De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie oprichten beheerstichting Sport Alblasserdam Projectleider Tonia Ruybroek 09 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie oprichten beheerstichting Sport Alblasserdam Projectleider Tonia Ruybroek 09 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Transitie oprichten beheerstichting Sport Alblasserdam Projectleider Tonia Ruybroek 09 april 2013

2 Geschiedenis: Collegeprogramma 2010-2014: onderzoek naar het meest wenselijke organisatie- en beheermodel van de sportaccommodaties Februari 2011: uitkomst van onderzoek (Synarchis) gepresenteerd aan raad; lokale beheerstichting sport November 2011: besluit bouw 2521 door raad en verdere verkenning beheerstichting sport Mei 2012: college ingestemd met projectplan voor verwezenlijking beheerstichting sport Afstemming gemeenteraad o.a.: BIO 9 oktober 2013 en raadsmemo december

3 Doelstelling project (besluit college 15 mei 2012): ‘ In 2013 wordt het beheer en de exploitatie van het gymnastieklokaal Weverstraat en het sportcentrum Blokweer extern verzelfstandigd in de vorm van een lokale beheersstichting sport’.

4 Stand van zaken projectplan FaseringResultaatGereed 1.InitiatiefProjectopdrachtJa, mei 2012 2. Verkenning  Inrichten gemeentelijke projectorganisatie (taken,rollen en bevoegdheden extern – intern)  Draagvlaksessie sportverenigingen  Kennis geven OR en GO verzelfstandigingsproces  Startsessie personeel Ja, mei 2012-augustus 2012 3. Ontwerp  Communicatieplan  Ontwikkeling bedrijfsplan huidige situatie en toekomstig (inclusief visie schoolzwemmen)  CAO vergelijking, inventarisatie functiebeschrijvingen  Pensioenmogelijkheden  Opstellen sociaal plan  Subsidievoorwaarden stichting en gemeente (inhoud en financiën)  Huur- en exploitatievoorwaarden stichting Ja In proces Ja In proces Ja 4. Voorbereiding  Bestuursleden werven, stichting oprichten en statuten opstellen  Voorgenomen besluit college reorganisatieplan  Adviesaanvraag OR Ja Verwachting 1-07-13 In proces

5 Communicatieplan Is afgestemd met nieuwbouw zwembad Elementen voor communicatie naar ‘buiten’ en voor eigen medewerkers Motieven verzelfstandiging: - Keuze voor het concept 2521 (uitvoering geven aan beleid, ondernemerschap, samenwerking (sport)verenigingen, innovatie en verbinding tussen aanbod en vraag) - Collegeprogramma 2010-2014 ‘Alblasserdam Sterk door verbinding’ staat in uitgangspunt: ‘Wij zetten de kracht van de samenleving in bij het beheer van voorzieningen’. - Door verzelfstandiging van beheer en exploitatietaken zal meer flexibiliteit in service kunnen ontstaan en minder hiërarchisch georiënteerde coördinatie (lees: kosten door coördinatie). - Verzelfstandiging kan in de jaren financiële schaalvoordelen opleveren.

6 Communicatieplan Kernboodschap: ‘Het college van Alblasserdam vindt het belangrijk om te investeren in een nieuw zwembad in het dorp en heeft in november 2011 besloten het 2521 concept van de KNZB te gebruiken waarbij 25 staat voor de lengte en 21 voor de breedte (een 8-baans 25 meter bad). Gezondheid, sport en leren zwemmen zijn de belangrijkste uitgangspunten van het concept. Het 2521- concept is uniek vanwege de lagere kosten, de duurzaamheid en het maatschappelijk ondernemerschap zonder winstoogmerk’.

7 Bedrijfsplan Interactieve startbijeenkomsten met (sport)verenigingen en management om huidige situatie en toekomstige situatie te beschrijven (richtlijnen toekomstig bestuur) in een bedrijfsplan. Input voor het reorganisatieplan. Bedrijfsplan nieuwe situatie gereed op onderdelen: inrichting organisatie, bestuursmodel, visie werken met vrijwilligers, marketingplan (omgevingsanalyse), functiehuis. Nadere stappen: invulling fte functiehuis en financiering sportstichting, gemeente begroting en desintegratiekosten. Januari/februari werving bestuursleden op basis van voorlopig bestuursmodel via werving- en selectiecommissie. College geïnformeerd kandidatuur 26 maart 2013.

