De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting aan Jeugdraad 23 mei 2016 Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) Algemene politieverordening (APV)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting aan Jeugdraad 23 mei 2016 Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) Algemene politieverordening (APV)"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting aan Jeugdraad 23 mei 2016 Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) Algemene politieverordening (APV)

2 – Goedkeuren algemene politieverordening (APV) – Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met stad Kortrijk betreffende GAS – Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met stad Kortrijk inzake de bemiddelingsprocedure bij GAS – Bekrachtigen protocol met Procureur des Konings betreffende GAS in geval van gemengde inbreuken Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:

3 Huidige APV (gemeenteraad 07/05/1996) Politiestraf – Overtreding APV – Parket – Politierechtbank – Politiestraf: boete en/of gevangenisstraf – In de praktijk: sepot = straffeloosheid Verschil bij invoering GAS Nieuwe APV (gemeenteraad 07/06/2016?) GAS – Overtreding APV – GAS-ambtenaar = sanctionerend ambtenaar – Administratieve sanctie max. 350€ of gemeenschapsdienst

4 Toepassingsgebied GAS Niet-gemengde inbreuken (ook enkelvoudige genoemd): (vb. wildplassen) – Uit strafrecht gehaald – Vaststelling door politie of gemeentelijke ambtenaren Gemengde inbreuken: - lichte gemengde inbreuken (vb. nachtlawaai) - zware gemengde inbreuken (vb. slagen) – Blijven ingeschreven in Strafwetboek, maar parket kan deze dossiers doorspelen aan gemeente – Vaststelling enkel door politie Gemengde verkeersinbreuken (op stilstaan & parkeren) – Specifieke procedure – Vaststelling door politie of gemeentelijke ambtenaren (mits opleiding)

5 – Naast ‘klassieke’ GAS–inbreuken (enkelvoudige + gemengde inbreuken), ook verkeersinbreuken betreffende het hinderlijk en foutief stilstaan en parkeren (titel 9 APV) Klassieke GAS: geen vaste boetebedragen (max 350 EUR/ 175 EUR) Parkeerinbreuken: boetebedragen vastgelegd bij K.B. 09-03-2014 (55 EUR/110 EUR) Totaal verschillende procedure – Naast politie, ook andere vaststellers (voor enkelvoudige inbreuken en parkeerinbreuken) -> voorwaarden K.B. 21-12-2013 – Minderjarigen en GAS (mogelijk van 14 jaar, in Waregem vanaf 16 jaar) ouderlijke betrokkenheid (niet verplicht), bemiddeling (verplicht) Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24-06-2013

6 Procedure minderjarigen Procedure meerderjarigen PV Bemiddeling (facultatief) Gemeenschapsdienst (max. 30 uren) of boete Procedure minderjarigen PV Procedure ouderlijke betrokkenheid (mogelijkheid) – Ouders/voogd worden geïnformeerd over de vastgestelde feiten – Opmerkingen worden gevraagd over die feiten en de eventueel te nemen opvoedkundige maatregelen Bemiddeling (verplicht) Gemeenschapsdienst (max. 15 uren) Eventuele boete – Bij niet-uitvoering of weigering van gemeenschapsdienst ! Bijstand raadsman (sanctionerend ambtenaar licht stafhouder in)

7 Verloop procedure GAS (niet-gemengde inbreuken) Vaststelling door Politie Sanctionerend ambtenaar Manueel overhandigen bestuurlijk verslag Beslissing (aangetekend schrijven ) 6 maand vanaf datum vaststelling Schriftelijk verweer + ev. mondelinge verdediging Schriftelijk verweer + ev. mondelinge verdediging In kennis stellen overtreder (aangetekend schrijven) In kennis stellen overtreder (aangetekend schrijven) Beroep: politierechtbank / jeugdrechtbank 15 dagen 1 maand Uitvoering beslissing Bemiddeling ofgemeenschapsdienstBemiddeling ofgemeenschapsdienst 12 maanden Vaststelling door ambtenaar Digitaal doorsturen gegevens bestuurlijk verslag 2 maand / 1 maand bij heterdaad

