De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken in het organisatienetwerk Drechtsteden Evaluatie proeftuinen Visie op het werken in de Drechtsteden BIO 26 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken in het organisatienetwerk Drechtsteden Evaluatie proeftuinen Visie op het werken in de Drechtsteden BIO 26 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken in het organisatienetwerk Drechtsteden Evaluatie proeftuinen Visie op het werken in de Drechtsteden BIO 26 maart 2013

2 Programma 1.Evaluatie van de proeftuinen 2.Visie op het werken in de Drechtsteden 3.Kaders van de raad en reactie college op visie 4.Korte toelichting op twee projecten uit de ontwikkelvisie

3 1. Evaluatie van de proeftuinen Peter Verheij

4 Proeftuinen Gestart in 2012 voor een periode van een jaar Bestuursopdracht: versterken strategisch inhoudelijk vermogen, efficiencyvoordeel en verminderen kwetsbaarheid lokale organisatie Proeftuin beleid en dienstverlening Later in het jaar ook op andere terreinen geoefend: ruimtelijke ordening, openbare ruimte en projectmanagement

5 Evaluatie proeftuinen: wat hebben we geleerd? (1) Meer samenwerking dan ooit Betere ondersteuning gemeentebesturen in (strategische) kwaliteit Efficiencymogelijkheden Werken over organisatie (of afdelings)grenzen heen belangrijker dan structuur. De cultuur om samen te (willen) werken is gegroeid. Invulling van lokaal opdrachtgeverschap cruciaal

6 Evaluatie proeftuinen: wat hebben we geleerd? (2) Sturen op samenhangende mix van maatwerk, eenvoud, effectiviteit en efficiency door ONS-D. Drie soorten besparingsmogelijkheden: Samen opdrachten realiseren, Samen kennis inzetten en Samen investeren. Ook beperkingen: opstart vergde meer tijd en energie dan verwacht. Constant zoeken naar werkvormen die efficiënt en innovatief zijn.

7 Aanbevelingen voor vervolg Ontwikkel een eenduidige aansturing van het ambtelijk netwerk. Synchroniseer systemen en werkprocessen. Maak één rechtspositie voor alle medewerkers. Maak nadere afspraken over een uniforme verrekensystematiek Geef een helder perspectief op de toekomst van de ambtelijke samenwerking.

8 Wat heeft het Alblasserdam opgeleverd? Inzet van personeel uit de regio op dossiers als structuurvisie, pilot Kinderdijk en sportstichting Uitdagende klussen voor medewerkers uit Alblasserdam zoals Actieplan laaggeletterdheid, Voorbereiding participatiewet en Leer-arbeidsplaats H.I. Ambacht Leren van elkaar

9 Wat heeft het Alblasserdam opgeleverd? Verhoging kwaliteit producten Interne inzet uit het netwerk i.p.v. externe inhuur Delen van ervaringen, kennis en kunde Bredere inzetbaarheid medewerkers Gezamenlijke programmering

10 Vragen vanuit de raad?

11 2. Visie ‘Werken in de Drechtsteden’ Rianne van den Berg

12 Visie ‘Werken in de Drechtsteden’ Najaar 2012, zeven secretarissen Basis zijn de leerervaringen uit de proeftuinen Relevante ontwikkelingen: Inhoud en financiën en kwaliteit - Decentralisaties (opschalen en afschalen) - Lokale en regionale inhoudelijke ambities -Verbinding met buiten -Taakstelling vanuit het Rijk - Kwetsbaarheid van organisaties Keuze: een volgende stap in de ambtelijke samenwerking, uitgaande van zelfstandige besturen.