8 Bedrijfsplan: concept bestuursmodel Management Bestuur Platform innovatie en ontwikkeling Gebruikers- overleg

9 Bedrijfsplan: visie schoolzwemmen Visie schoolzwemmen opgepakt met Sportcentrum de Blokweer en schoolbesturen in september 2012 Aanleiding: 80% van de kinderen heeft op zes jaar nog geen diploma in Alblasserdam. Gemiddeld 30 % van de kinderen zit hiervan nog niet op zwemles. Visie schoolzwemmen is: ‘Alle kinderen die de (basis) school verlaten zijn in bezit van een A diploma’. Het secundaire doel is: ‘ Het bewegen en sporten van kinderen te stimuleren (bewegingsonderwijs) en faciliteren’. Aanpak gewijzigd: gedeelde verantwoordelijkheid ouders, scholen en gemeente. Zwemkriebels opstarten, concentratie groep 4 en voorlichting. College ingestemd via herijking sportbeleid op 22 januari 2013 (en raad 9 februari 2013), besturenoverleg scholen op 16 november 2012 positief ingestemd Nog te doen: schoolzwemprotocol.

10 Bedrijfsplan: overige zaken Concept statuten sportstichting opgesteld Voorbereiding bestuur sportstichting ( april –juli) Concept verhuur- en huurcontracten opgesteld, rekening gehouden met btw regelgeving voor bouw zwembad Mogelijkheden subsidiering onderzocht Te doen: Ondersteuning vrijwilligers sportverenigingen op nieuwe functie (april/mei 2013 tot opening nieuwe zwembad)

11 Afspraken Georganiseerd overleg (GO) en Ondernemingsraad (OR) Afspraken m.b.t. de ontvlechting en overheveling van taken naar de lokale beheersstichting worden vastgelegd in een reorganisatieplan en sociaal plan. Over de totstandkoming van deze documenten zijn met zowel OR als Vakbonden procedureafspraken gemaakt en vastgelegd in een proceduredocument. Hoofdlijn proceduredocument: college neemt een voorgenomen besluit en vraag om advies cq overeenstemming aan OR cq GO.

12 Sociaal plan Wat: Beschrijft hoe omgegaan wordt met de gevolgen van de verzelfstandiging voor het personeel t.a.v. rechtspositie & arbeidsvoorwaarden. Wanneer: Planning sociaal plan: definitief besluit college april/mei 2013. Medezeggenschap: Overeenstemming in het Georganiseerd Overleg met de vakbonds- vertegenwoordiging op basis van een ledenraadpleging. Betrokken: Namens de werknemers: leden GO en vakbondsvertegenwoordiging, namens de werkgever: deelprojectleider P&O, gemeentesecretaris. Resultaat: Sociaal plan gereed na overleg met betrokkenen. Wordt ter instemming voorgelegd aan het algemeen overleg vakbonden.

13 Reorganisatieplan Wat: Beschrijft hoe taken en personeel uit de huidige organisatie ontvlochten en afgehecht worden en vervolgens overgebracht worden naar de nieuwe organisatie. Input vormt het bedrijfsplan. Wanneer: Planning reorganisatieplan: definitief besluit college voor 1 juli 2013. Medezeggenschap: Adviesrecht Ondernemingsraad obv art 25 WOR. College stelt vast na advies ondernemingsraad. Betrokken: Projectgroep(en), stuurgroep en personeel.

14 Doorkijk volgende fases FaseringResultaat Fase 5: Realisatie en implementatie Akkoord college reorganisatieplan (verwacht voor 1 juli 2013) Overgang personeel (nader te bepalen, gedegen proces)  Opstart stichting per 1 juli 2013 Fase 6: NazorgOverdracht eindproduct  Indien nodig informatieavond nazorg personeel en stichting  Decharge projectleider  Archivering project

15 Verzelfstandiging en oprichting beheerstichting Sport Alblasserdam Besluitvorming college over: Sociaal plan: april/mei 2013 Reorganisatieplan: juli 2013 Gemeenteraad: Stap 1:in beeld brengen consequenties reorganisatieplan Stap 2: wijzigingen in begroting opstartjaar en toekomstige jaren

16 Verzelfstandiging en oprichting beheerstichting Sport Alblasserdam Vragen?


Download ppt "Transitie oprichten beheerstichting Sport Alblasserdam Projectleider Tonia Ruybroek 09 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google