De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competenties voor Retailondernemers. 18:15 – 18:30 Ontvangst met broodjes 18:30 – 19:15 Inleiding en introductie van competenties van vandaag die nodig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competenties voor Retailondernemers. 18:15 – 18:30 Ontvangst met broodjes 18:30 – 19:15 Inleiding en introductie van competenties van vandaag die nodig."— Transcript van de presentatie:

1 Competenties voor Retailondernemers

2 18:15 – 18:30 Ontvangst met broodjes 18:30 – 19:15 Inleiding en introductie van competenties van vandaag die nodig zijn in de Retail 19:15 – 19:45 Presentatie: de wereld in de toekomst (Ir. Arch. Hanna de Bruin) 19:45 – 20:45 Mijn Retailbedrijf in de toekomst en wat kan ik morgen doen om hiermee aan de slag te gaan? 20:45 – 21:00 Terugkoppeling en conclusies Agenda

3 Doel van het project ‘Het project creëert een toekomstbeeld van de Retailbranche en geeft inzicht in mogelijke oplossingsrichtingen voor innovatie voor MKB- ondernemingen om het bedrijf gezond te houden. Voor het onderwijs biedt het verrijking en vernieuwing binnen het curriculum, zodat het onderwijs blijft aansluiten op het uiteindelijke beroep waarvoor de student wordt opgeleid.’ Hiervoor zijn 4 onderzoekslijnen opgezet: 1.Toekomstscenario’s 2.Veranderende klantbehoeften 3.Toepassing van big data 4.Nieuwe competenties voor Retailondernemers Ambitie: naar een kennis- en innovatielab voor retail Project ‘De toekomst van Retail’

4

5 Samenwerkingspartners

6 Wat zijn competenties? Een competentie is: een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. Kennis is alle feiten en regels die men kan aanleren, zich bewust worden en zo nodig overdragen op anderen. Vaardigheden is het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren. Houding is de aangeleerde geneigdheid om op een min of meer constante wijze te reageren op personen en situaties. Competenties

7 Educatie/ Advies Bedrijfsleven Functieprofiel Kennis,Vaardigheden,Houding Functieprofiel Kennis,Vaardigheden,Houding Curricula/Assessment Diploma/Titel Functieomschrijving Gedrag (in gesprek) Gedrag (in gesprek) Referenties Sociale media Referenties Sociale media Test Taken beschreven Competenties School Bedrijf

8 Analytisch vermogen Het vermogen om effectief problemen te onderkennen, ter zake doende gegevens te zoeken, belangrijke informatie te herkennen, oorzaken van problemen op te sporen en een realistisch oordeel in het licht van de gegeven feiten te vormen. Besluitvaardigheid en oordeelsvorming Het vermogen om actie te ondernemen en/of oordelen of standpunten uit te spreken. Contactuele vaardigheden en Mondelinge communicatie Het vermogen om binnen het kader en de doelstellingen van de functie vlotte, correcte en doelmatige contacten te onderhouden en te benutten. Met gebruikmaking van beschikbare (digitale) communicatie kanalen. Creativiteit Het vermogen om nieuwe of originele ideeën te ontwikkelen en te genereren ten behoeve van verbetering of vervanging van bestaande werkwijzen, ideeën of producten. Initiatief Het vermogen om uit eigen beweging ideeën aan te dragen en plannen te ontwikkelen. Competenties

9 Klantgerichtheid Het vermogen om de behoeften/wensen van zowel interne als externe klanten te herkennen en dienovereenkomstig te handelen. Leiderschap Het vermogen richting en sturing te geven aan een groep zodat deze werkt in richting van het doel en stelt het belang van de organisatie boven het eigen belang. Ondernemingszin Het vermogen om nieuwe kansen te zien en te benutten en mogelijkheden tot vernieuwing te zoeken. Het beschikken over de durf om risicodragende beslissingen te nemen. Organisatievermogen en plannen Het vermogen om, door efficiënt om te gaan met middelen en tijd, zaken optimaal te regelen. Prioriteiten en subdoelen stellen om de grootste effectiviteit te behalen. Aangeven van de benodigde acties, tijd en middelen om de vooropgestelde doelen te realiseren. Overtuigingskracht Het vermogen om anderen te winnen voor standpunten, opvattingen en ideeën. Competenties

