De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbrengstgericht werken en jonge kinderen: hoezo? Doorlopende leerlijnen taal en rekenen (VVE/PO) Eindhoven Donderdag 29 november 2012 Inez Zijlstra (beroepskracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbrengstgericht werken en jonge kinderen: hoezo? Doorlopende leerlijnen taal en rekenen (VVE/PO) Eindhoven Donderdag 29 november 2012 Inez Zijlstra (beroepskracht."— Transcript van de presentatie:

1 Opbrengstgericht werken en jonge kinderen: hoezo? Doorlopende leerlijnen taal en rekenen (VVE/PO) Eindhoven Donderdag 29 november 2012 Inez Zijlstra (beroepskracht voorschoolse educatie Obs De Dordtse Til) Gäby van der Linde (projectleider Jonge kind, SLO)

2 Vaak gehoorde uitspraak: …. Opbrengstgericht werken moet je niet doen in voor- en vroegschool Laat ze toch lekker spelen

3 Opbrengstgericht werken: … Waar komt het vandaan? Opdracht van OCW (hoge opbrengsten) Inspectie van het Onderwijs (VVE – resultaatbepaling 2010) Referentieniveaus – Doorlopende leerlijnen  Opbrengstgericht werken verhoogt de leerprestaties! Dus het werkt!!!

4 Inspectie en OGW

5 Uitgelicht... Bij opbrengstgericht werken hoort niet alleen het meten van de resultaten maar vooral het daaruit conclusies trekken voor de inrichting van de educaties en het onderwijs. Dat geldt ook voor VVE……. …… Juist in de gewijzigde omstandigheden is opbrengstgericht werken een ‘must’ en dienen de VVE- resultaten van de kinderen uitgangspunt te zijn voor de inrichting van VVE.

6 Toetsingskader VVE Op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van: Taal; Rekenen; Motoriek; en Sociaal-emotionele ontwikkeling.

7 Opbrengstgericht werken: … ? Wat is dat eigenlijk? Formatieve evaluatie; Aansluiten bij capaciteiten: wat kinderen kunnen Doelgericht, planmatig werken èn focussen op de (leer-) opbrengsten  Dus evalueren om instructie en verwerking op kinderen aan te passen: de volgende stap in het leerproces Doel: Effectiviteit van de educatie of het onderwijs te verbeteren/ hogere opbrengsten (breed geïnterpreteerd) te bereiken

8 Kortom:.. Opbrengstgericht werken Doelgericht werken Vroegtijdig signaleren Reflecteren op eigen handelen Juiste interventies

9 De beste kansen voor elk kind! Vroegtijdig beginnen met een doorgaande lijn!

10 Opbrengstgericht werken met jonge kinderen: Vraagt om overzicht en kennis van de doelen voor aanvang groep 1 en eind groep 2; Vraagt om juiste interventies: dus leerkracht-gedrag; Vraagt om overzicht van materialen; Vraagt om overzicht van mogelijke screeningsinstrumenten; Met uiteindelijk doel: Kinderen met een goed gevoel (‘lekker in hun vel’) aan groep 3 te kunnen laten beginnen

11 Ontwikkelingsdoelen 1.Met welke inzichten, kennis en vaardigheden op bijvoorbeeld het gebied van taal, rekenen, motoriek of sociaal-emotioneel komen kleuters in groep 1 binnen? –Wat moeten kinderen dan eigenlijk al kunnen? 2.Met welke inzichten, kennis en vaardigheden op bijvoorbeeld het gebied van taal, rekenen, motoriek of sociaal-emotioneel verlaten kleuters groep 2 en gaan ze naar groep 3? –Wat moeten kinderen dan minimaal eind groep 2 kunnen? 3. Hoe begeleiden, stimuleren en ondersteunen peuterleidsters en leraren groep 1/2 de kinderen in de tussenliggende periode?

12 Ontwikkelingsdoelen bij rekenen

13 Doelen: sociaal-emotioneel

14 Taaldoelen: doorgaande lijn

15 Wat betekent dit nu? Toetsen? Alle kinderen? Hoe gaat u na wat ze kunnen als ze: –Van peuterspeelzaal naar groep 1? –Of van groep 2 naar groep 3? Hoe komen ze op het gewenste niveau van een groep? Wat is dit gewenste niveau van een groep?

