De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HARTELIJK WELKOM OP DE DAG VAN DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING MBO Van kwaliteitsafspraak naar meer kwaliteit in beroepspraktijkvorming Deze dag is een co-productie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HARTELIJK WELKOM OP DE DAG VAN DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING MBO Van kwaliteitsafspraak naar meer kwaliteit in beroepspraktijkvorming Deze dag is een co-productie."— Transcript van de presentatie:

1 HARTELIJK WELKOM OP DE DAG VAN DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING MBO Van kwaliteitsafspraak naar meer kwaliteit in beroepspraktijkvorming Deze dag is een co-productie van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap MBO Raad MBO in Bedrijf De Argumentenfabriek MBO Academie

2 Welkom  Voorstellen  Opzet en opbrengst  Programma voor vandaag

3 Opzet en opbrengst  Acht informatiedagen voor mbo-instellingen Initiatief van MBO in Bedrijf Procesbegeleiding door De Argumentenfabriek  Opbrengst is nuttig voor alle mbo-instellingen  Factsheet en FAQ

4 Programma  10.00-12.30 uur: Weet  12.30-13.15 uur: Lunchpauze  13.15-14.15 uur: Denk  14.15-16.30 uur: Doe

5 Vragen?

6 Quiz!

7 Testvraag 0  U bent hier op het Horaplantsoen. Wat is Hora? 1. Herstellingsoord Rijksambtenaren 2. Een verwijzing naar Jonkheer Adolphus van Hora, wiens land dit vroeger was

8 Vraag 1  Bij wie moeten mbo-instellingen voor 1 september 2016 het BPV- plan inleveren? 1. Bij DUO 2. Bij MBO in Bedrijf

9 Vraag 2  Hoeveel pagina’s mag het BPV-plan maximaal hebben? 1. Maximaal 15 a4 2. Er is geen maximaal aantal pagina’s

10 Vraag 3  Wat is de consequentie als een mbo-instelling geen BPV-plan inlevert? 1. Mbo-instellingen die geen BPV-plan inleveren komen niet in aanmerking voor resultaatafhankelijke beloning 2. Mbo-instellingen die geen BPV-plan inleveren krijgen een boete

11 Vraag 4  Waar kijkt MBO in Bedrijf naar bij de beoordeling van de ambities in het BPV-plan? 1. Naar het ambitieniveau van de mbo-instelling ten opzicht van zichzelf 2. Naar het ambitieniveau van de mbo-instelling ten opzichte van instellingen met vergelijkbare omvang

12 Vraag 5  Mag een mbo-instelling inhoudelijk afwijken van wat in het kwaliteitsplan (en vervolgrapportages) over BPV-verbetering staat? 1. Ja 2. Nee

13 Vraag 6  Wanneer krijgt een mbo-instelling geld uit het budget voor resultaatafhankelijke beloning voor het verbeteren van hun BPV? 1. Als MBO in bedrijf heeft geconstateerd dat het een goed BPV-plan is 2. Als MBO in bedrijf heeft vastgesteld dat de geformuleerde resultaten zijn behaald

14 Vraag 7  Wat is de status van collegiale consultatie? 1. Collegiale consultatie is vrijblijvend en een goed idee 2. Collegiale consultatie is een voorwaarde voor goedkeuring van het BPV- plan door MBO in Bedrijf

15 Vraag 8  Hoeveel geld is er voor alle mbo-instellingen gezamenlijk te verdelen in 2017 en 2018? 1. 29 miljoen 2. 58 miljoen

16 Vraag 9  Wanneer krijgen mbo-instellingen die hiervoor in aanmerking komen voor het eerst geld uit het resultaatafhankelijke budget? 1. December 2016 2. December 2017

17 Vraag 10  Wanneer moeten mbo-instellingen het verslag van de resultaten inleveren? 1. Op 15 augustus 2017 2. Op 1 september 2017

18 Vraag 11  Met wie moet een mbo-instelling de inhoud van het BPV-plan afstemmen? 1. Met de OR 2. Met studenten, leerbedrijven en bpv-begeleiders

19 Vraag 12  Hoeveel extra geld krijgen mbo-instellingen voor het uitvoeren van hun BPV-plan? 1. Niets, ze hebben hier al geld voor gekregen via de middelen in het kader van hun kwaliteitsplan 2. Niets, ze krijgen pas budget als blijkt dat de resultaten zijn behaald

