De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomstbestendigheid van de FGR 2000 (en enige andere onderwerpen) Dr R.H. van het Kaar Hugo Sinzheimer Instituut Plv. lid Geschillencommissie FGR.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomstbestendigheid van de FGR 2000 (en enige andere onderwerpen) Dr R.H. van het Kaar Hugo Sinzheimer Instituut Plv. lid Geschillencommissie FGR."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomstbestendigheid van de FGR 2000 (en enige andere onderwerpen) Dr R.H. van het Kaar Hugo Sinzheimer Instituut Plv. lid Geschillencommissie FGR

2 Nederlandse regelgeving rond medezeggenschap bij fusies Wet op de ondernemingsraden (advies- en beroepsrecht over het besluit zelf, niet alleen de gevolgen, volledige informatie (geen zwaarwichtig belang-clausule) SER-fusiegedragsregels CAO’s Art. 2:333k (CBM) Medezeggenschap bij overgang onderneming. (7:665a) Informatierecht bij openbare biedingen en bij juridische fusies en splitsingen Spreekrecht OR van NV’s (2:107a lid 3) (indirect) structuurregeling (2:164/274) In extreme gevallen: enquêterecht vakbonden

3 Context FGR, mede in vergelijking met Zweden WOR is (in ieder geval formeel) de sterkste medezeggenschapsregeling met betrekking tot fusies WOR vanuit medezeggenschapsoogpunt belangrijker dan EBLR/structuurwet CAO’s in Nederland bij fusies van minder belang dan de WOR Taakverdeling/volgorde tussen OR en bonden

4 Sterke punten FGR Rechtsvorm-onafhankelijk, onafhankelijk van de (juridische) fusietechniek/-vorm Informatie- en consultatierecht over alle elementen van een fusiebesluit, niet alleen de gevolgen voor de werknemers. Volledige informatie met als sluitstuk geheimhoudingsregeling Verplichting tot naleving berust bij de daadwerkelijke beslissers (art. 4 lid 8) ‘alleen of in hoofdzaak’-regel in internationale verhoudingen

5 ‘Zwakke’ punten FGR Geldt alleen voor het bedrijfsleven (tenzij in CAO toepasselijk verklaard) Problematisch bij openbare biedingen en geleidelijke aankoop van beursaandelen In sommige sectoren/bedrijven: aanwezigheid van de vakbonden. Lage organisatiegraad (vgl. Zweden). Steun vakbonden wel beduidend groter dan organisatiegraad doet vermoeden.

6 Punten waarover men van mening kan verschillen Rechtskarakter FGR (gedragscode) en (maximale) sancties (openbare berisping + persbericht) Geschillencommissie is lijdend; verschil met FGR 1975 Mate van naleving (in ieder geval geen 100%). Hoe erg is dat? Gewicht van de FGR in vergelijking met andere regelgeving in de praktijk

7 (Suggesties voor) discussieonderwerpen * Nederlandse medezeggenschap vooral wettelijke geregeld. FGR zijn de uitzondering op die regel. Internationaal is de trend: onderhandelen met een vangnet (EWC, SE/SCE etc.). Is dat de toekomst? * Geen problemen met de toekomstbestendigheid als zodanig, maar voldoen de FGR aan de doelstellingen?


Download ppt "Toekomstbestendigheid van de FGR 2000 (en enige andere onderwerpen) Dr R.H. van het Kaar Hugo Sinzheimer Instituut Plv. lid Geschillencommissie FGR."

Verwante presentaties


Ads door Google