De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

0 Waarborghandboek Accessoires voor elektrisch gereedschap Versie 0.1.1 DE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "0 Waarborghandboek Accessoires voor elektrisch gereedschap Versie 0.1.1 DE."— Transcript van de presentatie:

1 0 Waarborghandboek Accessoires voor elektrisch gereedschap Versie 0.1.1 DE

2 1 Table of ContentsInhoudstafel 3 Chisels3 Beitels 1 SDS Hammer Drill Bits1 SDS Hamerboren 4 Diamond Cutting Discs 4 Diamant Doorslijpschijven 5 Circular Saw Blades5 Cirkelzaagbladen 6 Grinding and Cutting Discs 6 Doorslijp- en afbraamschijven 7 Sanding and Polishing7 Schuren en polijsten 8 Diamond core cutters/ edge sinkers 8 Diamantboorkronen /-doosverzinkboren 9 Diamond drill bits & hole saws9 Diamantboren & -gatzagen 10 Hole saws 10 Gatzagen Standard ProcedureStandaard procedure ChapterHoofdstuk 2 3 8 10 13 18 20 24 26 28 2 SDS Max Hammer Core Bits2 SDS Max Hamerboorkronen 6 11 Reciprocating saw blades 11 Reciprozaagbladen 30

3 2 Step 1: Check brandStap 1: Fabrikant controleren Step 3: Check wear marksStap 3: Testen op slijtagetekens Step 4: Damage characteristicsStap 4: Foutkenmerken Step 5: Material/manufacturing errorsStap 5: Materiaal-/fabricagefouten Description: Check for own Bosch brand, in order to prevent warranty approval for foreign products Beschrijving: Controleren op het merk Bosch om een waarborgaanvaarding voor vreemde producten uit te sluiten Description: After having eliminated all possible user- or wear-inflicted damage characteristics, material or manufacturing errors have to be assumed. In these cases the request on warranty is being approved. Beschrijving: Nadat alle mogelijke door de verbruiker of slijtage veroorzaakte schadekenmerken uitgesloten werden, moeten materiaal- of fabricagefouten aangenomen worden. In die gevallen wordt de waarborgaanvraag goedgekeurd. Description: Visual check and evaluation of damage char- acteristics in order to identify user-inflicted damages Beschrijving: Visuele controle en beoordeling van schadekenmerken, om door verbruiker veroorzaakte schade te herkennen Description: Visual check for wear marks and measuring of wear (e.g. comparison of rear and front diameter of a drill bit) Beschrijving: Visuele controle op slijtagetekens en meten van de sleet (bv. vergelijking voorste en achterste schroefdraaddiameter van een boor)    foreign brand - no warranty ander merk – geen waarborg no foreign brand - proceed to step 2 geen ander merk - verder naar stap 2 no or exceeded wear marks - no warranty geen of overdreven slijtagetekens - geen garantie wear marks visible resp. not exceeded - proceed to step 4 slijtagetekens zichtbaar of niet overdreven - verder naar stap 4 user-inflicted damages - no warranty door verbruiker veroorzaakte be- schadigingen - geen waarborg no user-inflicted damages - proceed to step 5 beschadigingen niet door verbruiker veroorzaakt - verder naar stap 5  Standard ProcedureStandaard procedure Step 2: Check for manipulationStap 2: Testen op manipulaties Description: Check for manipulations on the product, such as welding, grinding, soldering or anything, that might change the characteristics of the product Beschrijving: Testen op manipulatie van het product, zoals lassen, slijpen, solderen of op alles wat de eigenschappen van het product kan beïnvloeden.  any kind of manipulation - no warranty eender welke manipulatie - geen waarborg no manipulation visible - proceed to step 3 geen manipulatie zichtbaar - verder naar stap 3

4 3 Special additional wear marks for X5L, SpeedX, QuadroX, Breakthrough Speciale bijkomende slijtagetekens voor X5L, SpeedX, QuadroX, Doorvoer See next page…Zie volgende pagina… Wanneer slijtage groter dan grens in de tabel: waarborgaansprakelijkheid geweigerd If wear exceeds limit in the table above: guarantee liability denied Slijtage ligt onder de waarden in de tabel: Description: Measuring the difference between rear (d1) and front (d2) bit diameter - comparison with given limits. Beschrijving: Meten van het verschil tussen de voorste en de achterste boordiameter – vergelijking met gegeven grenswaarden. Cause: regular wear Oorzaak: Normale sleet Description: Check for wear at special wear marks Beschrijving: Op slijtage testen van speciale slijtagetekens Cause: regular wear Oorzaak: Normale slijtage X5LQuadro XBreakthrough wear groove Sleetgroef Decision making:  d 2 -  d 1 = wear; crosscheck with table above Beslissing:  d 2 -  d 1 = slijtage; met bovenstaande tabel vergelijken Result below the limits in the table: Wear mark still visible: Geen slijtagetekens meer zichtbaar: Waarborgaansprakelijkheid geweigerd Decision making: Visual check of wear mark Beslissing: Visuele controle van de slijtagetekens No visible wear mark left: guarantee liability denied Slijtagetekens nog zichtbaar:     Wear limitsSlijtagelimieten Speed X 1.1 Wear mark evaluationBeoordeling slijtagetekens Grens Boor-  Grens Boor-  0.3 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.7 mm 0.8 mm ≤ 16 mm > 16 - 23 mm > 23 - 30 mm > 30 - 42 mm > 42 mm 0.3 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.7 mm 0.8 mm ≤ 5mm > 5 - 8 mm > 8 - 10 mm >10 - 12 mm >12 mm SDS max  d 2 -  d 1 SDS plus  d 2 -  d 1 1 SDS Hammer Drill BitsSDS Hamerboren Ø d ₁ Ø d ₂

5 4 1.3 Overheating - improper use Zie volgende pagina… Significant damage with notches, dents or scratches: guarantee liability denied Duidelijke beschadiging met kerven, deuken of krassen: waarborgaansprakelijkheid geweigerd No significant surface damage:Geen duidelijke oppervlakbeschadiging: Description: Check for damage on the flute surface like e.g. notches, dents and deep scratches, caused by levering/hitting the stuck drill Beschrijving: Het schroefdraadoppervlak testen op beschadigingen zoals bv. kerven, deuken en diepe krassen, veroorzaakt door loswrikken of loskloppen van de vaststekende boor Causes: bending stress leverage hammer strokes Oorzaken: Buigbelasting Loswrikken Hamerslagen Decision making: Visual check for notches, dents and scratches Beslissing: Visuele controle op kerven, deuken en krassen All damages with heat discoloration or heat de- formation: guarantee liability denied Alle beschadigingen met hitteverkleuring of -vervorming: waarborgaansprakelijkheid geweigerd No heat discoloration or heat deformation:Geen hitteverkleuring of -vervorming: Description: Mostly damaged or torn-off tip with heat dis- coloration and/ or deformation - caused by improper use Beschrijving: Meestal beschadigde of afgerukte boorkop met hitteverkleuring en/ of -vervorming, veroorzaakt door onvakkundig gebruik Causes: application error in terms of material insufficient dust transport excessive pressure Oorzaken: Toepassingsfouten inzake materiaal Onvoldoende afvoer van boorstof Te hard aandrukken Oververhitten - Gebruiksfouten Decision making: Visual check for discolorations and deformation or dust clogged flute Beslissing: Visuele controle op verkleuring en vervorming of door stof verstopte schroefdraad     1.2 Damaged flute surfaceBeschadigd schroefdraadoppervlak 1 SDS Hammer Drill BitsSDS Hamerboren Dents and notches on the surface of broken drill bit - Kerven en deuken op het oppervlak van een gebroken boor See next page…

