De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Expertenforum beleidsplan Ruimte Georges Allaert, Tom Coppens, Griet Celen, Dirk Lauwers, Hubert Gulinck Linda Boudry, Peter Swinnen, Bart Steenwegen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Expertenforum beleidsplan Ruimte Georges Allaert, Tom Coppens, Griet Celen, Dirk Lauwers, Hubert Gulinck Linda Boudry, Peter Swinnen, Bart Steenwegen,"— Transcript van de presentatie:

1 Expertenforum beleidsplan Ruimte Georges Allaert, Tom Coppens, Griet Celen, Dirk Lauwers, Hubert Gulinck Linda Boudry, Peter Swinnen, Bart Steenwegen, Hans Bruyninckx 14 11 2013

2 Expertenforum Opgericht in februari 2012 Taak: “Kritisch advies” BRV Interdisciplinair team: academici / praktijk Twee vertegenwoordigers in Dagelijks Bestuur BRV (Georges Allaert en Tom Coppens) Parallel aan het ambtelijk forum

3 Het BRV Expertenforum

4 Activiteiten en output 20-tal vergaderingen sinds februari 2012 Advies Groenboek Participatie inhoudelijke werkgroepen (instrumentarium, mensenmaat, metropolitaan karakter, veerkracht) Presentatie partnerforum maart 2013 Advies kernnota BVR en discussiepapers

5 Publicatie in opmaak: Strategische allianties en territoriale pacten voor een duurzame ruimte Inhoud Sleutelkwesties voor het ruimtelijke beleid – Demografische transitie – Mobiliteit – Klimaat – Open ruimte – Economie Is het RSV voorbij gestreefd? Bouwstenen voor een nieuwe strategie – Transitiebenadering – Netwerkbenadering Strategische allianties en territoriale pacten Besluit

6 VAN 6 NAAR 7 MILJOEN

7 Een in hoofdzaak stedelijke groei…

8 …en een suburbaan aanbod…

9 = een nieuwe golf van suburbanisatie? Bron: VITO 2011

10 IN BEWEGING BLIJVEN

11 Een verdere spreiding…

12 Boussauw, K, 2011 Leidt tot een grotere auto- afhankelijkheid

13 Met een nadelige milieu-impact

14 ‘autoverplaatsingen nemen 77% voor hun rekening in totaal afgelegde kilometers’ ’86% van de Vlaamse huishoudens bezit minstens 1 auto’ ‘in 2009 stonden automobilisten bijna 4 miljoen uren in de file’ Meer congesitie

15 En vooral ruimtegebrek

16 KLIMAAT

17 Bron, Bomans,2012 op basis van VITO + Ccaspar Bijkomende verharding

18 leidt bij klimaatwijziging Bron: Ccaspar 2012

19 Tot meer overstromingen in de winter

20 Opwarming van steden in de zomer

21 En droogtes Bron, P Meire, 2013

22 BIO-DIVERSITEIT & BIO-PRODUCTIEVE RUIMTE

23 Verdere fragmentatie van de open ruimte

24 Tast de productiviteit aan van ecosysteemdiensten

25 met een reële economische waarde

26 RUIMTE VOOR ECONOMIE

27 Een goedkope ijzeren voorraad

28 Leidt tot verdere fragmentatie

29 Bron. Cabus, P, Allaert, G en Van Haverbeke, W., 2001 Van de economische ruimte

30 En maakt herontwikkeling financieel onhaalbaar

31 BESLUIT

32 Besluit Het Business as usual- model is niet houdbaar omwille van – verlies aan ecosysteemdiensten – congestie – Leefmilieu en gezondheid – Versnippering en fragmentatie – Klimaatadaptatie – Economische verliezen

33 Verdroging Vergrijzing Verlies van natuurwaarden Hoge gronddruk Kansen voor energieproductie Kansen voor grensoverschrijdende natuur en watersystemen Extreme druk op ruimte Versnippering Overstromingen Congestie Druk op vastgoedprijzen Kansen voor verweving Kansen voor Transit oriented development Kansen voor stedelijke landbouw Kansen voor verrassende allianties Nood aan ruimte voor bedrijven Verlies aan cultuurwaarden Versnippering Kansen voor cultuurwaarden en landschapsontwikkeling Overstromingen en watertekort Vergrijzing Potenties voor windenergie Druk op ecologische waarden Versnippering Verlies aan cultuurwaarden Verdroging Kans voor waterboeren Kansen voor waterlandschappen Intensief landbouwgebied Druk op milieu Kansen voor enegerieboeren Erosie, vervlakking landschap Kansen voor voedselproductie Economische dragers? Kansen voor energieproductie Kansen voor biodiversiteit

34 10 Breekpunten De toekomstige verstedelijking moet gestuurd worden.. …via een doordacht locatiebeleid …waarbij mobiliteits-, infrastructuur- en ruimtelijke planning terug worden geïntegreerd Gebruik (klimaat)investeringen… …om open ruimte te structureren voor ecosysteemdiensten… …met een set van nieuwe publieke en private instrumenten Schaf het principe van de ijzeren voorraad af Investeer in logistieke- en mobiliteitsnetwerken met het oog op een meer duurzame modale keuze Kijk over de grenzen En wacht niet op 2050

