De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meer Kansen Met Ouders..... en de ontwikkeling van schoolspecifiek ouderbeleid 15 april 2010 Marion van de Sande en Amal Aakif Kenniscentrum Jeugd en Opvoeding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meer Kansen Met Ouders..... en de ontwikkeling van schoolspecifiek ouderbeleid 15 april 2010 Marion van de Sande en Amal Aakif Kenniscentrum Jeugd en Opvoeding."— Transcript van de presentatie:

1 Meer Kansen Met Ouders..... en de ontwikkeling van schoolspecifiek ouderbeleid 15 april 2010 Marion van de Sande en Amal Aakif Kenniscentrum Jeugd en Opvoeding De Haagse Hogeschool

2 Inleiding Kenniscirculatie gericht op beleidsontwikkeling OB multi-dimensioneel fenomeen Kenmerken van scholen en ouders De methodiek ‘Meer kansen met ouders’ –Uitgangspunten –Doelstellingen –Resultaten Ouders en het HBO

3 Ouderbeleid Ouderparticipatie: –Meedoen, mee denken en meebeslissen op school Ouderbetrokkenheid: –Ouders, leraren en kinderen op elkaar Onderwijsbetrokkenheid van ouders: –ondersteuning van schoolsucces

4 OB en schoolsucces: multidimensioneel Kenmerken van ouders: humaan, sociaal, cultureel en economische kapitaal Kenmerken van leerlingen: motivatie, ambities, concentratie, betrekken van ouders Kenmerken van scholen: samenstelling van de school, ambitieniveau, verwachtingen, betrekken van ouders en leerlingen Kenmerken van de buurt: onderwijs- en jeugdbeleid, macro-economische factoren

5 Waar gaat het om bij OB? Betrokken scholen: Communiceren met ouders, Kennen de thuissituatie van kinderen Zijn veilig fysiek en sociaal Hebben een heldere taakverdeling tussen thuis en school Betrekken ouders actief bij de school Hanteren schoolspecifiek ouderbeleid Zijn betrokkenheid op de omgeving Betrokken ouders: Spreken regelmatig met kinderen over school (hoge aspiraties en belonen van schoolprestaties) Hebben vertrouwen in eigen effectivi-teit als onderwijsondersteuner Komen af en toe op school Spreken met andere ouders over school Spreken regelmatig met leraren

6 ‘Meer Kansen Met Ouders’ Een methodiek gericht op het versterken van de betrokkenheid tussen ouders en (basis)scholen Ontwikkeld in opdracht van de gemeente Den Haag

7 Uitgangspunten MKMO Ouders en scholen zijn samen verantwoordelijk voor onderwijsloopbaan (thuis en op school) Ontwikkelingskansen van jeugdigen nemen toe als thuiswereld en schoolwereld verbonden zijn Onderwijsbetrokkenheid van ouders is wederkerig Ouders betrekken vraagt om maatwerk per school De gemeente faciliteert ouderbetrokkenheid in VVE, PO, VO, MBO (en HBO?)

8 Doelstelling en interventies MKMO Het verbeteren en versterken van samen- werking en afstemming tussen opvoeden thuis en op school, om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Door in te zetten op: –Aanstellen van een oudercoördinator –Kennis over onderwijsbetrokkenheid ouders –Vaardigheden en houding van teamleden –Ontwikkeling van schoolspecifiek ouderbeleid

9 Werkwijze MKMO Project van 2 jaar Beleidsontwikkeling: voorbereiding, onderzoeken behoeften ouders en team Vrijgestelde coördinator OB per school Procesbegeleiding, training en coaching coördinator OB Training schoolteams: opvoedingswaarden, taakverdeling school-thuis Betrekken van ouders e.a. bij het ouderbeleid Evaluatiegesprekken met directie en coördinator OB

10 Resultaten MKMO op schoolniveau Elke school zet structureel in op ouders (formatie en beleid) Ouderactiviteiten afgestemd op doelgroepen ouders (huisbezoeken, portfoliogesprekken, POP´s, sociale 10-minutengesprekken) Na 2 jaar zijn meer ouders bereikt (minimaal 30% per school meer) Vertegenwoordiging van ouders in OR en MR Behoeften aan opvoedingsondersteuning worden zichtbaar Structureel ouderbeleid ontwikkelen en uitvoeren vraagt tijdsbestek van minimaal 5 jaar

11 Haags beleid OB in cijfers 2004-heden: ontwikkeling methodiek Meer Kansen Met Ouders voor PO 60 scholen werken met MKMO 2005- heden: Ondersteuning scholen bij ontwikkeling beleid en bereik van ouders 2008-heden: OB in Voor en Vroegschoolse Educatie (2,5-4 jaar) Aansluiting VO-MBO: OB gericht op beroepsoriëntatie en -keuze 2010: Ouderbetrokkenheid in MBO en HBO?

12 Opbrengsten onderwijs HHS Hogeschoolbrede minor: verteltassen Bijdragen aan andere minoren en VSE Opdrachtgever voor afstudeerprojecten Opdrachten voor onderwijs in onderzoek van H1 studenten 2 publicaties PR op scholen, bij de gemeenten, website Internationaal

13 Ouders en het HBO Onderwijsraad Advies Ouders als partners Haagse Educatieve Agenda (HEA) Onderzoek met als vraag: –Welke vormen van ‘ouderbetrokkenheid’ kunnen een maximale bijdrage leveren aan studiesucces van studenten aan Haagse MBO- en HBO-instellingen?


Download ppt "Meer Kansen Met Ouders..... en de ontwikkeling van schoolspecifiek ouderbeleid 15 april 2010 Marion van de Sande en Amal Aakif Kenniscentrum Jeugd en Opvoeding."

Verwante presentaties


Ads door Google