6 5 Decision making: Visual check for signs for wear like polished shank surfaces, spotty worn grooves or shank fracture surfaces with dwell lines 1.5 Final decisionUiteindelijke beslissing If until now no reason for a refusal of guaran- tee liability could be found, the request on guarantee is being approved These are cases of material and/ or manu- facturing errors, e.g.: Indien er tonogtoe geen reden kon gevonden worden om de waarborgaansprakelijkheid te weigeren wordt de waarborgaanvraag goedgekeurd. Dit zijn gevallen van materiaal- en/ of fabricagefouten zoals bv.: Description: Damaged/worn-out shank showing significant signs of heavy use and/or use in faulty tool Beschrijving: Beschadigde/ versleten schacht vertoont duidelijke tekens van zwaar gebruik en/of gebruik in de verkeerde machine Causes: worn-out hammer drill chuck long-time use material defect Oorzaken: Versleten boorkop Te lange gebruiksduur Materiaalfout signs of worn-out hammer drill chuck (spotty wear) - Tekens van versleten hamerboorkop (puntsgewijze sleet) Significant wear of the shank: guarantee liability denied Duidelijke sleet van de schacht: waarborgaansprakelijkheid geweigerd No significant signs of wear at the shank or clear signs of a clean brittle fracture: Geen duidelijke tekens van sleet op de schacht of duidelijke tekens van een nette brosse breuk: Beslissing: Visuele controle op slijtagesporen zoals een gepolijst schachtoppervlak, sleetgroeven met vlekjes of breuken van het schachtoppervlak met inkepingen 90° fracture with spotty wear - Breuk onder 90° met puntsleet Fatigue-fracture plane with dwell lines emerging from damage on surface - Moeheidsbreuk met inkepingen door schade aan het oppervlak    1 SDS Hammer Drill BitsSDS Hamerboren 1.4 Damaged/worn-out shankBeschadigde/versleten schacht lost carbide tips - ontbrekende HM-tips 90° broken spiral - 90°-gebroken schroefdraad Polished shank surface and impact zone - Gepolijst schachtoppervlak en impactzone 

7 6 Zie volgende pagina… Wear zone > ¼ tooth width: guarantee liability denied Slijtage > ¼ tandbreedte: Waarborgaansprakelijkheid geweigerd Wear zone < ¼ tooth width :Slijtagezone < ¼ tandbreedte : Description: Check for wear of teeth Beschrijving: Op tandslijtage controleren Causes: Regular wear Overload Oorzaken: Gewone sleet Overbelasting Decision making: Compare wear zone with whole tooth width. Wear limit: ¼ tooth width Beslissing: Slijtagezone vergelijken met de hele tandbreedte. Slijtagegrens: ¼ tandbreedte 2.1 Tooth wearTandslijtage 2 SDS Max Hammer Core BitsSDS Max Hamerboorkronen See next page… tooth wear > ¼ tooth width - Tandslijtage > ¼ tandbreedte 2.2 Damaged/worn-out shankBeschadigte/versleten schacht     Decision making: Visual check for signs for wear like polished shank surfaces, spotty worn grooves Description: Damaged/worn-out shank showing significant signs of heavy use and/or use in faulty tool Beschrijving: Beschadigte/ versleten schacht vertoont duidelijke tekens van zwaar gebruik en/of gebruik in een verkeerde machine/gereedschapsopname Beslissing: Visuele controle op slijtagetekens, zoals een gepolijst schachtoppervlak, versleten groeven met vlekjes Causes: worn-out hammer drill chuck long-time use material defect Oorzaken: Versleten hamerboorkop Lange gebruiksduur Materiaalfout spotty wear due to worn-out hammer drill chuck - Sleet met vlekjes door een versleten hamerboorkopt Polished shank surface and impact zone - Gepolijst schachtoppervlak en impactzone Significant wear of the shank: guarantee liability denied Duidelijke slijtage van de schacht: waarborgaansprakelijkheid geweigerd No significant signs of wear at the shank or clear signs of a clean brittle fracture: Geen duidelijke slijtagetekens aan de schacht of duidelijke tekens van een nette brosse breuk:

8 7 2 SDS Max Hammer Core BitsSDS Max Hamerboorkronen 2.3 Final decisionUiteindelijke beslissing If until now no reason for a refusal of guaran- tee liability could be found, the request on guarantee is being approved These are cases of material and/ or manu- facturing errors, e.g.: Indien er tonogtoe geen reden kon gevonden worden om de waarborgaansprakelijkheid te weigeren wordt de waarborgaanvraag goedgekeurd. Dit zijn gevallen van materiaal- en/ of fabricagefouten zoals bv.:  hole and 90° crack in the wall - Gat en 90°-breuk in de wand 90° broken shank at bore for locating pin - 90° schachtbreuk bij boring voor bevestigingspin

9 8 Blunted tip, damaged surface or worn-out shank: guarantee liability denied Afgestompte spits, beschadigd oppervlak of versleten schacht: waarborgaansprakelijkheid geweigerd No blunted tip, no damage on the surface and no worn-out shank: Geen afgestompte spits, geen schade aan het oppervlak en geen versleten schacht: Description: Stuck chisel damaged when trying to loosen it or is marked with notches. Breaks in action afterwards, usually at the cutting edge or the shank: Check for damage on chisel surface, for blunt tip and for worn shank Beschrijving: Vaststekende beitel wordt bij poging om die los te maken beschadigd of gekerfd. Bij later gebruik breekt die dan meestal aan de tip of aan de schacht: controleren op beschadigingen van het oppervlak, op een stompe tip of op een versleten schacht Decision making: Visual check breakage structure, condition of tip, for damaged surface and for wear of shank. Beslissing: Visuele controle op de breukplek en de toestand van de spits, op beschadigingen van het oppervlak en op slijtage van de schacht. Causes: bending/levering stress damaged surface blunted tip worn-out hammer drill chuck material/manufacturing defect Oorzaken: Buig-/hefbelasting Beschadigde oppervlakken Afgestompte spits Versleten hamerboorkopm Materiaal-/ fabricagefout   fatigue breakage of the shank, damaged surface - Moeheidsbreuk met beschadigd beiteloppervlak dents - Kerben damaged surface by hammer strokes- Door hamerslagen beschadigd beiteloppervlak dent at breakage point - Kerf aan het breekpunt Zie volgende pagina… broken chisel tip due to extremely blunted tip - Gebroken beitelspits door sterk afgestompte spits 3.1 Broken chisel - improper useGebroken beitel – verkeerd gebruik 3 ChiselsMeissel worn shank surface due to worn-out hammer drill chuck - Versleten schachtoppervlak door versleten hamerboorkop See next page… manipulation by marking with filed notches - Manipulatie door markering met gevijlde kerven

