De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duinpolderweg Technische Toelichting Gemeenteraad Noordwijkerhout Bert Grotenhuis, projectmanager Duinpolderweg 9 december 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duinpolderweg Technische Toelichting Gemeenteraad Noordwijkerhout Bert Grotenhuis, projectmanager Duinpolderweg 9 december 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Duinpolderweg Technische Toelichting Gemeenteraad Noordwijkerhout Bert Grotenhuis, projectmanager Duinpolderweg 9 december 2015

2 Inhoud Historie Wat is de Duinpolderweg? Waar staat het project? De Tussenstap Vervolg

3 Aanleiding: gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek (2006) –9.600 woningen Bollenstreek –15.000 woningen Haarlemmermeer Bereikbaarheidsstudie Grensstreek (2008), studie op basis van verzoek gemeenten om iets aan de bereikbaarheidsproblematiek in de regio te doen. 7 hoofdopgaven voor het gebied Historie Duinpolderweg

4 2008 – 2011Verkenning (verzoek gemeenten) Conclusie: er is sprake van verkeersproblemen die niet lokaal oplosbaar zijn 2012 – 2016Planfase (Plan MER) Bekijken van mogelijke oplossingen en trechteren tot één oplossing/voorkeursalternatief 2017Planuitwerking (Interprovinciaal Inpassingsplan + Besluit MER) Uitwerken van de gekozen oplossingsrichting op detailniveau Na 2018Realisatie Van initiatie tot realisatie

5 Bereikbaarheidsstudie Grensstreek

6 Wat is de Duinpolderweg? Verbinding tussen N206 en A4. Niet alleen een ontbrekend gedeelte. Een van de maatregelen uit een bereikbaarheidspakket voor de Duin- en Bollenstreek. Naast onder meer HOV verbinding Noordwijk – Schiphol en verschillende gespreide maatregelen. Is het een vraagstuk van Intensiteit/Capaciteit of Structuur van het wegennet?

7 Bereikbaarheidsstudie Grensstreek (2008) 4 bouwstenen benoemd Noordelijke bouwsteen pakt 7 opgaven best aan Dus: Oplossing/nieuwe verbinding moet worden gezocht in zoekgebied/ bouwsteen Noord

8 Analyse Duinpolderweg Huiswerkanalyse (2012) Wens Stuurgroep DPW: Naast Noordelijk Alternatief nog andere alternatieven voor het MER op basis van input van bewoners en andere betrokkenen 11 alternatieven verkeerskundig beoordeeld, 4 alternatieven waaronder NOG Beter en combinatie alternatief) geselecteerd voor MER Verkenning afgerond, start Planfase met geselecteerde alternatieven

9 2008 – 2011Verkenning (verzoek gemeenten) Conclusie: er is sprake van een verkeersprobleem 2012 – 2016Planfase (Plan MER) Bekijken van mogelijke oplossingen en trechteren tot één oplossing/voorkeursalternatief 2017Planuitwerking (Interprovinciaal Inpassingsplan + Besluit MER) Uitwerken van de gekozen oplossingsrichting op detailniveau Na 2018Realisatie Van initiatie tot realisatie

10 Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD): Door bevoegde gezagen en stuurgroep vastgesteld in 2013 Vormt vertrekpunt Planfase Benoemt doelstellingen, te onderzoeken alternatieven en de reikwijdte van de onderzoeken Op de ontwerp NRD inspraak en advies van cie. MER, advies integraal doorgevoerd in definitieve NRD Notitie Reikwijdte & Detailniveau

11 Doelstellingen van de Duinpolderweg Hoofddoelstelling: - Verbeteren oost-west structuur tussen N206 en A4 Subdoelstellingen: - De bereikbaarheid te verbeteren in de regio’s Bollenstreek en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer; - Het sluipverkeer in de oost-west relaties te verminderen; - Het verbeteren van de robuustheid van het verkeersysteem; - Het verbeteren van de oversteekbaarheid van de Ringvaart Haarlemmermeer; - Het per saldo beperken van het doorgaande verkeer in de kernen Zwaanshoek, Beinsdorp, Bennebroek, Vogelenzang, Heemstede, Hillegom en De Zilk.

