De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2. Het werk begint.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2. Het werk begint."— Transcript van de presentatie:

1 2. Het werk begint

2 3:1 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea
3:1  In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 2 ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 3:3 Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn:

3 Woestijn MiDeBaR = een plaats zonder woorden MeDeBaR = het spreken “In die tijd trokken velen die rechtvaardig wilden leven en wilden vasthouden aan de wet naar de woestijn. Daar vestigden ze zich samen met hun kinderen, hun vrouwen en hun vee, want de toestand was ondraaglijk geworden.” 1 Makkabeeën 2:29,30

4 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woes-tijn van Judea
In die tijd trad Johannes de Doper op in de woes-tijn van Judea. Hij verkon-digde:  ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ boodschap van een koninklijke heraut ommekeer, vernieu-wing van denken koningschap binnen handbereik

5 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea
In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde:  ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Denk samen na over alle woorden en begrippen die in dit schriftgedeelte voorkomen. Wat kunnen wij er uit leren? Welke nuances vind jij belangrijk, en waarom? Bespreek samen het verband tussen Koningschap van God – nabijheid – bekering. In welke mate bevat dit alles ook een concrete boodschap voor ons (als individu / als kerk)?

6 Jesaja 40:1-11 3 Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’ 4 Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. (Mat 3:3,4)

7 Wat leren we uit het feit dat Matteüs een parallel maakt tussen het herstel na de ballingschap en de tijd van Jezus’ leven hier op aarde? Wat leert dit ons aangaande Jezus’ opdracht? Lees Jesaja 40:1-11 en ga na wat Jezus op zijn manier invulde. “De weg bereiden…” Zou dat ook tot onze taak kunnen behoren? Zo ja, in welke zin? Hoe kunnen wij dat concreet doen? Johannes en Elia… Overloop eens het leven en de boodschap van Elia (1 Koningen 17-19). Welke zijn de gelijkenissen / de verschillen?

8 “Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe,  en ze lie-ten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.” (Mat 3:5,6)

9 Wat betekent jouw doop voor jou? Spreek hierover met elkaar…
Belijden: wat lijkt je het belangrijkste: openlijk / publiekelijk of vanuit het hart? Waarom?

10 Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwa-men, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? 8 Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, 9 en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwek­ken! 10 De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. (Mat 3:7-10)

11 Hoe denk jij over ‘angst voor het oordeel’ als motivatie
Hoe denk jij over ‘angst voor het oordeel’ als motivatie? Komt dit nog voor in onze tijd? Hoe is het met jouw motivatie? Er zijn tijden geweest waar wij als kerk in onze verkondiging heel erg de nadruk legden op het oordeel. Sommigen willen daar ook naar terug… Vind je dat een goed idee? Waarom wel / niet? Hoe zou ‘wij zijn kinderen van Abraham’ vandaag kunnen klinken?

12 11 Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 12 hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.’ (Mat 3:11,12)

13 Probeer zelf eens het verschil te
Probeer zelf eens het verschil te verwoorden tussen de manier waar op Johannes en Jezus hun opdracht begrepen en uitvoerden. Wat zouden de concrete implicaties kunnen zijn voor ons? Rekening houdend met de basisbetekenis van de woorden: Wat betekent volgens jou ‘gedoopt worden met de heilige geest’ en met vuur? Bespreek het citaat van Erasmus: ‘God stuurde de Geest in de vorm van een duif, niet in de vorm van een arend of een havik.’ Vind je het zinvol? Waarom wel / niet?


Download ppt "2. Het werk begint."

Verwante presentaties


Ads door Google