10 9 Description: Mostly damaged tip with heat discoloration and/ or deformation. In many cases mushroom-like deformation of the tip 3.3 Final decisionUiteindelijke beslissing If until now no reason for a refusal of guaran- tee liability could be found, the request on guarantee is being approved These are cases of material and/ or manu- facturing defects, e.g.:  Indien er tonogtoe geen reden kon gevonden worden om de waarborgaansprakelijkheid te weigeren wordt de waarborgaanvraag goedgekeurd. Dit zijn gevallen van materiaal- en/ of fabricagefouten zoals bv.: breakage without surface damage – Breuk zonder oppervlaktebeschadiging bent unused chisel - Gebogen ongebruikte beitel unsharpened unused chisel - Niet geslepen ongebruikte beitel All damages with heat discoloration or heat deformation: guarantee liability denied Alle beschadigingen met hitteverkleuring of -vervorming: waarborgaansprakelijkheid geweigerd No heat discoloration or heat deformation:Geen hitteverkleuring of -vervorming: Beschrijving: Meestal beschadigde kop met hitteverkleuring en/of -vervorming. In veel gevallen paddestoelachtige vervorming van de spits. Causes: Overheating, mostly by chiseling natural stone, reinforced concrete, stones in concrete or material weakening by unprofessional re- sharpening (grinding, forging) Oorzaken: Oververhitting, door het beitelen van natuursteen, gewapend beton, kiezel in beton of verzwakking van het materiaal door onvakkundig naslijpen (slijpen of smeden) Decision making: Visual check for discolorations and deformation Beslissing: Visuele controle op verkleuringen en vervorming   „mushroom“ tip - Paddestoelvormi ge spits heat discoloration - Hitteverkleuring 3.2 Overheating - improper useOververhitten – Verkeerd gebruik 3 ChiselsBeitels

11 10 Zie volgende pagina… Remaining segment height <2mm: guarantee liability denied Resterende segmenthoogte <2mm: Waarborgaansprakelijkheid geweigerd Remaining segment height >2mm: Resterende segmenthoogte >2mm: Description: High wear at all segments (welded discs) - highly decreased effective height Beschrijving: Hoge sleet aan alle segmenten bij gelaste schijven - sterk gereduceerde nuttige hoogte Causes: regular use improper use (e.g. not suitable material) Oorzaken: Gewone sleet Verkeerd gebruik (bv. ongeschikt materiaal) 4.2 Segment wear - heightSegmentslijtage - Hoogte Decision making: Measuring of remaining segment height Beslissing: Meten van de resterende segmenthoogte even wear at all segments - Gelijkmatige sleet van alle segmenten Description: Glazed and therefore blunted segments due to long work in low-abrasive material or wrong running direction Beschrijving: Verglaasde en daardoor stompe segmenten door langdurig werk op weinig abrasieve materialen of door verkeerde draairichting. Glazed or blunted segments, scratches in the wrong direction: guarantee liability denied Verglaasde of afgestompte segmenten, krassen in de verkeerde richting: waarborgaansprakelijkheid geweigerd No glazed or blunted segments, no scratches in wrong direction: Geen verglaasde of afgestompte segmenten, geen krassen in de verkeerde richting: Causes: cutting of low-abrasive material wrong direction of rotation Oorzaken: Doorslijpen van weinig abrasieve materialen Verkeerde draairichting Decision making: Ask customer to read the user manual. Suggest to sharpen segments by cutting abrasive material for a short time. Beslissing: Klanten vragen de gebruiksaanwijzing te lezen. Adviseren om de segmenten weer scherp te maken door kort door abrasief materaal te slijpen. glazed/blunt segment - verglaasd/stomp segment   rough/sharp segment - ruw/scherp segment 1.5-2 mm x mm 1.5-2 mm diamond-free zone - 1.5-2 mm diamantvrije zone     4.1 Blunt segmentsStompe segmenten 4 Diamond Cutting DiscsDiamant doorslijpschijven See next page…   rotation against mandatory direction - Draarichting tegen voorgeschreven richting Direction arrow on the disc - Draairichtingspijl op de schijf

12 11 Zie volgende pagina… Heat discolorations or wear indentations: guarantee liability denied Hitteverkleuringen of sleetinkerving: waarborgaansprakelijkheid geweigerd No heat discolorations and no significant wear: Geen hitteverkleuring en geen duidelijke slijtage: Description: Significantly uneven wear at segment and/or disc flank Beschrijving: Duidelijk ongelijkmatige segment- en/of schijvenslijtage aan de zijkant Causes: overheating, overload, vibration impact/ cant dry use of wet disc not suitable or highly abrasive material Oorzaken: Oververhitting, overbelasting, vibratie Impact/overhelling Droog gebruik van een natte schijf Ongeschikt of zeer abrasief materiaal Decision making: Check for heat discoloration, cracks or signifi- cant wear Beslissing: Testen op materiaalzwakte of -fouten  Description: Significant wear, heat discoloration and dama- ges (cracks, spallings, etc.) of the disc Beschrijving: Duidelijke sleet, hitteverkleuring en beschadiging (scheuren, afsplintering, enz.) van de schijf significant deflection - cause of uneven wear - duidelijke doorbuiging – oorzaak voor ongelijke slijtage Significant flank wear or bent disc: guarantee liability denied Duidelijke zijdelingse slijtage of doorbuiging: waarborgaansprakelijkheid geweigerd No flank wear, no deformation:Geen zijdelingse slijtage, geen doorbuiging: Causes: curve cut mechanically deformed or heat-bent disc damaged tool socket Oorzaken: Boog- of curvesnede Mechanisch vervormde/ door de hitte gebogen schijf Beschadigde machine/gereedschapsopname Decision making: Visual check for uneven flank wear and for deflection with a ruler (see sketch) Beslissing: Visuele controle op onregelmatige zijdelingse sleet, met een lineaal testen op doorbuiging (zie schema)   heat discoloration - crack in disc - significant wear indentation due to abrasive material - hitteverkleuring scheur in de schijf duidelijke sleetinkerving door abrasief materiaal broken segment with discoloration - gebroken segment met verkleuring 4.3 Disc damage - improper useSchade aan de schijf – verkeerd gebruik 4.4 Segment wear - side loadSegmentslijtage – zijdelingse belasting  4 Diamond Cutting DiscsDiamant doorslijpschijven bent disc with uneven wear - gebogen schijf met ongelijke slijtage See next page…