13 Inhoud visie “werken in de Drechtsteden”, 19 voorstellen in drie domeinen Strakkere sturingslijnen Per domein (Sociaal, Fysiek, Economie) een netwerk-MT Voortzetting van programmeren en matchen Convergeren processen en systemen Uniformeren processen/ verrekening/ overhead Uniformeren personeelsbeleid Bijeenbrengen van ambtelijke capaciteit Nadere samenwerking c.q. hosten/poolen Bijv. iPM, KCC, bureau bestemmingsplannen Uitwisselen van capaciteit en kennis (poolen)

14 Uitwerking van de ontwikkelvisie: hoe? Ontwikkelprogramma Drechtsteden Vijf sturingslijnen: Fysiek, Sociaal en Economie Dienstverlening en Bedrijfsvoering ONS-D is ambtelijk opdrachtgever. Regiegroep met lokale vertegenwoordiging gericht op aansluiting met bestuur en lokale organisatie Elk voorstel wordt aan het college aangeboden. Waar nodig wordt de gemeenteraad en/of Ondernemingsraad om besluitvorming gevraagd.

15 Aansluiting op de lokale organisatie visie van Alblasserdam, juni 2012 Gebaseerd op drie pijlers: 1.Versterken zelforganiserend vermogen samenleving 2.Borgen en versterken Alblasserdamse identiteit vanuit gemeenschappelijke waarden 3.Mobiliseren van de kracht van netwerken

16 Ontwikkeling van de netwerkorganisatie Alblasserdam

17 Vervolgproces Uitgewerkte voorstellen naar lokale colleges en Drechtstedenbestuur (mei – juli) Voor de zomer vervolg op deze BIO

18 Vragen vanuit de raad?

19 3. Kaders van de raad en reactie college Peter Verheij

20 Kaders van de Alblasserdamse raad, oktober 2011 1. Alblasserdam blijft bestuurlijk zelfstandig; 2. Alblasserdamse identiteit moet worden behouden en versterkt; 3. Ieder vraagstuk op de best passende schaal oplossen met de juiste mix van efficiency, kwaliteit, nabijheid en lokale kennis; 4. Nadenken over verbetering van de sturing op en de vereenvoudiging van de structuur van de GRD en versterking van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het regionale bestuur; 5. De raad op gezette tijden hierover informeren.

21 Reflectie op kaders gemeenteraad Ontwikkelingen na oktober 2012 Landelijk: Financiële taakstellingen kabinet (100.000+ en kortingen) Decentralisaties, met name richting samenwerkingsverbanden

22 Reflectie op kaders gemeenteraad Lokaal: Eigen organisatieontwikkeling in volle gang. Uitwerking organisatievisie via ambtelijke werkgroepen ‘waardegedreven organisatie’ en ‘verbinden en versterken van netwerken’ Eigen organisatieontwikkeling passend bij regionale visie Transities als overheveling taken BWT en APV naar Omgevingsdienst en een zelfstandige Sportstichting

23 Reactie college Alblasserdam op visie ‘Werken in de Drechtsteden’ Visie sluit aan bij lokale organisatieontwikkeling Richting zoals geschetst in de visie wordt gedeeld. Samenbrengen van ambtelijke kennis, kunde en capaciteit met als basis borging van nabijheid, identiteit en lokale opdrachtgeverschap. Eenduidige sturing van het organisatienetwerk: uniformering van processen en systemen met als doel hogere kwaliteit en behalen van efficiency. Mogelijkheid om te kiezen voor lokaal maatwerk, ook als dit van invloed is op de hoogte van de te realiseren besparingen.

24 Reacties andere colleges Drechtsteden Dordrecht: eindpunt van één organisatie explicieter benoemen. Nadrukkelijk aandacht voor sociale opgave. H.I.Ambacht: gebruiken mogelijkheden en flexibiliteit organisatienetwerk. Voldoende ruimte houden voor lokaal maatwerk. Papendrecht: beslist aan de hand van de voorstellen over deelname. Sliedrecht: duidelijke samenhang met toekomst netwerkbestuur nodig. College neigt naar één ambtelijke organisatie. Zwijndrecht: Stip op de horizon kan welbeschouwd één ambtelijke organisatie betekenen. Werken aan gezamenlijke cultuur van vertrouwen als voorwaarde voor succes.

25 Zijn er nog vragen?

26 4. Twee praktijkvoorbeelden Ontwikkelingen rond het Klant Contact Centrum (Astrid de Jong) Ontwikkelingen rond de Buitenruimte (Herman Schnitker)


Download ppt "Samenwerken in het organisatienetwerk Drechtsteden Evaluatie proeftuinen Visie op het werken in de Drechtsteden BIO 26 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google