8 Verloop procedure GAS (gemengde inbreuken - lichte & zware) Vaststelling Sanctionerend ambtenaar Kopie Beslissing (aangetekend schrijven) Beslissing (aangetekend schrijven) 6 maand vanaf datum vaststelling Schriftelijk verweer + ev. mondelinge verdediging Schriftelijk verweer + ev. mondelinge verdediging In kennis stellen overtreder (aangetekend schrijven) In kennis stellen overtreder (aangetekend schrijven) Beroep: politierechtbank / jeugdrechtbank Beroep: politierechtbank / jeugdrechtbank 15 d agen 1 maand Uitvoering beslissing Bemiddeling ofgemeenschapsdienstBemiddeling ofgemeenschapsdienst 12 maanden Procureur des Konings Origineel 2 maanden 2 maand/ 1 maand bij heterdaad

9 – Afsluiten door College van Burgemeester & Schepenen + bekrachtigen door gemeenteraad – Nooit GAS  5 algemene uitsluitingsgronden voor de toepassing van GAS : minderjarigen (gemengde inbreuken) intrafamiliaal geweld beledigingen technisch niet mogelijk GAS op te leggen (geen gekende woon- of verblijfplaats) bij gerechtelijke vrijheidsberoving – Altijd GAS: d.w.z. sanctionerend ambtenaar mag dossier opstarten van zodra het PV ontvangen is Opzettelijk beschadigen/vernielen van monumenten, grafsteden … Nachtlawaai Boerkaverbod Winkeldiefstal Opzettelijk beschadigen/vernielen van roerende goederen Graffiti … – Afhankelijk van de aard van de schade: Bij alle types beschadigingen (roerende/onroerende goederen, voertuigen onrijvaardig, graffiti…):  schade < € 500: GAS  schade > € 500: PK Bij diefstallen:  waarde gestolen goed < € 125 én geen gelijkaardige feiten gedurende laatste 2 jaar: GAS – Referentiemagistraat GAS: de heer Pascal Geerkens, substituut Procureur des Konings Protocol met de Procureur des Konings

10 Rol: beleidsuitvoerend, niet beleidsbepalend Samenstelling GAS-team Kortrijk Sanctionerende ambtenaren: Catherine De Mulder en Sofie Van Audenhove Ondersteunende jurist: Pol Hiergens (50%) Bemiddelingsambtenaar: Evi Holderbeke Gas-coördinator: Marjoijn Gousseau Administratieve ondersteuning: Sofie Derweduwen en Marc Gabriëls

11 Doel: GAS-team Kortrijk behandelt de GAS-dossiers Sanctionerende ambtenaren aanstellen in gemeenteraad Inhoud: Behandeling diverse types inbreuken Diverse extra’s (opvolgen wetgeving, actualiseren APV, …) Financiering : ‘Klassieke GAS’ – De personeelskost van het GAS-team a rato van het aantal behandelde dossiers van elke gemeente – Jaarlijks variabel ‘GAS-parkeren’ – Forfaitaire kostprijs van 30 euro per dossier Gegevensuitwisseling en –bescherming: stad Waregem blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens Register wordt door stad Kortrijk bijgehouden Duur en opzeg Onbepaalde duur Opzeg van 3 maanden Ingang vanaf 1 oktober 2016 Samenwerkingsovereenkomst met stad Kortrijk

12 Kortrijk 75.000 inwoners 700 dossiers Top 5 Menen 32.000 inwoners 106 dossiers Top 5 Indicatieve cijfers Top 5 GAS-inbreuken 2015 Sluikstorten 229 Wildplassen 135 Beschadigingen 77 Winkeldiefstal 72 Nachtlawaai 59 Top 5 GAS-inbreuken 2015 Sluikstorten 39 Beschadigingen 28 Winkeldiefstal 21 Inname openbare weg 3 Wildplassen 2

13 Inbreuken foutief stilstaan en parkeren  mogelijk via GAS sinds nieuwe GAS-wet Momenteel reeds in: – Kortrijk – Kuurne – Lendelede Nu ook in Waregem GAS-Parkeren - algemeen