20 Vraag 13  Wat is de voorgeschreven tijdshorizon voor verbeteringen in een BPV-plan? 1. De verbeterplannen moeten eindigen op 1 september 2019 2. Er is geen horizon

21 Vraag 14  Het BPV-plan heeft alleen betrekking op de BOL-opleidingen. 1. Ja 2. Nee

22 Vraag 15  Het BPV-plan dient kwantitatieve gegevens te bevatten over de beoordeling van de kwaliteit van de BPV. 1. Ja 2. Nee

23 Vraag 16  De beoogde resultaten uit het BPV-plan dienen betrekking te hebben op alle opleidingen van een mbo-instelling. 1. Ja 2. Nee

24 Vraag 17  Iedere mbo-instelling met een goedgekeurd plan kan zowel in 2017 als in 2018 in aanmerking komen voor een deel van het budget bij gerealiseerde resultaten. 1. Ja 2. Nee

25 Vraag 18  Het BPV-plan vervangt het hoofdstuk over BPV in het kwaliteitsplan. 1. Ja 2. Nee

26 Vraag 19  MBO in Bedrijf beoordeelt zowel het BPV plan als de resultaten die gerealiseerd zijn door de uitvoering van het plan. 1. Ja 2. Nee

27 Vraag 20  Wie beslist over de toekenning van het budget?: 1. MBO in Bedrijf 2. De Minister van OCW

28 Arrangement kwaliteitsafspraken revisited (1)  Juli 2014: bestuursakkoord kwaliteitsafspraken tussen OCW en MBO Raad respectievelijk tussen de Minister en de besturen van de individuele MBO scholen.  Budget prestatiebeloning beroepspraktijkvorming: € 58.000.000,=. Realisatie trekkingsrecht op dit budget is prestatieafhankelijk. Het gaat om extra geld dat vanaf 2017 structureel beschikbaar is.

29 Arrangement kwaliteitsafspraken revisited (2)  Focus bij de start: ontwerp en realisatie van een valide i.c. deugdelijke indicator BPV-kwaliteit, die een rechtmatige bekostiging garandeert.  Oktober 2015: Verkenning wijst uit: ontwikkeling van bedoelde indicator onhaalbaar binnen de gestelde termijn.  December 2015: Aanvullende bestuurlijke afspraken tussen Minister van OCW en MBO Raad over alternatief: verbeterplan beroepspraktijkvorming in combinatie met resultaatbeloning. Ontvangen resultaatbeloning afhankelijk van oordeel MBO in Bedrijf. Afspraken over peer review (collegiale consultatie) en openbaarheid van de gerealiseerde resultaten.

30 Kwaliteitsafspraken - de plannen (1) 1. Verbeterplan beroepspraktijkvorming. 2. Excellentieplan. 3. Kwaliteitsplan.

31 Kwaliteitsafspraken - de plannen (2)  De verschillen bezien vanuit de beoordeling: - Kwaliteitsplan: geen koppeling beoordeling/budget - Excellentieplan: wel koppeling uitkomst beoordeling plan> { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/33/10511141/slides/slide_31.jpg", "name": "Kwaliteitsafspraken - de plannen (2)  De verschillen bezien vanuit de beoordeling: - Kwaliteitsplan: geen koppeling beoordeling/budget - Excellentieplan: wel koppeling uitkomst beoordeling plan>

32 MBO in Bedrijf, positionering en opdracht (1)  De uitvoering van de beoordeling is belegd bij MBO in Bedrijf.  Opdracht: - Beoordeel de plannen in (zo nodig ) twee ronden. (2016) - Bespreek met de MBO scholen, waarvan het plan in eerste ronde niet is goedgekeurd de motivering van de afkeuring en geef adviezen wat betreft de uit te voeren acties die nodig zijn om in de tweede ronde perspectief te hebben op alsnog goedkeuring. - Leg de bevindingen en conclusies wat betreft de beoordeling van het plan vast in een brief ten behoeve van het college van bestuur.

33 MBO in Bedrijf, positionering en opdracht (2)  Beoordeel de resultaten in 2017 en 2018.  Leg de bevindingen en conclusies wat betreft de beoordeling van de resultaten vast in een brief aan de colleges van bestuur.  Adviseer de Minister in 2016, 2017 en 2018 over de beoordeling van het plan respectievelijk over de beoordeling van de gerealiseerde resultaten.  Verzorg generieke rapportages in januari 2017, 2018 en 2019 met betrekking tot het thema beroepspraktijkvorming.

