De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Wmo 2015 en Jeugdwet in Brunssum 16 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Wmo 2015 en Jeugdwet in Brunssum 16 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 De Wmo 2015 en Jeugdwet in Brunssum 16 september 2014

2 Toelichting A Het sociaal domein B Addendum Wmo -Proces (deel 1) -Effect van het addendum (deel 2) -Highlights (deel 3) C De praktijk D Jeugdwet

3 A Sociaal domein 3D-planning: Inventarisatiefase Beleidsontwerpfase -> Pilot West -> Beleidskader Op Eigen Kracht (moedernota) -> Beleidsplannen per D (dochternota’s) Inrichtingsfase Uitvoeringsfase

4 Sociaal domein Wetgeving en deadlines: -Wmo en Jeugdwet schrijven voor dat voor 1 november de verordeningen moeten zijn vastgesteld. -Participatiewet latere deadlines. Vandaar de knip in de snelheid in de gezamenlijke marsroute. Versnelling m.b.t. Wmo en Jeugdwet.

5 B Addendum Wmo (deel 1) Wat is het addendum eigenlijk? -> Aanvulling op huidig beleidskader Wmo ‘Samen lukt het!’ 2012 t/m 2015 -> Heeft alleen betrekking op de nieuwe taken per 2015 -> De visie op de nieuwe taken is afgeleid van het beleidskader Op Eigen Kracht 2014 t/m 2017; specifiek geënt op de Wmo Totstandkoming? Samen met adviesraden, met behulp van de VNG, Vilans, regiogemeenten (specifiek Landgraaf), aanbieders (o.a. partnerschap sociaal domein) en interne afdelingen.

6 B Addendum Wmo (deel 1) Verdere procedure? Nu: Verwerken van alle reacties, vragen en adviezen: -Wmo raad -OR -Zorgaanbieders Cicero, Meander, Levantogroep, Radar, Mondriaan, CMWW, huisartsen, e.a. -Raadsfracties CDA, PAK en SP ------  Breed gedragen, opgave is helder, heeft tijd nodig, onduidelijkheid over effecten in de toekomst, samen leren Dan: -> 23 september in het College -> 7 oktober in de Gemeenteraadscommissie decentralisaties -> 28 oktober in de Gemeenteraad

7 B Addendum Wmo (deel 1) 3D waar kan c.q. nodig: -> Toegang (PW en JW) -> Cliëntondersteuning (JW) -> PGB (JW) -> Wtcg en CER (PW) -> Informele zorg (JW) -> Vervoer (PW en JW) -> Gedeeltelijke overlap: Kwaliteit (JW) en transformatie (JW)

8 B Addendum Wmo (deel 2) 4 vragen: Valt er niemand buiten de boot die de ondersteuning nodig heeft? Worden onze inwoners echt geholpen? Zouden onze inwoners er tevreden mee zijn? Komen we met het geld uit?

9 B Addendum Wmo (deel 2) 3 antwoorden: We weten het niet We weten wel dat we er binnen ons vermogen alles aan doen om onze inwoner met een vraag op een wederzijdse gepaste manier te helpen We continu in een feedbackloop met elkaar zitten (doen- reflecteren-leren-doen-reflecteren-leren, etc.), waardoor we onze inwoners steeds beter, eerder en laagdrempeliger kunnen steunen

10 B Addendum Wmo (deel 3) Wat staat erin? T.o.v. nu willen we forser inzetten op preventie/ informele zorg. Ter voorkoming van (zwaardere) zorgvragen en ter ondersteuning van inwoners die voor een ander zorgen. We willen ondersteuning waarvoor nu een indicatie (en dus diagnose) nodig is voor mensen die dat aankunnen makkelijker en goedkoper maken.

11 B Addendum Wmo (deel 3)  T.o.v. nu willen we straks meer opdrachten lokaal wegzetten (met behoud van kwaliteit en continuïteit), t.b.v. versterking 0 de en 1 ste lijn.  En bij minder organisaties (voorkomen van afstemmingsproblemen en onnodige overhead).  Nog meer dan nu kijken we breder naar de ondersteuningsvraag en het gezin (afspraken met huisartsen, zorgverzekeraar)

12 B Addendum (deel 3)  We hebben respect voor de beperkingen van inwoners en we hebben respect voor mogelijkheden van inwoners.  Binnen de financiële kaders  We houden ons aan de wet. De visie past binnen de nieuwe Wmo, de Jeugdwet, de aanbestedingswet, de Gemeentewet, de Awb, etc.

13 C De praktijk Transitie en Transformatie -> Transitie (oud): overgangsjaar, cliënten met geldige indicatie, overeenkomsten sluiten, PSL. Aanspreekpunt: partnerschap sociaal domein -> Transformatie (nieuw): alle nieuwe cliënten, meerjarig, Brunssum, aanbesteding

14 C De praktijk  Toegang -> Iedereen met een hulpvraag krijgt een maatwerkgesprek -> Met de maatwerker en waar nodig een andere discipline -> Samen met de mantelzorger -> Centraal staat de vraag en welk doel daaraan gekoppeld wordt: wat wil de cliënt nastreven? Wanneer is hij content? -> Wat is daarvoor nodig? -> Gekantelde samen bekijken wat kan. -> Dit opnemen in een ondersteuningsplan en zonodig in 1 gezin 1 plan 1 regisseur -> Cliëntondersteuning is aanwezig en een persoonlijk plan indienen is mogelijk -> Starten met de uitvoering van het ondersteuningsplan -> Nazorgmomenten inbouwen om te kijken hoe het gaat

15 C De praktijk  Vanaf najaar starten met communicatietrajekt -Bijeenkomsten voor groepen klanten -Huisbezoeken -Informatie op papier en digitaal -Afspraken met zorgaanbieders * Najaar nadere regels  Vanaf 2015: SAMEN LEREN


Download ppt "De Wmo 2015 en Jeugdwet in Brunssum 16 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google