13 12 Description: Worn flange socket, often caused by improper fastening Beschrijving: Versleten flensopname, vaak door verkeerde bevestiging Damaged flange socket: guarantee liability denied Beschadigde flensopname: waarborgaansprakelijkheid geweigerd Flange socket intact:Onbeschadigde flensopname: Causes: improper fastening overload flank impact/ cant (working without guiding rail) Oorzaken: Verkeerde bevestiging Overbelasting Zijdelingse impact/overhelling (werken zonder geleiderail) Decision making: Check for noticeably decreased material thick- ness and torsion cracks at flange socket Beslissing: Controleren op zichtbaar verkleinde materiaaldikte en torsiescheuren in de flensopname If until now no reason for a refusal of guaran- tee liability could be found, the request on guarantee is being approved These are cases of material and/ or manu- facturing defects, e.g.:  Indien er tonogtoe geen reden kon gevonden worden om de waarborgaansprakelijkheid te weigeren wordt de waarborgaanvraag goedgekeurd. Dit zijn gevallen van materiaal- en/ of fabricagefouten zoals bv.: missing segment, no discoloration - ontbrekend segment, geen verkleuring broken segment, no discoloration - gebroken segment, geen verkleuring worn-out flange socket - versleten flensopname worn flange socket with torsion cracks - versleten flensopname met torsiescheuren 4.5 Socket damageSchade aan de gereedschapsopname 4.6 Final decisionUiteindelijke beslissing   4 Diamond Cutting DiscsDiamant doorslijpschijven

14 13 Zie volgende pagina… Plastic/ resin residues or the like on the blade (cleaning advice): guarantee liability denied Kunststof-/ harsresidu‘s op het zaagblad (schoonmaak suggereren): waarborgaansprakelijkheid geweigerd No material residues: Geen materiaalresidu‘s: Description: Dirty and gummed up blade surface by sawing plastic, resinous/glued material, laminates, etc. Beschrijving: Vervuild en klevend zaagblad door het zagen van kunststof, harshoudend/gelijmd materiaal, laminaat, enz. Causes: insufficient cleaning material with plastics Oorzaken: Onvoloende reiniging Materialen die kunststof bevatten Decision making: Check for material residues (cleaning advice) Beslissing: Testen op materiaalresidu‘s (schoonmaak suggereren) gummed up surface with molten plastic - door kunststof klevend oppervlak 5.2 Gummed up bladeKlevend zaagblad Description: Bad cutting results due to working in resinous wood, abrasive material or soft aluminum or just due to regular wear Beschrijving: Slechte zaagresultaten door het werken met harshoudend hout, abrasief materiaal, zacht aluminium of door gewone sleet. Resinous or worn cutting edges: guarantee liability denied Met hars bedekte of versleten snijkanten: waarborgaansprakelijkheid geweigerd Sharp carbide teeth, no resin/ aluminum residues: Scherpe HM-snijkanten, geen residu‘s van hars of aluminium: Causes: Sawing resinous wood, soft aluminum, etc. regular wear Oorzaken: Zagen van harshoudend hout, zacht aluminium, enz. gewone slijtage Decision making: Suggest to clean blade and if permitted in the instruction manual to resharpen the teeth Beslissing: Suggereren de tanden te reinigen en ze bij te slijpen indien de gebruiksaanwijzing dat toelaat. 5.1 Blunt teeth - regular useStompe vertanding – normaal gebruik Material deposit from cutting resinous wood - Materiaalresidu door zagen van harshoudend hout Rounded cutting edge - Afgeronde snijkant     5 Circular Saw BladesCirkelzaagbladen See next page…

15 14 Damage characteristicsSchadenscharakteristika 5 Circular Saw BladesCirkelzaagbladen Description: Broken/damaged teeth or carbide tips, often by sawing wrong material, obstacles or starting to saw with material contact - usually first tooth severely damaged, next few teeth less severe. Beschrijving: Gebroken/ beschadigde tanden of HM-punten, vaak door het zagen van het verkeerde materiaal, vreemde voorwerpen of aanzagen met materiaalcontact - meestal eerste tand erg beschadigd, volgende tanden minder erg. Teeth broken as described above: guarantee liability denied Tanden gebroken als hierboven beschreven: waarborgaansprakelijkheid geweigerd Teeth broken different to description above:Tanden anders gebroken dan hierboven beschreven: Causes: not suitable material or obstacles in material impact/cant material/manufacturing defect wrong rotation speed Oorzaken: Ongeschikt materiaal of vreemde voorwerpen in materiaal Impact/overhellen Materiaal-/ fabricagefout Verkeerde rotatiesnelheid Decision making: Compare blade type with material residue Beslissing: Zaagbladtype met materiaalresidu vergelijken broken tooth with damage of following teeth - gebroken tand met schade aan de volgende tanden 5.3 Damaged teeth - improper useBeschadigde tanden – verkeerd gebruik Zie volgende pagina… Remaining carbide tooth ≤ 1 mm: guarantee liability denied Overblijvende hardmetalen tand ≤ 1 mm: Waarborgaansprakelijkheid geweigerd Remaining carbide tooth ≥ 1 mm: Overblijvende hardmetalen tand ≥ 1 mm: Description: Significantly shortened carbide teeth, bad cutting results Beschrijving: Duidelijk verkorte hardmetalen tanden, slechte zaagresultaten Causes: highly abrasive or wrong material regular wear Oorzaken: Sterk abrasieve of verkeerde materialen Normale slijtage Decision making: Measure if remaining carbide tooth ≥ 1mm Beslissing: Meten of de overblijvende hardmetalen tand ≥ 1mm 5.4 Worn carbide teethVersleten HM-tanden     ≥ 1 mm See next page…