34 De documenten die ertoe doen  Brief van de Minister van OCW van 15 maart aan de Tweede Kamer inzake voortgang kwaliteitsafspraken mbo.  De hoofdlijnen van het beoordelingskader.  De handreiking Productie Verbeterplan Beroepspraktijkvorming.  De brief van OCW aan de MBO scholen van 18 maart 2016.  De gewijzigde regeling kwaliteitsafspraken mbo (juni 2016).  De instellingsrapportage en de mbo-scanner, die worden aangevuld met cijfers met betrekking tot de beroepspraktijkvorming en door de MBO scholen gebruikt kunnen worden bij de uit te voeren analyse (nulmeting).

35 Het kwaliteitsplan en beroepspraktijkvorming  Beroepspraktijkvorming is een van de thema’s/hoofdstukken in het kwaliteitsplan 2015.  Het verbeterplan beroepspraktijkvorming vervangt het bedoelde hoofdstuk.  Het is aan elke individuele MBO school te bepalen of en zo ja in welke mate de inhoud van bedoeld hoofdstuk bruikbaar is bij de productie van het verbeterplan.  Dit op basis van de hoofdlijnen van het beoordelingskader en de handreiking.

36 Voorbereidingen  In de eerste gespreksronde naar aanleiding van de ingediende voortgangsrapportages tussen de leden van het MBO in Bedrijf team met elk van de besturen (april en mei) kan ook voorbereiding van de productie van het verbeterplan beroepspraktijkvorming aan de orde gesteld worden.  In de weken van 12 en 19 april organiseert de MBO Raad samen met de MBO Academie acht keer de ‘Dag van de Beroepspraktijkvorming’.  Centraal thema: Hoe maak ik een goed verbeterplan beroepspraktijk- vorming?  Doelgroep: de projectleiders/sleutelfiguren binnen de organisatie die belast worden met de productie van het verbeterplan.

37 Het verbeterplan beroepspraktijkvorming in beeld (1)  De aspecten: Programma: programma tijdens de beroepspraktijkvorming inclusief de aansluiting daarvan op het binnen schools programma. Matching: het proces van (voorbereiding van) de individuele matching leerling> { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/33/10511141/slides/slide_37.jpg", "name": "Het verbeterplan beroepspraktijkvorming in beeld (1)  De aspecten: Programma: programma tijdens de beroepspraktijkvorming inclusief de aansluiting daarvan op het binnen schools programma.", "description": "Matching: het proces van (voorbereiding van) de individuele matching leerling>

38 Het verbeterplan beroepspraktijkvorming in beeld (2)  De opbouw per aspect. Analyse beginsituatie. ( sterkte-, zwakteanalyse) Conclusies analyse beginsituatie. De ambities/doelstellingen geformuleerd in concrete beoogde resultaten voor 2017 respectievelijk 2018. Overzicht van de uit te voeren maatregelen.

39 Het verbeterplan beroepspraktijkvorming in beeld (3)  De aspecten: het aantal aspecten kan worden uitgebreid dan wel één of meer van de aspecten kan vervangen worden door zelf gekozen aspecten. De gemaakte keuzen worden in het plan toegelicht.  De MBO school kan ervoor kiezen een verschillend belang te hechten aan de onderscheiden aspecten. Dit op basis van de uitkomsten van de analyse (de nulmeting).

40 Het verbeterplan beroepspraktijkvorming in beeld (4)  Voor een juiste beoordeling van het plan en (in een later stadium) van de geboekte resultaten is een scherp onderscheid tussen maatregelen enerzijds en resultaten anderzijds noodzakelijk.  Verbeteringen van de beroepspraktijkvorming die leiden tot het voldoen aan de wettelijke eisen komen niet in aanmerking voor de resultaatsafhankelijke beloning.  Gebruik betrouwbare bronnen bij de productie van de sterkte-, zwakteanalyse en het vastleggen van daaruit voortvloeiende maatregelen en beoogde resultaten. De MBO school zelf is daarvoor verantwoordelijk. MBO in Bedrijf gaat uit van de betrouwbaarheid van de bronnen.

41 Het verbeterplan beroepspraktijkvorming in beeld (5)  Het is evident dat kwaliteitsverschillen tussen sectoren/domeinen/opleidingen/clusters van opleidingen binnen een MBO school kunnen optreden.  Het verbeterprogramma vereist dan ook geent te zijn op de analyse van elk van de bovengenoemde opleidingseenheden van de schoolorganisatie.  Essentieel is bovendien de afstemming met vertegenwoordigers van de schoolbegeleiders beroepspraktijkvorming/leerlingen/leerbedrijven.

