De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Patrick Willems Klimaatveranderingen in België. op basis van …  Klimaatscenario’s i.s.m. KMI: Federaal Wetenschapsbeleid & INBO  Invloed op rivieren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Patrick Willems Klimaatveranderingen in België. op basis van …  Klimaatscenario’s i.s.m. KMI: Federaal Wetenschapsbeleid & INBO  Invloed op rivieren."— Transcript van de presentatie:

1 Patrick Willems Klimaatveranderingen in België

2 op basis van …  Klimaatscenario’s i.s.m. KMI: Federaal Wetenschapsbeleid & INBO  Invloed op rivieren binnenland & kust: Waterbouwkundig Laboratorium  Invloed op rioleringen: VMM & CIW  Algemeen overzicht + milieu- en natuurverkenning 2030: MIRA-S 2009 & NARA-S 2009  Invloed op landbouw: VLM

3 Klimaatscenario’s voor België Op basis simulaties met mondiale en regionale klimaatmodellen (GCMs & RCMs): DMI 25 km GCM RCM

4 Broeikasgas- emissiescenario’s IPCC, 2007: IPCC, 2013: “Representative Concentration Pathways”

5 Neerschaling Grote schaal Schaal impactanalyse Dynamische schaling Statistische schaling Mondiale klimaatmodellen (GCMs) Regionale klimaatmodellen (RCMs) 150 – 300 km; maand tot dagschaal ± 50 km; dagschaal ± 25 km; dag en -uurschaal Rivieren, rioleringen, …: uur-, 10-minutenschaal

6 Klimaatscenario’s voor België Statistische analyse en stochastische neerschaling van: -31 runs met 12 RCMs (EU PRUDENCE project) -18 runs met 7 RCMs (EU ENSEMBLES project) -17 runs met ECHAM5 GCM (EU ESSENCE project) -27 runs met GCMs (IPCC AR4) -Lopend: EU Theseus project

7 Nauwkeurigheid temperatuur (1961-1990) Klimaatscenario’s voor België tot 2100

8 Toename temperatuur (2071-2100) Klimaatscenario’s voor België tot 2100

9 Klimaatscenario’s Onzekerheden: -Fysische processen klimaatmodellen -Broeikasgasemissiescenario’s -Initiële condities klimaatmodellen -Neerschalingsprocedure

10 Toename temperatuur (2071-2100 vs. 1961-1990) Klimaatscenario’s voor België tot 2100 winter: +1.5 tot 4°C zomer: +2 tot 7°C Temperature increase [°C]

11 Toename temperatuur 10% warmste dagen Klimaatscenario’s voor België tot 2100 zomer: +3 tot 9°C Temperature increase [°C]

12 Toename verdamping Klimaatscenario’s voor België tot 2100 zomer: tot +70% PET increase [°C]

13 Neerslag: -totale neerslagvolumes Klimaatscenario’s voor België tot 2100 winter: tot +60% : toename in winter zomer: tot -70% : afname in zomer (minder kleine regenbuien) aantal natte dagen zomer: tot -50%

14 Neerslag in zomer: -extreme zomerbuien meer intens Klimaatscenario’s voor België tot 2100 grootste bui in 2 jaar: tot +30%

15 Neerslag: -extreme zomerbuien meer intens Klimaatscenario’s voor België tot 2100 grootste bui in 10 jaar: tot +50%

16 Invloed op waterhuishouding: -In winter: Toename neerslag Toename verdamping -In zomer: Afname neerslagvolumes Toename verdamping Toename intensiteit extreme buien Klimaatscenario’s voor België tot 2100 Invloed op rivier- overstromingen onzeker Verdroging Meer lokale wateroverlast rioleringen

17 Invloed op rivierpiekdebieten winter Regionale verschillen % toename piekafvoeren:  Verandering in overstromingskansen nog zeer onzeker  Tot 35% toename in piekafvoeren Laag-klimaatscenario Hoog-klimaatscenario

18 Invloed op rivierpiekafvoeren winter  Verandering in overstromingskansen nog zeer onzeker  Tot 35% toename in piekafvoeren