16 15 5.6 Clogging of interdental spacesVerstopte ruimte tussen de tanden 5 Circular Saw BladesCirkelzaagbladen Significantly uneven score marks on the side of the blade: guarantee liability denied Duidelijk ongelijke slijpsporen op de zijkant van het zaagblad: waarbrogaansprakelijkheid geweigerd Little score marks on the side of the blade:Gelijkmatige slijtage aan de zijkant van het zaagblad: 5.5 Blade wear - side loadSlijtage zaagblad – zijdelingse belasting Zie volgende pagina… Significant clogging of interdental spaces: guarantee liability denied Duidelijk verstopte tussenruimte: waarborgaansprakelijkheid geweigerd Negligible clogging of interdental spaces: Verwaarloosbare verstopping tussen de tanden: Description: Interdental spaces filled with material or pro- tection paint - difficult sawing and increased temperature due to lack of material transport Beschrijving: De ruimte tussen de tanden is gevuld met materiaal of beschermende lak – moeilijk zagen en hogere temperatuur door ontbrekende materiaalafvoer Causes: insufficient cleaning clogging of chippings to carbide teeth Oorzaken: Onvoldoende reiniging Vastkleven van spanen aan de HM-tanden Decision making: visual check for interdental clogging Beslissing: Visuele controle op verstopping tussen de tanden Description: Significant unevenly worn or polished areas at blade flank Beschrijving: Duidelijk ongelijkmatig versleten of gepolijste plekken op de flank van het zaagblad Causes: curve cut bent blade (heat) damaged socket/ machine Oorzaken: Boog- of curvezaagsnede Gebogen zaagblad (hitte) Beschadigde gereedschapsopname/ machine Decision making: Visual check for uneven flank wear and for deflection with a ruler (see sketch) Beslissing: Visuele controle op onregelmatige zijdelingse slijtage, met lineaal testen op doorbuiging (zie schema) significant deflection - duidelijke doorbuiging filled up interdental spaces - gevulde ruimte tussen de tanden     See next page…

17 16 5.8 Piled-up protection paintOpgehoopte beschermingslak 5 Circular Saw BladesCirkelzaagbladen Single bent teeth: guarantee liability denied Afzonderlijk gebogen tand: waarborgaansprakelijkheid geweigerd No single bent teeth:Geen afzonderlijk gebogen tanden: 5.7 Single bent teethAfzonderlijk gebogen tanden Zie volgende pagina… Coating other than factory-made protection paint: guarantee liability denied Andere lak dan in de fabriek aangebracht: waarborgaansprakelijkheid geweigerd Coated with factory-made protection paint (cleaning advice): Bedekt met beschermlak uit de fabriek (schoonmaak suggereren): Description: Carbide tooth coated with thick layer of factory- made protective paint - bad cut Beschrijving: HM-tand met dikke laag beschermende lak bedekt – slechte zaagsnede Causes: factory-made protection paint too thick insufficient cleaning Oorzaken: De in de fabriek gemaakte beschermlak is te dik Onvoldoende reiniging Decision making: visual check for paint coating Beslissing: Visuele controle op druppels lak Description: Single bent teeth, mostly bent to the side of the blade, widening the cut Beschrijving: Afzonderlijk gebogen tanden, meestal zijdelings, waardoor de zaagsnede breder wordt Causes: cutting of wood with knobs/ embedded obstacles jamming Oorzaken: Zagen van hout met knoesten, met vreemde voorwerpen Vastklemmen Decision making: Visual check for single bent teeth Beslissing: Visuele controle op afzonderlijk gebogen tanden piled-up protective paint on carbide tooth - opgehoopte beschermende lak op HM-tand     single bent tooth due to cutting wood with knobs etc. - afzonderlijk gebogen tand door het zagen in hout met knoesten, enz… See next page…

18 17 5.10 Final decisionUiteindelijke beslissing If until now no reason for a refusal of guaran- tee liability could be found, the request on guarantee is being approved These are cases of material and/ or manu- facturing defects, e.g.:  Indien er tonogtoe geen reden kon gevonden worden om de waarborgaansprakelijkheid te weigeren wordt de waarborgaanvraag goedgekeurd. Dit zijn gevallen van materiaal- en/ of fabricagefouten zoals bv.: all teeth damaged due to material weakness - “construct wood” in wood with nails - alle tanden beschadigd door materiaalzwakte - „contruct wood“ in hout met nagels 5 Circular Saw BladesCirkelzaagbladen Description: Score marks with heat discoloration on the side of the blade due to the lack of use of a wood cleaver or to side pressure while sawing Beschrijving: Zijdelingse slijpsporen met hitteverkleuringen op het zaagblad, meestal door een ontbrekende spleetwig of door zijdelingse druk tijdens het zagen Significant score marks or heat discoloration: guarantee liability denied Duidelijke slijpsporen of hitteverkleuring: waarborgaansprakelijkheid geweigerd Negligible score marks on the side of the blade:Verwaarloosbare slijpsporen aan zijkant van blad: Causes: no cleaver used or jammed blade pressure from the side Oorzaken: Geen spleetwig gebruikt of zaagblad vastgeklemd Zijdelingse druk Decision making: Check for significant score marks or heat discoloration on the sides of the blade Beslissing: Controleren op duidelijke slijpsporen of hitteverkleuring aan de zijkant van het zaagblad 5.9 Overheated saw bladeOververhit zaagblad   score marks on the side due to side pressure while sawing - zijdelingse slijpsporen door zijdelings druk bij het zagen all teeth damaged due to material weakness - alle tanden beschadigd door materiaalzwakte

19 18 6.1 Damaged discBeschadigde schijf  Description: Damaged flange socket or cutting edge, often caused by improper fastening. Apart from that disc intact, no weakened coating or similar Beschrijving: Beschadigde flensopname of snijkant, vaak door verkeerde bevestiging. Schijf anders intact, geen gereduceerde bekleding Damaged disc without significant material weaknesses: guarantee liability denied Beschadigde schijf zonder echte materiaalzwakte: waarborgaansprakelijkheid geweigerd Damaged disc with material weaknesses such as significantly thin coating: Beschadigde schijf met materiaalverzwakking zoals een opvallend dunnere bekleding: Causes: improper fastening overload (pic. 1) impact/ cant (pic. 2) manufacturing/material errors Oorzaken: Verkeerde bevestiging Overbelasting (Afb. 1) Impact/overhellen (Afb. 2) Fabricage-/materiaalfout Decision making: Check for noticeably decreased material thick- ness and damaged flange socket Beslissing: Controleren op zichtbaar verkleinde materiaaldikte en beschadigde flensopname damaged socket flange with intact cutting edge - beschadigde flensopname met intacte snijkanten damaged socket flange and cutting edge - beschadige flensopname en snijkanten 6 Grinding and Cutting DiscsDoorslijp- en afbraamschijven Picture 1 - Afbeelding 1 Picture 2 - Afbeelding 2 Expirations date exceeded: guarantee liability denied Vervaldatum overschreden: waarborgaansprakelijkheid geweigerd Expiration date not exceeded: Houdbaarheidsdatum niet overschreden:   Zie volgende pagina…See next page… 6.2 Expiration dateHoudbaarheidsdatum  Description: Damage after expiration date exceeded Beschrijving: Schade na verloop van de vervaldatum Decision making: Check for expiration of expiration date on flange socket Beslissing: Controleren op verloop van de houdbaarheidsdatum op de flensopname expirations date on socket flange of grinding disc - Houdbaarheidsdatum op de flansopname van de doorslijpschijf