14 Wettelijk vastgelegd: 2 categorieën – Categorie 1: boete van 55 EUR Verkeersbord type E1 Woonerven Voetgangerszone – Categorie 2: boete van 110 EUR Parkeren op mindervalidenplaatsen Parkeren op trottoirs GAS-Parkeren – soorten inbreuken

15 1.De parkeerinbreuken opnemen in het met de Procureur af te sluiten protocolakkoord 2.Vaststellers bepalen: enkel politie of ook gemeentelijke vaststellers (parkeerwachters) 3.Software en handhelds (compatibel met software van de parkeermeters) GAS-Parkeren - stappen

16 Evi Holderbeke Werkzaam voormalig gerechtelijk arrondissement Kortrijk (PZ Vlas, PZ Riho, PZ Grensleie, PZ Gavers, PZ Midow, PZ Mira) Gesubsidieerd vanuit Dienst Grootstedenbeleid

17 Samen met dader en slachtoffer op een alternatieve wijze het gebeurde rechtzetten Voorwaarden: vrijwillig en erkenning van de feiten Uitkomst van de bemiddeling: GAS-prestatie (= gemeenschapsdienst) Afspraken dader-slachtoffer Verontschuldigingsbrief Schadevergoeding Preventieve actie organiseren Wat is bemiddeling?

18 Catherine De Mulder Catherine.demulder@kortrijk.be 056/27.87.71 O498/90.95.92 Sofie Van Audenhove Sofie.vanaudenhove@kortrijk.be 0491/86.66.68 056/27.87.72 Evi Holderbeke Evi.holderbeke@kortrijk.be 0498/90.90.88 056/27.87.78 Contactgegevens

19 Algemeen Manifestaties verboden zonder machtiging  via activiteitenfiche aanvragen Gezicht niet onherkenbaar bedekken (lichte GI) Diefstal & poging tot diefstal (lichte GI) Beschadigingen voertuigen (zware GI) ALGEMENE POLITIEVERORDENING WAREGEM Openbare orde in het algemeen

20 Geluidsoverlast Verbod op geluidsoverlast die rust in gedrang brengt (uitgezonderd toegestane manifestaties, vb. kermis) Nachtrumoer (lichte GI) Specifieke vormen van geluidsoverlast: laden & lossen, draaiende houden voertuigen, luidsprekers, toestellen recreatief gebruik, vuurwerk … (uitgezonderd machtiging burg/cbs) ALGEMENE POLITIEVERORDENING WAREGEM Openbare orde en rust

21 geluids- en muziekhinder van openbare inrichting: – Uitbater moet machtiging hebben om geluidsinstallatie te gebruiken (aanvragen via activiteitenfiche) – Burgemeester kan onderzoek laten uitvoeren – Burgemeester kan machtiging intrekken of verbod opleggen Specifieke bepalingen geluidsoverlast: Werktuigen, grasmachines: tussen 7.00u-22.00u. maandag t&m zaterdag en tussen 10.00u-12.00u op zondag en feestdagen toegelaten Luchtdrukkanonnen: verboden tussen 21.00u- 7.00u. Boomcars en –vaartuigen verboden Opstijgen/landen gemotorisieerde vliegtoestellen: machtiging aanvragen Verhuizen: verboden tussen 22.00u.-07.00u. Vreugdeschoten: machtiging aanvragen Airco’s, koelgroepen e.d. mogen geen hinder veroorzaken Spelende kinderen = geen geluidsoverlast ALGEMENE POLITIEVERORDENING WAREGEM Openbare orde en rust (specifiek Waregem)

22 Algemeen Geen riooldeksels of toegangen tot ondergrondse ruimten verwijderen Niets bevestigen aan gebouwen dat voorbijgangers hindert Fietsen/bromfietsen: vrije doorgang 1 meter laten Privatieve ingebruikname Machtiging vereist Openbaar domein in oorspronkelijke staat herstellen bij werken Voldoende signalisatie en verlichting bij werken Aanplakkingen & bewegwijzering Aanplakkingen verboden op straatmeubilair, borden, monumenten, verkeerslichten … Affiches, vlugschriften, wegwijzers … op openbare weg verboden (tenzij machtiging) ALGEMENE POLITIEVERORDENING WAREGEM Openbare veiligheid en doorgang op openbare weg en openbaar domein