19 Verdroging Daling in laagwaterdebieten

20 Invloed op rivier- laagwaterdebieten zomer Regionale verschillen % toename laagwaterafvoeren:  Laagste zomerdebiet rivieren daalt met 20% tot 70% tegen 2100 Laag-klimaatscenario Hoog-klimaatscenario

21 Verdroging Daling in laagwaterdebieten Invloed op: -Drinkwaterproductie o.b.v. oppervlaktewater (+ toename watervraag: tot 40%) -Watergebruik landbouw, industrie -Diepgang scheepvaart -Waterkwaliteit Daling in grondwaterstanden -Drinkwaterproductie o.b.v. grondwater

22 Verdroging Invloed op landbouw -Land-, fruit- en tuinbouw, bij huidige teelten: Temperatuurstijging: daling mogelijke opbrengst Neerslagtekorten: gereduceerde gewasgroei Verhoogde CO 2 -concentraties: positieve invloed Netto effect alle klimaatscenario’s: oogstverliezen behalve voor winter- en voorjaarteelten -Dierlijke productie: Verhoogde overschrijding kritische gevoelstemperatuur (droge lucht, 30ºC): –hittestress, afname voederopname –verminderde productie (hoog klimaatscenario: 9% schapen, 8% runderen, 6% varkens, 3% pluimvee)

23 Invloed op natuur Temperatuurstijging en daling gemiddelde zomerneerslag: 18 soorten broedvogels en 16 soorten dagvlinders, waaronder een aantal algemene soorten, lopen een verhoogd risico om tegen 2100 uit Vlaanderen te verdwijnen nieuwe broedvogel- en dagvlindersoorten kunnen zich in Vlaanderen vestigen

24 Regionale verschillen Neerslagwijziging 10% hoger aan de kust: natter in winter:

25 Regionale verschillen Neerslagwijziging 10% hoger aan de kust: minder droog in zomer:

26 Regionale verschillen Noord-zuid variaties Europa: minder droog in zomer:

27 Riolering Toename korte-duur regenwaterpieken zomer: Hoog klimaatscenario 2100: -Terugkeerperiode ontwerpneerslag: 1.5 maand wordt 1 maand 2 jaar wordt 1 tot 1.5 jaar 5 jaar wordt 2 jaar 50 tot 100 jaar wordt 10 jaar -+/- verdubbeling frequentie rioleringsoverloop (idem overloop buffervoorzieningen) -Benodigde bergingsvolumes: 20 tot 30% hoger

28 Riolering Andere invloeden: Langere droogweerperioden: -Sedimentatie, corrosie, sterkere “first flush”, invloed op riooloverstortpollutie en RWZI influent,...: bijkomende operationale en onderhoudskost -Bijkomende interactie met afwaartse waterloop Temperatuurverhoging: -Versnelling kinetische processen -Meer sulfide-productie

29 Toename windsnelheid Klimaatscenario’s voor België tot 2100 winter: tot +20%

30 Invloed op kust Invloeden: Verandering windklimaat (toename windsnelheid): hoger stormopzet CLIMAR

31 Zeespiegelstijging Klimaatscenario’s voor België tot 2100 +20cm tot +2m

32 Invloed op kust Invloeden: Verandering windklimaat (toename windsnelheid): hoger stormopzet Zeespiegelstijging & verhoogde tij-amplitude (hoogwaters stijgen sneller dan gemiddelde zeespiegel; laagwaters stijgen trager): -toename golfbelasting en getijslag -verhoogde erosie strand en duinen -verhoogde frequentie bresvorming Bijkomende uitwateringsmoeilijkheden van Polders en Ijzer naar kust Zoutindringing duinen en polders CLIMAR

33 Invloed op kust CLIMAR Bressen in duinen voor superstorm (17000 jaar terugkeerperiode):  Huidig klimaat: +8m TAW Oostende (1953 storm was +6.66m TAW); bressen in Wenduine, Oostende & Mariakerke  Hoog klimaatscenario 2100: +10.5m TAW Oostende

