De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarrekening en Jaarverslag 2013 R&A-commissie, 21 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarrekening en Jaarverslag 2013 R&A-commissie, 21 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarrekening en Jaarverslag 2013 R&A-commissie, 21 mei 2014

2 Vormgeving jaarrekening en jaarverslag  Jaarrekening: vormgeving in samenhangende tabellen nadruk op cijfers  Jaarverslag: verantwoording 3 W-vragen in samenhang nadruk op toelichting

3 Opbouw van het jaarverslag  Samenvatting financieel resultaat 2013: Financieel beeld Voorstel tot afrekening resultaat na bestemming Toelichting resultaat op hoofdlijnen Verloop reserves en voorzieningen, financiële positie  Programmaverantwoording: Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? (in schema) Wat heeft het gekost?  Paragrafen

4 Voorstel afrekening resultaat na bestemming (blz.11 t/m 13 jaarverslag)  Resultaat na bestemming € 13,0 miljoen  Voorstellen tot afrekeningen: Budgetoverhevelingen - € 3,1 miljoen Storten in bestemmingsreserves - € 3,9 miljoen Beleidsterrein Wonen - € 0,2 miljoen Na afrekening wordt € 5,8 miljoen gestort in de weerstandscapaciteit Algemeen

5 Samenvatting financieel resultaat 2013 (blz.13 t/m 15 jaarverslag)  Resultaat na bestemming € 13,0 mln Voordelen o.a.: Sterke economie en meer werkgelegenheid (Ondernemersfonds en Bio Proces Facility) Arbeidsparticipatie (WWB) Gezondheid en toereikende zorg (WMO, sport, buurt- en wijkwerk) Delft bereikbaar (HNK, Spoorzone, OBS) Rolbewuste overheid (bedrijfsvoering) Algemene dekkingsmiddelen (rente, dividend, Gemeentefonds) Nadelen o.a.: Talentontwikkeling jongeren (onderwijshuisvesting) Goede Ruimtelijke ordening Goede RO Vastgoed (voorzieningen gebiedsontwikkeling Spoorzone en Harnaschpolder)

6 Samenvatting financieel resultaat 2013 (blz.15 t/m 17 jaarverslag)  Bestemmingsreserves dalen van € 63 naar € 36 mln  Voorzieningen dalen van € 20 naar € 15 mln  Weerstandscapaciteit algemeen wordt € 22,2 mln en voor gebiedsontwikkelingen € 3,1 mln  Weerstand i.r.t. risicoprofiel is in evenwicht  Verhouding tussen algemeen en gebiedsontwikkeling verbeteren

7 Programmaverantwoording: 3 W-vragen (blz. 19-73)  Eerste 2 W-vragen  In samenhang verantwoord  Schematische opbouw (kort en bondig)  3e W-vraag  Specificatie mutaties in reserves  Afwijkingen in baten, lasten, stortingen en onttrekkingen afzonderlijk toegelicht  Budgetoverhevelingen en afrekening reserves  Investeringen

8 Programmaverantwoording: budgetafwijkingen  Verklaring verschil begroot na wijziging en realisatie (> € 200.000)  Structureel / Incidenteel  Rechtmatig / onrechtmatig (o.b.v. classificatie controleprotocol / toetsingskader)  Toelichting rechtmatigheid: zie ook Jaarrekening (boek 2)

9 Opbouw van de jaarrekening  Programmarekening: cijfers en toelichting per hoofdstuk in tabellen incidentele baten en lasten rechtmatigheid  Balans met toelichting  Bijlagen: Afrekeningen resultaat investeringen SISA (Single Information Single Audit)

10 Incidentele baten en lasten (blz. 22)  Rekeningresultaat € 13,0 mln  Saldo van incidentele lasten en baten is € 9,0 mln Conclusie: structureel begrotingsevenwicht

11 Bevindingen accountant Jaarrekening 2013 Goedkeurende verklaring getrouwheid en rechtmatigheid Aanbevelingen:  Verdere professionalisering auditfunctie  Waardering grondexploitatie nauwgezet volgen  Risico’s Spoorzone en business case OBS monitoren  (nieuwe) risico’s monitoren en beheersmaatregelen treffen  Vorm geven aan nieuwe taken, zoals decentralisaties

12 Commissie- en raadsbehandeling  21 mei, 3 + 17 juni: Commissie R&A  2 juni: Tafeltjesavond  24 juni: Verzenden advies commissie R&A  3 juli: commissie Algemeen over jaarstukken  10 juli: Vaststelling jaarstukken in raad


Download ppt "Jaarrekening en Jaarverslag 2013 R&A-commissie, 21 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google