De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 april 2016 Rotterdam "na zes dagen". de Bijbelse tijdlijn: vanaf Adam 3x 2000 jaar vanaf Adam Adam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 april 2016 Rotterdam "na zes dagen". de Bijbelse tijdlijn: vanaf Adam 3x 2000 jaar vanaf Adam Adam."— Transcript van de presentatie:

1 7 april 2016 Rotterdam "na zes dagen"

2

3 de Bijbelse tijdlijn: vanaf Adam 3x 2000 jaar vanaf Adam Adam

4 2000 de Bijbelse tijdlijn: an Adam tot geboorte Abram van Adam tot geboorte Abram 2000 jaar Adam *Abram

5 2000 *Abram †Stefanus de Bijbelse tijdlijn: an geboorte Abram tot dood Stefanus van geboorte Abram tot dood Stefanus 2000 jaar

6 2000 parousia †Stefanus de Bijbelse tijdlijn: an geboorte Abram tot dood Stefanus van geboorte Abram tot dood Stefanus 2000 jaar

7 2000300040006000 2000 van 2000 – 4000 = 4 x 500 jaar 25003500

8 2000300040006000 2000 van 2000 – 4000 = 4 x 500 jaar 2000 > geboorte Abram 25003500

9 2000300040006000 2000 van 2000 – 4000 = 4 x 500 jaar 2000 > geboorte Abram 2500 > uittocht Egypte 25003500

10 2000300040006000 2000 van 2000 – 4000 = 4 x 500 jaar 2000 > geboorte Abram 2500 > uittocht Egypte 3000 > Jeruzalem gereed 25003500

11 2000300040006000 2000 van 2000 – 4000 = 4 x 500 jaar 2000 > geboorte Abram 2500 > uittocht Egypte 3000 > Jeruzalem gereed 3500 > Jeruzalem hersteld 25003500

12 2000300040006000 2000 van 2000 – 4000 = 4 x 500 jaar 2000 > geboorte Abram 2500 > uittocht Egypte 3000 > Jeruzalem gereed 3500 > Jeruzalem hersteld 4000 > Jeruzalem verworpen 25003500

13

14 4000 6000 2000 Israël buiten spel 4000 2000 Israël speelt (nog) geen rol 1

15 4000 6000 2000 Israël centraal 4000 2000 1

16 3000 6000 Davids zoon in Jeruzalem Salomo, Davids zoon voltooid paleis in Jeruzalem Davids zoon Christus, Davids zoon in Jeruzalem vestigt zich in Jeruzalem 2

17 Adam verschijnt 4000 6000 2000 Adam verschijnt laatste Adam verschijnt 4000 2000 3

18 4000 6000 2000 Abram de natiën belofte Abram naar de natiën 4000 2000 Abram de natiën geboorte Abram onder de natiën 4

19 4000 6000 2000 Jeruzalems Jeruzalems verwerping 4000 2000 Jeruzalems Jeruzalems aanneming 5

20 4000 3000 20002500 3500 koninkrijk in Jeruzalem koninkrijk gevestigd in Jeruzalem koninkrijk in Jeruzalem koninkrijk verworpen in Jeruzalem 6

21 4000 3000 20002500 3500 einde ballingschap Egypte einde ballingschap Babel 7

22 4000 3000 20002500 3500 70 + 430 430 + 70 8

23

24  voorjaar 2016 =  Joodse jaarrekening: 5776  Bijbelse tijdrekening: 5982  verschil: 206 jaar  Joodse jaarrekening (met terugwerkende kracht) begonnen in Middeleeuwen

25

26 Matteus 16 28 Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. lett. in het Koninkrijk van-Hem >

27 Matteus 17 1 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. Luc.9:28 acht dagen En het geschiedde ongeveer acht dagen na deze woorden...  "na zes dagen" = zevende dag > de sabbat  "na acht dagen" = gerekend vanaf donderdag

28 Matteus 17 1 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. "sommigen van die hier staan"; 16:28

29 Matteus 17 1 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. de Hermon?! > 2800 meter hoog!

30 Matteus 17 2 En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. = preview van het toekomende Koninkrijk zie 2Petrus 1:16 >>>

31 2Petrus 1 16 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Gr. de PAROUSIA

32 2Petrus 1 17 Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

33 2Petrus 1 18 En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren.