20 19 6.3 Final decisionUiteindelijke beslissing If until now no reason for a refusal of guaran- tee liability could be found, the request on guarantee is being approved These are cases of material and/ or manu- facturing defects, e.g.:  Indien er tonogtoe geen reden kon gevonden worden om de waarborgaansprakelijkheid te weigeren wordt de waarborgaanvraag goedgekeurd. Dit zijn gevallen van materiaal- en/ of fabricagefouten zoals bv.: 6 Grinding and Cutting Discs Doorslijp- en afbraamschijven

21 20 Zie volgende pagina… Signs of wrong plate diameter or local over- load: guarantee liability denied Tekens van verkeerde plateaudiameter of lokale overbelasting: waarborgaansprakelijkheid geweigerd No signs of wrong plate diameter or local over- load: Geen tekens van verkeerde plateaudiameter of lokale overbelasting: Description: Cracked surface due to bending or folding Beschrijving: Gebarsten oppervlak door buigen of vouwen Causes: local overload, excessive grinding pressure wrong sanding plate diameter Oorzaken: Lokale overbelasting, te hoge aandrukkracht Verkeerde diameter van schuurplateau Decision making: Visual check for different diameters of sanding plate and paper and for clogging effect with resulting tear-off Beslissing: Visuele controle op de verschillende diameters van schuurplateau en papier en op kleefeffect, met scheuren tot gevolg 7.2 Cracked SurfaceGebarsten oppervlak Description: Destroyed surface due to overload or wrong sanding plate diameter Beschrijving: Kapot oppervlak door overbelasting of verkeerde diameter van het schuurplateau 7.1 Destroyed surfaceKapot oppervlak     cracks on surface with intact coating on the rest of the paper - Scheuren in het oppervlak met intacte bekleding op de rest van het papier Causes: aged coating extreme folding material/ manufacturing errors Oorzaken: Verouderde bekleding Extreme vouwen Materiaal-/fabricagefout Decision making: Visual check of rest on coating for signs of aging or signs of general material weakness Beslissing: Visuele controle van de resterende bekleding op tekens van veroudering of algemene materiaalverzwakking Coating breakage with signs of extreme folding: guarantee liability denied Scheuren in bekleding met tekens van extreme vouwen: waarborgaansprakelijkheid geweigerd Signs of general material flaws or aging:Tekens van algemene materiaalfouten of veroudering: destroyed surface with definite signs of undersized sanding plate - Vernietigd oppervlak met duidelijke tekens van een te klein schuurplateau plate diameter - Plateaudiameter paper diameter - Papierdiameter 7 Sanding and Polishing Slijpen en polijsten See next page…

22 21 Zie volgende pagina… Signs of improper use / surface or local over- load: guarantee liability denied Tekens van verkeerd gebruik/oppervlak of overbelasting: waarborgaansprakelijkheid geweigerd No signs of improper use / surface or local overload: Geen tekens van verkeerd gebruik/oppervlak of overbelasting: Causes: local overload, excessive grinding pressure working on curved surfaces with flat flap-disc Oorzaken: Lokale overbelasting, te hoge aandrukkracht Werken op gebogen oppervlakken met een platte lamellenschuurschijf Decision making: Visual check for local wear of sanding flaps and for evidence of improper use / surface Beslissing: Visuele controle op lokale slijtage van de lamellen en op tekens van verkeerd gebruik / oppervlak Description: Destroyed surface due to overload or wrong sanding plate diameter Beschrijving: Kapot oppervlak door overbelasting of verkeerde diameter van het schuurplateau 7.3 Destroyed flap discKapotte lamellenschuurschijf 7 Sanding and Polishing Slijpen en polijsten See next page… 7.4 Damaged sanding plate IIBeschadigd schuurplateau II Flattened or worn velcro-type sanding plate or sanding paper velour: guarantee liability denied Platgedrukt of versleten velcro schuurplateau of velours: waarborgaansprakelijkheid geweigerd Intact velcro-type sanding plate or sanding paper velour: Description: Sanding plate flattened or worn due to overload or due to undersized sanding paper or sanding paper velour Beschrijving: Door overbelasting platgedrukt of beschadigd of door te klein schuurpapier of velcro versleten schuurplateau Causes: overload worn out or undersized sanding paper Oorzaken: Overbelasting Versleten of te klein schuurpapier Decision making: check for flattened or worn velcro-type plate or velour Beslissing: Testen op platgedrukt of versleten velcro of velours schuurplateau flattened velcro-type sanding plate or velour - platgedrukt velcro schuurplateau intact velcro-type sanding plate or velour - intact velcro of velours schuurplateau worn out sanding plate - versleten schuurplateau Intact velcro schuurplateau of schuurpapiervelours:     local overload due to working on curved surface with a flat flap disc - lokale overbelasting door werk op een gebogen oppervlak met een platte lamellenschuurschijf

23 22 Zie volgende pagina… 7.6 Damaged sanding plate IBeschadigd schuurplateau I Description: Damaged belt joint due to wrong running di- rection or irregularities/obstacles in the material Beschrijving: Beschadigde schuurbandverbinding door verkeerde looprichting of oneffenheden/vreemde voorwerpen in het materiaal Signs of wrong running direction or local over- load: guarantee liability denied Tekens van foute looprichting of lokale overbelasting: waarborgaansprakelijkheid geweigerd No overlapping joint. No signs of wrong running direction or local overload: Geen overlappende verbinding. Geen tekens van foute looprichting of lokale overbelasting: Causes: obstacles (nails etc.) wrong running direction overload Oorzaken: Vreemde voorwerpen (nagels, enz.) Verkeerde looprichting Overbelasting Decision making: Visual check of damage for signs of wrong running direction, e.g. tore against running direction or local damages from nails etc. Beslissing: Visuele schadecontrole op tekens van verkeerde looprichting, bv. scheuren tegen de looprichting in of plaatselijke schade door nagels, enz. 7.5 Damaged overlapping belt jointBeschadigde overlappende bandverbinding     destroyed belt joint due to running in the wrong direction - zerstörte Schleifband-Verbindung durch falsche Laufrichtung right direction wrong direction obstacle juiste looprichting verkeerde looprichting vreemd voorwerp 1 12  3 2 3  7 Sanding and Polishing Slijpen en polijsten Description: Sanding plate surface loosened due to over- load/ excessive pressure Beschrijving: Oppervlak schuurplateau losgeraakt door overbelasting/ te sterke aandrukkracht Causes: overload Oorzaken: Overbelasting Decision making: Check for signs of overload like flattening Beslissing: Testen op tekens van overbelasting, zoals afvlakking Glue residues between plate socket and velcro- type surface: guarantee liability denied Lijmresidu‘s tussen de draagschijf en het velcro- oppervlak: waarborgaansprakelijkheid geweigerd No glue residues (sign for bad glue bonding): Geen lijmresidu‘s (teken voor slechte lijmverbinding): loosened velcro-type surface - losgeraakt velcro-oppervlak See next page…

