De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer Voor hogescholen en universiteiten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer Voor hogescholen en universiteiten."— Transcript van de presentatie:

1 Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer Voor hogescholen en universiteiten

2 Context Binnen het huidig wetgevend kader studenten de mogelijkheid bieden om nog voor het behalen van het bachelordiploma een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer te verwerven en dit binnen de opleiding aangeboden door de hogescholen en universiteiten.

3 Juridische kader programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap

4 Toepassing art. 7, 3° KB 21/10/98 … een getuigschrift waaruit blijkt dat de betrokkene een versnelde cursus van ten minste 128 lesuren van bedrijfsbeheer met vrucht heeft gevolgd, gespreid over ten minste drie maanden, voor zover de naleving van die normen en de conformiteit van de lessen met het programma bepaald in artikel 6 worden bevestigd door de Minister of door diens gedelegeerde

5 Voorwaarden (minimum en cumulatief)  Wat: leerprogramma art. 6 KB 21/10/98  Tijd: 128 lesuren gespreid over minstens 3 maanden  Hoe: met vrucht gevolgd  Controle: conformiteit moet bevestigd worden door de Minister of zijn gedelegeerde

6 Bewijs BBH: wat Art. 6 van het KB van 21 oktober 1998: I. Ondernemend denken en ondernemerscompetenties II. De boekhoudkundige, financiële en fiscale aspecten III. Het commercieel beheer IV. De wetgeving Verdere onderverdeling zie artikel 6

7 Bewijs BBH: tijd 128 lesuren: - definitie van lesuren is vrij in te vullen (50 of 60 minuten) maar moet objectief vastliggen - contacturen, zelfstudie, bijwonen van seminaries, e- learning … realistisch, redelijk en billijk samengesteld, door de instelling te verantwoorden en waaruit blijkt dat de student degelijk wordt begeleid - vooropgesteld door de instelling (niet vrij in te vullen door de student) - door de instelling te controleren - … Gespreid over minimum 3 maanden

8 Bewijs BBH: hoe Met vrucht gevolgd: vrij te kiezen maar objectief vastgelegd op niveau van de richting of instelling Voorbeelden: - opnemen van aanwezigheden en op basis van deelname tijdens de lessen - afleveren en beoordelen van een opdracht/taak - examen - door een combinatie van - …

9 Aflevering getuigschrift Het getuigschrift kan enkel worden uitgereikt door erkende onderwijsinstellingen waaronder hogescholen en universiteiten De uitreiker van het getuigschrift is verantwoordelijk en staat garant voor de correcte toepassing van de wet

10 Bewijs BBH: controle door de overheid bevestiging van de naleving van de normen en de conformiteit van de lessen met het programma (art. 6) door de Minister of zijn gedelegeerde

11 Bewijs BBH: controle (1) Verklaring op eer: - begin van bewijs - op niveau van de instelling - te ondertekenen door het hoofd van de instelling, zijnde de Rector of Algemeen Directeur (geen delegatiebevoegdheid)

12 Bewijs BBH: controle (2) Bijkomende controles door AO: - o.m. op basis van leerprogramma’s / leerinhoud waaruit duidelijk blijkt dat het programma van art. 6 volledig aanbod komt - voorafgaandelijk: programma voor te leggen aan AO voor aanvang

13 Bron Site www.agentschaponderondernemen.be\.... Sjabloon verklaring op eer Sjabloon getuigschrift Desbetreffende wetgeving PowerPoint Contactgegevens

14


Download ppt "Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer Voor hogescholen en universiteiten."

Verwante presentaties


Ads door Google