12 Knelpunten

13 Varianten (5 + 1) Duinpolderweg

14 Aanleiding: Natuurbeschermingswet & Natura 2000 gebied Stikstof mogelijk gevolgen voor vergunbaarheid en ontwerpproces Dus stikstof is als onderdeel uit de Planfase uit de MER naar voren gehaald Resultaat: Variant onderzoeken, die zo zuidelijk mogelijk oostwaarts gaat om het Duingebied zoveel mogelijk te ontlasten Spoorvariant

15 zienswijze Hillegom 7 e variant

16 Waar staat het project? Tot 2012Verkenning (verzoek gemeenten) Conclusie: er is sprake van een verkeersprobleem 2012 – 2016Planfase (Plan MER) Bekijken van mogelijke oplossingen en trechteren tot één oplossing/voorkeursalternatief 2017Planuitwerking (Interprovinciaal Inpassingsplan + Besluit MER) Uitwerken van de gekozen oplossingsrichting op detailniveau Na 2018Realisatie

17 Waarom een Actualisatie? Veranderende omstandigheden leiden mogelijk tot andere inzichten/zoekgebied dan in 2008 (commissie MER) Wat houdt het in? Opnieuw berekenen van de verschillende bouwstenen met een actueel verkeersmodel (VENOM) Wat onderzoek je? Is voor de hoofdopgaven de juiste bouwsteen gekozen? NOG Beter Pakket Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek

18 De resultaten uit de Actualisatie onderschrijven de conclusies uit 2008: Oplossend vermogen Bouwsteen Noord herbevestigd Bouwsteen Noord biedt tevens meer oplossend vermogen dan de andere bouwstenen, gerelateerd aan de hoofdopgaven De bouwsteen Midden van de N207 naar de N206 ‘scoort’ nog minder dan in de eerdere studie. Geen toegevoegde waarde overige maatregelen NOG Beter Conclusie GS NH/ZH 16 december 2014 : handhaven huidige alternatieven voor MER (+ Spoorvariant) Maar: tussenstap 7 januari  geen alternatieven af laten vallen of toe voegen van/aan de MER. Resultaten Actualisatie/Doorrekening NOG

19 Waar staat het project? Tussenstap Notitie Reikwijdte & Detailniveau Actualisatie Grensstreek + NOG Beter/Vaststellen Spoorvariant MER – Onderzoeken MER Rapport + (Voorlopig) Voorkeursalternatief Sept./Dec. 2013 December 2014 Voorjaar 2016 Eind 2016 Eind 2016

20 Aanleiding: 7 januari 2015: Commissie Verkeer en Milieu (PZH) adviseert ‘Tussenstap’. 19 januari 2015: Commissie Mobiliteit en Wonen (PNH) volgt de wens PZH, en verzoekt om gezamenlijke bespreking PZH. Tot bespreking tussenstap in de Staten valt geen alternatief af van, noch wordt er een alternatief toegevoegd aan de MER. Tussenstap

21 Inhoud: Naar voren halen en concretiseren van de probleemanalyse. Aanbod tot gesprekken over cijfers en modellen met belanghebbenden wordt gestand gedaan. Bespreking van de tussenstap in Statencommissies Zuid-Holland en Noord- Holland voorzien in het voorjaar van 2016.

22 Tussenstap

23 PAS en Spoorvariant Hoofdboodschap Als eind 2016 uit de nieuwe berekeningen van de PAS blijkt dat andere alternatieven op gebied van stikstof vergunbaar zijn, zullen wij (als gedeputeerden namens de Stuurgroep) voorstellen de Spoorvariant te laten vallen. Deze variant is immers opgevoerd uit onzekerheid over de vergunbaarheid van de andere alternatieven. Helaas kunnen we deze conclusie nu nog niet trekken, door foutieve invoer van de Duinpolderweg in het rekenmodel voor de PAS.

24 Vervolg

25 Vervolg & Inspraakmogelijkheden Wat?Wanneer?Wat kunt u doen? Oplevering MER – onderzoeken en Voorlopig voorkeursalternatief Eind 2016/Begin 2017 U kunt gedurende deze periode uw zienswijze indienen Uitwerking van het voorkeursalternatief 2017 U kunt gedurende deze periode uw zienswijze indienen RealisatieNa 2018


Download ppt "Duinpolderweg Technische Toelichting Gemeenteraad Noordwijkerhout Bert Grotenhuis, projectmanager Duinpolderweg 9 december 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google