10 Vertrouwen Positieve verwachtingen: gelooft dat een ander het goede doet. Geen zekerheden vragen: rekent erop dat mensen doen wat ze toezeggen. Bouwt geen zekerheden in om de ander deze toezeggingen na te laten komen. Uit handen geven: durft verantwoordelijkheid uit handen te geven. Onderhandelen In staat zijn verschillen in standpunt of inzicht naar elkaar toe te brengen. Behendig in het verkrijgen van concessies, het oplossen van conflicten en het creëren van win-win situaties. Innovatief vermogen Ontwerp van nieuwe strategieën; Buiten de gebruikelijke kaders treden en nieuwe manieren van werken voorstellen; Genereren van creatieve input. Conceptueel denken Breder of dieper inzicht krijgen in problemen of situaties door ze in een groter of abstracter kader te plaatsen. De grote lijnen van een idee in beeld hebben en houden, en de mogelijke gevolgen ervan in kaart brengen. Verantwoordelijkheid Organisatieleden voelen zich daadwerkelijk verantwoordelijk voor de resultaten van de hele organisatie en van hun eigen prestatie-indicatoren. Competenties

11 Resultaatgerichtheid Het vermogen om eigen functioneren (of van anderen) optimaal te richten op het gewenste/gevraagde resultaat, zonder daarbij op zijsporen te belanden Sensitiviteit en empathisch vermogen Is zich bewust van anderen en de omgeving evenals de eigen invloed hierop. Onderkent gevoelens en behoeften van anderen. Behendig in het verkrijgen van concessies, het oplossen van conflicten en het creëren van win-win situaties. Woorden en daden afstemmen op het gevoel van anderen. Strategische visie Het vermogen trends en situaties betreffende markten, concurrentie, klanten e.d. aan te geven, hun onderlinge samenhang te begrijpen en te voorspellen doe deze op elkaar zullen uitwerken. Commerciële vaardigheid De ondernemer is commercieel ingesteld en dat komt in vele vormen tot uitdrukking: het optimaal verzorgen van zijn winkel, het aanpassen van het assortiment indien dat nodig is, het klantgericht werken, een optimale serviceverlening, het inspelen op behoeften van klanten, het monitoren van concurrenten en het toepassen van verschillende actiemogelijkheden. Daarnaast is de ondernemer op de hoogte van marketing- en reclametechnieken. Netwerken De ondernemer zorgt voor een breed netwerk om zijn positie op de markt te versterken. Hij onderhoudt hiervoor contacten met verschillende spelers in diverse werkvelden. Competenties

12 Geef van de 20 competenties aan welke 8 competenties het belangrijks zijn voor de huidige Retail ondernemer. Benoem vervolgens 2 extra competenties, welke niet in het overzicht staan vermeld en maak hier een korte omschrijving van OPDRACHT

13 Ir. Arch. Hanna de Bruin De wereld in de toekomst

14 Mijn Retail bedrijf in de toekomst Opdracht:

15 Geef van de 20 competenties aan welke 8 competenties het belangrijks zijn voor de toekomstige Retail ondernemer. Benoem vervolgens 2 extra competenties, welke niet in het overzicht staan vermeld en maak hier een korte omschrijving van OPDRACHT

16 Wij zijn nog op zoek naar retailondernemers!


Download ppt "Competenties voor Retailondernemers. 18:15 – 18:30 Ontvangst met broodjes 18:30 – 19:15 Inleiding en introductie van competenties van vandaag die nodig."

Verwante presentaties


Ads door Google