De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennis- en expertisecentrum de Donderberg Lecso 10 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennis- en expertisecentrum de Donderberg Lecso 10 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Kennis- en expertisecentrum de Donderberg Lecso 10 maart 2016

2 Aloysius Stichting, de Wijnberg, Mutsaersstichting en Stichting Onderwijs Midden Limburg onderkennen het belang van een integraal en afgestemd aanbod van onderwijs en zorg/behandeling en wensen hieraan een toekomstbestendige invulling te geven. Zij onderkennen de kansen en uitdagingen die de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs, Transitie Jeugdzorg en Participatiewet bieden. Lecso 10 maart 2016

3 Aloysius Stichting, de Wijnberg, Mutsaersstichting en Stichting Onderwijs Midden Limburg streven naar een gezamenlijke huisvesting voor hun onderwijs- en Zorgaanbod. Gilde Opleidingen (MBO) ondersteunt de inhoudelijke visie en wenst hieraan een actieve bijdrage te leveren. Lecso 10 maart 2016

4 Doelgroep:kinderen met een specifieke leer- en/of ontwikkelingsvraag Leeftijd:0 t/m 23 jaar Segment:onderwijs en zorg Aantal jongeren:ongeveer 690, waarvan er circa 250 gehuisvest worden in het IKC Lecso 10 maart 2016

5 Bestaande situatie: Versnipperd aanbod voor deze doelgroep, inmiddels VSO en OPDC onder een dak. Onderwijs en behandeling/zorg niet in elkaars nabijheid, inmiddels Spoorzoeker en Mutsaersstichting op een locatie. Op het kind afgestemde ontwikkeling is onvoldoende aanwezig: onderwijs, werk en samenleving. Acceptatie en integratie van alle kinderen binnen het onderwijs ongeacht hun leer- en/of ontwikkelvraag. Te weinig thuis nabij onderwijs voor kinderen met een specifieke leer- en/of ontwikkelingsvraag. Doelgericht investeren: op termijn maatschappelijk en financieel rendement. Lecso 10 maart 2016

6 Inhoudelijke synergie op 3 aspecten: 1.Gezamenlijke / gedeelde onderwijs- en zorgdoelen “naar meer continuïteit en een sluitende aanpak” 2.Wijze van onderwijs- / zorguitvoering “naar één proces rondom het kind” (één kind/één gezin één plan) 3.Beeldvorming omgeving en klimaat “naar een gebouw dat het inhoudelijk concept faciliteert” Lecso 10 maart 2016

7 1.Gezamenlijke / gedeelde onderwijs- en zorgdoelen “naar meer continuïteit en een sluitende aanpak” Versterken eenheid in regie (onderwijs-zorg) Optimaal ontwikkelingsperspectief kwetsbare doelgroep Probleem preventie / voorkomen vergroting zorgbehoefte Voorkomen en verminderen uitval / voortijdig schoolverlaten / thuiszitters Opstroom bevorderen / doorstroomperspectief binnen handbereik (onderwijs en arbeidstoeleiding) Expertise delen over doelgroep, met het reguliere onderwijs (overlap in o.a.: sociaal- emotionele problematiek, zorgvraag, stoornissen, autisme, etc.) Vergroten professionaliteit van de keten Lecso 10 maart 2016

8 2.Wijze van onderwijs- / zorguitvoering “naar één proces rondom het kind”(één kind/één gezin één plan) Eén kind/één gezin één plan Organisatie onderwijs / zorgproces rondom het kind Multidisciplinaire en integrale zorgteams (organisatieoverstijgend) Korte lijnen Schotten verdwijnen Flexibiliteit in programma en ruimte (meer kinderen / jongeren/gezinnen te helpen in dezelfde omgeving) Beantwoording hulp / zorgvraag beter te garanderen (“minder loslopende leerlingen en thuiszitters”) Lecso 10 maart 2016