24 23 If until now no reason for a refusal of guaran- tee liability could be found, the request on guarantee is being approved These are cases of material and/ or manu- facturing defects, e.g.:  Indien er tonogtoe geen reden kon gevonden worden om de waarborgaansprakelijkheid te weigeren wordt de waarborgaanvraag goedgekeurd. Dit zijn gevallen van materiaal- en/ of fabricagefouten zoals bv.: 7.7 Final decisionUiteindelijke beslissing 7 Sanding and PolishingSlijpen en polijsten insufficient joint with no signs of running in the wrong direction - Onvoldoende verbinding zonder tekens van foute looprichting

25 24 Zie volgende pagina… Description: One or more segments damaged, bent in or out, cracked, partially or completely broken with heat discoloration Beschrijving: Beschadiging van één of meer segmenten, naar buiten of naar binnen verbogen, geheel of gedeeltelijk gescheurd, met hitteverkleuring Causes: leverage hammer mechanism not turned off impact/cant/dropping Oorzaken: Hefboombeweging Hamer-/slagmechanisme niet uitgeschakeld Impact / overhellen / laten vallen Decision making: Check for damaged segments or deformed/ cracked wall, notches or heat discoloration Beslissing: Testen op beschadigde segmenten of vervormde/ gescheurde wand, kerven of hitteverkleuringen 8.1 Damaged/ missing segmentsBeschadigde/ ontbrekende segmenten  8 Diamond core cutters/ edge sinkers Diamantboorkronen / -doosverzinkboren bent segment with stress crack - verbogenes Segment mit Belastungsriss Remaining segment height <2mm: guarantee liability denied Resterende segmenthoogte <2mm: waarborgaansprakelijkheid geweigerd Remaining segment height >2mm: Resterende segmenthoogte >2mm: Decision making: Measuring of remaining segment height Beslissing: Meten van de resterende segmenthoogte 1.5-2 mm x mm 1.5-2 mm diamond-free zone - 1.5-2 mm diamantvrije zone Signs of leverage, notches or other improper use : guarantee liability denied Tekens van heffen, kerven of andere gebruiksfouten: waarborgaansprakelijkheid geweigerd Core cutter/edge sinker without signs for im- proper use: Boorkronen of doosverzinkboren zonder tekens van foutief gebruik:  Description: High wear at all segments - highly decreased effective height Beschrijving: Sterke sleet op alle segmenten - sterk verminderde bruikbare hoogte 8.2 Segment wear - heightSegmentslijtage - Hoogte   Causes: regular use improper use Oorzaken: Gewone sleet Foutief gebruik See next page…

26 25 8 Diamond core cutters/ edge sinkers If until now no reason for a refusal of guaran- tee liability could be found, the request on guarantee is being approved These are cases of material and/ or manu- facturing defects, e.g.:  Indien er tonogtoe geen reden kon gevonden worden om de waarborgaansprakelijkheid te weigeren wordt de waarborgaanvraag goedgekeurd. Dit zijn gevallen van materiaal- en/ of fabricagefouten zoals bv.: 8.3 Damaged cylinderBeschadigde cilinder 8.4 Final decisionUiteindelijke beslissing   Significant damage with dents or notches: guarantee liability denied Kerven of sporen van slagen of hefboombeweging: waarborgaansprakelijkheid geweigerd No significant damage with notches or dents : Geen duidelijke sporen van krassen, kerven of hefboombeweging: Description: leverage marks on dust hole or cylinder - sign for violent loosening of drill core or violent loosening of cutter/ sinker from material Beschrijving: hefboomtekens aan de afvoeropeningen of op de cilinder – tekens van te bruusk verwijderen van de boorkern of bruusk losmaken van de gatzaag/boorkroon uit het materiaal Causes: leverage hammer strokes violent loosening Oorzaken: Hefboombeweging Hamerslagen Bruusk losmaken Decision making: Signs for violent treatment of accessory such as dents and scratches Beslissing: Tekens van onvoorzichtige omgang met het toebehoren, zoals kerven of krassen leverage marks on dust hole - Hebelmarken an Auswurföffnung Diamantboorkronen / -doosverzinkboren

27 26 Zie volgende pagina… Description: One or more segments damaged, bent in or out, cracked, broken, etc. Beschrijving: Beschadiging van één of meer segmenten, naar buiten of naar binnen verbogen, gescheurd, gebroken, enz. Causes: leverage hammer mechanism not turned off impact/cant/dropping Oorzaken: Hefboombeweging Hamer-/slagmechanisme niet uitgeschakeld Slagen/overhellen/laten vallen Decision making: Check for bent segments or deformed/cracked tool cylinder, notches or heat discoloration Beslissing: Testen op verbogen segmenten, vervormd/ gescheurde cilinder, kerven of hitteverkleuringen 9.1 Damaged segmentsBeschadigde segmenten  9 Diamond drill bits & hole saws Diamantboren & -gatzagen Diamond-free cylinder reached: guarantee liability denied Diamantvrije cilinder bereikt: waarborgaansprakelijkheid geweigerd Diamond-free cylinder not reached: Diamantvrije cilinder niet bereikt: Decision making: Measuring of remaining segment height Beslissing: Meten van de resterende segmenthoogte diamond-free zone starting with cylinder - diamantvrije zone beginnend met cilinder Signs of leverage, notches or other improper use : guarantee liability denied Klare tekens van heffen, kerven of andere gebruiksfouten: waarborgaansprakelijkheid geweigerd Drill bit or hole saw without signs for improper use : Boor of gatzaag zonder tekens van gebruiksfouten:  Description: High wear at all segments - highly decreased effective height Beschrijving: Sterke slijtage op alle segmenten - sterk verminderde bruikbare hoogte 9.2 Segment wear - heightSegmentslijtage - Hoogte   Causes: regular use improper use (e.g. dry drilling) Oorzaken: Gewone slijtage Gebruiksfouten (bv. droog boren) new and worn-down diamond drill bit - nieuwe en versleten diamantboor See next page… bent segment - verbogene Segmente

