De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Stand van zaken Netwerk GGZ regio N-W-Vl maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Stand van zaken Netwerk GGZ regio N-W-Vl maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Stand van zaken Netwerk GGZ regio N-W-Vl maart 2016

2 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Wat brengt 2016-2017?

3 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Grote lijnen 2 e projectfase Art. 107 Wat weten we zeker? Herschikking van West-Vlaamse landschap van 4 naar 3 of 2 netwerken tegen ten laatste eind 2017 Additionele werkingsmiddelen vallen weg vanaf juli 2016 Wat dient nog verder uitgeklaard te worden? Minimumnorm mobiele teams (8 VTE per 100.000 inwoners of hoger?) Timing verder uitrol mobiele teams over hele (!) grondgebied (waarschijnlijk tegen einde legislatuur) Wat met de overige functies? Complex verhaal, gezien functie 1, 3 en 5 Vlaamse materie (geworden) zijn

4 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Verdere uitrol mobiele teams: concrete cijfers Subregio Brugge-Houtland-Oostkust Minimum van 24,9 VTE voor 311.451 inwoners Subregio Oostende-Veurne Minimum van 10,2 VTE voor 127.271 inwoners in regio Oostende Minimum van 4,9 VTE voor 60.808 inwoners in regio Veurne MAAR in de huidige mobiele teams hanteren we norm van 14,2 VTE per 100.000 inwoners OFTEWEL minimaal 19 VTE extra investeren in de mobiele teams (bovenop de 21 VTE uit de vorige afbouwfase) => vertaald in beddenafbouw: 48 T-bedden (of combi met A-bedden) (aan 30 T-bedden hangen 12 VTE vast) (aan 30 A-bedden hangen 16 VTE vast)

5 Residentiële capaciteit anno 2016 in regio N-W-Vl Aa (d)a (n)Tt (d)t (n)TgSp AZ Sint-Lucas (Brugge) 308 AZ Sint-Jan (Brugge) 8018 PTC Rustenburg (Brugge) 72 PZ OLV (Brugge) 1352467750106020 PC S-A (Beernem) (uitgezonderd IB-bedden, afdeling forensische & afdeling dubbeldiagnose (beperking) 9820116724154 AZ Sint-Jan (Oostende) 3010 AZ Damiaan (Oostende) 555 AZ Zeno (Knokke) 30 AZ S-A (Veurne)

6 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Kinder- en Jongerencircuit (art.11) Provinciaal netwerk WINGG Officieel van start gegaan in september 2015 na goedkeuring dossier Gefaseerde aanpak om inhoudelijke modules uit te werken –Module crisiszorg –Module langdurige zorg –Intersectorale consult & liaison ((o.a. specifiek aanbod m.b.t. ADHD)  Work in progress! Meer info?  www.wing.be www.wing.be  Contacteer netwerkcoördinator cedric.kemseke@wingg.becedric.kemseke@wingg.be  Algemene website: www.psy0-18.bewww.psy0-18.be

7 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Wat met ouderen (65+)? Stand van zaken: KCE (federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg) is momenteel studie aan het uitvoeren Verwachting:  Specifieke ouderdomsproblematiek zoals o.a. dementie  Apart netwerk (nog op te starten)  ‘Klassieke’ psychiatrische problematiek bij 65plussers => Opgenomen door bestaand volwassenennetwerk (Art.107)

8 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen

9 Waar is het netwerk vandaag de dag mee bezig?

10 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen ORGANOGRAM Netwerk GGZ regio N-W-Vl Functie 1 Subregionaal netwerk Stuur- groep Medisch College Functie 2AFunctie 2BFunctie3 Functie 4Functie 5 Werkgroep Verknoping Kernteam Ervaringsdeskundigen Kernteam Familie Bureau

11 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Functie 1A: Sensibiliseren van algemene bevolking Gerealiseerd in 2015: 64 acties i.k.v. Week van Geestelijke Gezondheid (5-10 oktober ’15) gerealiseerd door 45 netwerkpartners n.a.v. inspiratiegids i.s.m. Logo Brugge-Oostende To do in 2016: Te Gek?!-voorstelling georganiseerd door netwerkpartners Provinciale campagne onder het motto ‘horen zien én praten’

12 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Functie 1B: Vroegdetectie en vroeginterventie Wat doet het Psychiatrisch Expertiseteam (PET)?