23 Sneeuw, vrieskou, ijs, ijzel Geen water gieten op openbare weg / trottoirs bij vorst Aangelanden houden trottoirs vrij Geen bevroren grachten en vijvers betreden Brandveiligheid Verbrandingen in open lucht verboden Brandveiligheid in publieke inrichtingen (wetgeving) Vandalisme & vernielingen Werpen van stenen, harde voorwerpen op mensen, voertuigen, tuinen, … Graffiti (lichte GI) Opzettelijke beschadiging andermans goed (lichte GI) Kwaadwillig bomen beschadigen (lichte GI) ALGEMENE POLITIEVERORDENING WAREGEM Openbare veiligheid en doorgang op openbare weg en openbaar domein

24 Vandalisme & vernielingen Grachten dempen, afsluitingen …vernielen/beschadigen (lichte GI) Brandkranen, watervoorzieningen beschadigen (lichte GI) Grafstenen, gedenktekens, standbeelden … beschadigen (lichte GI) Onderhoud van planten op eigendommen langs openbare weg Beplantingen onderhouden (verkeersveiligheid, hinder voorbijgangers, …) Tijdelijke reclameborden Machtiging bevoegde overheid vereist ALGEMENE POLITIEVERORDENING WAREGEM Openbare veiligheid en doorgang op openbare weg en openbaar domein

25 Veiligheid in publieke plaatsen Bij uitbating publiek toegankelijke inrichting (bestendig, periodiek of occasioneel): veiligheid van publiek, voorbijgangers en omwonenden garanderen Rolplanken, rolschaatsen, skeelers Verboden indien veiligheid en vlotte doorgang van personen in gedrang komt Deuren, poorten … Niet opendraaien op openbare weg ALGEMENE POLITIEVERORDENING WAREGEM Openbare veiligheid en doorgang op openbare weg en openbaar domein (specifiek Waregem)

26 Tijdelijke privatieve ingebruikname openbare weg of openbaar domein Trottoir altijd vrije doorgang van 1 meter behouden (tenzij straat verkeersvrij) Voor hulpdiensten: altijd brandgang van 4 meter breed en hoog Uitstal koopwaren: machtiging nodig Verkoopautomaten op openbare weg niet toegestaan Woonwagenbewoners: machtiging nodig Aanplakkingen (machtiging) Voorrang aan manifestaties op grondgebied stad of door verenigingen stad Tijdelijke reclameborden (machtiging) 30 dagen voor evenement tot 3 dagen na evenement ALGEMENE POLITIEVERORDENING WAREGEM Openbare veiligheid en doorgang op openbare weg en openbaar domein (specifiek Waregem)

27 Algemeen onderhoud & reinheid openbare weg geen verontreinigende materialen/vloeistoffen storten Aangelanden houden trottoirs, straatgoten, bermen vrij (onkruid, modder, bladeren…) Geen voertuigen ‘smeren’ op openbare weg Wildplassen verboden Staat van onroerende goederen Sanitaire vuilnisvoorzieningen Herstelling gebouwen i.g.v. bouwvalligheid Leegstaande gebouwen afsluiten Onderhoud van onbebouwde gronden Geen ‘gevaarlijke’ afsluitingen ALGEMENE POLITIEVERORDENING WAREGEM Openbare reinheid & gezondheid

28 Verwijdering van afvalstoffen Vuilnisbakken/blikvangers bestemd voor ‘occasioneel’ afval Bladkorven/zakken enkel voor openbaar groen Aanbieding huisvuil volgens richtlijnen Geen commerciële voorwerpen verspreiden op openbaar domein zonder machtiging Afvalwater, grachten Ontstoppen, reinigen, herstellen riolen en duikers: machtiging nodig Geen slijk, zand of afvalstoffen in grachten, goten of straatontvangers storten Verbod om grachten op te vullen (lichte GI) ALGEMENE POLITIEVERORDENING WAREGEM Openbare reinheid & gezondheid

