De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spoorzone Middengebied Concept VO3 Inrichtingsplan (december 2014/april 2015)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spoorzone Middengebied Concept VO3 Inrichtingsplan (december 2014/april 2015)"— Transcript van de presentatie:

1 Spoorzone Middengebied Concept VO3 Inrichtingsplan (december 2014/april 2015)

2 Basis voor inrichtingsplan  REOK Spoorzone deelgebied Middengebied  verkavelingsplan S054  profielen 5 febr 2013  Bestemmingsplan Spoorzone Middengebied  nota parkeernormen 2009  Inspiratie uit werksessie spoorzone (externen) en communicatieplan  drie gebieden met een geheel eigen karakter  enkele aandachtspunten  Handboek Standaard Materialen en Constructies Gemeente Deurne  Spoorzone Deurne, ontwerp openbare ruimte (Houtman en Sanders, augustus 2007)  VO Middengebied Spoorzone (Houtman en Sanders, 17-12- 2008)

3 Inspiratiebron Drie gebieden met een geheel eigen karakter:  Spoorzone (spoor, P+R, Fabriekstraat, Stationsplein)  focus of bereikbaarheid (te voet, per fiets, per auto en trein) & eigentijds  relatie met merken Nespresso, Discovery, VW  Woongebied (aansluiting bij kwaliteiten Sint Jozef parochie)  focus op duurzaamheid, veelzijdigheid (een wijk die meegroeit) & dorps  relatie met merken: DE, Bavaria, Opel  De groene as verbindt beide gebieden met elkaar  focus op gezellig, groen en gastvrij

4 Inspiratiebron Verder aandacht voor  Kwaliteit in de openbare ruimte  niet alleen door materiaalkeuze, maar ook door robuuste groenstructuur.  De materialisatie bevestigt de plek waar je bent  Biodiversiteit een plek geven  Historie vertellen

5 Ontwerp openbare ruimte (Houtman en Sanders, 2007) ontwerp openbare ruimte  Verkeer: bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar  Parkeren: duidelijk structureren  Groenstructuur: bestaande structuren versterken/aanvullen, nieuwe woongebieden sluiten hierop aan (enkele uitspraken) “De sleutel van de planvorming ligt niet in de luxe staalkaart van betratingmateriaal en meubilair, maar in een robuuste groenstructuur en zorgvuldige oplossingen voor de overgang van openbare en privé ruimte” “Dit ambitieniveau gaat uit van een zorgvuldige toepassing van sobere materialen (eerder goed beton dan slecht natuursteen) en van een juiste afweging tussen ingrepen in de ondergrondse infrastructuur ten opzichte van de winst die daarmee bovengronds behalen valt.“ “De keuzes die voor het spoorzonegebied gemaakt worden moeten aansluiting vinden bij ‘wat te doen gebruikelijk is’ in Deurne”

6 (overige) uitgangspunten Overige:  Alle wegen zijn 30 km wegen  De Fabriekstraat is bestand tegen pieken verkeersdeelnemers  De Steenovenweg wordt onderdeel van de wijk en wordt een woonstraat  Prettig wonen staat bij de overige straten voorop  De groene as is een parel in de wijk en toegankelijk en aantrekkelijk voor iedereen.  Het materiaalgebruik onderstreept het karakter van de plek  Robuuste groenstructuur (duidelijke boomstructuur, grote plantvakken)  Bestaande bomen behouden (alleen als realistisch)  Heldere profielen (iedere verkeersdeelnemers weet zijn plek)  Een kloppende parkeerbalans  Rekening houden met beheer aspecten

7 Relatie met bestemmingsplan en grondverweving Het bestemmingsplan Spoorzone is vastgesteld door de gemeenteraad en op 31 januari 2014 in werking getreden. Niet het gehele gebied heeft een woonbestemming Een gedeelte heeft een bedrijfsbestemming een bestemmingsplanherziening is in voorbereiding (paars op de kaart) Nog niet het gehele plangebied is verworven (rood gearceerde op de kaart). De definitieve verkaveling/inrichting ter plekke is afhankelijk van de uiteindelijke grondverwerving

8 Status VO-inrichtingsplan  Het inrichtingsplan is een koersdocument, een plan op hoofdlijnen  De opgenomen profielen en de materiaal impressies geven een denkrichting aan  Voor het woonrijp maken zal de verdere uitwerking plaatsvinden met de direct betrokkenen  Bij de uitwerking wordt gekeken of zelfwerkzaamheid (D-koek) een plus kan opleveren in de omgeving

9 Plangrens  Deel Steenovenweg is meegenomen in inrichtingsplan, valt buiten exploitatie. (bekostiging via budget rioolbeheer)  Vlierdenseweg en kruising Vlierdenseweg/Fabriekstraat is niet meegenomen in inrichtingsplan (wel in exploitatie)

10 Straatprofielen  Fabriekstraat (rood)  Steenovenweg (groen)

11 Straatprofielen  Woonstraat A (geel)  Woonstraat B (oranje) met hofjes (rood)  Groene as (groen)

12 Straatprofiel / Fabriekstraat  Fabriekstraat is tweerichtingsweg  Ontsluiting P+R aan noordzijde  Haaksparkeren aan zuidzijde voor bewoners  Fietsers op de rijbaan  Hagen met losse bomen in gazon aan noordzijde  Grote groenvakken met bomen aan zuidzijde  Plateaus op kruisingen  De woonstraten zijn één- richtingsstraten. Inrijden vanuit Fabriekstraat niet mogelijk

