De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Voorbereidende Raadsvergadering Dinsdag 22 juni 2010 Linda van der Wal BRO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Voorbereidende Raadsvergadering Dinsdag 22 juni 2010 Linda van der Wal BRO."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Voorbereidende Raadsvergadering Dinsdag 22 juni 2010 Linda van der Wal BRO

2 Inhoud Aanleiding onderzoek Wat is de methodiek van de Ruimteplanner Resultaten Analyse Beleidskeuzen Vervolgtraject

3 Aanleiding Ruimtebehoefte bij ondernemers, ontbreken aan inzicht aard en omvang lokale ruimtebehoefte Ruimteplanner hulpmiddel om: –verkrijgen inzicht aard en omvang actuele en toekomstige ruimtebehoefte –juiste korte en lange termijn keuzes maken –relatie bestaand en nieuw bedrijventerrein

4 Opdracht Opdracht: in beeld brengen kwalitatieve en kwantitatieve ruimtebehoefte, vertalen in beleidskeuzes en verankeren in sectorale structuurvisie Bedrijventerreinen Opdrachtgevers: Gemeente Landerd en Kamer van Koophandel Projectgroep: gemeente, Kamer van Koophandel en ondernemers MKB Landerd Eindproduct: sectorale structuurvisie Bedrijventerreinen Sectorale structuurvisie Bedrijventerreinen is basis voor actualiseren bestemmingsplannen

5 Het vervolg onderzoek Stap 1: basisinventarisatie (gereed/afgerond) –veldinventarisatie –gesprekken bedrijven –vragenlijsten –vigerende beleidskaders Stap 2: maken van beleidskeuzen (gereed/afgerond) Stap 3: verankeren keuzes in Sectorale structuurvisie Bedrijventerreinen

6 Gedachtegang methodiek “Ruimteplanner”

7 De Ruimteplanner Rijk: top-down: hoeveelheid terreinen, zonder ruimtelijke vertaling Provincie: top-down: berekende segmentering terreinen, bottom-up ruimtelijke doorvertaling (locaties aanwijzen) Gemeente: bottom up: actuele behoefte (juiste locaties realiseren) Bedrijven met verplaatsingsbehoefte Normatief (BLM) Feitelijk (marktvraag)

8 De Ruimteplanner

9

10

11

12

13

14 TE KOOP / TE HUUR

15 De Ruimteplanner TE KOOP / TE HUUR AUTOHANDEL

16 De Ruimteplanner €

17 AUTOHANDEL €

18 De Ruimteplanner Intensiveren bouwhoogte Intensiveren grondgebruik Intensiveren functioneel gebruik

19 Intensiveren grondgebruik De Ruimteplanner Intensiveren functioneel gebruik Zakelijke/financiële dienstverlening Productie met zeer hoge toegevoegde waarde Perifere detailhandel/leisure Productie met hoge toegevoegde waarde Productie lage toegevoegde waarde/logistiek Logistiek met grootschalig ruimtegebruik Intensiveren bouwhoogte

20 De Ruimteplanner Een bestaand terrein

21 De Ruimteplanner Bedrijven die uitbreiding zoeken

22 De Ruimteplanner Door verplaatsing komt kavel vrij

23 De Ruimteplanner Verplaatsingsruimte voor andere bedrijven

24 De Ruimteplanner Verplaatsingsruimte voor andere bedrijven

25 De Ruimteplanner Essentieel: Verplaatsingsruimte voor grotere bedrijven

26 Resultaten Landerd

27 Werklocaties Landerd Louwstraat Voederheil en Roskam 3 bedrijventerreinen Louwstraat Voederheil Roskam veel verspreide werkgelegenheid op solitaire locaties en clusters versnipperd langs bebouwingsconcentraties

28 Sociaal-Economische structuur Landerd 16% werkgelegenheid is gevestigd op bedrijventerreinen 3 formele bedrijventerreinen Veel bedrijvigheid in buitengebied Voorraad: 36 hectare bruto (volledig uitgegeven) Aantal bedrijven heeft gemeente verlaten, omdat er geen ruimte beschikbaar was Weinig tot geen specifieke bedrijvigheid en clusters Drie kernen met een eigen identiteit

29 Bedrijventerreinen Bestaande bedrijventerreinen volledig uitgegeven Vestigingsplek voor lokale bedrijven Ambachtelijke en handelsgerelateerde bedrijven Intensief bebouwd en benut Activiteiten in openbare ruimte Weinig uniformiteit en consistentie in bedrijfsonroerend goed Bereikbaarheid Beperkte leegstand (frictieleegstand)