13 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Psychiatrisch expertiseteam (PET)  a, Ondersteuning van eerstelijn in omgaan met personen met vermoeden van psychische kwetsbaarheid ovia telefonisch advies omtrent casussen ovia kortdurende outreachende begeleiding i.k.v. vraagverkenning (max. 6 maanden) oVia toeleiding naar gespecialiseerde zorg (patiëntentafel) of via opbouw van netwerk rond cliënt (netwerktafel)  b, Deskundigheidsbevordering eerstelijn door vormingsaanbod oVormingsaanbod is terug te vinden op website www.netwerkggzregionw-vl.be www.netwerkggzregionw-vl.be

14 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Functie 1B: Vroegdetectie en vroeginterventie Gerealiseerd in 2015: 1559 aanmeldingen in 2014 (95% unieke cliënten) –10% telefonisch consult volstond –16% doorverwijzing na telefonisch consult –43% toeleiding naar ambulante therapie –22% inzetten op netwerkopbouw Reflectieforum georganiseerd om tot meer afstemming te komen tussen 1elijnsactoren en GGZ-actoren die in thuiscontext werken To do in 2016: Opstart werkgroep Functie 1 om vroegdetectie en vroeginterventie te stimuleren Vormingsaanbod uitbreiden i.s.m. andere netwerkpartners

15 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Functie 2: ‘officiële’ mobiele teams Mobiel Crisisteam (12.15 VTE) & Mobiel Behandelteam (18.15VTE) actief in regio Brugge-Beernem- Torhout = gemeentes Beernem, Brugge, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke

16 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Functie 2: opstart kleinschalige mobiele teams in regio Oostende- Veurne Kleinschalig Mobiel Team Oostende (+-2,6 VTE) (sedert november 2015) Kleinschalig Mobiel Team Veurne (+-1,85 VTE) (sedert november 2015)

17 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Functie 2: Mobiele teams Werkwijze Mobiel Crisisteam Voor personen met acute psychiatrische problemen (16-65j) Kortdurende zorg aan huis (max. 4 tot 6 weken) Intensieve zorg (dagelijkse huisbezoeken bij start begeleiding) Zie filmpje https://www.youtube.com/watch?v=BPxwdzucFvk Werkwijze Mobiel Behandelteam Voor personen met chronische psychiatrische problemen (18-65j) Langdurende zorg aan huis Frequentie huisbezoeken varieert naargelang nood Zie filmpje https://www.youtube.com/watch?v=-I3POAmExdI

18 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Functie 2: cijfergegevens MCT Gemiddeld 31 aanmeldingen per maand Huisarts als meest frequente verwijzer (43%) Vnl. affectieve en aanpassingsstoornissen +- 50% met historiek binnen de GGZ Gemiddelde duur begeleiding: 27 dagen Doelstelling vnl. opnamevoorkomend: slechts 17.9% ging na MCT-begeleiding toch in opname

19 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Functie 2: cijfergegevens MBT Caseload van +-310 cliënten Uitstroom: 120 begeleidingen beëindigd sedert opstart (28% van totaal) Diagnose: –35% psychotische stoornis –24% stemmingsstoornis –22% persoonlijkheidsstoornis –16% middelengebruik MTO & MTW MTO heeft tot nu toe caseload van +-40 begeleidingen (opm: exclusie van middelengebruik als primaire stoornis) MTW heeft tot nu toe caseload van +-30 begeleidingen

20 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Functie 3: Arbeid Gerealiseerd in 2015: Arbeidscoach actief in regio Brugge, Oostende én Veurne Onderzoeksproject in regio Oostende omtrent sociale economie met aandacht voor de doelgroep van personen met een psychische kwetsbaarheid Projecten rond PR, sensibilisering werkgevers & arbeidsoriëntering (gefinancierd vanuit Impulsfonds Provincie) To do in 2016: Inventarisering bestaand aanbod binnen functie 3 Visieontwikkeling over toekomst van functie 3

