De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RTC: VAN CONCEPT NAAR CONCREET. PROGRAMMA KENNISMAKING ACHTERGRONDEN EN START SECTORPLAN MAATREGEL 1 (RTC) NADER UITGEWERKT DE RTC’S TIJDENS DE PLANPERIODE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RTC: VAN CONCEPT NAAR CONCREET. PROGRAMMA KENNISMAKING ACHTERGRONDEN EN START SECTORPLAN MAATREGEL 1 (RTC) NADER UITGEWERKT DE RTC’S TIJDENS DE PLANPERIODE."— Transcript van de presentatie:

1 RTC: VAN CONCEPT NAAR CONCREET

2 PROGRAMMA KENNISMAKING ACHTERGRONDEN EN START SECTORPLAN MAATREGEL 1 (RTC) NADER UITGEWERKT DE RTC’S TIJDENS DE PLANPERIODE RTC: VERZWARING OF BESPARING? DE TOEKOMST VRAGEN

3 DE START Voorjaar 2013: samenwerking VfPf en Arbeidsmarktplatform Contouren van een sectorplan Uitgaande van cofinanciering (50%-50%) Drie maatregelen

4 WAAROM? Krimp Leerlingendaling eerder dan uitstroom leerkrachten in pensioen Verlies jonge leerkrachten Geen instroom startende leerkrachten

5 SAMEN AAN DE SLAG VOOR HET ONDERWIJS VAN MORGEN Behoud 600 fte boventalligen, voorkomen instroom WW in krimpregio’s: Regionale Transfercentra (maatregel 1) Instrumentarium ten behoeve van maatregel 1 en 3: Landelijke mobiliteitstools (maatregel 2) Bevorderen instroom jonge leerkrachten: Jong en Oud (maatregel 3)

6 MAATREGEL 1 UITGANGSPUNTEN: -Verdergaand verlies werkgelegenheid tot 2020 m.n. in krimpregio’s -Arbeidsmarkt is regionaal bepaald -Aandacht voor migratie van werk naar werk -Essentieel: regionale samenwerking -Vrijwillig, maar niet vrijblijvend -Duurzaam: minimaal vier jaar

7 MAATREGEL 1 Hoofdlijnen: -Subsidieregeling ter ondersteuning: in geld en in advies op maat (serviceteams) -Gericht op totstandkoming infrastructuur en feitelijke begeleiding van werk naar werk -Gefaseerd; subsidie per fase -Plan voor vier jaar, sectorplan zelf is tweejarig -Behoud van minimaal 60 fte per RTC

8 SUBSIDIEREGELING RTC (1) Rekening houden met eisen SZW (bewijslast) Begripsbepalingen (1) Subsidie in euro’s en in natura (=uren serviceteam), maxima per fase (2) Subsidiabele activiteiten en kosten (3 en 4) Aanvraag en verlening subsidie (5 en 6) Administratie, controle en vaststelling( 7, 8, 9) Slotbepalingen (10)

9 SUBSIDIEREGELING RTC (2) Subsidie per fase, volgende fase als voorafgaande fase aantoonbaar is doorlopen Opschortende voorwaarde: vaststelling subsidie SZW Gronden tot weigering/vermindering subsidie (gerede twijfel) Subsidie in natura 100%, subsidie in euro 50% tot verloop opschortende voorwaarde Awb

10 SUBSIDIEREGELING RTC (3) Gemaximeerde salariskosten (arbeidsovereenkomst met addendum) gemaximeerde kosten communicatie, inrichting, ICT, databases e.d. (factuur, betaal- bewijs, bewijs prestatie, inkoopproces) Werk-naar-werktrajecten (deelnemersadministratie) Na 29 februari 2016 blijven subsidieaanvragen buiten behandeling

11 FASES Planfase: obv startverklaring Startfase: obv projectplan Aanjaagfase: obv verklaring partners centrum klaar voor uitvoering projectplan Consolidatiefase: groen licht voor de drie voorafgaande fases

12 RTC’S TIJDENS DE PLANPERIODE

13 RTC’S TIJDENS PLANPERIODE startverklaringen: 15 planfase: 13 projectplan ingediend: 10 NU: aanjaagfase: 7 aanjaagfase aangevraagd: 2 aanjaagfase nog aan te vragen: 1