35 WAT BLIJFT VAN HET RSV OVEREIND?

36 Robuuste visie en concepten

37 sommige onderdelen moeten worden gemoderniseerd Allocatiemodel wonen en werken volgens hiërarchie van steden -> netwerkstedelijkheid Afbakeningen en compacte stadsbeleid Adaptatie klimaatwijziging & veerkracht Ecosysteemdienstenbenadering Bundeling van infrastructuren Subsidiariteitsinvulling …

38 de uitvoering verliep niet altijd vlot Afbakeningen stedelijke gebieden 60/40 verhouding AGNAS = > erg afhankelijk van overheidsinitiatief

39 BOUWSTENEN VOOR EEN NIEUWE AANPAK

40 Ruimtelijke transitie = systeemtransitie Ons model van ruimteconsumptie is pad- afhankelijk en institutioneel diep ingebed. Ruimtelijke veranderingen zijn structurele maatschappelijke veranderingen, die niet worden veranderd door plannen van de overheid alleen

41 Transitiebenadering Uitgangspunt: maatschappelijke uitdagingen als ‘hardnekkige’ problemen (Loorbach 2007) – complex – onderling afhankelijk – onzeker – geworteld in diepere structuren – moeilijk te sturen 22-02-2013

42 Waarom transities? Hardnekkige problemen vragen om fundamentele oplossingen – Regulier beleid (zelfs strategisch MT-beleid) biedt geen oplossing – Marktwerking alleen is niet sterk genoeg – Incrementeel institutionalisme is niet voldoende → Transities ‘Transitie’ vs. ‘duurzaamheidstransitie’ 22-02-2013 INTRAP: 'Government / Governance in Transition(s)'

43 Systeemdenken Oplossing voor hardnekkige problemen? → fundamentele systeemveranderingen nodig Sociotechnische systemen (Rotmans & Loorbach 2010) – bestaan uit: Structuur: materiële infrastructuur, technologie, instituties, economische realiteit Cultuur: dominante beelden, waarden, paradigma’s Praktijken: routines, ‘normaal’ systeemgedrag – zijn gekoppeld aan maatschappelijke functies – zijn op bepaalde vlakken disfunctioneel Fundamentele veranderingen op systeemniveau: systeeminnovatie Niet-lineariteit van veranderingen 22-02-2013 INTRAP: 'Government / Governance in Transition(s)'

44 10 BREEKPUNTEN

45 Strategische planning & transitiedenken10 Breekpunten Transitiemanagement Strategische Planning Visie op veranderbaarheid van samenleving Veranderbaar, niet stuurbaar Veranderbaar en stuurbaar Visie op veranderingsprocessen Onvoorspelbaar en niet lineair Voorspelbaar en lineair Visie op toekomst Meerdere toekomsten mogelijk Een wenselijke toekomst Instrumenten voor verandering Transitiearena’s Operationele plannen en acties Rol van visiesVisie emergent aan strategie Visie bepaalt strategie

46 “Governance van transities” Falende overheid – Complexiteit van beleidsproblemen – Verwevenheid van problemen – Interne fragmentatie en sectoralisering Pleidooi voor bredere “sturingsbenaderingen” – Van inside-out -> outside-in – Actorennetwerken rond gedeelde problematieken en oplossingen (ARA) Vitale coalities: kwaliteit van actorennetwerken – Procesleiders: Leiderschap, vertrouwen, sociale intelligentie – Actoren: bereidheid tot verandering binnen eigen organisaties – Sense of urgency – Opportuniteiten voor win-win

47 STRATEGISCHE ALLIANTIES EN TERRITORIALE PACTEN

48 Strategische allianties -Innovatief netwerk van wederzijds afhankelijke actoren -zowel uit publieke, private sector als civiele maatschappij -met strategische resources (bevoegdheden, middelen, kennis, …) -rond gedeelde sleutelkwestie -en zicht op wederzijdse winst in de toekomst -Gericht op afsprakenkader voor een duurzame verandering van het ruimtegebruik op systeemniveau -Als vitale coalitie: een samenwerkingsverband tussen de willing

49 Voorbeelden Een alliantie voor TOD in Vlaanderen (NMBS, De LIJN, bouwsector, Ruimte Vlaanderen, …) Een alliantie rond waterlandschappen (Landbouw, gezinnen, natuurontwikkeling, …) Een alliantie rond materiaallandschappen en reconversie (OVAM, VMM, Ruimte Vlaanderen…)

50 Territoriale pacten Innovatief netwerk van gebiedsgerichte wederzijds afhankelijke actoren zowel uit publieke, private sector als civiele maatschappij Met gedeelde resources ((bevoegdheden, middelen, kennis, …) rond gebiedsspecifieke problematiek Met zicht op wederzijdse winst Gericht op het realiseren van gebiedsgerichte projecten die tot systeemtransities kunnen leiden

51


Download ppt "Expertenforum beleidsplan Ruimte Georges Allaert, Tom Coppens, Griet Celen, Dirk Lauwers, Hubert Gulinck Linda Boudry, Peter Swinnen, Bart Steenwegen,"

Verwante presentaties


Ads door Google