34 2Petrus 1 19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat DE DAG aanbreekt en de lichtbrenger opgaat... = de zevende dag, de SABBAT!

35

36 Hebreeën 4 8 Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou Hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben.

37 Hebreeën 4 8 Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou Hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Jozua die eerst niet geloofd werd... zodat het volk niet mocht ingaan...

38 Hebreeën 4 8 Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou Hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. = God heeft een sabbatsrust belooft voor zijn volk

39 Hebreeën 4 9 Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. de beloofde rust van de Sabbat wacht nog... de zevende dag!

40

41 De visie die het meest veelvuldig naar voren wordt gebracht… is dat het Messiaanse koninkrijk duizend jaar zal duren… De wereld zal zes duizend jaar arbeiden en zwoegen; dan zal de duizendjarige Sabbatsrust aanbreken voor het volk van God in het koninkrijk van de Messias. In de Encyclopedia Britannica staat over de Talmoed te lezen:

42 Het vers ‘duizend jaar zijn in Uw ogen als de dag van gisteren” (Ps.90:4), suggereert het idee dat de tegenwoordige wereld van arbeid zal worden opgevolgd door een Sabbats-millenium, “de komende wereld”. >>> In de The Jewish Encyclopedia, (V, pag. 211):

43 <<< Deze zes millennia zijn onderverdeeld… in drie perioden: de eerste tweeduizend jaar zonder de wet, de volgende tweeduizend jaar onder de heerschappij van de wet en de laatste tweeduizend jaar als voorbereiding voor de heerschappij van de Messias, temidden van strijd en catastrofes. In de The Jewish Encyclopedia, (V, pag. 211):

44 In zoveel dagen als de wereld is gemaakt, in zoveel duizend jaar zal het worden voltooid …. Want de dag des Heren is als duizend jaar en in zes dagen is de schepping compleet gemaakt, dus is het duidelijk dat zij ook voleindigd zal worden na zesduizend jaar. Irenaeus, een leerling van Polycarpus, die op zijn beurt de apostel Johannes nog gekend heeft, schreef:

45 Let op kinderen, wat Hij bedoelde met “in zes dagen voltooide Hij”. Hij bedoelde dit: dat de Here in zesduizend jaar alle dingen tot een einde zal brengen. In 'de brief van Barnabas' (rond 200 na Chr.), lezen we:

46 In 1540 schreef Maarten Luther een werkje genaamd ‘berekeningen van de jaren van de wereld’. Dat jaar was het precies (volgens zijn berekening) het jaar 5500*. Met instemming citeert hij in zijn voorwoord ene Paul van Burgos, die schreef: De wereld zal zesduizend jaar bestaan. Twee duizend jaar in ledigheid, tweeduizend jaar voor de wet en tweeduizend jaar voor de Messias. * m.a.w. het jaar 6000 is volgens Luther 2040 AD

47

48

49 Psalm 90 4 Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is... vergl. 2Petr.3:8: dit ene mag jullie niet ontgaan...

50 Psalm 90 (...) 12 Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. d.w.z. zoals God rekent

51 Psalm 90 13 Keer weder, o HERE! Hoelang nog? en ontferm U over uw knechten. na zes dagen... na twee dagen

52 Psalm 90 14 Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid, opdat wij jubelen en ons verheugen al onze dagen. = het aanbreken van derde dag/ zevende dag


Download ppt "7 april 2016 Rotterdam "na zes dagen". de Bijbelse tijdlijn: vanaf Adam 3x 2000 jaar vanaf Adam Adam."

Verwante presentaties


Ads door Google