29 Verwijdering van afvalstoffen Geen rook, roet, stof van bv. allesbranders die omwonenden hinderen of lucht vervuilen Verboden bij selectieve inzameling aan huis afvalstoffen uit andere gemeenten aan te bieden  Huishoudelijk reglement inzameling huishoudelijke afvalstoffen  Huishoudelijk reglement containerparken Afvalwater, afwatering … Geen producten, voorwerpen in riolering die verstopping veroorzaken of milieu schaden ALGEMENE POLITIEVERORDENING WAREGEM Openbare reinheid & gezondheid (specifiek Waregem)

30 Algemeen Veiligheid voorbijgangers waarborgen (Honden)poep opruimen Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken Honden aan de leiband (tenzij hondenweide …) Geen (verwilderde) dieren voederen op openbaar domein Verboden agressieve en/of gevaarlijke dieren houden Geen duiven laten uitvliegen tijdens prijsvluchten als ze niet deelnemen ALGEMENE POLITIEVERORDENING WAREGEM Dieren

31 Algemeen Formaliteiten overlijden regelen met gemeentebestuur Begrafenis uiterlijk 6 e dag na overlijden (uitzondering aanvragen mogelijk) Toegang & orde: geen graven betreden/bekladden, niet bedelen, enkel assistentiehonden toegelaten, geen voertuigen (uitz. dienstwagens), rust respecteren, geen voorwerpen van graven nemen, … Bouwactiviteiten, beplantingen: machtiging nodig  Waregem: Huishoudelijk reglement begraafplaatsen en lijkbezorging ALGEMENE POLITIEVERORDENING WAREGEM Begraafplaatsen en lijkbezorging

32 Ambulante handel op openbare markt & openbaar domein CBS kan andere locatie of tijdstip bepalen voor de markt Bezoekers mogen niet rijden met (brom)fiets tussen kramen Geen marktactiviteiten buiten voorziene plaats en uren Kermisactiviteiten op openbaar domein Collecten en verkopen Machtiging vereist ALGEMENE POLITIEVERORDENING WAREGEM Handel

33 Ambulante handel op openbare markt & openbaar domein  Waregem: huishoudelijk reglement Kermisactiviteiten op openbaar domein  Waregem: Huishoudelijk reglement Drankgelegenheden Vergunning CBS vereist Aanvragen via formulier ‘aanvraag horecavergunning’ Zolang publiek aanwezig: ingangsdeur en vluchtdeuren toegankelijk Burgemeester kan sluiting bevelen voor bepaalde duur (buren-, milieuhinder) Vergunning vereist voor aanbieden gegiste en/of sterke dranken Nachtelijke verkoop alcohol in verkooppunten andere dan horecazaken Mei-sept: verbod tussen 22.00u. en 7.00u. Uitzondering: vergunde manifestaties ALGEMENE POLITIEVERORDENING WAREGEM Handel (specifiek voor Waregem)

34 Overnachten en kamperen Verboden op openbare plaatsen tenzij hiervoor ingericht of mits machtiging Sport, spel, recreatie Speelpleinen & sporttereinen niet voor (gemotoriseerde) voertuigen Niet fietsen buiten voorziene paden Geen manifestaties zonder machtiging Niet varen, baden in rivieren, kanalen, vijvers, fonteinen … (tenzij expliciet toegelaten) Specifiek voor Waregem vissen  machtiging Speelpleintjes: te gebruiken voor functies en doelgroepen waarvoor bedoeld Huishoudelijke reglementen: kampeerautoterrein, Park Casier, Karmelbos, De Zavelput Stedelijke infrastructuur: toegang geweigerd aan personen die kennelijk dronken zijn of zich misdragen ALGEMENE POLITIEVERORDENING WAREGEM Openbare voorzieningen

35 Overtredingen van eerste, tweede en vierde categorie volgens KB 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. ALGEMENE POLITIEVERORDENING WAREGEM Overtredingen betreffende stilstaan & parkeren


Download ppt "Toelichting aan Jeugdraad 23 mei 2016 Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) Algemene politieverordening (APV)"

Verwante presentaties


Ads door Google