13 Impressie materialen / Fabriekstraat  Bestrating: Rijbaan plateau’s in asfalt, parkeervakken open bestratingen. Plateau bij groene-as aansluitend bij materialen Stationsplein  Beplanting: Noordzijde, gras met bomen en lage hagen tegen parkeerplaats. Zuidzijde, lage beplanting en bomen

14  Steenovenweg is tweerichtingsweg  Gelijkwaardige kruisingen (woonstraat)  Voorkeur is bestaande bomen behouden en aanvullen  Aan weerzijde bomen in groenvakken (gras)  Voetpad en parkeren langs de weg, aan twee zijden Straatprofiel / Steenovenweg

15 Straatprofiel / Woonstraat A  Woonstraat A is éénrichtingsweg  Voetpad aan twee zijde  Groen aan één zijde (gras)  Parkeren aan andere zijde  Nadruk ligt op langsparkeren incidenteel haaksparkeren

16  Woonstraat B is tweerichtingsweg  Voetpad aan twee zijde  Grote groenvakken tussen parkeren  Nadruk op haaksparkeren  Doodlopende gedeelte vormgeven als hofjes Straatprofiel / Woonstraat B en hofjes

17 Impressie materialen / Woonstraten en Steenovenweg  Bestrating: aansluiten bij de toegepaste bestrating Sint Jozefparochie  Beplanting woonstraten: gras of lage beplanting en bomen  Beplanting Steenovenweg: gras en bomen (als bestaand)

18 Impressie materialen / hofje  Bestrating: gemêleerde verharding, parkeervakken in afwijkende kleur  Beplanting: lage beplanting en kleine boom of struik  Overige: bijzonder (speel/zit) element bij entree

19 Impressie / Groene-as  De groene als is een multifunctioneel en informeel park  Auto’s zijn niet toegestaan  Brom/fiets- en looproute rechtstreeks naar station  De langzaamverkeersroute liggen vast. De inrichting van het park is aan de bewoners, de gemeente faciliteert

20 Impressie materialen / Groene-as Langzaamverkeersroute:  Bestrating: brom/fietspad in rood asfalt en tegels op voetpad  Beplanting: lage beplanting met bomen  Verlichting: specifiek ontworpen verlichting geeft (tot op stationsplein) richting aan de route

21 Impressie Materialen / Groene-as Park:  Bestrating: voetgangersroute in asfalt  Beplanting: hoofdzakelijk gras, met diverse inheemse bomen  Straatmeubilair: robuuste zitelementen  Ruimte reserveren voor kunst. De toegepaste kunst nodigt uit tot gebruik

22 Parkeren (norm 2013)  Totaal aantal nieuw te realiseren woningen is 167 + 13 woningen Steenovenweg  Totaal aantal noodzakelijk parkeerplaatsen 288 + 24 pp voor de woningen aan de Steenovenweg  Gerealiseerd op eigen terrein 43 pp (nieuw) + 13 pp (Steenovenweg)  Gerealiseerd in openbaar gebied 254 parkeerbalans  Bij een verandering in de verkaveling wordt de parkeerbalans opnieuw bekeken

23 Parkeren (norm 2013)  De parkeerbalans geeft een tekort van 2 parkeerplaatsen  Het te kort in deelgebieden 6 en 7 wordt opgelost in de naastgelegen deelgebieden 11 en 12  Het te kort in zone 1 t/m 4 wordt opgevangen door de P+R (dubbelgebruik) +2 0 +3 +2 +4 +1 steenovenweg

24 Speelplekken  De actieradius voor kinderen van 0-6 jaar is 200 meter  De actieradius voor kinderen van 6-12 jaar is 500 meter  De Speuldries is op loopafstand (hemelsbreed 300 meter)  De groene as geeft plek voor informeel spelen  De hofjes nodigen uit voor spelen op straat

25  Uitgangspunt is ophalen van containers naast de weg  Bij doodlopende straatjes realiseren van kliko verzamelpunten Huisvuilverzamelpunten

26 Hondenuitlaatplek  De bestaande plek aan de L.Cortserstraat vervalt  Nieuwe plek realiseren aan Fabriekstraat  In groene as speciale afvalbak plaatsen Bestaande plekken

27 Erfafscheidingen  De uitstraling van een straat wordt mede bepaald door de inrichting van de (zij- en voor-) tuinen  De richtlijn over hoe om te gaan met de erfafscheiding is geformuleerd in de welstandsnota  De uitgangspunten voor erfafscheidingen binnen het gehele gebeid zijn: o Lage hagen in de voortuinen o Hoge hagen en/of groene erfafscheiding op de zij- of achtererven, daar waar deze grenst aan de openbare ruimte  De voorkeur gaat uit naar een beuken/liguster haag of een open gaashekwerk in combinatie met b.v. klimop.

28 Erfafscheidingen  Rood = Lage haag  Paars = Hoge haag en/of erfafscheiding

29 Aanpassingen in verkaveling


Download ppt "Spoorzone Middengebied Concept VO3 Inrichtingsplan (december 2014/april 2015)"

Verwante presentaties


Ads door Google