21 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Functie 3: Vrije tijd & ontmoeting Gerealiseerd in 2015: Website met activiteitenkalender www.actievelink.be www.actievelink.be Verdere uitbouw ontmoetingshuis “De ONT- moeting” To do in 2016: Inventarisering bestaand aanbod binnen functie 3 Visieontwikkeling over toekomst van functie 3

22 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Functie 3: Focus op herstel Gerealiseerd in 2015: Netwerk organiseerde 2 SRH-basisopleidingen (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) voor diverse netwerkpartners To do in 2016: Netwerk organiseert SRH-coachopleiding Netwerk organiseert studievoormiddag ter inspiratie (herstelacademie, ROPI, SRH, …)

23 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Functie 4: Residentiële zorg Gerealiseerd in 2015: Inventaris crisiszorg Bespreking inzet residentiële partners in functie 2 To do in 2016: Bespreken verdere beddenafbouw, mits bewaken complementariteit van regionaal residentieel zorgaanbod Voorstellen ontwikkelen m.b.t. intensifiëring van zorg Afstemming binnen huidig crisiszorg-netwerk & uitdenken model voor de toekomst Inventaris verslavingszorg & implementeren zorgpad Alcohol

24 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Functie 5: wonen Gerealiseerd in 2015: Meer onderlinge afstemming tussen IBW’s, o.a. betere communicatie omtrent open plaatsen (zie website) Commissie versnelde toewijzing voor sociale woonst in Oostende & Brugge Project ‘Wonen-Welzijn’ (nauwe samenwerking tussen 1elijn & GGZ) Goedkeuring project ‘Brugwonen’ als vorm van BW+ en PVT- To do in 2016: Implementatie van 12 plaatsen Brugwonen Verder inzetten op flexibilisering binnen het continuüm van Mobiel Behandelteam, over Beschut Wonen tot PVT Verder inzetten op samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen

25 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Verknoping: functieoverstijgend Gerealiseerd in 2015: Implementatie knelpuntoverleg => Vastgelopen casussen worden besproken met alle betrokken partners Implementatie referentiepersoon => Kleinschalig experiment binnen het Mobiel Behandelteam To do in 2016: Bemoeizorg Bed-op-recept Continuïteit van zorg

26 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Kernteam Ervaringsdeskundigen Gerealiseerd in 2015: Eerste opleiding tot ervaringsdeskundige in hogeschool VIVES Groep ‘Levensverhaal’ Coördinatie van getuigenissen door ervaringsdeskundigen To do in 2016: Project ‘Pop-up Xpert’ waarbij 5 ervaringsdeskundigen trekkersrol opnemen Organisatie patiëntenforum om bredere achterban te betrekken (22 april 2016) Organisatie pop-up dag (26 augustus 2016) Opstart cliëntenwerking in regio Veurne i.s.m.Uilenspiegel Beleidsparticipatie: deelname ervaringsdeskundige aan netwerkstuurgroep en diverse werkgroepen Meer info? Contacteer ervaringsdeskundigen@netwerkggzregionw-vl.be

27 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Kernteam Familie Gerealiseerd in 2015: Organisatie familieforum gericht op familieleden en naastbetrokkenen Lobbywerk bij enkele GGZ-organisaties om familieperspectief hoger op beleidsagenda te krijgen Visieontwikkeling omtrent doelstellingen kernteam familie To do in 2016: Organisatie familieforum (najaar 2016) gericht op hulpverleners omtrent good practices inzake binnenbrengen familieperspectief binnen de GGZ Meer info? Contacteer familie@netwerkggzregionw-vl.be

28 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Hoe op de hoogte blijven van de evoluties binnen ‘artikel 107’? Website www.netwerkggzregionw-vl.be Tweemaandelijkse nieuwsbrief => inschrijven door mail te sturen naar info@netwerkggzregionw-vl.be info@netwerkggzregionw-vl.be Jaarlijks netwerkevent –Netwerkdag op vrijdag 12 december 2014 te Jabbeke ahv ‘Open Space’-methodiek –Netwerkmarkt op vrijdag 11 december 2015 te Oostende Contact met netwerkcoördinator –Elise.pattyn@netwerkggzregionw-vl.beElise.pattyn@netwerkggzregionw-vl.be –0471/47.01.01


Download ppt "Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Stand van zaken Netwerk GGZ regio N-W-Vl maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google