42 De informatiebronnen en de ondersteuning (1)  www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl  www.mboscanner.nl www.mboscanner.nl  www.mboinbedrijf.nl www.mboinbedrijf.nl  www.mbotoday.nl www.mbotoday.nl  De dag van de beroepspraktijkvorming (zie op een eerdere sheet).  Desgewenst: workshops collegiale consultatie.

43 De informatiebronnen en de ondersteuning (2) Specifieke publicatie Instellings- rapportage Mbo- scanner planning Basisgegevens (BRON)xxx15-apr Oordeel studenten (JOB)xxx18 april juni Oordeel afgestudeerden (ROA)xxx15-apr Oordeel leerwerkbedrijven (SBB)xxxjuni Opmerking:UitgebreidHoofdlijnen

44 De essenties  In essentie gaat het om het leveren van een zodanige kwaliteit van beroepspraktijkvorming dat sprake is van (een hoge mate) van tevredenheid bij de MBO leerlingen en de organisaties die de beroepspraktijkvorming verzorgen.  Het gaat dus altijd om de kwaliteit van de programma’s,van de begeleiding en van het relatieverkeer en -beheer tussen school en bedrijf.  Anders gezegd: een goed functionerende arrangement tussen school/leerling/beroepspraktijkvorming/organisatie.

45 De beoordeling in beeld (1)  Het plan: is er sprake van een goed plan of niet?  Beantwoording van deze vraag vindt plaats op hetgeen is vastgelegd in het document hoofdlijnen beoordelingskader.  Wat betreft de resultaten: - Van een goedgekeurd plan naar een goed resultaat: factor x - Van een goedgekeurd plan naar een voldoende resultaat: factor y - Van een goedgekeurd plan naar een onvoldoende resultaat: factor 0

46 De beoordeling in beeld (2)  MBO in Bedrijf beoordeelt de resultaten wat betreft: - de mate waarin de verbetering is gerealiseerd. - de reikwijdte. - het belang van de gerealiseerde verbetering gerelateerd aan de onderscheiden aspecten. - In elk van de drie genoemde situaties ten opzichte van hetgeen in het plan is vastgelegd wat betreft de beoogde resultaten.

47 De data die ertoe doen (1)  U heeft inmiddels ontvangen: de brief over de kwaliteitsafspraken en de hoofdlijnen van het beoordelingskader, de handreiking en de brief van de Minister aan de Tweede Kamer is gepubliceerd.  De regiobijeenkomsten op 23 en 24 maart.  De week van 11 en 18 april: acht keer de dag van de beroepspraktijkvorming gericht op de projectleiders productie verbeterplan.

48 De data die ertoe doen (2)  Voor 1 september 2016: verbeterplan indienen.  Beoordeling eerste ronde: voor 1 november 2016 klaar.  Brieven naar de MBO scholen bij goedkeuring in de eerste ronde. Voor 1 december 2016.

49 De data die ertoe doen (3)  Indien aan de orde: productie tweede versie in november 2016.  Beoordeling tweede versie: in december 2016.  Brieven naar de betreffende MBO scholen: voor 15 januari 2017.  Generieke rapportage MiB: voor 1 februari 2017.

50 De data die ertoe doen (4)  Opleveren resultaatsrapportage door de MBO scholen: voor 15 augustus 2017.  Beoordeling van de resultaten: voor 15 oktober 2017.  Besluitvorming OCW adviezen MiB voor 15 november 2017.  Uitbetaling eerste ronde: december 2017.  Na besluitvorming over de adviezen door de Minister volgt telkens een DUO beschikking.

51 Tenslotte  Ga uit van het bestaande.  Breng nauwgezet in beeld op welke aspecten en bij welke opleidingen verbeteringen noodzakelijk zijn.  Formuleer daarop de beoogde resultaten en de uit te voeren maatregelen..  Stem die af met vertegenwoordigers van de leerlingen/begeleiders/ leerbedrijven.  Bezie het budget van het kwaliteitsplan als een investeringsbudget om in een periode van twee jaar de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming, daar waar noodzakelijk op het vereiste kwaliteitspeil te brengen. Bij een goed resultaat is sprake van een resultaatsbeloning.  Maak serieus werk van de collegiale consultatie.


Download ppt "HARTELIJK WELKOM OP DE DAG VAN DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING MBO Van kwaliteitsafspraak naar meer kwaliteit in beroepspraktijkvorming Deze dag is een co-productie."

Verwante presentaties


Ads door Google