34 Invloed op Schelde Terugkeerperiode overstromingen Vlissingen-Gent : Huidig klimaat: 70 jaar Na realisatie GOG KBR: 350 jaar Middenscenario 2100 (60cm zeespiegelstijging) en geen verdere maatregelen: 25 jaar Nog te bekijken: gezamelijke invloed kust – binnenland

35 Invloed op aquatisch biologisch leven Temperatuurstijging (en invloed op respiratie, fometabolismesnelheden, groei, voortplanting …): -Verschuiving in soorten: benthische soorten verschuiven naar noorden of verder van de kust (tong, schol, kabeljauw, …) ; invasie van invasieve en exotische soorten (mul, J-D-zonnevis, Pacific oester, …) -Afname beschikbare nutriënten oppervlakkige waterlaag: daling dynamiek fytoplankton -Toename potentieel schadelijke algenbloei Toename CO 2 -concentratie (en versnelling fotosynthese primaire productie): -verandering biomassa hogere trofische niveaus -verandering broedkans vogels -verandering samenstelling hele ecosysteem CLIMAR

36 Besluiten

37 Komende decennia: graduele toename verwacht (huidige klimaatmodelruns) in: -Temperatuur (ganse ecosysteem, verschuiving soorten, …) -Laagwater- en droogteproblematiek (drinkwaterproductie, landbouw) -Korte-duur regenwaterpieken (zomeroverstromingen rioleringen en kleine waterlopen) -Zeespiegelstijging (erosie strand en duinen, bresvorming, overstromingskansen Schelde, Ijzer, Dender, …)

38 Meer informatie http://www.kuleuven.be/hydr/CCI-HYDR http://www.arcadisbelgium.be/climar http://www.meteo.be/meteo/view/nl/69129-Recent.html http://www.watlab.be http://http://www.inbo.be http://www.milieurapport.be http://www.watertoets.be/publicaties Programme SSD « Science for a Sustainable Development »

39

40 Klimaattrends Trends en natuurlijke oscillaties in jaarneerslag Ukkel:

41 Klimaattrends Trends en natuurlijke oscillaties in extreme neerslag, Ukkel, 1898 – 2005, 10 min. piekintens. zomerbuien: voorbije 15 jaar jaren1960jaren1910-20

42 Klimaattrends Trends en natuurlijke oscillaties in extreme neerslag, Ukkel, 1898 – 2005, dagneerslag winter: voorbije 15 jaar jaren1960jaren1910-20

43 Klimaattrends Trends en natuurlijke oscillaties in jaargemiddelde temperatuur Ukkel:

44 Klimaattrends Trends en natuurlijke oscillaties in jaargemiddelde temperatuur Ukkel:

45 Klimaattrends Trends en natuurlijke oscillaties in jaarlijks laatste vorstdag Ukkel:

46 Klimaattrends Trends en natuurlijke oscillaties in jaarlijks eerste vorstdag Ukkel:

47 Klimaattrends Trends en natuurlijke oscillaties in jaarlijks aantal warme dagen Ukkel:

48 Klimaattrends Trends en natuurlijke oscillaties in jaarlijks aantal warme dagen Ukkel:

49 Klimaattrends Trends en natuurlijke oscillaties in jaarlijks aantal hittegolven Ukkel:

50 Klimaattrends Trends en natuurlijke oscillaties in jaarlijks aantal koude dagen Ukkel:

51 Klimaattrends Trends en natuurlijke oscillaties in jaarlijks aantal koudegolven Ukkel:

52 Klimaattrends Trends en natuurlijke oscillaties in jaarlijks gemiddelde windsnelheid Ukkel:

53 Klimaattrends Trends en natuurlijke oscillaties in jaarlijks aantal stormdagen Ukkel:

54 Klimaattrends Trends en natuurlijke oscillaties in zeewatertemperatuur Noordzee:

55 Klimaattrends Trends en natuurlijke oscillaties in jaarlijkse zonneschijnduur Ukkel:


Download ppt "Patrick Willems Klimaatveranderingen in België. op basis van …  Klimaatscenario’s i.s.m. KMI: Federaal Wetenschapsbeleid & INBO  Invloed op rivieren."

Verwante presentaties


Ads door Google