De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17-3-2015 Inkoopgids ZG 2016. Algemene wijzigingen: De genoemde data zijn aangepast van 2015 naar 2016 In de gids wordt op een aantal plekken meer gerefereerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17-3-2015 Inkoopgids ZG 2016. Algemene wijzigingen: De genoemde data zijn aangepast van 2015 naar 2016 In de gids wordt op een aantal plekken meer gerefereerd."— Transcript van de presentatie:

1 17-3-2015 Inkoopgids ZG 2016

2 Algemene wijzigingen: De genoemde data zijn aangepast van 2015 naar 2016 In de gids wordt op een aantal plekken meer gerefereerd naar de door verzekeraars gewenste eindsituatie en minder aan de initiële overhevelingsproblematiek per 1-1-2015. Verder is er op een aantal punten nog geen formele besluitvorming. Deze elementen zijn benoemd waarbij een voorbehoud gemaakt voor het aanpassen van de gids op deze elementen als de besluitvorming hier aanleiding toe geeft. Update: toegevoegd uitsluiting Orthocommunicatieve behandeling bij autisme voor Zvw 2016

3 Aanspraak: Aanspraak zoals geformuleerd door ZINL blijft staan. Eindverantwoordelijkheid ZG blijft staan. SIAC heeft samen FENAC en de NVLF de grenzen tussen verschillende zorgvormen verder afgebakend. o Deze afbakening zou bevestigd moeten worden door ZINL o Deze afbakening kan overgenomen worden in de inkoopgids en eventueel de polis. Toegang ZG aangescherpt obv bijlage 7 inkoopgids ZG 2015 (verwijzing)

4 Inkoopkader 2016 Inkoop AWBZ aanbieders in representatie, nieuwe aanbieders individueel. =>ligt 19 maart voor in BCZ Update: - Inkoop is door BCZ geaccordeerd - Toestemming ACM is nog niet verleend! Voorstel is om publicatie aan te houden tot 1 mei 2015 om zekerheid te verkrijgen. Dit voorstel ligt formeel voor in de commissie tweede lijn van 2 april. Afronden inkoop voor 1 november (uiterlijk 19 november) Aanmelding aanbieder bij verzekeraar uiterlijk 1 september Inkoop op basis van nadere uitwerking AWBZ prestaties. Generiek MBI als beheersinstrument vanuit de overheid

5 Inkoopkader 2016 Max kader voor inkoop bestaande aanbieders: o inkoopafspraken 2015 + 1% (= groeiruimte VWS in BKZ ZG 2016) o De groeiruimte van 1% zoals opgenomen in het budgettaire kader 2015 zal door zorgverzekeraars worden gereserveerd voor de financiering van niet gecontracteerde zorg. o VWS is gevraagd te bevestigen dat het BKZ 2016 172,71 mln. zal bedragen o Vraagpunt blijft wat de impact van de tariefaanpassing in het NZa traject zal zijn op het kader. Opbrengstverrekening conform systematiek 2015

6 Prestaties NZa 2016 Door de NZa zijn nog de volgende zaken benoemd voor 2016. Het uitbreiden van registratie- en/of declaratieverplichtingen; o Is nog niet concreet door de NZa ingevuld vanwege discussie over het eindmodel. Herijking van het tarief op basis van het kostprijsonderzoek; o Blijkt in de praktijk lastig te zijn aangezien hier ook de praktijkvariatie om de hoek komt kijken. Eenheid van taal en heldere definities. o Is nog niet concreet door de NZa ingevuld Grondslag van het tarief en declarabele eenheid; Zie volgende sheet

7 Prestaties 2016 De volgende elementen zullen waarschijnlijk toegevoegd worden aan de prestatiestructuur: - Een knip in prestaties voor individuele behandelingen en groepsbehandelingen. - Een knip in prestaties geleverd op de poli en prestaties geleverd thuis (inclusief toeslag voor reiskosten waarmee zelfstandige uittoeslag komt te vervallen) Hiermee zouden we naar zo’n negental prestaties kunnen groeien: Visueel poli individueel, Visueel poli groepsbehandeling, Visueel extramuraal individueel Auditief poli individueel, Auditief poli groepsbehandeling, Auditief extramuraal individueel TOS poli individueel, TOS poli groepsbehandeling, TOS extramuraal individueel Update: Eerstvolgende technisch overleg over de prestaties 2016 is door de NZa op maandag 4 mei gepland