16 Meten is weten! ‘Van wegen wordt een varken niet vetter’

17 Kansen grijpen of kansen creëren Vrije observaties en (diagnostische) gesprekken: Observeren, luisteren, praten, vragen stellen Doelgericht of zoekend Filmfragment: binnenkomst peuters & knutselen

18 Je bereikt meer... als je goed weet wat je wílt bereiken

19 Pilots: Startgroepen Aanleiding Doel: onderzoeken of een sterkere verbinding met de basisschool leidt tot vermindering van taalachterstanden bij peuters Landelijk: 30 pilots

20 Opzet Startgroepen Peuters Maximaal 16 kinderen per groep 2,5 uur per dagdeel (totaal 12,5 uur p/wk) Locatie peuterspeelzaal/kinderopvang Schoolleider heeft de regie Werken naar een integrale visie, integraal team Centraal staat de inhoudelijke samenwerking Aandacht voor de ouderbetrokkenheid

21 Randvoorwaarden Startgroepen Peuters Samenwerken, leren van elkaar!! Spelenderwijs leren VVE reeds geïmplementeerd Aansluiten bij SLO-doelen Opbrengstgericht werken Inhoudelijk aanbod van startgroep t/m groep 8 Meer informatie: www.startgroepen.nlwww.startgroepen.nl

22 Bijeenkomst 1 Voor- en vroeg- schoolse educatie Bijeenkomst 2 Voorschoolse educatie Bijeenkomst 2 Voor- en vroeg- schoolse educatie Bijeenkomst 2 Vroegschoolse educatie Bijeenkomst 3 Voorschoolse educatie Bijeenkomst 3 Voor- en vroeg- schoolse educatie Bijeenkomst 3 Vroegschoolse educatie Bijeenkomst 4 Voorschoolse educatie Bijeenkomst 4 Voor- en vroeg- schoolse educatie Bijeenkomst 4 Vroegschoolse educatie Bijeenkomst 5 Voorschoolse educatie Bijeenkomst 5 Voor- en vroeg- schoolse educatie Bijeenkomst 5 Vroegschoolse educatie Bijeenkomst 6 Voor- en vroeg- schoolse educatie Opbrengstgericht werken met jonge kinderen

23 VoorafIntake Bijeenkomst 1Kennismaken ‘Opbrengstgericht werken met jonge kinderen’ Ontwikkeling en leren van jonge kinderen OGW en de Rekenontwikkeling Consultatie op de werkvloer Bijeenkomst 2OGW en de Rekenontwikkeling Stap 1: Gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren Stap 2: Passende doelen formuleren Bijeenkomst 3OGW en de Rekenontwikkeling Stap 3: Aanbod en aanpak bepalen, uitvoeringsplan maken Stap 4: Plan uitvoeren, tussentijds evalueren en eventueel bijstellen Bijeenkomst 4OGW en de Taalontwikkeling Stap 1 en stap 2 Bijeenkomst 5OGW en de Taalontwikkeling Stap 3 en stap 4 Bijeenkomst 6Implementatie, borging en afstemming Opzet training

24 Cyclus van Opbrengstgericht werken (©Jonge kind/SLO)

25 Kijken naar kinderen! Filmpje: Kringen meten Puk Wat zie je allemaal gebeuren? Wat denk je aan de hand van dit fragment over de taalontwikkeling en de rekenontwikkeling? Wat doet de leidster? Wat vind je van zo’n activiteit?

26 Stap 1: Gegevens verzamelen en interpreteren Gegevens verzamelen via a.Onafhankelijke genormeerde toetsen b.Observatie instrumenten en –lijsten c.Vrije observaties en (diagnostische) gesprekken

27 Gegevensverzameling Dordtse Til

28 Toetsen

29 Wat gaan we meten? Inspectie van het Onderwijs schrijft: Het is zinnig om niet alleen afspraken te maken over de instrumenten die gebruikt worden om de resultaten van vve te meten, maar om ook aan te geven wat het gewenste niveau is van de resultaten.

30 Op kind-niveau Kind iedere 'les' een helder doel voor ogen geven: –Wat gaan we doen? –Hoe gaan we dit doen? Evalueren met de kinderen (geef feedback!)

31 Op leerkracht-niveau Wat wil ik met deze groep dit jaar bereiken? Wat moet er in ieder geval aan bod komen om dit te realiseren? Hoe speel ik hierbij in op verschillen tussen leerlingen? Welke initiatieven moet ik hiervoor nemen? Hoe organiseer ik dit in de groep?

32 Op instelling/school/bouw-niveau Wat betekent opbrengstgericht werken voor de instelling, het hele team/ voor de onderbouw? Wat betekent dit in de aansluiting met de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf?

33 Je bereikt meer... als je goed weet wat je wílt bereiken

34 Doelen – Inhouden - Leerlijnen

35 Methoden

36 Bronnenboeken

37 Materialen Spellen Ontwikkelingsmaterialen

38 Observatie, peiling en volgsystemen

39 Afsluiting Wilt u op de hoogte gehouden worden? Mail: Gäby van der Linde: g.vanderlinde@slo.nlg.vanderlinde@slo.nl Specifieke vragen? Stel gerust, wij geven u graag antwoord: Gäby van der Linde: g.vanderlinde@slo.nlg.vanderlinde@slo.nl Volg de website: http://www.slo.nl/primair/themas/jongekind/

40 Bedankt voor uw aandacht!

41 En vooral heel veel....


Download ppt "Opbrengstgericht werken en jonge kinderen: hoezo? Doorlopende leerlijnen taal en rekenen (VVE/PO) Eindhoven Donderdag 29 november 2012 Inez Zijlstra (beroepskracht."

Verwante presentaties


Ads door Google