De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET JAARVERSLAG BE Heezen – Hoofdstuk 14. Onderdelen verslaggeving HAN - ILS - Ec - KPSW Het Jaarverslag - Bedrijfseconomische analyses Hoofdstuk 14 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET JAARVERSLAG BE Heezen – Hoofdstuk 14. Onderdelen verslaggeving HAN - ILS - Ec - KPSW Het Jaarverslag - Bedrijfseconomische analyses Hoofdstuk 14 2."— Transcript van de presentatie:

1 HET JAARVERSLAG BE Heezen – Hoofdstuk 14

2 Onderdelen verslaggeving HAN - ILS - Ec - KPSW Het Jaarverslag - Bedrijfseconomische analyses Hoofdstuk 14 2 © 2013 Bedrijfseconomie besturen Organisaties, Noordhoff uitgevers BV.

3 © 2013 Bedrijfseconomie besturen, Organisaties Noordhoff uitgevers BV. (Jaar)verslag en jaarrekening

4 © 2013 Bedrijfseconomie besturen, Organisaties Noordhoff uitgevers BV. Enkelvoudig en geconsolideerde jaarrekeningen

5 © 2013 Bedrijfseconomie besturen, Organisaties Noordhoff uitgevers BV.

6 Inhoud jaarverslag Accell Group HAN - ILS - Ec - KPSW Het Jaarverslag - Bedrijfseconomische analyses Hoofdstuk 14 6

7 Kapstokartikel (art. 2:362 BW): De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon.

8 Expliciete eisen in de wet: De balans met toelichting moet getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het vermogen en zijn samenstelling in activa- en passivaposten per het einde van het boekjaar weergeven (art. 2:362.2 BW) De resultatenrekening met de toelichting moet getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat van het boekjaar en zijn afleiding uit de posten van baten en lasten weergeven.

9 Regelgeving rond de jaarrekening  De Nederlandse wetgeving  BW titel 9, boek 2. art. 364 t/m 372  Ondernemerskamer, kan de Nederlandse eisen afdwingen  Raad voor de Jaarverslaggeving (RvJ) geeft niet afdwingbare richtlijnen, die wel door NIVRA worden toegepast.  EU. De afgesproken EG-richtlijnen zijn in de Nederlandse wet opgenomen.  International Financial Reporting Standards (IFRS) voor aan de beurs genoteerde ondernemingen. (International Accounting Standard Board) (47 standaarden; pagina’s). Small and medium-sized Entities (SME-IFRS) geeft in de toekomst standaarden voor niet beursgenoteerde ondernemingen HAN - ILS - Ec - KPSW 9 Het Jaarverslag - Bedrijfseconomische analyses Hoofdstuk 14

10 De uitgangspunten (principes) HAN - ILS - Ec - KPSW Het Jaarverslag - Bedrijfseconomische analyses Hoofdstuk  Voorzichtigheidsprincipe: verliezen en risico’s verwerken als ze bekend zijn (wettelijke reserves).  Realisatieprincipe: winsten mogen pas worden genomen als ze gerealiseerd zijn (de facturen zijn weg; de goederen zijn geleverd).  Toerekeningsprincipe (matching-principe): de kosten en opbrengsten worden volgens de “permanence” toegerekend en niet op basis van kasinkomsten/-uitgaven  Continuïteitsprincipe: waarderingen vinden plaats op grond van “going concern” (en niet van “liquidating concern)  Stelselmatigheidsprincipe: elk jaar moeten dezelfde regels worden toegepast, tenzij om zeer gegronde redenen.

11 Modellen HAN - ILS - Ec - KPSW Het Jaarverslag - Bedrijfseconomische analyses Hoofdstuk  Voorgeschreven door de wet  volgorde  benaming  vorm scontro (balans) verticaal (balans) functioneel (resultatenrekening) categoraal (resultatenrekening)

12 Hoofdindeling van de balans (volgens de wet) ActivaPassiva Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Eigen vermogen Aandelenvermogen Agio Wettelijke reserve Vrije reserve Voorzieningen Vlottende activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Schulden Lang Kort In het Besluit modellen jaarrekening worden vier modellen (A t/m D) voor de balans gegeven. 1.De verticale opstelling of staffelvorm (A, C) 2.De horizontale voorstelling of scrontovorm (B, D) 3.Zie :

13 Immateriele activa A.Kosten van onderzoek en ontwikkeling Kosten onderzoek niet op balans maar V/W Kosten ontwikkeling wel op balans (kans van 50% opbrengst) Kosten moeten worden toegelicht Er moet een wettelijke reserve worden gevormd ter grootte van het geactiveerde bedrag B.Gekochte concessies, en vergunningen en rechten van intellectueel eigendom (octrooi) Het moet een gekocht recht betreffen C.Kosten van goodwill die van derden is verkregen Het moet ‘gekochte’ goodwill betreffen (verkrijgingsprijs -/- Eigen vermogens vermogenswaarde) De goodwill moet worden afgeschreven gedurende de verwachte gebruiksduur, indien langer dan vijf jaar toelichting vereist

14 Balans Accell Group (x € 1.000) HAN - ILS - Ec - KPSW Het Jaarverslag - Bedrijfseconomische analyses Hoofdstuk Balans Accell Group (x € 1.000) Vaste activa Eigen vermogen immaterieel aandelenkapitaal materieel reserves financieel Vreemd vermogen lang Vlottende activa achtergestelde leningen00 voorraden voorzieningen debiteuren overig lang vreemd verm overige vorder liquide midd Vreemd vermogen kort crediteuren bankkrediet overig kort vreemd vermogen Totale vermo- gensbehoefte Totaal vermogen

15 Resultatenrekening Accell Group 2011 ( x € ) HAN - ILS - Ec - KPSW Het Jaarverslag - Bedrijfseconomische analyses Hoofdstuk Omzet Kostprijs omzet grondstoffen loonkosten afschrijvingen7.355 overige kosten Nma-boete Bedrijfsresultaat (EBIT) rentebaten/fin. opbrengsten Ondernemingsresultaat Betaalde rente5.680 Winst voor aftrek belasting Belasting3.114 Netto Winst na aftrek belasting


Download ppt "HET JAARVERSLAG BE Heezen – Hoofdstuk 14. Onderdelen verslaggeving HAN - ILS - Ec - KPSW Het Jaarverslag - Bedrijfseconomische analyses Hoofdstuk 14 2."

Verwante presentaties


Ads door Google