De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Voederheil II Gemeente Landerd Voorbereidende Vergadering van de gemeenteraad 6 december 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestemmingsplan Bedrijventerrein Voederheil II Gemeente Landerd Voorbereidende Vergadering van de gemeenteraad 6 december 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Voederheil II Gemeente Landerd Voorbereidende Vergadering van de gemeenteraad 6 december 2011

2 Opzet presentatie -Voorgeschiedenis en aanleiding -Uitgangspunten -Ruimtelijke visie -Verkavelingsplan -Beeldkwaliteit -Wat is een bestemmingsplan? -Toelichting op het plan -Vervolg/procedure

3 Voorgeschiedenis en aanleiding -2005: uitgifte laatste bedrijfskavels -2006: vaststelling Structuurplan Voederheil: basis voor opstellen bestemmingsplan -2010: toepassing methodiek ‘Ruimteplanner’: behoefte 5,5 ha netto bedrijventerrein + 1 ha extra reservering (komende 10 jaar) -24 maart 2011: vaststelling raad informatienotitie Voederheil II met uitgangspunten en randvoorwaarden voor de verdere uitwerking -30 juni 2011: Regionaal Ruimtelijk Overleg Werken (RRO) akkoord met ontwikkeling 7 ha (= inclusief Voederheil 18)

4 Uitgangspunten -Richtinggevend stedenbouwkundig model vormt basis

5 Uitgangspunten -Fasering (alleen fase 1 wordt in bestemmingsplan opgenomen): start aan noordzijde, mede op verzoek van ondernemers Fase 1 Fase 2

6 Uitgangspunten -lokale bedrijven in milieucategorie 2 en 3 -gevarieerd aanbod aan bedrijfskavels: minimaal 1.000 m 2 en maximaal 5.000 m 2 -geen bedrijfswoningen en zelfstandige kantoren -rekening houden met bedrijven Voederheil I die willen uitbreiden -zuinig ruimtegebruik en duurzaam bouwen -tweeledige ontsluiting van het plangebied -parkeren op eigen terrein -groene overgang naar het buitengebied (onder andere behoud historische eikenlaan) + groen in de straatprofielen -waterberging oplossen binnen groenstructuur plangebied

7 Ruimtelijke visie

8 Verkavelingsplan

9 Beeldkwaliteit

10

11 Wat is een bestemmingsplan? Doel bestemmingsplan: Een juridische regeling opstellen voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied. -bestaat uit toelichting, regels en een verbeelding -regels en verbeelding zijn juridisch bindend voor burger én overheid -toelatingsplanologie

12 Wat is een bestemmingsplan? Toelatingsplanologie: -Een bestemmingsplan regelt wat er maximaal gebouwd mag worden. -Een bestemmingsplan dwingt niet af wat gebouwd moet worden.

13 Wat is een bestemmingsplan? Een bestemmingsplan regelt: -het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied. Een bestemmingsplan regelt bijvoorbeeld niet: -verkeersmaatregelen in een gebied (bijvoorbeeld het al of niet toepassen van verkeersdrempels). -de soort van beplanting. -materiaalgebruik / inrichting van de openbare ruimte. -materialisering / detaillering van bebouwing.

14 Toelichting op het plan Plangebied bestemmingsplan

15 Toelichting op het plan Bestemmingen en aanduidingen

16 Toelichting op het plan Bedrijf -bedrijven conform de Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 2, 3.1 en 3.2) -kantoren en showrooms behorende bij en ondergeschikt aan bedrijven -productiegebonden detailhandel (maximaal 200 m 2 per perceel) -bedrijfswoning t.p.v. aanduiding -parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen

17 Toelichting op het plan Bedrijf -percelen tussen 1.000 m 2 en 5.000 m 2 -alleen bouwen binnen bouwvlak -hoogte bebouwing tussen 4 en 8 m -afstand tot zijdelingse en achterste perceelsgrens: 3 m -bebouwingspercentage: minimaal 40-50%, maximaal 70-80% -buitenopslag achter achtergevellijn -parkeren op eigen terrein: achter voorgevellijn

18 Toelichting op het plan Groen -groenvoorzieningen -plantsoenen en groenstroken -water en waterhuishoudkundige voorzieningen -bruggen en duikers -rijwiel- en voetpaden -in- en uitritten -voorzieningen van beeldende kunst -voorzieningen van algemeen nut

19 Toelichting op het plan Verkeer -gebiedsontsluitingswegen, buurt- wegen, perceelsontsluitingswegen, rijwiel- en voetpaden en daarmee verband houdende voorzieningen -afvalcontainers -groenvoorzieningen -waterhuishoudkundige voorzieningen -bruggen en duikers -voorzieningen van beeldende kunst -voorzieningen van algemeen nut

20 Toelichting op het plan Agrarisch -agrarisch gebruik -water en waterhuishoudkundige doeleinden -extensief recreatief medegebruik -doeleinden van openbaar nut -erfbeplanting -geen gebouwen toegestaan

21 Toelichting op het plan Wonen -woningen, al dan niet in combinatie met niet-publieksgerichte aan huis gebonden beroeps- of bedrijfs- activiteiten en/of mantelzorg -recreatieve voorzieningen in de vorm van een bed & breakfast -water en waterhuishoudkundige voorzieningen -bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen en erven

22 Toelichting op het plan Regels

23 Toelichting op het plan Toelichting - Inleiding - Beschrijving bestaande situatie - Planbeschrijving en beeldkwaliteit - Vertaling uitgangspunten - Beleidskader - Milieuhygiënische en planologische verantwoording - Juridische planopzet - Haalbaarheid - Bronnen

24 Toelichting op het plan Onderzoeken - Milieuzonering - Onderzoek geurhinder - Akoestisch onderzoek - Waterparagraaf - Archeologisch onderzoek (vooralsnog archeologische dubbelbestemming) - Quickscan flora en fauna

25 Vervolg/procedure - 6 december: behandeling ontwerpbestemmingsplan in Voorbereidende Vergadering van de gemeenteraad -januari/februari 2012: ontwerpbestemmingsplan ter visie -januari 2012: informatieavond voor ondernemers (+ mkb) -mei 2012: vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad


Download ppt "Bestemmingsplan Bedrijventerrein Voederheil II Gemeente Landerd Voorbereidende Vergadering van de gemeenteraad 6 december 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google