28 27 If until now no reason for a refusal of guaran- tee liability could be found, the request on guarantee is being approved These are cases of material and/ or manu- facturing defects, e.g.:  Indien er tonogtoe geen reden kon gevonden worden om de waarborgaansprakelijkheid te weigeren wordt de waarborgaanvraag goedgekeurd. Dit zijn gevallen van materiaal- en/ of fabricagefouten zoals bv.: 9.3 Damaged cylinderBeschadigde cilinder 9.4 Final decisionUiteindelijke beslissing   Significant damage with dents or notches: guarantee liability denied Duidelijke sporen van kerven, slagen of hefboombewegingen: waarborgaansprakelijkheid geweigerd No significant damage with notches or dents : Geen duidelijke schade met kerven of deuken: Description: leverage marks on dust hole or cylinder - sign for violent loosening of drill core or violent loosening of drill bit/hole saw from material Beschrijving: hefboomtekens op de afvoeropeneingen of op de cilinder – teken van bruusk verwijderen van de boorkern of bruusk losmaken van de boorbit/ gatzaag uit het materiaal Causes: leverage hammer strokes violent loosening Oorzaken: Hefboombeweging Hamerslagen Bruusk verwijderen Decision making: Signs for violent treatment of accessory such as dents and scratches Beslissing: Tekens van bruuske omgang met het toebehoren, zoals kerven of krassen leverage marks on dust hole - Hebelmarken an Auswurföffnung 9 Diamond drill bits & hole saws Diamantboren & -gatzagen

29 28 10 Hole saws Zie volgende pagina…  Gatzagen High wear or single bent teeth or heat discoloration: guarantee liability denied Sterke slijtage, verbogen tanden of hitteverkleuringen: waarborgaansprakelijkheid geweigerd Uneven wear, no bent teeth, no heat discoloration: Ongelijkmatige slijtage, geen verbogen tanden, geen hitteverkleuringen: Decision making: Check for heavy wear, heat discoloration and bent teeth Beslissing: Testen op sterke sleet, hitteverkleuring en verbogen tanden Description: Highly decreased effective height of teeth, bent or cracked teeth or heat discoloration Beschrijving: Sterk verminderde bruikbare hoogte van de tanden, verbogen of gebroken tanden of hitteverkleuring 10.2 Tooth wear or damageTandslijtage of -beschadiging  Causes: regular use improper use Oorzaken: Gewone sleet Gebruiksfouten worn-down hole saw - versleten gatzaag 10.1 Damaged cylinderBeschadigde cilinder   Significant damage with dents or notches: guarantee liability denied Duidelijke sporen van kerven, slagen of hefboombewegingen: waarborgaansprakelijkheid geweigerd No significant damage with notches or dents : Geen duidelijke sporen van slagen of kerven: Description: leverage marks or cracks on dust hole or cylinder - signs for violent loosening of drill core or for violent loosening of hole saw from material Beschrijving: tekens van hefboombeweging of scheuren op de afvoeropeningen of de cilinder – tekens van te bruusk losmaken van de boorkern of te bruusk losmaken van de gatzaag uit het materiaal Causes: leverage hammer strokes violent loosening Oorzaken: Hefboombeweging Hamerslagen Bruusk losmaken Decision making: Signs for violent treatment of accessory such as dents and scratches Beslissing: Tekens van bruuske omgang met het toebehoren, zoals kerven of krassen bent teeth e.g. due to sawing wood with knobs or violent loosening of core - verbogen tanden door zagen van knoesthout of te bruusk losmaken van kern heat discoloration - hitteverkleuring See next page… leverage marks on dust hole - Tekens van hefboombeweging op de afvoeropening

30 29 10.3 Damaged flange socketBeschadigde opnameflens loosened socket flange - gelöster Befestigungsflansch If until now no reason for a refusal of guaran- tee liability could be found, the request on guarantee is being approved These are cases of material and/ or manu- facturing defects, e.g.:  Indien er tonogtoe geen reden kon gevonden worden om de waarborgaansprakelijkheid te weigeren wordt de waarborgaanvraag goedgekeurd. Dit zijn gevallen van materiaal- en/ of fabricagefouten zoals bv.: 10.4 Final decisionUiteindelijke beslissing   Duidelijke sporen van kerven, kloppen of hefboombeweging, geen afgeronde randen: waarborgaansprakelijkheid geweigerd No significant damage with notches or dents, no rounded edges : Geen duidelijke sporen van kloppen, kerven of hefboombeweging, geen afgeronde randen: Description: worn hex shank adapter with rounded edges, deep grooves or visible notches Beschrijving: versleten zeskante schachtadapter met afgeronde randen, diepe groeven of zichtbare kerven Causes: improper fastening overload violent loosening Oorzaken: Foutieve bevestiging Overbelasting Te bruusk losmaken Decision making: Signs for improper treatment of accessory such as dents and scratches Beslissing: Tekens van foutieve omgang met het toebehoren, zoals kerven of krassen rounded hex shank - afgeronde zeskante schacht Significant damage with dents or notches, no rounded edges: guarantee liability denied notch on adapter due to jaw vise clamps - kerf in adapter door bankschroef 10 Hole saws Gatzagen manipulated (grinded) hex shank - gemanipuleerde (nageslepen) 6-kante schacht

31 30 11.1 Damaged shankBeschadigde schacht If until now no reason for a refusal of guaran- tee liability could be found, the request on guarantee is being approved These are cases of material and/ or manu- facturing defects, e.g.:  Indien er tonogtoe geen reden kon gevonden worden om de waarborgaansprakelijkheid te weigeren wordt de waarborgaanvraag goedgekeurd. Dit zijn gevallen van materiaal- en/ of fabricagefouten zoals bv.: 11.2 Final decisionUiteindelijke beslissing   Duidelijke kerven op de schachtopening: waarborgaansprakelijkheid geweigerd No significant damage at shank hole : Geen duidelijke schade aan de schachtopening: Description: worn/broken saw blade shank due to worn fixture or improper fastening or overload Beschrijving: versleten/gebroker zaagbladschacht door versleten gereedschapsopname, foutieve bevestiging of overbelasting Causes: improper fastening overload worn fixture Oorzaken: Foutieve bevestiging Overbelasting Versleten gereedschapsopname Decision making: Signs for improper treatment of accessory such as dents at shank hole Beslissing: Tekens van foutieve omgang met het toebehoren, zoals kerven op de schachtopening Significant dents or notches on shank hole: guarantee liability denied notch on shank hole due to improper fastening - kerf in de schachtopeneing door foutieve bevestiging 11 Reciprocating saw blades Reciprozaagbladen several teeth damaged due to improper soldering - mehrere Zähne beschädigt durch nicht fachgerechtes Löten


Download ppt "0 Waarborghandboek Accessoires voor elektrisch gereedschap Versie 0.1.1 DE."

Verwante presentaties


Ads door Google