De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

T ransformatie SRE. Aanleiding Regionale Agenda (voorjaar 2011): afschaffing WGR+ en overgang BDU naar provincie toenemende subregionale samenwerking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "T ransformatie SRE. Aanleiding Regionale Agenda (voorjaar 2011): afschaffing WGR+ en overgang BDU naar provincie toenemende subregionale samenwerking."— Transcript van de presentatie:

1 T ransformatie SRE

2 Aanleiding Regionale Agenda (voorjaar 2011): afschaffing WGR+ en overgang BDU naar provincie toenemende subregionale samenwerking herziening BOR-convenant bezuinigingstaakstelling gemeenten rijksopdracht om Brainport te versterken Daar komt in 2013 bij: krachtig bestuur in Brabant decentralisatie jeugdzorg, langdurige zorg en participatie op de arbeidsmarkt Plasterk: nieuw beleidskader herindelingen (100.000+ gemeenten) Conclusie: 1.Regio bepaalt eigen toekomst 2.Krachtdadige samenwerking als basis 3.Snel samenwerking vormgeven, in 2013 contouren gereed

3 Regioraad vraagt transformatie Motie Regioraad 13 december 2012: 1. Transformeer SRE tot een bestuurlijk platform voor regionale vraagstukken op het gebied van economie, infrastructuur, ruimte en investeringsfondsen. 2. Maak reeds in 2013 structureel € 500.000 vrij voor subregionale samenwerking.

4 Doel regionale samenwerking blijft overeind De Regio Eindhoven functioneert als een Daily Urban System. Eén systeem voor werken, wonen en recreatie. De 21 gemeenten werken daarom samen om de regio extern te positioneren als een natuurlijke eenheid en om regionale doelen op het gebied van economie, infrastructuur en ruimte samen te realiseren. Onze visie is: een excellente regio die zich onderscheid door creativiteit, innovatie en technologie. Onze ambitie is om als technologieregio te behoren tot de wereldtop, waarbij een sterke economie wordt gecombineerd met een excellent vestigingsmilieu. (Brainport 2020)

5 Realisatie regionale opgave Een gemeenschappelijke opgave van alle partijen: Triple helix: samenwerking tussen bedrijven, kennis-instellingen, overheid Multi-level governance: op diverse schalen actief (lokaal, subregionaal, regionaal, bovenregionaal) Uitgangspunten: Gedeelde urgentie en commitment Dynamische en flexibele structuren Mobiliseren belanghebbenden Combineren van overheidsstijl voor “algemene lijn” en stijl markt voor realisatie “Dansen tussen schalen”: bruggen bouwen, estafette  Netwerksamenwerking

6 Netwerksamenwerking betekent… Samenwerken zonder bureaucratie (geen instrumentering, geen institutionalisering) Open en flexibele allianties (elk vraagstuk, elke combinatie kan) Uitgaan van eigen kracht. Een heldere verdeling van verantwoordelijkheden. Goede wederzijdse kennisdeling en transparantie. Een open en gedurfde bestuursstijl. Openstaan voor nieuwe combinaties. Projectmatig werken. Vertrouwen tussen partners (kwaliteit van het samenwerkingsproces)

7 Verschuiving van regionaal naar subregionaal schaalniveau op een zo laag mogelijk schaalniveau – ‘subsidiariteit’ alleen samen doen wat samen moet Flexibele netwerksamenwerking tijdelijke allianties multi-level governance Permanent regionaal bestuurlijk platform schakelen en verbinden kaders en afspraken Kernlijst regionale opgaven Randvoorwaarden lef en vertrouwen dubbel ambassadeurschap Opdracht: herdefinieer regionale samenwerking

8 Uitgangspunten regionale opgaven vaststellen Op regionaal schaalniveau alleen doen wat noodzakelijk is (subsidiariteitsbeginsel). Intergemeentelijke samenwerking staat niet ter discussie. Samenwerking in de regio vraagt om een (bestuurlijk) platform, een plaats waar de gemeenten elkaar ’ontmoeten‘ vanuit het principe van coöperatie. SRE als organisatie of instituut met taken en personeel ‘heruitvinden’. Oude vorm ‘opheffen’ om van de grond af aan opnieuw te ontwerpen. Om de opgaven te bepalen, werken we ‘zero-based’.

9 Kernlijst regionale opgaven 1.Regionale Agenda 2015-2018 2.Economische strategie 3.Werklocaties 4.Arbeidsmarkt 5.Strategie ruimte en infrastructuur 6.Woningbouw 7.Regionale voorzieningen 8.Investeringsfondsen

10

11 Programmabegroting 2014 Consequenties vastgestelde lijst zijn verwerkt in concept programmabegroting 2014 en met name in de meerjarenbegroting 2014-2017. Gemeenteraden wordt zienswijze gevraagd op begroting en transformatie. Transformatie gaat niet alleen om SRE, maar om intergemeentelijke samenwerking in de regio. Begroting vaststellen in Regioraad van 26 juni.

12

13 Consequenties gemeenten / subregio Taken gaan over naar subregio en gemeenten Geen bezuiniging maar een herallocatie Binnen subregio samen heldere afspraken maken en lokaal borgen Vraagt extra rol bestuurders en ambtenaren  dubbel ambassadeursschap

14 Invulling geven aan de samenwerkingsrelaties – procesmatig en inhoudelijk (voorbeeld Veldhoven) Veld- hoven Veldhoven-Best Campusgemeenten (C4) BSGE (8) SRE (21) Brainport (regio Eindhoven) Zuidoost-Nederland (Brainport 2020)

15 Planning transformatieproces 1. Fase 1: periode tot half maart - uitgangspunten en doelen vaststellen - overeenstemming tussen colleges (conferentie 6 maart) - vastleggen van conclusies in conceptbegroting SRE 2014 (besluit DB 11 maart) 2. Fase 2: periode van april – juni - delen uitgangspunten met gemeenteraden in combinatie met toelichting begroting - uitwerking model bestuurlijk platform - opstellen transformatieplan met transferlijst voor taken - vaststellen transformatieplan door Regioraad (26 juni) 3. Fase 3: periode augustus – december - onderzoek overdracht taken naar subregio / gemeenten - opstellen portfolio 2014 en aangepaste begroting - start bestuurlijk platform nieuwe stijl - afronding transformatie door gemeenteraden (op basis portfolio)

16 Voorstel Aan het Dagelijks Bestuur van het SRE kenbaar maken dat uw raad: Instemt met de transformatie van het SRE en de daarmee samenhangende regionale thema’s. Instemt met de ontwerp-programmabegroting 2014 en de ontwikkelingsrichting van het SRE zoals weergegeven in de meerjarenraming 2015-2017. De als gevolg van de transformatie van het SRE vrijkomende middelen zal blijven besteden aan / te reserveren voor intergemeentelijke (subregionale) samenwerking.


Download ppt "T ransformatie SRE. Aanleiding Regionale Agenda (voorjaar 2011): afschaffing WGR+ en overgang BDU naar provincie toenemende subregionale samenwerking."

Verwante presentaties


Ads door Google