30 Ruimtebehoefte Bedrijfsruimtemarkt gemeente Landerd is lokale markt Binding lokale bedrijven aan kernen in gemeente is groot Bestaande bedrijventerreinen: weinig dynamiek bij zittende ondernemers Aantal ondernemers is al vertrokken, omdat er geen ruimte beschikbaar was Ruimtebehoefte bij ondernemers op bedrijventerreinen en kernen Actuele vraag > aanbod Aanbod in Oss, Uden en Ravenstein

31 Ruimtebehoefte Meeste actuele ruimtebehoefte in Zeeland –productiegerelateerd bedrijfsonroerend goed (1.500 - 5.000) –bedrijven op bedrijventerreinen –bedrijven in kernen –productiehal, bedrijfsunit –doorgroeiers Behoefte in Schaijk en Reek –productiegerelateerd bedrijfsonroerend goed (1.500 - 5.000) –beperkte vraag naar zelfstandige kantoorvestiging –kleinschalige vraag vanuit kernen en kernrandzones (50 - 100 m²) –productie-, bedrijfshal

32 Ruimtebehoefte Bestaande bedrijventerreinen volledig op slot Geen dynamiek Bedrijven vertrekken Kwaliteit bestaande terreinen beneden niveau Beperkt aanbod nieuw bedrijventerrein Inbreidingsmogelijkheden (tijdspad afhankelijk van markt) Actuele ruimtebehoefte > aanbod Conclusie: er is schuifruimte nodig om dynamiek op gang te brengen

33 Te maken beleidskeuzen Hoofdbeleidsdoelen Faciliteren van alle bedrijven? Beperken omvang? Duurzaam benutten bestaande terreinen? Nieuwe economische activiteiten stimuleren? Beleid voor bestaande terreinen Duurzaam blijven benutten vraagt om dynamiek? Toekomst van bestaand bedrijfsonroerend goed? Welke dingen moeten gebeuren om investeren interessant te maken voor bedrijven? Beleid voor nieuw terrein Moeten dynamiek op bestaande terreinen mogelijk maken In eigen gemeente of in buurgemeenten? In elke kern? Beleid voor solitaire locaties Welke locaties beschikbaar? Welke locaties potentiële transformatielocaties? Beleid voor nieuwe economische ontwikkelingen Welke specifieke sectoren faciliteren? Hoe starters/kleinschalige bedrijven faciliteren?

34 Gemaakte keuzes 1Gevestigde bedrijven in Landerd kunnen zich in gemeente blijven ontwikkelen (uitzondering milieucategorie 4 en 5) 2 Gemeente continueert haar beleid voor faciliteren starters 3 Bedrijven uit regio Uden-Veghel met ruimtebehoefte kunnen plek krijgen in Landerd, mits niet ten koste van Landerdse bedrijven

35 Gemaakte keuzes 4Bestaande bedrijventerreinen blijven behouden voor bedrijfsmatig gebruik, gemeente faciliteert noodzakelijke dynamiek 5 Ten aanzien van cluster bedrijvigheid: - Schutsboomstraat behouden - Burgemeester de Grootstraat op termijn transformeren - Noordhoek op termijn transformeren 6Gemeente voert regie via haar juridisch planologisch instrumentarium, indien noodzakelijk inzet actieve grondpolitiek

36 Gemaakte keuzes 7Gemeente initieert en faciliteert op korte termijn de volgende ontwikkelingen - Gefaseerde uitbreiding Voederheil - Kleinschalige uitbreiding bedrijventerrein Louwstraat - Ontwikkelen Reek-Zuid

37 Gemaakte keuzes 8 Gemeente wil bestaande bedrijvigheid in kernen zoveel mogelijk behouden. Ontwikkelmogelijkheden zijn gebonden aan randvoorwaarden 9 Gemeente wil (grote) solitaire vestigingen in buitengebied in beginsel behouden. In bebouwingsconcentraties en buitengebied meer mogelijkheden scheppen voor vestiging niet-agrarische bedrijven

38 Vervolgstappen Bestuurlijke verankering sectorale structuurvisie (eind 2010) Ontwerp bestemmingsplan Voederheil II (begin 2011) Actualiseren bestemmingsplannen bestaande bedrijventerreinen (reeds gestart)


Download ppt "Presentatie Voorbereidende Raadsvergadering Dinsdag 22 juni 2010 Linda van der Wal BRO."

Verwante presentaties


Ads door Google