De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conferentie Regionaal Netwerk Eemland Mr drs Harry Nijkamp, 06-10-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conferentie Regionaal Netwerk Eemland Mr drs Harry Nijkamp, 06-10-2011."— Transcript van de presentatie:

1 Conferentie Regionaal Netwerk Eemland Mr drs Harry Nijkamp, 06-10-2011

2 Inhoud presentatie Wat gaat er veranderen? Landelijk stappenplan richting 1-8-2013 Situatie Eemland Experiment Beschikking Te maken keuzes en scenario’s 2

3 3 Tijdpad samenwerkingsverbanden 1 augustus 2012 wetsvoorstel in staatsblad 1 november 2012 bestuurlijke inrichting is klaar Rechtspersoon swv is opgericht 1 maart 2013 zorgplan gereed 1 augustus 2013 start bekostiging swv/ Start Zorgplicht schoolbesturen

4 Tijdpad samenwerkingsverbanden 1 augustus 2015 Overheveling ab-middelen naar swv (eerst 55% bezuiniging) Opting-out: ab-middelen per 1-8-2013 naar swv 1 augustus 2015 Start verevening zorgbudgetten (normatief zorgbudget op basis aantal leerlingen) Zorgbudget voor lichte en zware zorg PO: Lichte zorg:WSNS+ Zware zorg: so-bekostiging + lgf VO: lichte zorg: regionaal zorgbudget + rebound Zware zorg: vso-bekostiging + lgf 4

5 Samenstelling verbanden SWV PO: Schoolbesturen bao + sbo Schoolbesturen so cluster 3/4 SWV VO: Schoolbesturen vo Schoolbesturen vso cluster 3/4 5

6 Samenwerkingsverbanden vanaf 1-8-2013 Einde bekostiging huidig samenwerkingsverband/REC Opting in voor (v)so Wel leerlingen, geen vestiging in gebied Opting-out (ab-middelen per 1-8-2013 overhevelen naar samenwerkingsverband) Budgetbekostiging (V)SO en LWOO/pro (teldatum 1-10-2011) Lwoo/pro blijft buiten samenwerkingsverband SWV bepaalt toelaatbaarheid (v)so -Geen cvi-verplichting meer Zorgplicht schoolbestuur (zorgt voor passend aanbod) 6

7 Bestuurlijk stappenplan Gefaseerde aanpak: Orientatiefase okt/nov 2011 Voorbereidingsfase nov/maart Besluitfase I april Uitwerkingsfase april/mei Besluitfase II juni/juli Inrichtingsfase sept/okt 2012 1 november 2012 swv opgericht 7

8 Stappenplan Orientatiefase okt/nov Opbrengst: afspraken over het proces: Wie doet wat? Wie regisseert? Wanneer is wat af? (mijlpalen) Welke onderwerpen? Wat eerst, wat laatst? Principe: Vorm volgt inhoud 8

9 Stappenplan Voorbereidingsfase nov/maart Opbrengst: Hoofdlijnennotitie over: -visie/te bereiken doelen -Inrichting zorgstructuur -Verdeling zorgmiddelen -Toelaatbaarheid vso -Bestuurlijke inrichting (rechtspersoon) -Financien -personeel 9

10 Voorbereidingsfase nov/maart Bestuurlijke inrichting PO Nieuwe rechtspersoon:stichting/vereniging/cooperatie Scheiden bestuur en toezicht Organisatiestructuur Besluitvorming/geschillen Federatie-plus? Kamermodel? VO Wijzigen bestaande rechtspersoon of nieuwe rechtspersoon Nieuwe taakstelling Nieuwe deelnemers Centrale dienst/OPDC? 10

11 Stappenplan Besluitfase I april 2012 Hoofdlijnennotitie naar schoolbesturen Voorleggen aan medezeggenschap (advies) (wijzigen/aangaan duurzame samenwerking) Organisatiestructuur SWV (evt benoeming coordinator/directeur nieuw SWV) Uitwerkingsfase (april/mei 2012) -Uitwerkingsdocumenten (statuten vereniging/stichting/cooperatie) -Reglementen -Organisatiestructuur (..fte coordinatie) -Inrichting zorgstructuur -Transitie-aspecten 11

12 Stappenplan Besluitfase II (juni/juli 2012) Voorleggen aan schoolbesturen Advies aan medezeggenschapsorganen Inrichtingsfase (sept/okt 2012) -Samenstelling bestuur/directie -Notaristraject -Bestuur in oprichting Per 1 november 2012 is samenwerkingsverband een feit. 12

13 Transitieaspecten PO: -ontbinden huidige rechtspersoon -reserves -indicatiestelling tot 1-8-2013? -federatieplus? VO: -centrale dienst -OPDC -afrekenen met kassierschool 13

14 Situatie Regionaal Netwerk Eemland Samenstelling: Vo-verband + 3 po-verbanden + Rec 4 + Rec 3 (Reactys) Subsidiebeschikking: Bundeling zorgmiddelen (wsns, vo-zorg, lgf) Budgetbekostiging cluster 3+ 4 (1-10-2008) 1 loket voor exta zorgtoewijzing Verplichte indicatiestelling (v)so vervalt (geen cvi) Looptijd: 1-1-2009 tot 1-1-2014 (mogelijkheid verlenging) 14

15 Vergelijking Eemland beschikking en wet passend onderwijs Budgetbekostiging wordt landelijk (wel andere peildatum 1-10-2011) Geen verplichte indicatiestelling Bundeling zorgmiddelen PO +VO kan niet meer (geen bovensectorale inzet middelen meer) Regio-indeling niet 100% dekkend (Eemnes) 3 huidige SWV PO (Kompas, NIS, pc Eemland) wordt 1 SWV PO Situatie Kompas 15

16 Keuzes voor Eemland Hoofdkeuze: Kiezen voor inzakken in nieuwe wetgeving passend onderwijs of voortzetten huidige samenwerking? PO en VO verband apart? Wat is bewezen meerwaarde? Wat wilt u behouden in passend onderwijs? 16

17 Scenario’s voor Eemland Scenario I 1 SWV voor po,vo en (v)so Bundeling lichte en zware zorg bovensectoraal 1 loket zorgtoewijzing Scenario II 1 swv voor PO/SO en 1 swv voor vo/vso Conform wettelijke systematiek Bundeling zorgmiddelen per sector IV 17

18 Scenario’s voor Eemland Scenario III SWV PO en SWV VO + convenant PO/VO Afspreken wat gemeenschappelijk wordt Gedaan, voor welke doelgroep (bv plaatsing (v)so, inzet ab etc. Scenario IV Voortzetten of wijzigen experiment (opnieuw 5 jaar) 3 swv po + 1 swv vo blijft bestaan of anders 18

19 Afsluiting Vorm volgt inhoud! Wat wilt u behouden? Kan dit binnen nieuwe wettelijke kaders worden gerealiseerd? Zo ja, hoe in te vullen? Zo nee, welke wensen hebben wij dan? 19

20 CPS Onderwijsontwikkeling en advies Plotterweg 30 3821 BB Amersfoort Postbus 1592 3800 BN Amersfoort T [033] 453 43 43 F [033] 453 43 53 E cps@cps.nl www.cps.nl


Download ppt "Conferentie Regionaal Netwerk Eemland Mr drs Harry Nijkamp, 06-10-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google