De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag Vereniging Hogescholen 12 december 2013 Toetsing en externe validering: 1½ jaar na ‘Vreemde ogen dwingen’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag Vereniging Hogescholen 12 december 2013 Toetsing en externe validering: 1½ jaar na ‘Vreemde ogen dwingen’"— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag Vereniging Hogescholen 12 december 2013 Toetsing en externe validering: 1½ jaar na ‘Vreemde ogen dwingen’

2 MOTIE BEERTEMA 27/3/12: Onafhankelijke borging van examens door landelijke eindtoets op kenniscomponent van kernvakken

3 -Gezamenlijk toetsen (gemeenschappelijke deel) -Gezamenlijke protocollen voor specialistische deel (Dunnewijk) -Toetsexpertise extern valideren: examinatoren certificeren/professionaliseren: BKE/SKE, register bij- & nascholing -Externen en toetsdeskundigheid in examencommissie, opleidingscommissie -Toetsbeleid formuleren in OER (wettelijk) -Toetsing in accreditatiekaders, expertise in visitatiecommissies -Onderzoek naar toetsbeleid, -kwaliteit, -ontwikkeling: ook intern brengen -Apply or explain

4 Opvallende voortgang! Hbo-veld heeft bovenmatig goed opgepakt Veel voor elkaar gekregen Zelf verantwoordelijkheid genomen Bottom-up Deuren open, peer review Toetsen opnieuw uitvinden Leden commissie hebben veel beleefd! Steven Bunt ‏ @Steven__Bunt 21sept. 2012 20.30even Bunt ‏ @Steven__Bunt Alle opleidingen fysiotherapie NL zetten vandaag samen #rapportBruijn om naar actie #kwaliteithttp://www.scienceguide.nl/201205/met-wortel- en-tak.aspx … via@ScienceguideNL #rapportBruijn #kwaliteithttp://www.scienceguide.nl/201205/met-wortel- en-tak.aspx …@ScienceguideNL Beantwoorden Retweeten Toevoegen aan favorieten

5 Uitrol adviezen Commissie VOD Besluit Algemene Vergadering Vereniging Hogescholen, najaar 2012: 4 speerpunten uit rapport: 1.Gezamenlijk toetsen: hogeschoolpilots en landelijk brede pilots 2.Invoering BKE/SKE: expertgroep adviseert 3.Invoering protocol eindwerkstukken: expertgroep adviseert 4.Kennisontwikkeling en -deling: kenniskringen/lectoraten

6 “Foto” programmalijn gezamenlijk toetsen per juni 2013 1.5 landelijk brede pilots (verloskunde (vgt!), verpleegkunde, maritiem officier, facility management, Soc. Pedag. Hulpverlening SPH) 2.15 hogeschoolpilots (min.3 HS)(kunst 3 pilots, hsao 2, hgzo 1, techniek 2, hao 1, economie 6) 3.Tientallen andere initiatieven in het grensgebied tussen extern valideren en gezamenlijk toetsen (uitwisselen leden examencommissies bijvoorbeeld)

7 De leerwegonafhankelijke instellingsoverstijgende voortgangstoets -Veel ervaring mee, veel onderzoek naar gedaan -VGT = 1v/d instrumenten in het toetsprogramma, naast essays, open vragen etc. -Ook andere sectoren (PVS, LOVS Cito, WO) -Zelf monitoring student/studie/instelling -Leerwegonafhankelijk >> leercurve, studiegedrag -Transparantie/benchmarking/concurrentie -Faciliteert profilering -Externaliseert examinering; ev. nog veld betrekken bij opstellen vragen -Geen perverse prikkels indien (mede) basis voor financiering -Economisch voordeel: veel minder werk dan bloktoetsen + geen hertentamens

