De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informerende Raadsbijeenkomst Dinsdag 18 januari 2011 Thema: “Duurzame ontwikkelingsruimte grondgebonden melkrundveehouderij”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informerende Raadsbijeenkomst Dinsdag 18 januari 2011 Thema: “Duurzame ontwikkelingsruimte grondgebonden melkrundveehouderij”"— Transcript van de presentatie:

1 Informerende Raadsbijeenkomst Dinsdag 18 januari 2011 Thema: “Duurzame ontwikkelingsruimte grondgebonden melkrundveehouderij”

2 Welkom Maandag 21 februari 2011  Toelichting duurzaam ontwikkelingskader  Toelichting juridische verankering  Afsluiting en vragen

3 Duurzaam ontwikkelingskader Onderdeel 1) Algemene ruimtelijke en milieutechnische beoordeling:  Bouwblok op maat principe;  Noodzaak voor agrarische bedrijfsvoering;  Zorg voor ruimtelijke kwaliteit ( o.a. zorgvuldig ruimtegebruik, bodem, water, cultuurhistorie, ecologie, aardkunde, landschap, afwikkeling vervoer;  Kwaliteitsverbetering landschap (o.a. landschappelijke inpassing, toevoegen of versterken landschapselementen);  Goed woon- en leefklimaat (o.a. geur, fijnstof, geluid, en externe veiligheid) Maandag 21 februari 2011

4 Duurzaam ontwikkelingskader Maandag 21 februari 2011 Onderdeel 2) Beoordeling grondgebondenheid Grondgebonden melkrundveehouderij = melkrundveehouderij die op de huiskavel en de directe omgeving voldoende areaal grond ter beschikking heeft voor ruwvoederproductie en/of weidegang. Melkrundveehouderijbedrijven tot maximaal 200 melkkoeien en 1,5 ha bouwblok (inclusief maximaal 140 stuks bijbehorend jongvee en ruwvoeropslag) worden geacht grondgebonden te zijn.

5 Duurzaam ontwikkelingskader Maandag 21 februari 2011 Weidegang =  Onbeperkt weiden: hierbij lopen de melkkoeien gedurende 20 uur per dag in de weide met uitzondering van de tijd kort voor, tijdens en kort na het melken;  Beperkt weiden: hierbij worden de melkkoeien tussen beide melkbeurten overdag geweid gedurende één periode van circa 10 uur en blijven ze ’s nachts op stal;  Siëstabeweiding: hierbij worden de dieren na iedere melkbeurt een beperkte periode geweid, circa 10 uur per dag in de weide, opgesplitst in twee perioden.

6 Duurzaam ontwikkelingskader Maandag 21 februari 2011 Voldoende areaal grond voor ruwvoederproductie = Wanneer ca. 80 procent van de ruwvoederwinning afkomstig is van gronden die zijn gelegen binnen een straal van ca. 15 kilometer rondom de betreffende bedrijfslocatie.

7 Duurzaam ontwikkelingskader Maandag 21 februari 2011 Onderdeel 3A) Melkrundveehouderijen die willen uitbreiden tot max. 1,5 hectare en max. 200 melkkoeien zijn in beginsel grondgebonden, omdat:  BP Buitengebied 2000 doorgroei tot 1,5 Ha. nu ook al mogelijk maakt;  Op 1,5 Ha. een bedrijf met 200 melkkoeien, 140 stuks jongvee en ruwvoeropslag feitelijk past;  Besluit landbouw milieubeheer;  Gezinsbedrijf + --> Ruwvoer uit omgeving;  Weidegang is economisch aantrekkelijk;  Toevoeging extra NG-bestemmingen wordt voorkomen;

8 Duurzaam ontwikkelingskader Maandag 21 februari 2011 Onderdeel 3B) Melkrundveehouderijen die willen uitbreiden groter dan 1,5 hectare: - Maximale bouwblokoppervlakte: 3 hectare; - Maatwerk middels kwalitatief toetsingskader: Stap 1: Locatietoets Stap 2: Koppeling aan MDV

9 Stap 1: Locatietoets  Voor doorgroei geschikte gebieden  Voor doorgroei on- geschikte gebieden: - EHS - Extensiveringsgebieden - Groen Blauwe mantel - Bebouwingsconcen- traties uit BIO Maandag 21 februari 2011

10 Stap 2: Koppeling aan MDV  MDV bevordert investeringen in duurzame veehouderij;  MDV levert fiscale voordelen op;  MDV bevat criteria op gebied van: ammoniakemissie, dierenwelzijn, diergezondheid, energie, fijnstof en bedrijf & omgeving;  Jaarlijkse update;  Progressief systeem; Maandag 21 februari 2011

11 Leefomgeving Maandag 21 februari 2011  Belangrijke voorwaarde in toetsingskader is: beoordeling “Goed woon- en leefklimaat”  De aspecten die daarbij getoetst worden zijn: -Geur: Wet geurhinder en veehouderij en gemeentelijke Geurverordening, Verordening Stikstof; -Luchtkwaliteit: Wet milieubeheer; -Geluid: Wet geluidhinder en Wro; -Externe veiligheid: Wet milieubeheer;  MDV: criteria op gebied van ammoniakemissie en bedrijf & omgeving;

12 Jaarlijkse monitoring Maandag 21 februari 2011  Landbouwtelling CBS maakt mogelijk om aantal stuks rundvee (specificatie naar Melk- en Fokvee en Vlees- en Weidevee) te monitoren;  Sinds 2009;  Jaarlijkse update;  Telling = statistisch betrouwbaar;  Agrariërs wettelijk verplicht cijfers aan te leveren;

13 Innovatieve ideeën Maandag 21 februari 2011  Mate van vrijheid = beperkt door wettelijk gestelde eisen;  Proefstalstatus biedt uitkomst voor nog niet erkende stalsystemen;  Verrichten van metingen voor erkenning is noodzakelijk;

14 Juridische verankering Maandag 21 februari 2011 Toelichting door Dhr. T. Lam Advocaat Hekkelman Advocaten N.V.

15 Vragen? Maandag 21 februari 2011 “Groter mag, mits duurzaam”


Download ppt "Informerende Raadsbijeenkomst Dinsdag 18 januari 2011 Thema: “Duurzame ontwikkelingsruimte grondgebonden melkrundveehouderij”"

Verwante presentaties


Ads door Google