De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actieprogramma Klimaat 2008. Actieprogramma Klimaat 2008 Wat is er gedaan in 2008?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actieprogramma Klimaat 2008. Actieprogramma Klimaat 2008 Wat is er gedaan in 2008?"— Transcript van de presentatie:

1 Actieprogramma Klimaat 2008

2 Actieprogramma Klimaat 2008 Wat is er gedaan in 2008?

3 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Opbouw Ambities college Actieprogramma Activiteitenlijnen Activiteiten 2008

4 Titel presentatie (wijzigen in diamodel)

5 Ambities college van GS Ambities uit collegeprogramma ‘Krachtig in Balans’ Leveren van een bijdrage aan het voorkómen van klimaatverandering door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Beschermen tegen en benutten van de gevolgen van klimaatverandering door op tijd aan te passen en op kansen in te spelen. Bevorderen van breed gevoelde verantwoordelijkheid en samenwerken met anderen.

6 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Actieprogramma Klimaat Doelen Actieprogramma CO2 uitstoot beperken Een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting bewerkstelligen

7 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Activiteitenlijnen Jaarlijkse activiteiten actieprogramma verdeeld naar activiteitenlijnen 0.Algemene programma-activiteiten 1.Klimaatneutrale organisatie 2.Doorwerking klimaat in provinciaal beleid 3.Stimuleren van innovatie 4.Stimuleren van anderen 5.Samenwerken

8 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Uitgevoerde activiteiten per lijn (2008) 0. Algemene programma-activiteiten Inrichten programmaorganisatie Communicatieplan Concretiseren van de opgave –Klimaatscan Overzicht CO2-uitstoot per sector in N-H –Klimaateffectschetsboek; Overzicht van de kwetsbaarheid van de RI in N-H

9 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Uitgevoerde activiteiten per lijn (2008) 0. Algemene programma-activiteiten (vervolg) Website Klimaat Klankbordgroep Samenwerking NH-Jong (the Bet) Continuering CO2-servicepunt Klimaat en Energie akkoord (IPO-Rijk) Klimaatafspraken met gemeenten Interne samenwerking Klimaat en Duurzame Energie

10 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Uitgevoerde activiteiten per lijn (2008) 1. Klimaatneutrale organisatie Inventarisatie interne activiteiten Op gebied van duurzaamheid en klimaat Interne klimaatweek (bij B&U) Pilot stappenplan klimaatneutrale organisatie (Senter Novem) Duurzaamheid in Plan van Eisen renovatie Houtplein Opzetten taskforce Verlichting op NH niveau

11 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Uitgevoerde activiteiten per lijn (2008) 2. Doorwerking klimaat in provinciaal beleid Klimaat in visies en plannen –Provinciaal Milieu Beleidsplan –Structuurvisie –Waterplan Toepassing EU Groenboek Ontwikkeling klimaattoets

12 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Uitgevoerde activiteiten per lijn (2008) 3. Stimuleren van innovatie Rondetafelgesprekken + werksymposium Met duurzame denkers Stimuleringsregeling Klimaat Gericht op MKB en non-profit Energy Valley PPS noordelijke provincies voor stimuleren innovatie Prijsvraag Voor innovatieve klimaatideeën

13 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Uitgevoerde activiteiten per lijn (2008) 4. Stimuleren van anderen Deelname programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (Senter Novem) Klimaatgesprekken Met Noord-Hollandse gemeenten Klimaatvriendelijke melkveehouderij “Zien is geloven”

14 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Uitgevoerde activiteiten per lijn (2008) 5. Samenwerken Deelname aan: –adaptatieprogramma ‘Ruimte en Klimaat’ –onderzoeksprogramma ‘Klimaat voor Ruimte’ –Nationaal Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat –National Sustainability Congres Urgendatour Met o.a. Al Gore NAP/Amsterdam Waterexpo

15 Titel presentatie (wijzigen in diamodel) Conclusies en aandachtspunten volgend jaar Focus Er is veel in gang gezet; De provincie heeft op allerlei manieren laten zien dat zij klimaat hoog in het vaandel heeft. Volgend jaar is meer focus belangrijk om uiteindelijk tot concrete resultaten te komen. Met name voor duurzame energie is een gebiedsgerichte aanpak gewenst. Monitoring Monitoring blijkt lastig Begin gemaakt door indicatoren te benoemen Opgave 2008: uitzoeken wat gemonitord kan worden en hoe


Download ppt "Actieprogramma Klimaat 2008. Actieprogramma Klimaat 2008 Wat is er gedaan in 2008?"

Verwante presentaties


Ads door Google