8 -Internationaliseren -Corrigeert voor uitgangsniveau (andere sectoren) -Winstmaximalisering is zinvol, geen plafond (zesjescultuur), ‘rendement’ -Verhuizende leerlingen geen probleem (i.t.t. alleen begin- en eindtoets (Dijsselbloem)) -Transsectorale aansluitingen monitoren -Incentive voor matching vóór de poort (pre-univ. College) -Instellingsoverstijgend, geen ‘centrale toetsing’ maar bottom-up -Ook voor student financiële incentive? (cave 0-score) -P.m. vaardigheden! (observatie) De leerwegonafhankelijke instellingsoverstijgende voortgangstoets

9

10 Expertgroep BKE/SKE Advies eind oktober 2013 uitgebracht aan bestuur Vereniging Hogescholen Overgenomen door bestuur Op 6 december besproken in Algemene Vergadering AV heeft advies omarmd Vandaag (12 december) verzorgt cie.vz. Dominique Sluijsmans een workshop over het advies BKE/SKE

11 Expertgroep protocol Later van start gegaan dan expertgroep BKE/SKE Advies voorzien per 1 februari 2014 Vandaag (12 december) biedt Daan Andriessen c.s. tijdens een workshop alvast enig inzicht in welke ideeën er in de expertgroep spelen Discussie binnen expertgroep: is één landelijk protocol eigenlijk wel mogelijk cq de bedoeling? Discussie tussen expertgroep en commissie VOD

12 Discussiepunt protocol Uitgangspunt: gezamenlijk wat gezamenlijk kan, individueel wat individueel moet Gezamenlijk = opleidings-/instellingsoverstijgend of landelijk 1 per sector = 7?

13 Programmalijn kennisontwikkeling en –deling Lectoren/kenniskringen zijn a.d. slag (Sluijsmans, Andriessen, Joosten, …) Om kennis te delen, moet er eerst kennis zijn De hogeschool- en landelijk brede pilots zijn nog maar net gestart In februari 2014 organiseert Vereniging Hogescholen een eerste netwerkbijeenkomst Wel al veel kennis bij 10VDL, vandaag (12 december) kunnen we daar veel van leren 10VDL ook betrokken bij netwerkbijeenkomst

14 Tentamenbank Bank nuttig voor onderzoek en voor TBC bij meten % oude vragen Is nog niet ‘gezamenlijk toetsen’, dus zelfde toets, leerwegonfhankelijk, voortgang, bottom-up Nieuwe vragen bijv. 1x/jaar ophalen, rel. weinig werk door veel docenten en leerwegonafh. (zie berekening in advies) Max. % oude vragen afspreken, afh. v. stabiliteit domein, bij voorkeur 0 Oude vraag corrumpeert toetsdoel/reduceert toetskwaliteit door: – vragen verouderen; voor gebruik steeds controle/update noodzakelijk docent/ex.cie./tbc decentraal en centraal – wisselende toegang, onrechtvaardig, vraag meet iets anders dan competenties – te herkennen zonder kennis/begrip, ook grote aantallen (geheugendeskundige Prof. Wagenaar)

15 Examencommissies (workshop Liesbeth Zijlstra c.s.) Liep al (o.a. Wet Kwaliteitsborging), maar “VOD zet er toch zijn stempel op”, rolvastheid, expertise Want: is eigenlijk ‘5e speerpunt’ Vreemde ogen dwingen Expertise, rol: BKE/SKE, training loopt (auspiciën Vereniging) Positie bij gezamenlijk toetsen: individueel vs gezamenlijk Vier programmagroepen à 45 leden examencommissies al getraind, 5 e volgt Vereniging ontwikkelt netwerk leden examencommissies

16 Waar staan we over vijf jaar? Alle opleidingen hebben op een of andere manier kwaliteit examinering extern geborgd Politiek is tevreden en ziet af van uitvoering Motie Beertema VOD ook van toepassing verklaard op WO, MBO?

17 maar… Laat het nu niet uit handen nemen Niet te vroeg juichen Politiek kijkt kritisch mee Motie Beertema is en blijft aangenomen

18


Download ppt "Studiedag Vereniging Hogescholen 12 december 2013 Toetsing en externe validering: 1½ jaar na ‘Vreemde ogen dwingen’"

Verwante presentaties


Ads door Google