De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landinrichting Saasveld Gammelke Waterproblematiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landinrichting Saasveld Gammelke Waterproblematiek."— Transcript van de presentatie:

1 Landinrichting Saasveld Gammelke Waterproblematiek

2 Inleiding Algemene inleiding Saasveld Gammelke Stand van zaken februari 2012 Bestemmingsplannen beken Beekontwerpen: uitgangspunten, vrees agrariërs, kaders van ontwerp Waterbeheerplan 2010-2015 Uitzondering: ontwerp Gammelkerbeek Beheerperiode Samenvatting

3 Landinrichting Saasveld Gammelke Aanleiding Slechte verkaveling landbouwpercelen; Geen/beperkte uitbreidingsmogelijkheden intensieve bedrijven Verdroging natuurgebieden Vervaging Twents kleinschalig landschap; doorsneden door beken; Verstedelijking Hengelo

4 Landinrichting Saasveld Gammelke Vaststelling landinrichtingsplan door GS in 1998; Actualisatie door GS in 2008; Wettelijke herverkaveling 2600 ha op basis van Landinrichtingswet (2007: WILG); Vrijwillige kavelruil 170 ha

5 Landinrichting Saasveld Gammelke Belangrijk: met de vaststelling van het landinrichtingsplan in 1998 en de actualisatie ervan in 2008 (door GS) werden de tracés van de beken en wegen “vrijgemaakt”; Oftewel: de weg- en beektracés staan niet meer ter discussie

6 Landinrichting Saasveld Gammelke Stand van zaken februari 2012: Ruilplan (met toedelingen) is in 2011 vastgesteld door GS; 40 beroepschriften; BTG (Besluit Tijdelijk Gebruik) is op 1-2-2012 ingegaan: kavelovergang van de niet ter discussie staande toedelingen. Hét moment! Na uitspraken rechtbank: kavelovergang / gebruiksovergang overige toedelingen; Eigendomsoverdracht na aktepassering.

7 Landinrichting Saasveld Gammelke Stand van zaken februari 2012: Bestemmingsplan Gammelkerbeek Oost vastgesteld 5 bestemmingsplannen in procedure (Gammelkerbeek West, EHS Elementen, Saasvelderbeek, Lemselerbeek, Flexibiliteitsbepalingen); beoogde vaststelling raad maart 2012; Bestemmingsplan Deurningerbeek later dit jaar in procedure.

8 Bestemmingsplannen beken Systematiek conform bestemmingsplan Buitengebied 2010 Oftewel: dezelfde bestemmingen (Bos/Natuur, Agrarisch 1 etc), dezelfde omschrijvingen, dezelfde mogelijkheden per bestemming

9 Ontwerpen van beken Uitgangspunten landinrichting: Waarborg goede waterhuishouding landbouw; Meer natuurlijk functionerende beek, vrij optrekbaar voor vis; Maximale waterberging; Hogere grondwaterstanden in/bij natuurgebieden tbv natuurdoelen

10 Ontwerpen van beken Vrees LTO / Agrariërs: Nieuwe beekontwerpen leiden tot verhoging grondwaterstand agrarische percelen c.q. verslechterde afvoer water

11 Ontwerpen van beken Kaders van ontwerp: Beekherstelprojecten binnen grenzen landinrichtingsplan; Beekherstelprojecten geen negatieve effecten op landbouwkundige afwatering aanliggende landbouwpercelen; Monitoring door waterschap (evt. maatregelen als ophoging, drainage, afwaardering) Landbouwkundige afwatering op basis van normen Waterbeheerplan 2010-2015 (GS, plicht)

12 Waterbeheerplan 2010-2015 Normering op basis van GGOR- systematiek (Gewenst Gewogen Grond- en Oppervlaktewater Regime) Oftewel: geen ontwerp op basis van harde drooglegging maar ontwerp op basis van normering (kans op natschade, droogschade, opbrengstdepressie etc.)

13 Gehanteerde normering

14 Uitzondering in Saasveld Gammelke Ontwerp Gammelkerbeek: eerste beekontwerp; nog op basis van het oude Waterbeheerplan. Harde drooglegging landbouwkundige percelen: min 80 cm (na inrichting Gammelkerbeek en bijbehorende detailontwatering), tenzij nu ook al < 80 cm; in dat geval minimaal gelijkwaardig

15 Beheerperiode Indien na de feitelijke herinrichting van de beken de situatie toch anders blijkt dan vooraf berekend: Protocol (= handelswijze met werkafspraken) vastgesteld: hierin zijn verantwoordelijke instanties benoemd die voor, tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden zijn belast met het waterbeheer, het onderhoud en de klachtafhandeling.

16 Samenvattend Tracés beken niet ter discussie Bestemmingsplannen beken conform systematiek bestemmingsplan Buitengebied 2010 Uitgangspunten beekontwerp: geen verslechtering landbouwkundige afwatering Indien toch anders blijkt: maatregelen (ophoging, drainage, afwaardering) Voor beheerperiode (= periode na landinrichting): protocol met verantwoordelijke aanspreekpunten voor waterbeheer, onderhoud en klachtafhandeling


Download ppt "Landinrichting Saasveld Gammelke Waterproblematiek."

Verwante presentaties


Ads door Google