14 KENGETALLEN - 1 Minimum3 Maximum25 Gemiddeld14

15 KENGETALLEN - 2 Minimum1.262 Maximum2.936 Gemiddeld (gewogen)1.893

16 KENGETALLEN - 3 totaalvervangingspool Minimum60,0949,25 Maximum216,79240,90 Gemiddeld (gewogen)128,97112,78

17 KENGETALLEN - 4 totaalvervangingspool Minimum3,903,13 Maximum13,87 Gemiddeld (gewogen)8,497,25

18 VERKLARING KOSTENVERSCHILLEN RTC nieuw of (vervolg op) bestaand Alleen vervangingspool of ook andere zaken Toerekening diverse personeelskosten Zelf doen of uitbesteden Benodigde inspanning om de samenwerking te stroomlijnen Omvang RTC

19 WAAROM STARTEN MET EEN RTC? Nummer 1: Wet werk en zekerheid Anticiperen op grijze golf Behoud werkgelegenheid – behoud kwaliteit en expertise ervaren leerkrachten Nieuwe werkgelegenheid – instroom jonge leerkrachten …

20 RANGE SAMENWERKING Van smal tot breed Smal: alleen vervangingspool Breed: ook opleidingen, loopbaanbegeleiding, P&O-netwerk, etc.

21 KOSTEN EN BATEN VAN EEN RTC

22 RAPPORTAGE RTC: VERZWARING OF BESPARING? Kernvraag: wegen de baten op tegen de lasten? uitgangspunt: basismodel indicatief onderzoek beperkingen: keuzes en aannames

23 VIER SCENARIO’S Twee modelsamenwerkingen met en zonder RTC

24 KEUZES RTC Alleen vervangingspool (Vf) vervangingspool 4% cao-lonen 2014/15 verrekeningen o.b.v. werkelijke loonkosten poolmedewerkers zoveel mogelijk langdurige vervanging overige poolmedewerkers niet betaald in zomervakantie

25 AANNAMES RTC Ziekteverzuim en overig verzuim Structuur en samenstelling salarisbouwwerk Salarisschaal/-regel vervanger = vervangene Pool: 70% LA, 30% LB Inzetbaarheid Vf-pool van 4% = 98% Inzetbaarheid overige poolmedewerkers = 75%

26 UITKOMSTEN OP HOOFDLIJNEN - 1 Samenwerking kost:Samenwerking levert op:  tijd en energie  geld (maar meestal minder dan dat het oplevert)  autonomie (feitelijk en/of gevoelsmatig)  efficiencyvoordelen  kostenvoordelen (schaalvoordelen)  kennis is breder beschikbaar  leren van elkaar, niet telkens opnieuw het wiel hoeven uitvinden  afdekken van (financiële) risico’s, risicospreiding  soepeler werkende vervangingspool

27 UITKOMSTEN OP HOOFDLIJNEN - 2 Bredere samenwerking

28 DE TOEKOMST

29 NADER ONDERZOEK? Haalbaarheidsonderzoek voor vervolg op “RTC – verzwaring of besparing?” Onderzoeksvraag: is het nu al mogelijk bij een van de operationele RTC’s te onderzoeken wat de financiële effecten zijn van deelname aan het RTC voor de verschillende schoolbesturen afzonderlijk en het RTC in totaal?

30 NADER ONDERZOEK? Haalbaarheidsonderzoek omvat: – Documentenstudie en interviews – Vaststellen van de relevante door te rekenen variabelen (RTC, schoolbesturen) – Voorbereiding rekenmodel – Vaststellen kosten en doorlooptijd uitvoering Gereed medio juni 2016 Eventueel vervolgonderzoek gereed oktober (indien haalbaar)

31 VRAGEN? OPMERKINGEN?

32 Monica van der Hoff – Israël mhoff@infinitebv.nl 06 – 20 41 49 15 Dick Mak dmak@infinitebv.nl 06 – 23 90 34 29

33

34 Ga naar www.govote.at Toets deze code in 62 88 53 Beantwoord de volgende 2 vragen: 1.Wat neemt u mee als actie voor u zelf uit de workshop? 2.En welke actie(s) vindt u dat de sociale partners moeten gaan ondernemen? 2 vragen voor u


Download ppt "RTC: VAN CONCEPT NAAR CONCREET. PROGRAMMA KENNISMAKING ACHTERGRONDEN EN START SECTORPLAN MAATREGEL 1 (RTC) NADER UITGEWERKT DE RTC’S TIJDENS DE PLANPERIODE."

Verwante presentaties


Ads door Google