De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bodembescherming Martien Swerts dienst Land en Bodembescherming Departement LNE Vlaamse Overheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bodembescherming Martien Swerts dienst Land en Bodembescherming Departement LNE Vlaamse Overheid."— Transcript van de presentatie:

1 Bodembescherming Martien Swerts dienst Land en Bodembescherming Departement LNE Vlaamse Overheid

2 BodembeschermingMartien Swerts Thematische Strategie Bodembescherming Kader : 6 de EAP 2002 : Mededeling v.d. Commissie Diverse werkgroepen, internet consultatie, … 22 september 2006 : Thematische Strategie Mededeling van de Commissie Ontwerpkaderrichtlijn Doel : Duurzaam gebruik van de bodem verzekeren, rekening houdend met : Functies van de bodem Verscheidenheid en complex karakter van bodems Aantastingsprocessen Socio-economische aspecten

3 BodembeschermingMartien Swerts Thematische Strategie Bodembescherming Context Nog geen Europese wetgeving Indirect via water, lucht, landbouw Tussenkomst wordt verantwoord door : Invloed op water, lucht, biodiversiteit, zee, klimaat Verstoring interne markt Grensoverschrijdende impact (bvb. slib) Voedselveiligheid

4 BodembeschermingMartien Swerts Thematisch Strategie Bodembescherming Aanpak Kaderrichtlijn : bescherming en duurzaam gebruik bodem Integratie in andere beleidsdomeinen Dichten van kennishiaten Bewustmaking publiek Niet “one-fits-all”, maar flexibel rekeninghoudend met : Plaatselijke bodemeigenschappen Landgebruik, … Gemeenschappelijke objectieven en principes maar LS bepalen zelf aanvaardbaar risico, ambitieniveau, maatregelen, …

5 BodembeschermingMartien Swerts Thematische Strategie Bodembescherming Aanpak 3 groepen met verschillende aanpak Erosie, afname van organisch materiaal, verzilting, verdichting en landverschuivingen Verontreiniging Afdichting

6 BodembeschermingMartien Swerts Erosie, afname van organisch materiaal, verzilting, verdichting en landverschuivingen Risicogebieden afbakenen (5 j na omzetting) Gemeenschappelijke criteria Risicodrempels : vrij Methodologie : vrij Maatregelenprogramma’s voor risicogebieden (7 j na omzetting, in werking treden 8 j na omzetting) Risicodrempels, doelstellingen, maatregelenprogramma’s houden rekening met : Ernst van bodemaantasting Plaatselijke omstandigheden Socio-economische overwegingen

7 BodembeschermingMartien Swerts Verontreiniging Inventaris van verontreinigde sites gebaseerd op Gemeenschappelijke definitie van verontreiniging (gebaseerd op risico) Gemeenschappelijke lijst van potentieel verontreinigende activiteiten Saneringsstrategie (7 j na omzetting) Regeling voor “Ambtshalve bodemsanering” Systeem van “Bodemattesten”

8 BodembeschermingMartien Swerts Afdichting LS moeten initiatieven nemen om de impact van afdichting te beperken o.a. door : Herwaardering “Brown fields” Toepassen van technieken en materialen die afdichting beperken of na afdichting zoveel mogelijk functies toelaten

9 BodembeschermingMartien Swerts Ontwerpkaderrichtlijn Uitgangspunten Integratie van de zorg voor bodem in andere beleidsdomeinen Behoud van bodemfuncties Preventie Herstel van aangetaste bodems tot een niveau in samenhang met het huidige en goedgekeurde toekomstige gebruik

10 BodembeschermingMartien Swerts Ontwerpkaderrichtlijn Uitwerking Beleidsintegratie -> rapporteren Voorzorgsmaatregelen : bodemeigenaren Bewustmakingsinitiatieven -> rapportage Bodemafdichting : lidstaten nemen passende maatregelen -> rapportage Erosie, verlies van organische stof, verdichting, verzilting en aardverschuivingen (-> rapportage) : Risicogebieden aanduiden (5 jaar na omzetting) Maatregelenprogramma (doelstellingen, tijdschema, raming) inclusief effectbeoordeling (7 jaar na omzetting) Bodemverontreiniging (-> rapportage)

11 BodembeschermingMartien Swerts Ontwerpkaderrichtlijn Bodemverontreiniging Preventie van diffuse verontreiniging : LS nemen maatregelen (geen rapportage) Inventaris van verontreinigde locaties (op basis van risico, rekening houdend met het huidige en het goedgekeurde toekomstige gebruik) Bodemrapport (bij overdracht van locaties waar potentieel verontreinigende activiteiten plaats vinden of hebben gevonden) Sanering : de LS zien erop toe dat de verontreinigde locaties worden gesaneerd en ontwikkelen een mechanisme voor “orphan sites” Nationale saneringsstrategie (7j na omzetting) (doelstellingen, prioriteiten, tijdschema, financiële middelen)

12 BodembeschermingMartien Swerts Timing ~ Duits voorzitterschap 20/02/07 : raad leefmilieu : oriënterend debat op basis van vragen van voorzitterschap (in opmaak : wat zijn de sterke punten, wat is de toegevoegde waarde ; bedenkingen i.v.m. reikwijdte, vereisten, … ; interactie met andere beleidsdomeinen als lucht, water, klimaatsverandering en biodiversiteit) Europees parlement (voorlopige planning) : Eerste gedachtewisseling (com. leefmilieu) 22/1 of 30/1 Parlementair standpunt (commissie leefmilieu) : 7-8/5 Plenair standpunt : 18-21/6


Download ppt "Bodembescherming Martien Swerts dienst Land en Bodembescherming Departement LNE Vlaamse Overheid."

Verwante presentaties


Ads door Google