerkgebouw en sluiten van andere kerkgebouw 4.Invoeren van de veranderingen 5.De vrijwilligers

13 13 1) Één kerkdienst De wens van de gemeente is duidelijk: beginnen in september maandelijks wisselen van kerkgebouw. Aanbeveling: Zorg ervoor dat de samenvoeging van de beide wijkkerkenraden tot één kerkenraad gestart is als met één kerkdienst begonnen wordt en zorg dat deze samenvoeging uiterlijk 1 januari 2017 afgerond is.

14 14 1) Één kerkdienst Opmerking: De start met één kerkdienst vereist een zorgvuldige voorbereiding. Met name voor wat betreft de beide taakgroepen Eredienst. (komt later nog terug)

15 15 2) Invulling van de beroepskrachten De wens van de gemeente is duidelijk: een nieuw te beroepen, parttime, predikant een beroepskracht die zich specifiek richt op de jeugd. Aanbeveling: Bekijk ook alternatieven voor invulling van het jeugdwerk. Zoals jeugdwerk door de predikant en benoeming van een kerkelijk werker.

16 16 3) Aanpassen en/of renoveren van kerk- gebouw en sluiten van andere kerkgebouw Opmerking: Besluitvorming later. Aanbeveling: Maak een taak omschrijving voor de werkgroep “Gebouwen” en publiceer de namen van de leden.

17 17 4) Invoeren van de veranderingen De veranderingen voeren we zorgvuldig en met zijn allen in, niemand mag achterblijven. Dus geen kerkverlating en ook geen verlies van vrijwilligers n.a.v. dit proces. Zie ook “De tocht door de woestijn”

18 18 4) Invoeren van de veranderingen Organiseer een doorpraatavond om gemeenteleden de gelegenheid te geven zorgen met en naar elkaar uit te spreken. Dit nog voor dat de veranderingen ingevoerd gaan worden. (dit heeft 9 mei jl. plaats gevonden)

19 19 4) Invoeren van de veranderingen Aanbeveling: Benoem een invoeringscommissie voor de aanbevelingen en actieplannen. Zoek gemeenteleden die ervaring hebben met het doorvoeren cq. begeleiden van veranderingsprocessen. Maak, indien nodig, de voorzitter lid van de AK. Maak gebruik van externe kennis en ervaring op gebied van veranderingen in kerkelijke organisaties.

20 20 4) Invoeren van de veranderingen Een voorbeeld: Van 2 naar 1 kerkdienst en de taakgroepen eredienst Huidige situatie: In juli en augustus is elk van de 2 taakgroepen één maand actief en de andere maand niet. Gewenste nieuwe situatie: Eén taakgroep eredienst met een groter en gevarieerder takenpakket.

21 21 Één taakgroep eredienst met een groter en gevarieerder takenpakket. Immers, de gewenste eredienst “nieuwe stijl”: Interactief, eigentijds, minder strakke liturgie, meer variatie in liturgie en voorgangers, gericht op alle leeftijdsgroepen (aansluiting bij hun leefwereld) op een aansprekende en inspirerende wijze. Gebruikmakend van alle huidige communicatiemiddelen. In samenspraak met gemeenteleden. Dit vereist een grotere taakgroep. 4) Invoeren van de veranderingen Een voorbeeld (vervolg):

22 22 4) Invoeren van de veranderingen Algemeen: Vernieuwing/verandering: Blijven benadrukken dat, bij continue veranderende omstandigheden, we met elkaar moeten blijven werken aan een levensvatbare geloofsgemeenschap. Overweeg om dit in de missie op te nemen.

23 23 5) De vrijwilligers Onze gemeente heeft gelukkig een groot aantal vrijwilligers die, voor en achter de schermen, zeer waardevol werk doen. Het is essentieel dat zij allen tijdens en na de veranderingen hun werk blijven doen, al dan niet in gewijzigde vorm. Dit moet één van de uitgangspunten zijn voor elk van de in te voeren aanbevelingen en actiepunten.

24 24


Download ppt "De Toekomst van de PGT (*) Presentatie voor de Gemeenteavond Werkgroep Toekomst 24 mei 2016 (*) Wijken Noord en Zuid."

Verwante presentaties


Ads door Google