8 Kwaliteitskader WatWanneer gereedHoe toepasbaar 1. Aanspraak ZGGereed april 2015 Toetsbaar via materiële controle Nadere uitwerking: Op te nemen in inkoopgids ZG 2016, de polis 2016 en de beleidsregel van de NZa. - Verwijsprocedure - Toegangscriteria - Afbakening tov audiologie en logopedie - Eindverantwoordelijkheid 2. Beschrijving cliëntprofielen + behandelprofielen + activiteiten registratie Beschrijvingen gereed 1 juli 2015. De uitkomsten van de registratie worden in overleg met de 1e representerende zorgverzekeraar periodiek aangeleverd ten behoeve van het toezicht op de geleverde zorg Uitwerken methodieken en interventies. Basis voor ontwikkeling toekomstige productstructuur. Start registratie 1 januari 2016 (of zo veel eerder als mogelijk) 3. Monitoren behandelresultaten (prestatie-indicatoren) Gereed april 2015Uitkomsten worden medio 2017 beschikbaar gesteld aan verzekeraars Opstellen minimale set aan meetintstrumenten per domein (taal/communicatie en psychosociaal) in behandelmonitor Start registratie 1 januari 2016 (of zo veel eerder als mogelijk) 4. DeskundigheidseisenGereed april 2015Aanbieder stuurt invulling deskundigheid eisen mee met inkoopofferte Beschrijving deskundigheidsesen en kwaliteitseisen op het niveau van de ZG- instelling en een multidicliplinair ZG- behandelteam. 5. Kwaliteitstindicatoren ZG aanbiederGereed april 2015Aanbieder stuurt invulling certificering mee met inkoopofferte ISO-certificering 6. Cliënt ervaringsonderzoekGereed april 2015Uitkomsten cliënt ervaringsonderzoek worden gedeeld met de verzekeraars en gepubliceerd op de eigen website en de website kies beter.

9 spoorboekje 2015 In het BO van 10 maart het besluit nemen dat de bekostiging en financiering in 2016 gebaseerd zal blijven op huidig model (inclusief representatie) SIAC en VIVIS werken voor 1 april 2015 een kwaliteitskader ZG uit dat door verzekeraars gehanteerd kan worden bij de inkoop 2016. SIAC en VIVIS werken voor 1 juli 2015 de zorgpaden ZG uit.  beslisboom obv patiëntkenmerken + beschrijving van de te leveren zorg.  de zorgpaden dienen voor 1 juli afgerond te worden zodat: a. Verzekeraars deze kunnen meenemen in de inkoopgesprekken. b. aanbieders voldoende tijd hebben om vanaf 1-1-2016 aan de slag te gaan met (de registratie van) de zorgpaden

10 spoorboekje 2016 1-1-2016 start registratie beslisboom en zorgpaden door alle ZG aanbieders De NZa analyseert voor 1 maart 2016 of een overstap per 1-1-2017 naar een bekostigingsmodel op basis van de oude parameters en een financieringsmodel op basis van de nieuwe integrale producten mogelijk is. => beoordeeld zal moeten worden of de producten voldoen aan de door de NZa gestelde eisen aan de productstructuur. VWS en verzekeraars analyseren voor 1 maart 2016 of een overstap naar individuele inkoop door verzekeraars per 1-1-2017 mogelijk is. => om een dergelijke stap te kunnen maken dient er informatie verstrekt te worden richting de individuele verzekeraars over de productie voor eigen verzekerden in zowel oude budgetparameters als in nieuwe producten. => vastgelegd dient te worden wie verantwoordelijk is voor het tijdig aanleveren van deze informatie richting de verzekeraars (NZa of de individuele zorgaanbieder?)

11 spoorboekje 2017 De NZa analyseert voor 1 maart 2017 op basis van data verzameld in 2016 of de ontwikkelde integrale producten ZG de kosten en inhoud op een juiste manier beschrijven en of inkoop en financiering van ZG per 1-1-2018 mogelijk is op basis van deze producten. 2018 Invoering eindmodel: Onderbouwde invoering productstructuur per 1-1-2018 voor de inkoop en financiering van de ZG door de individuele zorgverzekeraar. Stap zetten van “ontwikkeling” naar “doorontwikkeling”.


Download ppt "17-3-2015 Inkoopgids ZG 2016. Algemene wijzigingen: De genoemde data zijn aangepast van 2015 naar 2016 In de gids wordt op een aantal plekken meer gerefereerd."

Verwante presentaties


Ads door Google