9 3.Beeldvorming omgeving en klimaat “naar een gebouw dat het inhoudelijk concept faciliteert” Gezamenlijke huisvesting = kader om verbinding vorm te geven Eén integraal concept (niet iedereen hoeft alles zelf te hebben) Wisselingen in vraag / omvang flexibel op te vangen Vormgeven 4 leefsferen (onderwijs, zorg, vrijetijd en sociale media ) Niet-stigmatiserend, positief imago Uitdagend op niveau van de doelgroep Zelfde klimaat: veilig en laagdrempelig Zelfde omgeving: structuur en overzicht Lecso 10 maart 2016

10 Voordelen op gemeentelijk en regionaal niveau: Goede voorziening voor kwetsbare doelgroep(en) Nieuw, maatgericht, perspectief Betere onderwijs-zorg-arrangementen Uniek integraal concept Minder bemoeienis (korte lijnen) Minder uitval Minder overlast, meer sociale veiligheid Minder leerlingenvervoer Bevordering ‘opstroom’ Arbeidstoeleidingsmogelijkheden vergroot Verbeterde voorbereiding op maatschappij Duurzaam ruimtegebruik Lecso 10 maart 2016

11 Meerwaarde voor de omgeving: Preventieve werkzaamheden voor en kennis delen met po/vo/vmbo/mbo Synergie uit de samenwerking met CJG en Jeugdvoorzieningen waaronder peuterspeelzalen, kinderopvang en BSO Vergaderruimten voor wijkorganisaties Ontmoetings- en activiteitenruimten voor ouderen en jongeren Sociale cohesie en veiligheid Verbeteren leefbaarheid en woonklimaat Aantonen middels MKBA. Lecso 10 maart 2016

12 Leshuisgedachte: Één omgeving voor de leerling / cliënt Optimaal ingericht rond behoeften van de leerling / cliënt Geen onderscheid in ruimten / organisaties Flexibel programma (inhoud) Flexibel ruimtegebruik Een integraal team met een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid Doorgaande leer- en ontwikkellijn Consequenties: Optimale benutting van expertise en faciliteiten Compact en efficiënt ruimteprogramma Lecso 10 maart 2016

13 Haalbaarheidsonderzoek: Visiedocument en intentie-overeenkomst Ruimtelijk Programma van Eisen Technisch Programma van Eisen Schetsontwerp Investeringen en dekkingsmiddelen Rapportage BMC Installatietechnisch advies Haalbaarheidsstudie koude-/warmteopslag Globale planschade-analyse Bureaustudie planologische ontwikkeling Advies aanbestedingsprocedure Subsidiescan Planning Lecso 10 maart 2016

14

15

16

17 Knelpunten: Toezichtskader door onderwijsinspectie. Rechtmatigheid en doelmatigheid van inzet van middelen. De leerling mag alleen maar in de groep blijven waar hij staat ingeschreven. We hebben te maken met drie CAO’s ( PO, VO en Jeugdzorg). Eventuele wijziging van de werktijden/werkdagen van de medewerker. Kunnen opgestelde zorgarrangementen onderdeel uit maken van de onderwijstijd? Lecso 10 maart 2016

18 Voordelen voor de medewerker: Mogelijkheid van flexibele werktijden. Vakantiespreiding. Door als partners gezamenlijk de doelgroep te bedienen blijft de formatie in een IKC gelijk. Bij krimp van de een en groei van de ander is er bij niemand sprake van boventalligheid. Brede inzetbaarheid. Meer mogelijkheden tot professionalisering en eventueel wisselen van werkzaamheden. Door gemiddelde lagere verblijfsduur van de leerling zal competentiegevoel medewerker toenemen. Nauwere samenwerking met het regulier onderwijs. Expertise is zowel inter als extern inzetbaar. Lecso 10 maart 2016

19 Meer informatie? www.kecdedonderberg.nl www.aloysiuszuid.nl Lecso 10 maart 2016


Download ppt "Kennis- en expertisecentrum de Donderberg Lecso 10 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google